Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ocena realizacji Priorytetu 1 RPO WD „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ocena realizacji Priorytetu 1 RPO WD „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność."— Zapis prezentacji:

1 „Ocena realizacji Priorytetu 1 RPO WD „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie B+R+I, wsparcia instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, wsparcia udzielanego w ramach inicjatywy JEREMIE oraz stopnia osiągnięcia wskaźnika dotyczącego tworzenia nowych miejsc pracy” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Spotkanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 22. stycznia 2014, Wrocław

2 Wprowadzenie WPROWADZENIE Główny cel badania Ocena na ile realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Zakres badań Badaniem objęte zostały działania skierowane do przedsiębiorców w ramach Priorytetu 1 „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” RPO WD na lata 2007-2013 realizowane w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 17.05.2013 roku na terenie województwa dolnośląskiego. Badane grupy respondentów Beneficjenci (N=250) i potencjalni beneficjenci (N=100) Priorytetu 1. RPO WD - przedstawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw; eksperci reprezentujący Instytucje Otoczenia Biznesu; niezależni eksperci z zajmujący się zagadnieniami innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze dolnośląskich MŚP, osoby związane z zarządzaniem, wdrażaniem, kontrolą i oceną RPO WD dla Priorytetu 1. RPO WD; pracownicy firm konsultingowych przygotowujących i rozliczających wnioski dla przedsiębiorców; przedstawiciele wybranych przedsiębiorstw, które dzięki wsparciu RPO WD podwyższyły swoją konkurencyjność lub wprowadziły rozwiązania innowacyjne

3 Wprowadzenie METODY I TECHNIKI BADAWCZE 1.Analiza źródeł zastanych (wtórnych) desk research 2. Indywidualne wywiady pogłębione IDI (N=36) 3. Indywidualne wywiady telefoniczne (CATI) z beneficjentami oraz potencjalnymi beneficjentami Priorytetu 1. RPO (N 1 =250, N 2 =100) 4. Wywiad zogniskowany (FGI) z udziałem celowo dobranej grupy eksperckiej 5. Studia przypadku (case study) z celowo dobranym przedsiębiorstwami, które dzięki wsparciu RPO WD podwyższyły swoją konkurencyjność lub/i podwyższyły swoją innowacyjność 6. Grupa nominalna z przedstawicielami różnych instytucji otoczenia biznesu z województwa dolnośląskiego 7. Analiza efektywności finansowej projektów RPO WD 8. Analiza treści wniosków pokontrolny

4 PREZENTACJA WYBRANYCH WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

5 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 RPO WD „Inwestycje dla przedsiębiorstw” DIAGNOZAOCENA Nabór – dotacje inwestycyjne na: Sche mat Lata Alokacja [EUR] Złożone wnioski Liczba wniosków po ocenie: Umo wy Liczba % alokacji form.meryt. dofina nsow. Innowacyjność produktowa i procesowa na poziomie regionalnym zgodna z DSI 1 1.1.A1 2010, 2012, 2013 29 800 000109*153,4%*87*60* 51* Innowacyjność produktowa i procesowa na poziomie przedsiębiorstwa 1 1.1.A2 2008, 2009 48 737 967594270,8%499322230173 Związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej 1.1.C 2011, 2012 5 763 027125133,3%7531* 26* Zwiększające atrakcyjność turystyczną Regionu 2 1.1.D1a 2009, 2012 46 839 493463406,2%329217160116 Zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych EURO 2012 1.1.D1b 2009, 2010 8 800 7589156,5%8552 Działalność uzdrowiskowa zlokalizowana w miejscowościach uzdrowiskowych 1.1.D2 2010, 2013 17 000 00015*34,0%*10* 9* Wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat 1.1.E 2008, 2010 10 300 400412246,6%260140 91 Ogółem 144 040 887 1727-1268785636468 1- z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki; 2- z wyłączeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych 2012, * - dane nie obejmują danych z naborów realizowanych w roku 2013

6 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 RPO WD „Inwestycje dla przedsiębiorstw” DIAGNOZAOCENA Ocena wpływu poszczególnych potrzeb na decyzję o udziale w projekcie w ramach Priorytetu 1 RPO WD

7 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 RPO WD „Inwestycje dla przedsiębiorstw” DIAGNOZAOCENA Ocena zaspokojenia potrzeb w ramach realizowanego projektu w Priorytecie 1 RPO WD

8 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 RPO WD „Inwestycje dla przedsiębiorstw” DIAGNOZAOCENA Ocena wpływu projektu w ramach działania 1.1 RPO WD na zmiany w przedsiębiorstwie

9 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 RPO WD „Inwestycje dla przedsiębiorstw” DIAGNOZAOCENA Ocena poziomu innowacyjności projektów w ramach działania 1.1 RPO WD

10 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.2 RPO WD „Doradztwo dla firm oraz wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu” DIAGNOZAOCENA Nabór – dotacje na:SchematLata Alokacja [EUR] Złożone wnioski Liczba wniosków po ocenie: Umo wy Liczba % alokacji form.meryt. dofina nsow. Doradztwo dla MŚP1.2.A20121 500 000108129,6%7439 30 Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacyjności (zgodnie z DSI) 1.2.B20112 000 00055,4%3222 Nawiązywanie kontaktów gospodarczych (targi, misje) 1.2.C 2011, 2013 1 286 083125*106,7%*100*89* 79* Doradztwo i inwestycje dla instytucji otoczenia biznesu 1.2.D 2009, 2010 11 700 0001324,4%5332 Ogółem12 986 083251-182133 113

11 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.2 RPO WD „Doradztwo dla firm oraz wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu” DIAGNOZAOCENA Ocena zadowolenia z jakości usług doradczych w ramach działania 1.2 RPO WD Ocena wpływu udziału w imprezie targowej na poszerzenie sieci kontaktów z potencjalnymi klientami i kontrahentami w ramach działania 1.2 RPO WD

12 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.2 RPO WD „Doradztwo dla firm oraz wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu” DIAGNOZAOCENA Ocena zadowolenia z jakości usług doradczych w ramach działania 1.2 RPO WD Zainteresowanie skorzystaniem z dofinansowania usług doradczych i uczestnictwa w imprezach targowych w okresie programowania 2014-2020

13 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.3 RPO WD „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych MŚP” DIAGNOZAOCENA Liczba podpisanych umów i ich sumaryczna wartość w ramach poszczególnych produktów finansowych Lp.Produkt finansowy Liczba podpisanych umów z MŚP Suma kwoty kredytu/pożyczki 1Reporęczenie28161 867 954 zł 2Pożyczka globalna924105 063 766 zł 3Poręczenie portfelowe42251 420 851 zł Ogółem1 627218 352 571 zł

14 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.3 RPO WD „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych MŚP” DIAGNOZAOCENA Ocena możliwości uzyskania kredytu/ poręczenia w ramach bankowej oferty komercyjnej wśród beneficjentów Znajomość oferty pożyczek i poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE wśród potencjalnych beneficjentów

15 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.3 RPO WD „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych MŚP” DIAGNOZAOCENA Porównanie oceny wsparcia udzielonego w ramach Inicjatywy JEREMIE na Dolnym Śląsku z tradycyjną ofertą banków komercyjnych wśród beneficjentów i beneficjentów potencjalnych

16 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.4. RPO WD „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” DIAGNOZAOCENA Korzystanie przedsiębiorców z inwestycji (park przemysłowy, laboratorium) dofinansowanej z 1.4 RPO WD Zainteresowane korzystaniem z usług instytucji otoczenia biznesu w ramach powstających parków technologicznych, centrów transferu technologii wyrażone przez potencjalnych beneficjentów

17 Wprowadzenie Analiza wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.4. RPO WD „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” DIAGNOZAOCENA Ocena istotności kryteriów infrastruktury badawczo-rozwojowej z perspektywy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

18 Wprowadzenie Ocena realizacji Priorytetu 1 „Przedsiębiorczość i innowacyjność” DIAGNOZAOCENA Propozycja zmiany wartości wskaźnika miejsc pracy Poziom wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku bazowym Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013) Propozycja zmiany Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013) Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowy m (2015) Propozycja zmiany Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015) Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) etaty06 2001 9007 8003 000 w tym: mężczyźnietaty03 1009503 9001500 kobietyetaty03 1009503 9001500 w tym: na obszarach wiejskichetaty09404001 100600 Liczba udzielonych pożyczek szt.05601 2507003 000 Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń szt.01 0002 3003 0004 000

19 NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE

20 Rekomendacje operacyjne DIAGNOZAOCENA Część A (rekomendacje operacyjne) LpRekomendacja 1. Kontynuowanie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących proceduryaplikacyjnejskierowanych zarówno do potencjalnych beneficjentów, jak i firm konsultingowych zajmujących się tworzeniem wniosków w ramach RPO WD 2. Stworzenie jasnych definicji pojęcia innowacyjności na poziomie przedsiębiorstwa, na poziomie regionu, kraju i Europy. 3. Rezygnacja z wykorzystywania w ocenie wniosków o dofinansowanie kryteriów faworyzujących obszary Dolnego Śląska charakteryzujące się wyższymi wskaźnikami bezrobocia. 4. Udoskonalenie systemu oceny merytorycznej wniosków poprzez wykorzystanie panelu ekspertów w oparciu o pozytywne doświadczenia z Działania 1.1.A1 5. Udoskonalenie systemu oceny merytorycznej wniosków poprzez zmianę systemu opartego dotąd na systemie 0-1 na rzecz skali np. pięciopunktowej w zakresie innowacyjności. 6. Kontynuacja sprawdzania umiejętności ekspertów oceniających projekty za pomocą przyjętych standardów oceny ich pracy. 7.Uproszczenie procedur w zakresie małych projektów i projektów skierowanych do mikroprzedsiębiorstw. 8. Podniesienie współczynnika straconej pożyczki z aktualnego poziomu 15%.Wówczas fundusz działałby z większa odwagą. Byłaby to korzyść dla odbiorców końcowych, wobec których pośrednik stosowałby mniej restrykcyjne kryteria. 9.Rezygnacja z opinii o innowacyjności w ramach oceny innowacyjności na poziomie przedsiębiorstwa 10. Wprowadzenie podczas oceny innowacyjnego produktu czy usługi, który miałby zostać objęty jedną z form ochrony przemysłowej, regulacji na wzór tajemnicy przedsiębiorstwa określonej w Prawie Zamówień Publicznych.

21 Rekomendacje operacyjne DIAGNOZAOCENA Część B (rekomendacje kluczowe i horyzontalne) LpRekomendacja 1. Rozszerzenie akcji promocyjno – informacyjnej na temat zasad funkcjonowania oraz możliwości jakie daje RPO WD, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i młodych ludzi. 2. Zwiększenie limitów i intensywności dofinansowania, w ramach wsparcia działalności badawczo – rozwojowej. 3.Wydłużenie czasu spłaty pożyczki proporcjonalnie do wielkości projektu. 4. Stworzenie możliwości dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020, tworzenia i funkcjonowania dolnośląskich klastrów. Mogłoby to przyczynić się do wzrostu potencjału takich inicjatyw oraz rozwoju współpracy wewnątrz-sektorowej, w tym B+R. 5. Monitoring trwałości deklarowanej na poziomie wniosku o dofinansowanie współpracy badawczo – rozwojowej. 6. Wprowadzenie zmiany definicji wskaźnika miejsc pracy, umożliwiającego wliczenie do niego liczby osób zatrudnionych w ramach umów zawartych ramach postaci elastycznych form pracy oraz umów podpisanych w ramach projektów wspartych z odnawialnych źródeł finansowania w inicjatywie JEREMIE. 7. Przeprowadzenie ewaluacji ex ante mającej na celu oszacowanie wartości wskaźników realnych do osiągnięcia w kolejnym okresie programowania 2014 -2020. 8. Stworzenie rozwiązań łączących oferowane usługi doradcze z procesem inwestycyjnym w przedsiębiorstwach. 9. Rezygnacja z list rezerwowych do poszczególnych naborów. Przy takiej procedurze zakłada się ogłoszenie kolejnego naboru w ramach danego Schematu w relatywnie krótkim odstępie czasu (np. półrocznym). 10. Bardziej skuteczna promocja ogólnodostępnego kalendarza naborów do poszczególnych działań realizowanych do tej pory w ramach całego RPO WD, aby był on lepiej znany potencjalnym beneficjentom z pewnym wyprzedzeniem. 11. Stworzenie możliwości połączenia wsparcia odnawialnego i dotacyjnego w ramach realizowanych projektów z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności w nowej perspektywie finansowej. 12.Kampania informacyjna z zakresu zasad ochrony własności przemysłowej.

22 Kontakt: Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o. o. Ul. Reymonta 27/6 60-791 Poznań cbs@ankieter.com.pl ul. Swojska 21a, Poznań Tel.: 061 867 17 97 Fax: 061 867 17 97 wew. 108


Pobierz ppt "„Ocena realizacji Priorytetu 1 RPO WD „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google