Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie holistyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie holistyczne"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie holistyczne
Założenie: wszystkie działania związane z oceną powinny przyczynić się do poznania ucznia Oprac.. A.Bek

2 Definicja oceny "Ocena jest procesem zbierania informacji o nauce ucznia i osiągnięcia w stosunku do określonych efektów uczenia się. "

3 Ocenianie analityczne
ZYSKI - porównywalność wyników, - sprawdza konkretna umiejętność, - łatwo skonstruować narzędzie pomiaru, - szybkość sprawdzania. STRATY - nie sprawdza wszystkich umiejętności, - zakłada tylko jedna prawidłowa odpowiedz, - ułatwia ściąganie (fałszuje obraz wiedzy) - nie uczy myślenia przyczynowo-skutkowego. SYTUACJE, W KTÓRYCH WARTO WYKORZYSTAĆ - gdy chcemy sprawdzić konkretne umiejętności, - gdy chcemy osiągnąć porównywalne wyniki.

4 Ocenianie intuicyjne ZYSKI - oszczędność czasu nauczyciela, - dostosowanie oceny do sytuacji konkretnego ucznia. STRATY - niejasne kryteria, - subiektywizm nauczyciela (jego nastrój), - brak możliwości informowania ucznia i jego rodziców o brakach i osiągnięciach, - niesprawiedliwa ocena, - brak motywacji dla ucznia i klasy, - stwarza możliwość nadużywania sytuacji życiowej. SYTUACJE, W KTÓRYCH WARTO WYKORZYSTAĆ - trudna sytuacja domowa ucznia, - zły stan zdrowia.

5 Ocenianie holistyczne
ZYSKI - możliwość sprawdzenia umiejętności wykorzystania teorii w praktyce, - twórcze podejście do problemu (różne rozwiązania), - zindywidualizowanie – ocenianie wysiłku, - sprawdza stosowanie zintegrowanej wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych, - rozwija kreatywność i inwencję, - zmusza do czerpania wiedzy z różnych źródeł, - sprzyja przetwarzaniu i wykorzystaniu pozyskanych informacji , - uczy się dokonywania wyboru, selekcji, weryfikacji. STRATY - nie zawsze odzwierciedla badana przez nas umiejętność (podczas badania uczeń osiąga inny cel niż zamierzyliśmy), - subiektywna ocena nauczyciela, - rozbieżność między wkładem pracy (własna ocena) ucznia, a ocena nauczyciela. SYTUACJE, W KTÓRYCH WARTO WYKORZYSTAĆ - prace artystyczne, - projekty, - wypracowania, - przy rozwiązywaniu problemów (praca grupowa).

6 Przesłanki alternatywnych definicji oceniania
Istota odrębności współczesnych alternatywnych definicji oceniania, polega przede wszystkim na założeniu o nierozdzielności fazy uczenia się i fazy sprawdzania osiągnięć. Nauczyciel gromadzi informacje, które mają pomóc w zrozumieniu postępów ucznia w nauce, ale czyni to tylko w sytuacjach autentycznych, które nie zostały specjalnie wyodrębnione z procesu kształcenia w celu sprawdzenia jego efektów. W tym kontekście diagnostyka alternatywna jest skierowana nie tylko na produkt, ale również – a często głównie – na proces myślenia ucznia, który towarzyszy wykonywanej przez niego pracy, co zdecydowanie ogranicza bezpośrednią zależność oceny od apriorycznych modeli poprawności wykonania zadania. stopniu symulowanym.” (Grażyna Szyling. Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami)

7 Ocenianie We wszystkich podejściach do oceniania wspólne jest rozumienie oceniania jako procesu prowadzącego do ustalenia oceny osiągnięć ucznia. Ocena – bez względu na formę, jaką przybiera – jest traktowana jako rezultat tego procesu. Różnice dotyczą następujących aspektów: 1. Przedmiotu oceniania (oceny), czyli tego, co i w odniesieniu do jakich kryteriów powinno być brane pod uwagę podczas wystawiania oceny. 2. Roli ucznia i nauczyciela w ocenianiu szkolnym, czyli zakresu autonomii każdego z tych podmiotów oraz typu występującej między nimi relacji. 3. Miejsca oceniania w procesie kształcenia, czyli możliwości odróżnienia sytuacji służących uczeniu się oraz ocenianiu osiągnięć. (Grażyna Szyling. Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami)

8 Ocenianie, w jakiejkolwiek by nie było formie, jest procesem, w którym uczniowie powinni być zachęcani do projektowania, zmiany punktu widzenia, informacji zwrotnej, samooceny i samodzielnego poddawania się ocenie formalnej.

9 Ocenianie holistyczne
Proces całościowy, w którym umiejętności ucznia są oceniane jako całość, a nie w izolacji. Odnosi się do bieżącego gromadzenia informacji z różnych źródeł na temat różnych aspektów działań dziecka, w celu zapewnienia ilościowej i jakościowej informacji zwrotnej, która ma być wsparciem i przewodnikiem służącym rozwojowi dziecka.

10 Obce wzorce

11

12


Pobierz ppt "Ocenianie holistyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google