Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w powiązaniu z rynkiem pracy Współpraca z sektorem gospodarki Współpraca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w powiązaniu z rynkiem pracy Współpraca z sektorem gospodarki Współpraca."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w powiązaniu z rynkiem pracy Współpraca z sektorem gospodarki Współpraca międzynarodowa, mobilność studentów i kadry naukowej jako promocja intelektualna regionu

3 Wydział Chemii Wydział Przyrodniczo-Techniczny 1) Kluczowe obszary rozwoju z uwzględnieniem technologii i wiedzy regionalnej Wydział Ekonomii Wydział Matematyki, Informatyki i Fizyki 2) Potencjalne kluczowe obszary rozwoju Wydział Historyczno-Pedagogiczny Wydział Filologiczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologiczny 3) Obszary o dużym znaczeniu dla rozwoju regionu:

4 4  Kategoria A  Prowadzi badania we współpracy z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in.: Austrii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Japonii, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Chin, Niemiec.

5  wszechstronna analityka chemiczna w zakresie spektrofotometrii dostosowanie istniejących procedur analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta  badanie aktywności fotochemicznej oraz fotostabilności  kompleksy ftalocyjaniny do celów badawczych i komercyjnych,  projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów katalitycznych  badanie czystości związków organicznych oraz opracowanie metody i synteza wybranych grup związków organicznych,  badanie zanieczyszczeń w produktach farmaceutycznych, żywnościowych i przemysłowych 5

6  opracowania i syntezy nowych katalizatorów do polimeryzacji olefin, procesów modyfikacji tworzyw sztucznych, a także stabilizacji oraz termo-, foto- i biodegradacji materiałów polimerowych. W tym - opracowanie ekspertyz analityczno- technicznych, dotyczących materiałów polimerowych,  oznaczania pestycydów, leków w tym antybiotyków w próbkach środowiskowych, żywności i płynach fizjologicznych  analiza jakości miodów oraz identyfikacja markerów miodów odmianowych  oznaczanie składu olejków eterycznych  badanie możliwości wykorzystania grzybów strzępkowych i sinic do oczyszczania zbiorników wodnych z zanieczyszczeń organicznych, 6

7 Aktualna siedziba Wydziału, przebudowana i wyposażona w ramach RPO WO 2007-2013 to nowoczesny, funkcjonalny budynek, wyposażony w nowy sprzęt i aparaturę dydaktyczno-badawczą, oferujący komfort studiowania na światowym poziomie. W strukturze Wydziału funkcjonują specjalistyczne pracownie:  Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni,  Pracownia Analizy Termicznej,  Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych,  Pracownia Reprograficzna i Obsługi Aparaturowej

8 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO- TECHNICZNY Biotechnologia, biologia, ochrona powierzchni ziemi, inżynieria środowiska

9  Opracowanie kompozytu bakteryjnego do usuwania - w oczyszczalniach ścieków - metali ciężkich ze ścieków  Biosensor zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi  Biomonitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego  Próby biodegradacji zanieczyszczeń w Jeziorze Turawskim  Opracowanie metody zagospodarowania i wykorzystania odpadów gospodarczych przy użyciu kompozytu bakteryjnego metodą bioutylizacji, w celu wytworzenia nawozów organicznych 9 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO- TECHNICZNY

10  Bioutylizacja odpadów przemysłu tłuszczowego z wykorzystaniem metod mikrobiologicznych  Badanie możliwości redukcji związków azotowych w ściekach z Elektrowni Op.  Opracowanie przez Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIOGEN w Opolu, przy współudziale i w oparciu o wyniki badań katedry - serii probiotyków, wykorzystywanych w hodowli zwierząt gospodarskich  Opracowanie przez w/w przedsiębiorstwo i katedrę serii ekologicznych preparatów BIOSAN, wykorzystywanych do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich i ich otoczeniu. 10 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO- TECHNICZNY

11 Obecnie jedno z liczących się w świecie naukowym wykopalisk i ośrodek, popularyzujący wiedzę paleontologiczną w Polsce. Ogromne zaangażowanie pracowników Katedry Biosystematyki:  W opracowanie naukowe materiałów kopalnych  W organizowanie i prowadzenie studenckich obozów wykopaliskowych  Prelekcje dla szkół, promujące wykopaliska  Przygotowywanie ekspozycji

12 Wydział Chemii Wydział Przyrodniczo-Techniczny 1) Kluczowe obszary rozwoju z uwzględnieniem technologii i wiedzy regionalnej Wydział Ekonomii Wydział Matematyki, Informatyki i Fizyki 2) Potencjalne kluczowe obszary rozwoju Wydział Historyczno-Pedagogiczny Wydział Filologiczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologiczny 3) Obszary o dużym znaczeniu dla rozwoju regionu:

13 Analizy ekonomiczne, finanse i bankowość, analizy regionalne /gospodarka i demografia/, systemy zarządzania, rozwój zrównoważony

14  Badania konsumpcji gospodarstw domowych  Diagnozy i planowanie rozwoju miast i regionów – aglomeracja opolska  Agrobiznes- przeobrażenia w rolnictwie  Analizy z zakresu logistyki i marketingu  Plany rewitalizacji terenów poprzemysłowych 14

15 15 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

16 Wykrywanie wolnych rodników w ciele stałym i cieczach dot. przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego jak również pyłów technologicznych z elektrowni i cementowni. Pomiary aktywności i składu izotopowego próbek zawierających skażenia promieniotwórcze. Mogą to być próbki zarówno naturalne jak i próbki odpadów przemysłowych oraz próbki aktywowane neutronami wykazujące śladowe ilości izotopów promieniotwórczych Pomiary rozmiarów i koncentracji tzw. wolnych objętości (porów) w zakresie od l nm do kilkudziesięciu nanometrów występujących powszechnie w materiałach krzemionkowych, polimerach, elastomerach, szkłach, zeolitach, różnego typu sorbentach itp. Badania rodzaju, koncentracji i kinetyki defektów wytworzonych m.in. poprzez różnego rodzaju odkształcenia, deformacje i procesy korozyjne w próbkach metali i stopów. Instytut Fizyki

17 Instytut Matematyki i Informatyki Modelowanie i prototypowanie trójwymiarowe dzięki skanerowi 3D (ZScanner® 700CX) oraz drukarce 3D (Zprinter® 450) Usługi m.inn w zakresie: wsparcie w zakresie przetwarzania grafiki komputerowej, wsparcie w zakresie modelowania 2D i 3D, usługi prototypowania 3D (wydruki 3D).

18 Stanowisko laboratoryjne do badań w zakresie; technik wirtualizacji oraz optymalizacji struktur sieciowych i optymalizacji rozmieszczenia zasobów informatycznych takich jak bazy danych, kontrolery Active Directory itp. Prace ukierunkowane są także na takie aspekty jak: spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu, możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze równoważenie obciążeń, szybkie dostosowania infrastruktury do oczekiwań biznesu, szybkie wdrażanie i przywracanie środowisk testowych. Instytut Matematyki i Informatyki

19 19 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

20 Wydział Historyczno- Pedagogiczny Wydział Filologiczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologiczny

21 Specjalności szczególnie „mocne” w zakresie regionu:  anglistyka (translatorska, nauczycielska),  angielski w komunikacji publicznej  germanistyka (translatorska, nauczycielska)  język businessu  języki obce w turystyce Bardzo szeroka współpraca z biurami podróży Patronaty i współpraca ze szkołami średnimi w Opolu i regionie opolskim (doradztwo metodyczne, krzewienie wiedzy o kulturze, nauczanie języka, olimpiady językowe); uczestnictwo w wolontariatach. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

22 22 WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY Instytut Psychologii, Badania naukowe to m. in. :  stres katastrof naturalnych,  stres ekonomiczny,  psychologia religii,  wizerunek ciała,  wpływ wieku na zaburzenia pamięci,  bezdomność,  psychologia transportu, percepcja interpersonalna, nieśmiałość i dojrzałość twórcza.

23  Instytut Socjologii, Badania z zakresu: Socjologii zmian społecznych, socjologii społeczności lokalnych i regionalnych, socjologii kultury, religii, sztuki czy wielokulturowości i multietniczności a nawet socjolingwistyki. Instytut Socjologii realizuje na zlecenie Samorządu Województwa Opolskiego projekt: Więzi społeczne osób migrujących zarobkowo z Opolszczyzny. Świat tkanych i prutych więzi społecznych współczesnych Odyseuszów, Penelop, Telemachów 23 WYDZIAŁ HISTORYCZNO- PEDAGOGICZNY

24 24 Instytut Studiów Edukacyjnych,  kształcenie i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Badania z zakresu: kształcenia nauczycieli, oceny efektywności procesu edukacyjnego w szkołach i przedszkolach oraz innowacyjnych sposobów realizowania edukacji medialnej i kreatywnej (teatr, muzyka, plastyka). WYDZIAŁ HISTORYCZNO- PEDAGOGICZNY

25 25 Instytut Nauk Pedagogicznych,  problemy pracy opiekuńczej i socjalnej,  historii kultury i oświaty na Śląsku,  zagadnienia edukacji wielokulturowej,  problemy resocjalizacji, kultury organizacyjnej w zakładzie pracy  nowa specjalność: animacja społeczno – kulturalna, przygotowująca do pracy w środowisku seniorów.  Instytut realizuje projekty dydaktyczne z zakresu doskonalenia kadr kierowniczych służb socjalnych i służby więziennej. WYDZIAŁ HISTORYCZNO- PEDAGOGICZNY

26 26 Instytut Sztuki  realizacja projektów i prac studyjnych w zakresie praktyki artystycznej.  pracownie artystyczne gdzie podejmuje się kluczowe zagadnienia sztuki współczesnej i jej relacji z rzeczywistością.  Instytut Sztuki jest organizatorem wielu wystaw artystycznych krajowych i międzynarodowych

27 WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY Instytut Politologii, powojenna emigracja polityczna badania wschodnie, badania stosunków polsko - czeskich, polsko - niemieckich, historycznych i współczesnych implikacji procesów politycznych w Europie

28 Instytut Historii, Badania Kresów wschodnich Dzieje Śląska- Inne kierunki badań: kultura hellenistyczna, średniowieczny monastycyzm, parlamentaryzm w Polsce, historia wojskowości, biografistyka, historia medycyny, dydaktyka historii oraz popularyzacja wiedzy historycznej.

29 Przygotowanie oprzyrządowania prawnego, pozwalającego przełożyć założenia polityczne, ekonomiczne, jak i czysto teoretyczne na język przepisów, regulaminów czy też umów ramowych dla działalności podmiotów uczestniczących w konkretnych przedsięwzięciach, Pomoc prawna podmiotom w zakresie: umowy w administracji, partnerstwo publiczno – prywatne, prawo finansowe, prawo własności intelektualnej i na dobrach kultury, nauki penalne, ochrona informacji niejawnych, prawo wyznaniowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo gospodarcze, upadłościowe i handlowe, postępowanie cywilne, prawo wspólnotowe i międzynarodowe, nauki o bezpieczeństwie. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

30 Przygotowywanie (i prowadzenie) szkoleń, studiów i ekspertyz (white papers, green papers), dotyczących aspektów prawnych istotnych dla regionu, w tym szczególnie:  szkoleń dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie,  studiów podyplomowych dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego, w tym przygotowanie założeń projektów aktów prawnych i ocen możliwych skutków regulacji, przygotowanie i realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum projektów naukowo – badawczych, badawczo – rozwojowych, uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego. 30 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

31 Badania z zakresu: pomocy i profilaktyki rodziny. Działania prowadzone są przez Instytut Nauk o Rodzinie -oraz Diecezjalną Poradnię Rodzinną, ściśle współpracującą z wydziałem i instytucjami Urzędu Miasta i Województwa Opolskiego. Obejmują one szeroko rozumianą pomoc rodzinie w zakresie działań profilaktycznych, interwencyjnych, adopcyjnych oraz edukacyjnych. kultury muzycznej Śląska Opolskiego / aktywnie prowadzona jest współpraca ze szkołami muzycznymi naszego regionu/ Współpraca Wydziału Teologicznego i Wydziału Katechetycznego Kurii Opolskiej z Kuratorium Oświaty i szkołami Województwa Opolskiego w zakresie przygotowania katechetów, organizowania konferencji szkoleniowych, olimpiad wiedzy religijnej oraz promocji kultury religijnej. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

32


Pobierz ppt "Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w powiązaniu z rynkiem pracy Współpraca z sektorem gospodarki Współpraca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google