Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Przedsięwzięciem Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Przedsięwzięciem Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Przedsięwzięciem Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk e-mail: piotr.chwastyk@pwsz.nysa.pl www.chwastyk.pwsz.nysa.pl

2 2 CEL ZADANIA ZASOBY CZAS ZARZĄDZANIE Zarządzanie projektem

3 Cel projektu 3 Cel jest to oczekiwany efekt zorganizowanych działań projektowych Definiowanie celów: Co ma być zrobione? W jaki sposób? Kiedy? Gdzie? Przez kogo? I za jaką cenę?

4 Rodzaje celów 4 Poziom zaspokajania podstawowych POTRZEB niski wysoki niski Cele IDEALISTYCZNE (koncentracja na aspiracjach) Cele PRAGMATYCZNE (koncentracja na zaspokajaniu potrzeb – walka o przetrwanie) Cele REWOLUCYJNE (konieczność i wola głębokich zmian) Cele STABILIZUJĄCE (unikanie zmian – utrzymanie status quo) Poziom ASPIRACJI, ambicji i potrzeby rozwoju

5 5 CEL ZADANIA ZASOBY CZAS ZARZĄDZANIE Zarządzanie projektem

6 Zasoby 6 Ludzkie: Ludzkie: wykonawcy projektu Materialne: Materialne: komputery, sale, telefony Niematerialne: Niematerialne: wiedza, metodyka

7 7 CEL ZADANIA ZASOBY CZAS ZARZĄDZANIE Zarządzanie projektem

8 Czas 8 Czas Czas jest specyficznym zasobem Czas Czas wyznacza ramy trwania projektu Czas Czas jest kluczowym miernikiem sukcesu dla każdego projektu Czas Czas posiada różne uwarunkowania projektowe

9 Czas 9 Podstawowe zmienne dotyczące czasu: o - optymistyczny czas zakończenia zadania p – pesymistyczny czas zakończenia zadania r – najbardziej prawdopodobny czas zakończenia zadania Na podstawie tych zmiennych jest szacowany oczekiwany czas zakończenia zadania i całego projektu

10 10 CEL ZADANIA ZASOBY CZAS ZARZĄDZANIE Zarządzanie projektem

11 Zarządzanie zakresem projektu 11 Obejmuje zespół działań koniecznych dla zapewnienia, że prace zrealizowane w ramach przedsięwzięcia doprowadzą do osiągnięcia zakładanych celów Zakres projektu to zestaw czynności, które mają być wykonane w ramach projektu Zarządzanie zakresem projektu obejmuje zatem procesy służące zapewnieniu, że projekt zawiera wszystkie prace, które muszą być wykonane, aby osiągnąć zakładany produkt.

12 Elementy składowe zakresu projektu 12  inicjacja – formalne rozpoczęciem projektu bądź jego kolejnej fazy  planowanie zakresu – zapewnienie, że projekt zawiera wszystkie i tylko te prace, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów  definiowanie zakresu – podział głównych elementów projektu, na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu komponenty  weryfikacja zakresu – proces formalizacji zaplanowanego zakresu projektu  nadzór zmian zakresu - sposób stałego nadzoru nad planowaniem i realizacją projektu pod kątem zmian, które mogą w nim wystąpić skutkując zmianą zakresu przedsięwzięcia

13 Zarządzanie zakresem projektu 13 Rezultatem definicji zakresu prac jest hierarchiczna struktura prac, która powinna zawierać wszystkie działania realizujące projekt, służące wprowadzeniu oczekiwanej zmiany. Hierarchiczna struktura prac powinna być dekomponowana do takiego poziomu szczegółowości, aby nie zatracić obrazu całości. W przypadku prac realizowanych jako samodzielne podprojekty, należy je jedynie zasygnalizować na odpowiednim poziomie struktury, bez dalszej dekompozycji. Realizowane prace można przedstawić z różną szczegółowością w zależności od potrzeb. Często używa się w tym celu rozmaitych form prezentacji graficznych.

14 Zakres prac 14 Popularna jest metoda dekompozycji wszystkich prac realizowanych w projekcie prowadząca do uzyskania hierarchicznej struktury prac (Work Breakdown Structure – WBS). Struktura ta ma postać drzewa ilustrującego związki między składowymi projektu i może być rozwijana dowolnie na kolejnych poziomach szczegółowości.

15 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 15 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 Lista zadań dla projektu X T 1 T 2T 3 T 4T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 Struktura hierarchiczna (WBS) projektu X

16 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 16 Projekt X I poziom Główne fazy projektu II poziom Podfazy... Poziomy pośrednie Poziom działań elementarnych

17 Współzależności zadań 17 W praktyce stosowane są maksymalnie cztery poziomy rozwinięcia, głębsze rozwijanie mija się z celem ponieważ nie pozwala na efektywną analizę związków. Jeżeli przy złożonych projektach rozwinięcie może okazać się niewystarczające, wówczas należy wydzielone elementy z najniższego poziomu dekomponować dalej jako samodzielne podprojekty, stosując w dalszym ciągu zasadę maksymalnie czterech poziomów rozwinięcia.

18 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 18 Strukturę prac można też przedstawić w postaci listy zadań do realizacji. Poniżej jest lista akapitowana dla określenia poziomu hierarchii czynności.

19 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 19 Hierarchiczna struktura prac może być różnie wykorzystywana w dalszych pracach projektowych. W szczególności WBS może pomóc w: OkreśleniuOkreśleniu zakresu projektu projektu – umożliwia przegląd wszystkich prac. Można analizować projekt w całości lub każdy z podprojektów. SzacowaniuSzacowaniu kosztów kosztów – przy duzych projektach szacowanie kosztów całego projektu jest trudne. W oparciu o WBS można dokonywać szacowania kosztów realizacji mniejszych zadań WyznaczeniuWyznaczeniu kolejności realizacji realizacji – dekompozycja projektu oznacza przyjęcie perspektywy od ogółu do szczegółu. Realizacja zadań przebiega w kolejności odwrotnej. Wykonywane są najpierw te zadania, które są położone najniżej a następnie wspinamy się po drzewie hierarchii

20 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 20 DefiniowaniuDefiniowaniu rezultatów prac prac – dekompozycja wyraźnie określa produkty każdego zadania. Ułatwia to kontrolę i przyjęcie każdego z zadań, co pozwala na lepsze śledzenie postępu prac KoordynacjęKoordynację prac prac – łatwo zorientować się w terminach i w nałożonych zadaniach na poszczególne zespoły. Łatwo wyłapać nadmierne obciążenie zespołu lub zasobu. ŚledzeniuŚledzeniu i kontroli procesu realizacji – ułatwiony proces kontroli procesu realizacji na różnych stopniach szczegółowości. Łatwa ocena w bieżącej sytuacji realizowanych prac.

21 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 21 DefiniowaniuDefiniowaniu zakresu obowiązków obowiązków – dekompozycja wyraźnie wskazuje osoby odpowiedzialne za każde zadanie i etap realizacji. Ustalone są kompetencję każdej z osób odpowiedzialnych za dane zadanie. IdentyfikacjiIdentyfikacji ryzyka ryzyka – rozpisanie projektu na poszczególne zadania i wyznaczenie odpowiedzialności uczestników procesu umożliwia dokładniejszą analizę projektu ze względu na warunki wykonania i pozwala precyzyjniej określić mogące wystąpić zagrożenia TworzeniuTworzeniu standardowych modeli dla podobnych projektów – opracowany WBS może posłużyć jako szablon dla podobnych projektów realizowanych w przyszłości. Poprawia to jakość nowych projektów a przede wszystkim skraca czas przygotowania hierarchicznej struktury prac

22 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 22 Hierarchiczna struktura prac, niezależnie od sposobu jej prezentacji, może zostać wzbogacona o dodatkowe elementy, takie jak pracochłonność czy odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań.

23 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 23 Struktura prac jest podstawą do planowania działań w projekcie, wyszukiwania pomyłek, wprowadzania zmian, analizy prac, raportowania, określania odpowiedzialności i identyfikacji obszarów konfliktowych, a przede wszystkim ułatwia zarządzanie pracami projektowymi. Należy jednak pamiętać, że: nie są w niej określone wszystkie zadania podejmowane w trakcie realizacji projektu, nie odwzorowuje zależności pomiędzy wyspecyfikowanymi zadaniami i zespołami, czy innymi zasobami, struktura prac nie jest również uszeregowaniem zadań w porządku chronologicznym, co pozwoliłoby na planowanie czasu.

24 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 24 Czym zatem jest WBS? Struktura prac (WBS) to hierarchiczna dekompozycja działań, elementów koniecznych do wykonania jednoznacznie identyfikowalnych produktów i rezultatów.

25 Work Breakdown Structure (WBS) - struktura hierarchiczna zadań 25 Struktura prac jest podstawą do: 1.Planowania prac i szacowania kosztów 2.Określenia zakresu prac 3.Określenia ścieżki rozwoju i przeglądów 4.Przypisania odpowiedzialności 5.Identyfikacji ryzyka 6.Podstawą wprowadzania zmian


Pobierz ppt "Zarządzanie Przedsięwzięciem Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google