Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

... CZYM JEST GAZETA ?  Gazeta to rodzaj wydawnictwa ci ą głego, czasopismo ukazuj ą ce si ę cz ęś ciej ni ż raz w tygodniu, najcz ęś ciej codziennie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "... CZYM JEST GAZETA ?  Gazeta to rodzaj wydawnictwa ci ą głego, czasopismo ukazuj ą ce si ę cz ęś ciej ni ż raz w tygodniu, najcz ęś ciej codziennie."— Zapis prezentacji:

1 ..

2 CZYM JEST GAZETA ?  Gazeta to rodzaj wydawnictwa ci ą głego, czasopismo ukazuj ą ce si ę cz ęś ciej ni ż raz w tygodniu, najcz ęś ciej codziennie. Gazeta codzienna jest powszechnie znana jako „dziennik”.  Synonimami słowa „gazeta” s ą : pismo, prasa, dziennik, popołudniówka, organ, kurier, periodyk.

3 SK Ą D WYWODZI SI Ę SŁOWO GAZETA ?  Pochodzenie słowa gazeta nie jest do ko ń ca jasne. Wywodzi si ę ono przypuszczalnie z włoskiego gazzetta – okre ś lenia drobnej monety, która u ż ywana była w XVII-wiecznej Wenecji.  Słowo gazza oznacza natomiast srok ę, której podobizn ę cz ę sto umieszczano w dziennikach włoskich jako symbol gadatliwo ś ci i plotkarstwa.  By ć mo ż e ź ródłem słowa gazeta jest hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun.

4 HISTORIA GAZETY  Gazety we wła ś ciwym rozumieniu tego słowa zacz ę ły si ę ukazywa ć ju ż w 1609 r.  Pierwsze gazety: Relation – gazeta drukowana we Francji, Aviso – gazeta drukowana w Niemczech.  Pierwsza gazeta codzienna pojawiła si ę w Lipsku w 1650 r.  Pierwsz ą okresow ą gazet ą ukazuj ą c ą si ę w Polsce i wydawan ą w j ę zyku polskim był " Merkuriusz Polski Ordynaryjny " Wydano j ą po raz pierwszy w Krakowie w 1661 r.  Pocz ą tek nieprzerwanego rozwoju czasopi ś miennictwa polskiego przypada na drug ą połow ę wieku XVIII. Jednymi z pierwszych były tłoczone od roku 1729 w warszawskiej drukarni pijarskiej Nowiny Polskie i Relata Refero. Wkrótce zostały one przemianowane odpowiednio na Kurier Polski (1729 r.) i Gazety z Cudzych Krajów (1730 r.).

5 PIERWSZA POLSKA GAZETA Merkuriusz Polski Ordynaryjny Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej – najstarsza, polska, periodyczna gazeta, drukowana szwabachą, wydana po raz pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661 r. Wydawanie Merkuriusza zainicjowała królowa Ludwika Maria Gonzaga, żona Jana II Kazimierza. Merkuriusz ukazywał się 1-2 razy w tygodniu w nakładzie 100-200 egzemplarzy i 8-12 stron. Powstawał w Krakowie, ale od 38 numeru jego redakcję przeniesiono do Warszawy. Autorami tekstów byli Polak włoskiego pochodzenia, Hieronim Pinocci i Jan Aleksander Gorczyn (drukarz krakowski). Artykuł wstępny pierwszego numeru zaczynał się od słów: „Ten jest, że tak rzekę, jedyny pokarm dowcipu ludzkiego, umieć i wiedzieć jak najwięcej: tym się karmi, tym się cieszy, tym się kontentuje.”

6 Pierwszy numer 3 stycznia 1661r. Ostatnie wydanie Nr 41, 22 lipca 1661r.

7 RODZAJE GAZET  Gazety s ą wydawane bardzo ró ż nie – jedne maj ą wyd ź wi ę k ogólnopolski, drugie natomiast regionalny. Istniej ą równie ż gazety wydawane w skali wi ę kszej ni ż jedno pa ń stwo.  Obecnie gazety wydawane s ą tak, aby trafiały do „obiegu” wczesnym ś witem; kiedy ś popularne były równie ż popołudniówki, tj. gazety o stałej porze edycji - wczesnym popołudniem np. Express Wieczorny, Wieczór Wybrze ż a.  W szczególnych sytuacjach edycja gazety mo ż e mie ć ograniczone ramy czasowe, czyli okre ś lon ą liczb ę wyda ń, np. gazeta targowa, gazeta festiwalowa, i mo ż e mie ć wtedy nawet wi ę cej ni ż jedno w pełni ró ż ni ą ce si ę wydanie dziennie.

8 ZNANE POLSKIE GAZETY

9 ZNANE GAZETY DLA NAJMŁODSZYCH

10 ZNANE GAZETY DLA NASTOLATKÓW

11 TYTUŁY GAZET ROZPOZNAWANYCH NA CAŁYM GLOBIE  The Economist – tygodnik brytyjski wydawany od 1843 r.  Financial Times – dziennik brytyjski wydawany od 1888 r.  The Times – brytyjski dziennik wydawany od 1785 r.  The Washington Post – najwi ę ksza i najstarsza gazeta codzienna w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Istnieje od 1877 r.  The Guardian – dziennik brytyjski zało ż ony w 1821 r.  Newsweek – ameryka ń ski tygodnik społeczno-polityczny, pierwszy numer pisma ukazał si ę 17 lutego 1933 r.

12 DLA KOGO SĄ GAZETY ?  Prasa to nie tylko wynalazek dla dorosłych. Są na rynku wartościowe publikacje również dla najmłodszych. Bardzo ważne jest, aby rodzice potrafili wskazać dzieciom odpowiednie i wartościowe gazety, aby potrafili zaszczepić w nich chęć czytania.

13 JAK POWSTAJE GAZETA?  Początkiem każdej codziennej gazety jest poranne kolegium redakcyjne, czyli zebranie dziennikarzy i redaktorów, podczas którego omawiane są najważniejsze wydarzenia z danego dnia. Wstępnie planuje się wtedy, które informacje są propozycjami na czołówkę całego wydania, a które będą otwierały pozostałe strony, redaktor odpowiedzialny za wydanie rozdziela pracę i zamawia zdjęcia u fotoreporterów.  Dziennikarze przystępują do pracy, piszą teksty na podstawie informacji własnych i wywiadów, a także informacji zdobytych na konferencjach prasowych, w agencjach informacyjnych. Każdy dziennikarz zajmuje się określoną tematyką, np. wydarzeniami z dziedziny medycyny, samorządu, edukacji, kultury czy sportu. Dzięki takiemu podziałowi dziennikarze są specjalistami w swojej dziedzinie, a tym samym mogą lepiej ocenić rangę wydarzenia, wiedzą, do kogo zadzwonić, gdzie zdobyć szczegółowe informacje.

14 KOLEGIUM REDAKCYJNE „FAKT”

15  Pierwszą gazetą, której nakład osiągnął 1 milion egzemplarzy, był francuski dziennik "Le Petit Journal" w 1890 r. CIEKAWOSTKI O GAZETACH

16  Największa na świecie gazeta wydawana w języku angielskim to „The Times of India”. Jej dzienny nakład wynosi 2,14 mln egzemplarzy.  The Times of India został założony 3 listopada 1838 r. Publikowany w każdą sobotę i niedzielę CIEKAWOSTKI O GAZETACH

17 NAJWIĘKSZE DZIENNIKI OGÓLNOPOLSKIE Najbardziej rozpowszechnione (dane Zwi ą zku Kontroli Dystrybucji Prasy za luty 2010): Tytuł Ś redni nakład jednorazowySprzeda ż ogółem Fakt596 726442 357 Gazeta Wyborcza437 013309 362 Super Express312 656183 999 Rzeczpospolita194 123118 774 Dziennik Gazeta Prawna148 86790 275 Przegl ą d Sportowy 92 77149 529 Gazeta Podatkowa60 72635 173 Puls Biznesu21 77613 900 Gazeta Giełdy Parkiet15 1766 148

18  Pierwsze gazety produkowane były w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy (1609r.), Francja (1631r.), Belgia (1616r.) i Anglia (1665r.)  Co roku na świcie produkowane są 24 miliony gazet  Jeśli wszystkie wydrukowane gazety zostałyby poddane recyklingowi, moglibyśmy zaoszczędzić około 250 000 000 drzew rocznie CIEKAWOSTKI O GAZETACH

19 . Mam nadzieję, że po mojej prezentacji gazety nie będą dla Was zbędną makulaturą

20 KONIEC Dziękuję za poświęcenie uwagi mojej prezentacji. Wykorzystałam źródła:  Słownik wyrazów bliskoznacznych  http://pl.wikipedia.org  http://klops.pl  http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/merkuriusz/start/start.htm  http://gazeta.pl  http://fakt.pl  http://www.answers.com/topic/le-petit-journal Opracowała: Małgorzata Zep


Pobierz ppt "... CZYM JEST GAZETA ?  Gazeta to rodzaj wydawnictwa ci ą głego, czasopismo ukazuj ą ce si ę cz ęś ciej ni ż raz w tygodniu, najcz ęś ciej codziennie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google