Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole
- jak sobie radzić?” Konferencja dla dyrektorów warszawskich gimnazjów. Zespół Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8 Warszawa, 26 listopada 2014 r.

2 Program Konferencji Część I – wykłady Godz – otwarcie konferencji Godz – prezentacja działań m.st. Warszawy na rzecz dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi - „Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata ” - Biuro Polityki Zdrowotnej. Godz Prawne aspekty pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi - Justyna Podlewska – prawnik Fundacja Dzieci Niczyje Godz. – – „Dlaczego NIE - nauczanie indywidualne?”- prof. Tomasza Wolańczyka Godz – – przerwa kawowa Godz – Część II - formy pomocy i metody pracy (warsztaty) 1. Depresje – dr n. med. Artur Wiśniewski – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego współpracujący z Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1. 2. Niech ktoś mi pomoże - próby samobójcze młodzieży – dr Grażyna Fabiszewska, mgr Agata Janicka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 17. 3. Młodzi przeciwko sobie - zachowania autoagresywne młodzieży – Dorota Mielcarek – psycholog. 4. Zaburzenia odżywiania u młodzieży - Anna Kolasińska i Anna Służewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3. 5. Uczeń z ADHD w gimnazjum – Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Anna Salwa – Kazimierska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”. 6. Zrozumieć dziecko z Zespołem Aspergera - specyfika pracy z uczniem i jego rodziną – Paulina Kroszczyńska – Brągiel - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7. 7. Metody i techniki pracy w grupie z dzieckiem z wysoko funkcjonującym autyzmem, Zespołem Aspergera - Sylwia Zielińska, Anna Leszczyńska - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5. 8. Praca z rodzicami dzieci z zaburzeniami psychicznymi – Małgorzata Jarnuszkiewicz, Ewa Matyszewska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8. 9. Zaburzenia zachowania – dr n. med. Tomasz Srebnicki - Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 10. Jak uczyć matematyki ucznia z zaburzeniami psychicznymi? – Danuta Czyżewska – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy. 11. Jak przygotować środowisko szkolne do kontaktu z uczniem chorym psychicznie (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice) – Grażyna Wasilewska-Boroń, Iwona Figat - Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.

3 Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXVI/510/2011 z dnia 20 października 2011 roku i nr XXXIV/814/2012 z dnia 29 marca 2012 r. II.3. działania w zakresie edukacji (przeciw wykluczeniu społecznemu): wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne - 11 punktów (od 2013 r. dodatkowo dla dzieci z autyzmem na ul. Tarchomińskie 4 w ZSS nr 97), Dzielnicowe Centra ds. Integracji Serwis internetowy ”Pomoc Dziecku”- 170 tys. wejść Grupa interwentów kryzysowych i mediatorów - 13 interwentów i 21 mediatorów, Działalność poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych, Granty dla poradni – pomoc uczniom z zaburzeniami psychicznymi - jeden z priorytetów istotnych przy ocenie projektów, Działalność i finansowanie pracy młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych uczniów – 324 spoza Warszawy Działalność jedynego publicznego na Mazowszu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego nr 1 ul. Bełska 5 – dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, oraz grupy rewalidacyjno - wychowawcze w szkołach specjalnych – 112 osób

4 Granty dla poradni 9 wniosków z 16 dotyczy zdrowia psychicznego (na kwotę – 30.000 zł )
”Od chaosu do spokoju – warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD” – SPPP ”Uniwersytet dla Rodziców”, „Taniec z nieznajomym - moje dziecko ma Zespół Aspergera” – warsztaty dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – SPPP ”Uniwersytet dla Rodziców”, „Wiem co czuję – program promocji zdrowia psychicznego dzieci 5,6 letnich”- PPP 16, „Porozumienie bez przemocy – warsztat dla nastolatków”- PPP 4, „ Przeciwdziałanie zaburzeniom odżywiania - program profilaktyczno – psychoedukacyjny”- PPP 7 „Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu”- PPP 21, „ Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu - jak wspomagać rozwój emocjonalno-społeczny swojego dziecka – cykl spotkań warsztatowych dla rodziców”- PPP 20, „Kierunkowskazy na rozdrożu ” - cykl warsztatów profilaktycznych dla młodzieży- PPP 20, „Praca z trudnym rodzicem”- PPP 10 -

5 Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Szkoły w podmiotach leczniczych (9 zespołów szkół) – 3 z nich zajmuje się dziećmi z problemami psychicznymi: - ZSS nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (SP, G, LO)- psychozy, anoreksja, bulimia, depresje, schizofrenia, próby samobójcze - 50 ucz. SP nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku (pobyt dzienny) - ADHD, Zespół Aspergera, autyzm - ok. 30 ucz. ZSS nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie- dwa oddziały psychiatryczne w tym jeden oddział dzienny - zaburzenia zachowania, psychozy, zaburzenia łaknienia - 40 ucz. Szkoły specjalne dla dzieci z autyzmem: ZSS 97- Tarchomińska (44 ucz), ZSS nr 92 ul. Szczęśliwicka 45, ZSS 98 ul. Bartnicza 2, ZSS nr 99 ul. Różana 22/24, ZSS nr 63 ul. Elektoralna 12/14 1296 ucz. z autyzmem: 87 w szkołach specjalnych, 932 – w szkołach integracyjnych 260 – w szkołach ogólnodostępnych.

6 Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykaz na stronie BE – obecnie w Warszawie jest 31 publicznych zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w tym: 13 w poradniach psychologiczno pedagogicznych, 6 w przedszkolach, 3 w SOSW,1 w ZPSRW, 8 w Zespołach Szkół Specjalnych – 463 dzieci zaopiekowanych (SIO wrzesień 2014 r.), 53 zespoły niepubliczne dzieci- (dane z lutego 2014) Serwis „Pomoc Dziecku” portal internetowy zawierający informacje o ofercie i możliwości bezpłatnej pomocy dziecku w ponad 200 jednostkach: edukacyjnych-165, pomocy społecznej-18 i opieki zdrowotnej-21. Koordynatorem działań Serwisu jest: informatyk i psycholog ze SPPP ”TOP” oraz pracownik Biura Edukacji

7 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” ul. Raszyńska 8/10 Każda trzecia sobota miesiąca, w godz , w siedzibie poradni Szczegółowe informacje z tematyką spotkań – na stronie poradni

8 Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Od 2010 r. 11 SPK: 5 punktów zajmuje się problemami wychowawczymi, a 6 niepełnosprawnościami (niepełnosprawność intelektualna, dysfunkcje wzroku, niepełnosprawności sprzężone i autyzm) Obszar udzielanych konsultacji obejmuje: - zaburzenia funkcjonowania związane z uzależnieniami np. od środków psychoaktywnych, komputera, - trudności szkolne wynikające z problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym: nerwice, psychozy, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju i emocji, przewlekłe choroby somatyczne. - diagnozę problemów wychowawczych, - pomoc nauczycielom w wypracowaniu narzędzi do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, - poradnictwo zakresie postępowania w sprawach nieletnich, - pomoc w doborze właściwych środków dydaktycznych w ramach poszczególnych przedmiotów, - przygotowanie wskazówek do pracy z uczniami z dysfunkcją, - możliwość wspólnego opracowania IPET-u, - przekazywanie informacji na temat metod pracy. Łącznie z konsultacji bezpośrednich w SPK skorzystało 3440 osób. Ponadto udzielono 1747 konsultacji telefonicznych i mailowych.

9 Klinika „Budzik” Diagnoza, wydanie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – PPP nr 17. W r. szk. 2013/2014 wydano 23 orzeczenia i 2 opinie o wczesnym wspomaganiu dla dzieci przebywających w Klinice „Budzik”. Zajęcia poprowadzą nauczyciele z ZSS nr 101, ul. Przedwiośnie 1 W Klinice „Budzik” przebywa jednocześnie 15 dzieci. Po przebudzeniu na zwolnione miejsca przyjmowane są kolejne dzieci.

10 Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie – w ramach Sieci pracuje 18 PPP i 4 organizacje pozarządowe

11 PPP 21 PPP 5 PPP 20 PPP 16 PPP 17 PPP 15 PPP 8 SPPPMOP PPP 18 PPP 3
FDN OIK KOPD Mederi PPP 9 PPP 1 PPP 13 PPP 7 ZPPP 1 SPPPOPTA Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

12 Warszawska Sieć w liczbach - 2013
945 osób zgłosiło się do PPP i organizacji pozarządowych: 160 przypadków potwierdzono, z czego 23 przypadki z PPP i 137 z organizacji pozarządowych W tym 204 osoby zgłosiły się z prośbą o pomoc do PPP. Udzielono pomocy dla 108 dzieci i 96 rodziców. * Dane zebrane z placówek należących do Warszawskiej Sieci

13 Wzrost wydawanych orzeczeń

14 Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przez PPP w okresie 1.09.2013 - 31.08.2014
5239 – liczba wydanych orzeczeń (o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), liczba orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania - to 38% - wydanych orzeczeń ogółem liczba orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania - z powodu zaburzeń psychicznych 56% - wydanych orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania stanowią orzeczenia z powodu zaburzeń psychicznych

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Konferencja „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google