Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

... i jesteś wśród przyjaciół. Jest wspólnotą skupiającą trzy środowiska: młodzież, rodziców, nauczycieli. Wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "... i jesteś wśród przyjaciół. Jest wspólnotą skupiającą trzy środowiska: młodzież, rodziców, nauczycieli. Wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni."— Zapis prezentacji:

1 ... i jesteś wśród przyjaciół

2

3 Jest wspólnotą skupiającą trzy środowiska: młodzież, rodziców, nauczycieli. Wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.  Młodzi wnoszą optymizm, idealizm i ciekawość świata.  Rodzice - miłość i zatroskanie o los swoich dzieci  Nauczyciele wiedzę, obiektywizm i kompetencję w pracy z młodzieżą.

4

5 Rozpoczęliśmy 20 maja 2002 r. Jest to akcja społeczna. Chcemy zasiać w polskich szkołach nowy sposób myślenia o oświacie, promować zasady wspierające nowoczesną, efektywną edukację, podnoszące jej poziom, chcemy oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywiać współpracę szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym. Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły: 1. Szkoła dobrze uczy każdego, 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie, 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat, 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości, 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat, 6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

6 1. Szkoła jest wspólnotą. 2. Wszyscy się szanujemy. 3. Wspólnie działamy przeciw przemocy. 4. Niczego nie ukrywamy. 5. Zawsze reagujemy. 6. Nauczyciel nie jest sam. 7. Uczniowie wiedzą, jak działać. 8. Rodzice są z nami. 9. Mamy sojuszników. 10. Nagradzamy dobre przykłady.

7  Stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje.  Jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji.  Wystrzega się porównywania uczniów, nie ośmiesza i nie wyszydza.  Nie eksponuje niepowodzeń.  Okazuje uczniom szacunek.  Jest sprawiedliwy i obiektywny w ocenie pracy ucznia.  Wspiera ucznia w kłopotach szkolnych i osobistych.  Poświęca uczniom swój czas.  Dotrzymuje obietnic.  Jest krytyczny wobec siebie.  Jest kreatywny i empatyczny.

8  Jest świadomy swej wartości, ale jednocześnie tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych i innych.  Jest otwarty, szczery, komunikatywny.  Umie radzić sobie ze stresem.  Jest gotowy do bezinteresownej pomocy.  Odpowiedzialnie traktuje powierzone obszary działania.  Zna i stosuje w życiu hierarchię wartości.  Umie ponieść konsekwencje za swoje działania.  Jest samokrytyczny i ukierunkowany na samodoskonalenie się.  Reaguje na przejawy zła.  Umie wartościować informacje zawarte w książce, mediach i programach komputerowych.  Bierze udział w podejmowanych działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska.  Jest obowiązkowy, słowny, konsekwentny.  Jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego.

9 15 sal lekcyjnych w tym: 2 sale komputerowe ze stałym łączem internetowym sale: fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, historyczna,3 polonistyczne, 3 multimedialne (laptop, rzutnik, tablica interaktywna), 2 matematyczne, plastyczna, muzyczna sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego kompleks sal gimnastycznych (1 duża, 1 średnia, 2 sale do gimnastyki korekcyjnej) biblioteka szkolna i czytelnia w której mieści się centrum multimedialne (19 komputerów ze stałym łączem internetowym) stołówka szkolna, sklepik szkolny, radiowęzeł szkolny, szatnie uczniowskie

10 Kadra pedagogiczna liczy 42 nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin - spośród których mamy: 24 nauczycieli dyplomowanych, 9 nauczycieli mianowanych, 16 nauczycieli kontraktowych 1 nauczyciela stażystę. W gimnazjum zatrudniony jest także pedagog szkolny, psycholog, doradca zawodowy i bibliotekarz. Zatrudniamy również pracowników niepedagogicznych: Pracownicy administracji: 3 etaty - 4 pracowników pracownicy obsługi : 7,75 etatu- 13 pracowników

11 Obecnie w naszym gimnazjum uczy się 309 uczniów w 13 oddziałach: 3 klasy ogólne 1 klasa europejska 3 klasy sportowe koszykówka dziewcząt i chłopców 3 klasy sportowe,piłka nożna chłopców 3 klasy integracyjne

12  profesjonalnie przygotowana, zaangażowana i kompetentna kadra nauczycielska,  nasze tradycje, które tworzą specyficzny i przyjazny klimat szkoły,  nauka jednozmianowa w oddziałach klasowych liczących do 26 uczniów,  nauka 2 języków obcych ( j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)  nauka informatyki w pracowni komputerowej dostępem do Internetu,  centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,  pozytywny wizerunek szkoły, do którego przyczyniają się liczne sukcesy uczniów w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych,  szeroka oferta zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.  zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów  profesjonalny chór żeński -Tarantella  wymiany uczniowskie ze szkołami europejskimi w ramach programu -Uczenie się przez całe życie- Comenius, Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży  realizacja projektów edukacyjnych: Szkoła z klasą, Edukacja z Internetem, Pakiet Wrześniowy, Śpiewająca Polska, Orange dla Ziemi, Ekozespoły, Dotknij wiedzy, „Poznaję,badam, wiem”  klasy sportowe specjalność: Piłka nożna chłopców, Koszykówka dziewcząt i chłopców  klasy integracyjne liczące 15- 20 uczniów

13 o Powstał w roku szkolnym 200/2001. o Założony został i prowadzony jest nadal przez nauczycielkę muzyki, absolwentkę Akademii Muzycznej w Katowicach - Kamillę Pająk. o Obecnie w próbach zespołu aktywnie uczestniczy 40 dziewcząt z klas I-III.

14

15 o 1. Chór Dziewczęcy "Tarantella" na II Festiwalu "Kocham cię, Polsko„ (2008r w Filharmonii Narodowej w Warszawie). Region Katowice reprezentowany był przez Chór Dziewczęcy,,Tarantela" z Gimnazjum nr 21 w Zabrzu którego dyrygentem jest mgr Kamilla Pająk. Wykonał on utwór,,W stodole świta"- muzyka R. Twardowski, sł. ludowe. o 2.Złote pasmo IV edycji Śpiewającej Polski o 3.Grand Prix 3 Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Zabrzu o 4.III miejsce w Tyskich Wieczorach Kolędowych o 5. I miejsce w eliminacjach województwa śląskiego w Katowicach na XXIX Konkurs Chórów a” cappella w Bydgoszczy. o 6.Złoty Kamerton i Nagroda Specjalna na XXIX Konkursie Chórów a’cappella w Bydgoszczy o 7. I miejsce na 55 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu o 8.Złote pasmo na V Przeglądzie chórów w ramach programu,,Śpiewająca Polska” edycja 2009r.

16 Od maja 2008 r. uczniowie Gimnazjum nr 21 w Zabrzu korzystają z pracowni komputerowej ufundowanej przez EFS- Europejski Fundusz Społeczny. Pracownia wyposażona jest w komputery PC, Internet oraz programy multimedialne, które wspomagają i uatrakcyjniają naukę informatyki. Tutaj odbywają się także spotkania i zajęcia szkolnego koła informatycznego. Uczniowie tworzą własne prezentacje i filmy oraz poznają profesjonalne narzędzie do tworzenia multimedialnych stron internetowych. Pracownia wyposażona jest w 10 komputerów uczniowskich, serwer, komputer przenośny drukarkę laserową, skaner, rzutnik LCD.

17 Opiekun: mgr Artur Olszewski Celem jest pokazanie młodzieży, że Polska to kraj bardzo atrakcyjny i nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby zwiedzić okolice pełne niezwykłych, cennych zabytków i przeróżnych osobliwości.

18  WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ  COMENIUS  EKOZESPOŁY  „DOTKNIJ WIEDZY”  EDUKACJA Z INTERNETEM  NADANIE SZKOLE IMIENIA

19 WYMIANY MŁODZIEŻY  Z Czechami 2004  Z Niemcami (2007, 2009, 2010, 2011, 2012 )  Z Francją (2006, 2007)  Z Węgrami, Hiszpanią, Francją ( 2009-2011)  Z Niemcami, Holandią, Włochami ( 2011-2013)

20 „…Paryż! Viva la France! Chociaż wstałam o 3.45 nie żałuję tego!” (Magda)

21 „ …Następnie udaliśmy się na rejs statkiem po Sekwanie. Zobaczyliśmy większość zabytków Paryża z katedrą, wspomnienia na całe życie…” (Ania )

22

23

24 Projekt Comenius adresowany jest do uczniów, nauczycieli i lokalnej społeczności oraz do wszystkich państw europejskich. W ciągu dwóch lat realizacji projektu zostaną podjęte różne działania zintegrowane ze szkolnymi planami nauczania, które zakończą się stworzeniem książki kulinarnej zawierającej przepisy z wszystkich państw biorących udział w projekcie.

25 Collčge Vautrin Lud Saint-Die-Des-Vosges Lorraine – Francja (Lotaryngia region Nancy) IES Santa Eulalia Plaça Pius XII s/n Hospitalet de Llobregat – Hiszpania ( region Barcelona) Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Fürst S. u. 2. Ajka Region Transdanubia – Węgry

26 NASI PARTNERZY

27 PIERWSZA WIZYTA

28

29 WARSZTATY KULINARNE

30

31 EKOZESPOŁY to program, którego celem jest wprowadzenie coraz bardziej zrównoważonyc h ekologicznie zachowań w życiu codziennym uczniów, personelu szkoły oraz rodziców.

32 DOTKNIJ WIEDZY Program dotyczył kształcenia interdyscyplinarnego w formie wycieczek dydaktycznych na poziomie gimnazjum. Założeniem programu jest możliwość edukacji poza klasą szkolną, poznania historii, geografii, fizyki, chemii w wymiarze czysto praktycznym. Uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzania doświadczeń, zwiedzania wielu miejsc ważnych pod względem historycznym, poznawania przyrody i zróżnicowania geograficznego naszego kraju.

33 EDUKACJA Z INTERNETEM to program społeczny skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach którego podejmowane są działania służące zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych w polskich szkołach.

34 MAMY PATRONA Rada Miejska w Zabrzu uchwala: § 1 Nadać Gimnazjum Nr 21 w Zabrzu, przy ul. Gagarina 2 imię Noblistów Polskich. § 2 Akt nadania imienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

35 KLASY SPORTOWE Co roku wszystkie Gimnazja Zabrzańskie rywalizują ze sobą w różnych dyscyplinach sportowych. Młodzież naszego gimnazjum aktywnie uczestniczyła w różnych zawodach sportowych zdobywając czołowe lokaty w mieście,regionie i województwie. Nasze gimnazjum było organizatorem szeregu imprez w ramach współzawodnictwa sportowego. Uwieńczeniem zapału i trudu w zdobywaniu coraz to lepszych wyników było I miejsce wśród wszystkich gimnazjów zabrzańskich.

36 KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT

37 KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

38 PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

39 W naszym gimnazjum uczy się obecnie 309 uczniów w przedziale wiekowym 13-15 lat. Jak wszędzie ścierają się tutaj różne charaktery i zainteresowania, które mamy możliwość rozwijać na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Dużą popularnością w szkole cieszą się zajęcia sportowe, artystyczne, krajoznawcze. Nie brakuje umysłów ścisłych, humanistów, przyrodników. Interesuje nas człowiek, stan środowiska w którym żyje oraz zmiany jakie w nim zachodzą.

40 SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW Uczeń klasy III a Marek Bonk finalista w konkursie przedmiotowym z matematyki Uczennica klasy II a Natalia Łopata wyróżnienie II stopnia 2 miejsce w powiecie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,,Kangur” Uczeń klasy III a Marek Bonk 7 miejsce w powiecie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,,Kangur” Uczeń klasy II a Benedykt Waszkiewicz 21-m-ce w powiecie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,,Kangur” Uczeń klasy II d Radosław Kowynia 24-m-ce w powiecie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,,Kangur” Uczennica klasy III b Dominika Sokolińska wyróżnienie w konkursie,,Zabrze to moje miasto, to miasto w którym mieszkam i chcę je lepiej znać” Uczeń klasy III a Damian Czajkowski finalistka konkursu mitologiczno-biblijnego w Zabrzu Zakwalifikowanie się uczennicy klasy III c Darii Kopacz do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z języka polskiego Zakwalifikowanie się uczennicy klasy III c Anny Zadworny do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z biologii Zakwalifikowanie się ucznia klasy III d Kamila Łochowskiego do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego Zakwalifikowanie się uczennicy klasy III a Anny Giryckiej do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z j.francuskiego Uczennica klasy III c Anny Uram zajęła I miejsce w rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego Uczennica klasy I a Paulina Pietrzak i uczeń klasy Id Jakub Szocik zakwalifikowali się do II etapu XVII konkursu historyczno-mitologicznego pt,, Fakty i mity”-starożytna Grecja Udział uczniów w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Informatycznej,,DiatNet Masters 2011”

41 SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW w zakresie sportu szkolnego: I miejsce w Mistrzostwach Zabrza Gimnazjów w Koszykówce Dziewcząt I miejsce w Mistrzostwach Zabrza Gimnazjów w Koszykówce Chłopców I miejsce w rejonie w Koszykówce Dziewcząt I miejsce w rejonie w Koszykówce Chłopców II miejsce w Półfinale Wojewódzkim Gimnazjady w Koszykówce Dziewcząt II miejsce w Półfinale Wojewódzkim Gimnazjady w Koszykówce Chłopców I miejsce W Mistrzostwach Zabrza Gimnazjów w Piłce Nożnej Chłopców I miejsce w rejonie w Piłce Nożnej chłopców III miejsce w Półfinale Wojewódzkim Gimnazjady w Piłce Nożnej Chłopców II miejsce w Mistrzostwach w Aerobiku Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Gimnazjów w Dwuboju Nowoczesnym II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Gimnazjów w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Gimnazjów w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Gimnazjów w Piłce Ręcznej Dziewcząt III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Gimnazjów w Piłce Ręcznej Chłopców

42 SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W zakresie przedmiotów artystycznych: Uczennica klasy III e Sandra Starzyńska 3 miejsce w konkursie plastycznym,,,Zabrze moje miasto”. Uczennica klasy II a Emilia Cybulska wyróżnienie w konkursie,,Portret mojej mamy” organizowanym przez OPP3 w Zabrzu. Uczennica klasy III c Daria Kopacz wyróżnienie w konkursie,,Portret mojej mamy”organizowanym przez OPP3 w Zabrzu. Uczennica klasy I a Paulina Sikora wyróżnienie w konkursie fotograficznym,,,Zielone Zabrze przyszłości”

43 JEŻELI MYŚLISZ POWAŻNIE O PRZYSZŁOŚCI ……. PRAGNIESZ INACZEJ ZDOBYWAĆ WIEDZĘ…. CHCESZ PRACOWAĆ TWÓRCZO I CIEKAWIE ……. …TO WEŹ LOS W SWOJE RĘCE -PRZYJDŹ DO NAS…. JESTEŚMY SZKOŁĄ DLA CIEBIE…!!!!

44


Pobierz ppt "... i jesteś wśród przyjaciół. Jest wspólnotą skupiającą trzy środowiska: młodzież, rodziców, nauczycieli. Wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google