Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze inwestycyjne w kraju i za granicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze inwestycyjne w kraju i za granicą"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze inwestycyjne w kraju i za granicą

2 Fundusz inwestycyjny to majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych nad którymi zawsze stoi jakiś BANK zajmujący się rozliczaniem danego FI Fundusze Inwestycyjne Otwarte Specjalistyczne otwarte Zamknięte

3 Jednostka a Certyfikat
Jednostka Uczestnictwa Certyfikat Inwestycyjny Generowane przez Otwarte FI są tytułem współwłasności w majątku funduszu. Jej wartość zmienia się w zależności od wyników danego FI Generowane przez Zamknięte FI, są imienne i na okaziciela i w danym funduszu jest ich ograniczona ilość

4 A na czym FI zarabiają ? Opłata za przystąpienie do funduszu – obliczania od wartości jednostki uczestnictwa Opłata za umorzenie jednostek uczestnictwa (za wyjście) Nie ma już opłat manipulacyjnych ALE…..są administracyjne. Różnica ? Poza nazewnictwem, żadna

5 Fundusze Inwestycyjne
Są regulowane ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych oraz dyrektywami Unijnymi, które normują pewne zależności i narzucają ograniczenia

6 OGRANICZENIA: Towarzystwo może skupować papiery wartościowe ale tylko do takiego poziomu aby nie stało się podmiotem dominującym co najmniej 90% środków musi być skierowane w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu FI nie mogą inwestować więcej niż 5% swojego portfela w papiery wartościowe jednego emitenta co najmniej 10% środków posiadanych w portfelu musi być środkami płynnymi

7 Zalety ? Unormowanie w sprawie ich struktury i formy działania
Brak obowiązku opłaty CIT u w przypadku FI działających na terenie Unii Europejskiej. Kraje państw trzecich są zobowiązane do zapłacenia CIT u z faktu uzyskiwania np. przychodu z dywidend ALE SA WYJĄTKI

8 Emerging Market Series of DFA Inwestment Trust Company
Amerykański FI, który na mocy wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego został zwolniony z obowiązku zapłaty CIT u z faktu uzyskiwania przychodu z dywidend akcji Polskich spółek, w które inwestował Rezultat ? Urząd skarbowy został zobowiązany do zwrotu nadpłaty 15% podatku od dywidend wypłaconych EMSofDFAITC od polskich spółek

9 Fundusze Inwestycyjne z rozbiciem na poszczególne rodzaje w bln Euro

10 Kraje Europy Zachodniej Dawne Kraje Socjalistyczne
Udział aktywów Polskich w aktywach Europejskich Kraje Europy Zachodniej Dawne Kraje Socjalistyczne Dane na 2009 rok

11 Sytuacja na runku FI Najwyższa st zw to 364,02 % PKP
Najniższa st. zw. To – 58 % grupy Inventum Akcje

12 Sytuacja na runku FI Najwyższy kurs to SFIO AGRO Najniższy 1,58 PLN

13 SFIO AGRO Kapitał na Rozwój
Wartość jednostki: zł Max 1R: zł Min 1R: zł Zasięg geograficzny: Polska Typ: pozostałe Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne Towarzystwo: TFI AGRO

14 Przyczyny zróżnicowania konstrukcji funduszy inwestycyjnych
! ! Uelastycznienie polityki inwestycyjnej i cenowej

15 Szczególne formy funduszy
Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Fundusze z subfunduszami Fundusze podstawowe i powiązane

16 Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa
Konstrukcja takiego funduszu polega na tym, że fundusz, mimo że prowadzi jednorodną politykę inwestycyjną, tzn. tworzy jeden portfel inwestycyjny, może zbywać uczestnikom jednostki uczestnictwa różnych kategorii. Różnią się one między sobą związanym z nimi poziomem oraz sposobem pobierania opłat manipulacyjnych.

17 ING Obligacji FIO Źródło:

18 ING Obligacji FIO Źródło:

19 Fundusze z subfunduszami
Konstrukcja takiego funduszu pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy będzie mógł realizować własną politykę inwestycyjną. W trakcie życia funduszu jest możliwe stałe tworzenie nowych subfunduszy, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz likwidowania istniejących w uproszczony sposób, co przyczyny się do obniżenia kosztów funkcjonowania całego funduszu.

20 Subfundusze wchodzące w skład ING Parasol FIO
Źródło:

21 Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości
Źródło:

22 Fundusze podstawowe i powiązane
Konstrukcja takiego funduszu polega na tym, że towarzystwo tworzy grupę funduszy, składającą się z jednego funduszu podstawowego (lokującego w inwestycje ryzykowne) i kilku lub kilkunastu funduszy powiązanych.

23 Link do prospektu informacyjnego:
SUPERFUND TREND Podstawowy Superfund Trend Bis Powiązany SFIO Superfund Trend Plus Powiązany SFIO Link do prospektu informacyjnego:

24 Porównanie funduszu inwestycyjnego i ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego

25 Źródło: http://notowania.pb.pl/


Pobierz ppt "Fundusze inwestycyjne w kraju i za granicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google