Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców
Joanna Rudyj

2 Wprowadzenie do tematu, aktualności.
Nowa Perspektywa Finansowa. Lata kolejną szansą na rozwój przedsiębiorstw. Wprowadzenie do tematu, aktualności. 4/8/2017 2

3 Umowa Partnerstwa, która jest kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską,(zatwierdzona przez KE 23 maja 2014 r.) stanowi podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata Określa ona kierunki działań, jakie będą podejmowane w oparciu o trzy polityki unijne, na które składają się: - Polityka Spójności - Wspólna Polityka Rolna - Wspólna Polityka Rybołówstwa W umowie tej zostały dokładnie opisane wszystkie krajowe i regionalne programy operacyjne, jakie realizowane będą w latach Do krajowych programów operacyjnych zalicza się: - PO Infrastruktura i Środowisko - PO Inteligentny Rozwój - PO Wiedza, Edukacja, Rozwój - PO Polska Wschodnia - PO Polska Cyfrowa - PO Pomoc Techniczna 4/8/2017 3

4 W latach  Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Na tę kwotę składają się: ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach krajowych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży, ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, ok. 287 mln z zarządzanej przez Komisję Europejską, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną, ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich. 4/8/2017 4

5 Projekty Programów Operacyjnych dostępne są na stronie:
4/8/2017 5

6 Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez: wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych, zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych. 4/8/2017 6

7 Hasło przewodnie programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku
Hasło przewodnie programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym. 4/8/2017 7

8 W PO IR priorytetowo traktowane są ekoinnowacje - innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska. Zwiększenie wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach oraz budowanie warunków dla rozwoju e-gospodarki w Polsce. zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla MŚP, realizujących innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym. PO IR będzie realizowany zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, co oznacza koncentrację wsparcia na obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym. 4/8/2017 8

9 9 Osie priorytetowe PO IR:
OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE, Cel: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R, -wsparcie udzielane w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz w formie instrumentów finansowych w przypadku instrumentu dotyczącego wsparcia prac badawczo – rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. Tryb konkursowy. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Cel: Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną. Kredyt na innowacje technologiczne - Środki te mogą zostać wykorzystane w dwojaki sposób: 1) jako wsparcie o charakterze dotacyjnym, udzielane w celu częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, przyznanego przedsiębiorstwu przez bank komercyjny (tzw. premia technologiczna), 2) w formie wsparcia zwrotnego, finansującego częściowo koszty projektu inwestycyjnego. W procesie udzielania wsparcia wykorzystywane są doświadczenia związane z realizacją Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 4/8/2017 9

10 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW,
Cel: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. Bony na innowacje umożliwiają rozwijanie kontaktów MŚP prowadzących działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu lub technologii produkcji. Wsparcie obejmuje projekty: dotyczące innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, dotyczące innowacji w sektorze usług, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, dotyczące innowacji nietechnologicznych. Przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych. OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Cel: Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym. Wsparcie skoncentrowane jest na projektach badawczo - rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe z możliwym , promowanym udziałem przedsiębiorców. 4/8/2017 1010

11 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Kluczowe wskazówki UE dla opracowania POPC zawarte są w następujących dokumentach: − Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016, − Strategia Europa 20202, − EAC. 4/8/2017 1111

12 Osie priorytetowe POPC
Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej. Wsparcie w tym zakresie przyczyni się do ograniczenia terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu poprzez dalszy rozwój i uzupełnienie istniejącej sieci dostępowej oraz szkieletowej i dystrybucyjnej. Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze). Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych w ramach osi I. Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd Wzmocnienie zastosowania technologii komunikacyjno – informacyjnych dla e- administracji, e- lerningu, e-integracji, e- kultury, e-zdrowia. Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa – beneficjenci:jst oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa (w tym partnerstwa organizacji pozarządowych z jst). Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna 4/8/2017 1212

13 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Krajowy finansowany z EFRR i FS. Cel główny programu: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Osie Priorytetowe POIiŚ: I. OŚ PRIORYTETOWA Zmniejszenie emisyjności gospodarki, II. OŚ PRIORYTETOWA Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, III. OŚ PRIORYTETOWA Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej, IV. OŚ PRIORYTETOWA Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej, V. OŚ PRIORYTETOWA Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, VI. OŚ PRIORYTETOWA Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, VII. OŚ PRIORYTETOWA Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, VIII. OŚ PRIORYTETOWA Pomoc techniczna. 4/8/2017 1313

14 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
PO WER Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa Europejski Fundusz Społeczny w latach będzie współfinansował krajowy program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. W ramach PO WER planowane są do realizacji projekty systemowe, w których przedsiębiorcy stanowią grupę docelową. Opis Osi priorytetowych: OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY, W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Instrumentarium wsparcia stosowane w osi I odnosi się do wszystkich osób obejmowanych wsparciem we wszystkich regionach Polski. W związku z powyższym nie jest zasadne wydzielanie określonych działań ze względu na kategorię regionu. Na co wsparcie: staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dofinansowanie studiów podyplomowych, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczka szkoleniowa, stypendium na kontynuowanie nauki, bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe. OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI, Na co wsparcie: (m.in.) Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans płci. Upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi do lat 3, w tym poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry samorządów gmin odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi do lat 3, Wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym działania edukacyjne, badawcze i informacyjne, Realizacja działań niwelujących negatywne stereotypy związane z porażką biznesową, Badania i analizy w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego, 4/8/2017 1414

15 1515 OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU,
Na co wsparcie: Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wsparcie dla tworzenia wspólnych studiów doktoranckich z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi oraz międzynarodowych studiów doktoranckich, OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA, Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności polityk publicznych, Programy mobilności ponadnarodowej będą służyć nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej. Przyczynią się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia metod pracy i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych. Na co wsparcie: − Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów. − Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job-shadowing. 4/8/2017 1515

16 gospodarczego w Polsce i jeden z najsłabszych w Unii Europejskiej,
-Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie. − Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie. − Wymiana informacji i doświadczeń. − Równoległe tworzenie nowych rozwiązań. − Wsparcie sieci współpracy Działania skierowane są m.in. do przedsiębiorców. Co do zasady nie przewiduje się wykorzystywania instrumentów finansowych. OŚ V – POMOC TECHNICZNA W ramach Nowej Perspektywy Finansowej dostępne będą jeszcze następujące programy: Program Operacyjny Polska Wschodnia -Makroregion Polski Wschodniej, który konstytuują województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, stanowi zwarty obszar o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce i jeden z najsłabszych w Unii Europejskiej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 4/8/2017 1616

17 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 +
Jest jednym z 16 Programów Regionalnych dostępnych w Polsce w nowym okresie programowania. W latach WRPO był finansowany tylko z EFRR. W nowej perspektywie finansowej program regionalny dla Wielkopolski będzie dwu-funduszowy tzn. finansowany z EFRR i EFS co poza projektami inwestycyjnymi daje możliwość wsparcia projektów miękkich tj. np. szkolenia. Osie i priorytety WRPO 2014+: OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Na co wsparcie: wsparcie działalności B+R, w szczególności związanej z rozwojem inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego), wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, wspieranie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach na wszystkich etapach powstawania i rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie transferu technologii, szczególnie dla inteligentnych specjalizacji, wsparcie współpracy nauki i biznesu na rzecz wypracowania i wdrażania innowacji. 4/8/2017 1717

18 tworzenie przedsiębiorstw i rozwoju w początkowym okresie działalności,
rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji, tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych. wsparcie potencjału instytucji otoczenia biznesu, usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw, zwiększające ich zdolność do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej nas rynku, wzmacnianie zdolności MŚP do korzystania z usług IOB, sieciowanie instytucji otoczenia biznesu wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich sieci, w tym klastrów, wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych, promocja gospodarcza i turystyczna regionu. inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, wsparcie rozwoju klastrów, wsparcie inwestycyjne dla podmiotów ekonomii społecznej. 4/8/2017 1818

19 OŚ PRIORYTETOWA 2. Społeczeństwo informacyjne Na co wsparcie:
Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego (cross financing), związanych m.in. z zatrudnieniem i rozwojem wykwalifikowanych kadr B+R przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych, a także z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących aparaturę badawczą. Beneficjentami są m.in. przedsiębiorcy Przewiduje się konkursowy tryb wyboru projektów. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego. OŚ PRIORYTETOWA 2. Społeczeństwo informacyjne Na co wsparcie: dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług, wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B). wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie w relacjach administracja-administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel, zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, informatyzacja placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, 4/8/2017 1919

20 wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i eduka-cyjnych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie po-wszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, wsparcie budowy publicznych punktów i sieci dostępu do Internetu, rozwój infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje, tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS). Beneficjenci: przedsiębiorcy, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry. 4/8/2017 2020

21 OŚ PRIORYTETOWA 3. Energia
Na co wsparcie: budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, budowa, rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci, budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źró-deł odnawialnych w wysokosprawnej kogeneracji, produkcja urządzeń dla OZE oraz dla biokomponentów i biopaliw. działania ograniczające energochłonność, racjonalizacja produkcji w celu zmniejszenia strat energii, ciepła i wody, wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego oraz budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego, budowa i przebudowa infrastruktury miejskiej w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast, projekty z zakresu transportu zbiorowego wspierające integrację z transportem indywidualnym, montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego, działania informacyjno -promocyjne, inwestycje w zakresie budownictwa niskoemisyjnego i pasywnego. modernizacja energetyczna budynków oraz wymiana wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, projekty modernizacji infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej w modernizowa-nych budynkach, a także podłączanie budynków do sieci, instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 4/8/2017 2121

22 2222 Beneficjenci: przedsiębiorcy
osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1 państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki bu-dżetowe organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych 4/8/2017 2222

23 Oś PRIORYTETOWA 4 Środowisko
Na co wsparcie: inwestycje w małą retencję wodną, inwestycje w zakresie ochrony obszarów narażonych na powodzie i susze, wzmocnienie systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, inwestycje zabezpieczające obszary miejskie przed niekorzystnymi zjawiskami po-godowymi i ich następstwami, wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy, zwiększanie potencjału ratowniczych organizacji pozarządowych przez szkolenia dla ich członków biorących udział w działaniach ratowniczych. działania wynikające z planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi/wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z działaniami informacyjno edukacyjnymi w zakresie zapobiegania powstawiania odpadów, czy właściwego postępowania z odpadami. projekty wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, projekty z zakresu zaopatrzenia w wodę, projekty z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych, zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, projekty w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. wsparcie instytucji kultury, obiektów oraz obszarów zabytkowych, wsparcie obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych, ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, 4/8/2017 2323

24 zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archi-waliów i starodruków,
wsparcie i rozwój centrów informacji kulturalnej i turystycznej, promocji i kultury, promocja kultury, jej dziedzictwa, markowych produktów turystycznych i wydarzeń kulturalnych. przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów chronionych, wsparcie centrów ochrony różnorodności biologicznej, wsparcie edukacji ekologicznej, wsparcie rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystu-jącej walory środowiskowe, m.in. punkty i platformy widokowe, szlaki oraz ścieżki dydaktyczne, inwentaryzacja przyrodnicza gmin, kampanie informacyjno-promocyjne, kanalizowanie ruchu turystycznego przez modernizację torów wodnych. podnoszenie standardu bazy technicznej i wyposażenie obszarów chronionych, rekultywacja lub remediacja terenów zdegradowanych, inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza, w tym instalacje za-bezpieczające, oraz przebudowa (modernizacja) urządzeń filtrujących gazy i urzą-dzeń odpylających, inwestycje ograniczające natężenie hałasu oraz jego monitoring, wsparcie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach, systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń Nie planuje się wykorzystania instrumentów finansowych. Beneficjenci: podmioty posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki bu-dżetowe. 4/8/2017 2424

25 Beneficjenci: 2525 podmioty posiadające osobowość prawną,
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym. 4/8/2017 2525

26 OŚ PRIORYTETOWA 5. Transport – działanie skierowane jest do
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, zarządzających infrastrukturą kolejową, podmiotów wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu prze-wozów regionalnych. Na co wsparcie: budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach, budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg (obiekty mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne). budowa, modernizacja, rehabilitacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T, infrastruktura obsługi i serwisowania taboru. OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek Pracy wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy, działania na rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy, wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego, wsparcie mobilności przestrzennej, w tym międzynarodowej w ramach sieci EURES, monitoring i prognozowanie sytuacji na regionalnym rynku pracy. 4/8/2017 2626

27 wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
finansowe wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do zmian w gospodarce, wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat i więcej, wsparcie typu outplacement’owego dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn zakładu pracy, wzmacnianie dialogu społecznego i lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności , programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych, a także innych chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy, przekwalifikowywanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatyw-nie wpływających na zdrowie, programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w za-kresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych, poprawa ergonomii pracy i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy. 4/8/2017 2727

28 Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, jednostki organizacyjne jst w zakresie aktywizacji zawodowej w trybie pozakonkursowym, jednostki organizacyjne jst oraz ochotnicze hufce pracy w zakresie działań EURES w trybie pozakonkursowym, podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w za-kresie działań EURES w trybie konkursowym, jednostka organizacyjna samorządu województwa w zakresie monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy w trybie pozakonkursowym. OŚ PRIORYTETOWA 7.Włączenie społeczne Na co wsparcie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystująca instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej, działania na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych i pieczy zastępczej oraz opuszczającej te placówki, koordynacja i monitoring wdrażanych w regionie działań z zakresu aktywnej integracji. 4/8/2017 2828

29 projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcia dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego, programy wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci, projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia osób starszych i z niepełno-sprawnościami, zwiększenie dostępu do usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego, zwiększenie dostępu do różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego, wspomaganego, treningowego, koordynacja i monitoring usług społecznych w regionie, dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES, zwiększenie dostępu do usług na rzecz PES, projekty związane z tworzeniem lokalnych i regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju PES, koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym monitoring, ewaluacja, działania informacyjno-edukacyjne, tworzenie regionalnych sieci kooperacji, Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami, poradnictwa specjalistycznego, prawnego i obywatelskiego, jednostka organizacyjna samorządu województwa w zakresie koordynowania i monitorowania usług społecznych w regionie. 4/8/2017 2929

30 3030 OŚ PRIORYTETOWA 8. Edukacja Na co wsparcie:
projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, w tym tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK, wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych, wsparcie działań profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów. projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej, przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków do kształcenia zawodowego i egzaminowania, projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób dorosłych, projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków do kształcenia zawodu, projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. 4/8/2017 3030

31 Nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego.
OŚ PRIORYTETOWA 9. Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego Na co wsparcie: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, inwestycje w infrastrukturę społeczną, projekty wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych. Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegro-wanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z kształtowaniem po-staw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne, inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego, inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje, 4/8/2017 3131

32 Beneficjenci: 3232 placówki wychowania przedszkolnego,
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne oraz ich ograna prowadzące, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, pracodawcy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie sklasyfikowane w pkt. 1,2,3, podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Oś PRIORYTETOWA 10. Pomoc Techniczna 4/8/2017 3232

33 3333 Zintegrowane podejście terytorialne w WRPO 2014+
Terytorialne podejście jest ważnym instrumentem dostosowującym interwencję Programu do specyfiki potencjału Wielkopolski. Zintegrowane podejście terytorialne obejmuje: koperty finansowe, system preferencji dla projektów, bądź odbiorców pomocy, z obszarów określanych jako regionalne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Na terenie Wielkopolski występują następujące OSI: Miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny, Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji , Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe - działania koncentrować się będą przede wszystkim na usuwaniu przyczyn zagrażających trwałej marginalizacji. Przewiduje się wspieranie działań w ramach następujących PI: 7.2.; 9.2. 4/8/2017 3333

34 Koperty finansowe w ramach OSI regionalnych:
Dla OSI „Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne” (Gniezno, Konin, Leszno, Piła i ich obszary funkcjonalne), ustanowione zostaną koperty finansowe. Zakres interwencji wynegocjowany zostanie w partnerstwie z samorządami poszczególnych ośrodków, m.in. w ramach PI: 2.3; 3.1; 4.3; 4.5; 7.2; 9.7, 10.3 bis oraz 10.4. Obszary wiejskie w WRPO 2014+ Szacuje się, że na obszary wiejskie w WRPO przeznaczonych zostanie min. 11% alokacji Programu. Wsparcie będzie dotyczyć m.in. przedsiębiorczości, lepszego wykorzystanie kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników, rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej. 4/8/2017 3434

35 Interwencję WRPO 2014+ z punktu widzenia potrzeb rozwojowych miast można podzielić na:
Wsparcie ogólnie dostępne, także dla obszarów wiejskich, obejmujące takie sfery, jak gospodarka, transport, rozwój cyfrowy, energia i środowisko, rynek pracy, edukacja, czy sfera społeczna. Instrumenty specyficzne dla miast, dostępne tylko dla tych ośrodków, oraz stosujące dla miast określone preferencje. W ramach WRPO określone zostaną koperty finansowe dla ZIT-ów oraz miast subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych. W ramach WRPO realizowane będą następujące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT-y): ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania z Powiatem Poznański. ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim Wśród instrumentów realizacji WRPO nie wyklucza się zastosowania grantów globalnych dla partnerów społecznych i interesariuszy wdrażania Programu (w tym organizacji pozarządowych) Na tym etapie nie przewiduje się w ramach WRPO przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych. 4/8/2017 3535


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google