Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz PROW Andrzej Bobrowski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

3 Priorytet III Środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Cel: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów modernizacji systemów przesyłowych energii, w tym cieplnej, termomodernizacji, instalacji urządzeń filtrujących i odpylającychzmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów modernizacji systemów przesyłowych energii, w tym cieplnej, termomodernizacji, instalacji urządzeń filtrujących i odpylających zwiększenie efektywności energetycznej – projekty polegające m.in. na instalacji nowoczesnych systemów grzewczych z elementami OZE (energia biomasy, energia wiatrowa i geotermiczna, energia słoneczna, hydroelektryczna oraz projekty stosujące odnawialne źródła energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych w energetyce)zwiększenie efektywności energetycznej – projekty polegające m.in. na instalacji nowoczesnych systemów grzewczych z elementami OZE (energia biomasy, energia wiatrowa i geotermiczna, energia słoneczna, hydroelektryczna oraz projekty stosujące odnawialne źródła energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych w energetyce)

4 Rodzaje projektów Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowychTermomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczyTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Budowa i przebudowa lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplnąBudowa i przebudowa lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną Instalacja i przebudowa urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczychInstalacja i przebudowa urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych

5 Potencjalni Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związkiJednostki samorządu terytorialnego i ich związki Jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawnąJednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną Administracja rządowaAdministracja rządowa Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnymPodmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym Lasy PaństwoweLasy Państwowe PrzedsiębiorcyPrzedsiębiorcy Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe Jednostki naukowe i szkoły wyższeJednostki naukowe i szkoły wyższe Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBSSpółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS Podmioty prawne związków wyznaniowychPodmioty prawne związków wyznaniowych

6 Dofinansowanie Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych:Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych: -projekty nie objęte pomocą publiczną – 85% -projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO (Dz. U. Nr 193, Poz. 1399)

7 Dofinansowanie Zgodnie z Rozporządzeniemmaksymalny poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 40 %, z tym że:Zgodnie z Rozporządzeniem maksymalny poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 40 %, z tym że: -w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw (z wyłączeniem sektora transportu) pomoc może zwiększyć się o 20 pkt. procentowych -w przypadku średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem sektora transportu) - może zwiększyć się o 10 pkt. procentowych

8 Minimalna/maksymalna wartość projektu Od 1 mln PLN wartości projektu do 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych projektu z wyjątkiem:Od 1 mln PLN wartości projektu do 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych projektu z wyjątkiem: - termomodernizacji budynków użyteczności publicznej do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych - lokalnych systemów zaopatrzenia w gaz do 8 mln PLN kosztów kwalifikowanych

9 Wielkość dostępnych środków, nabór wniosków, instytucje 30,90 mln Euro z EFFR30,90 mln Euro z EFFR nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r.nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r. Instytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWWInstytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWW Instytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuInstytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10 Priorytet III Środowisko przyrodnicze Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Cel: zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju poprzez tworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym wsparcie projektów stosujących OZE jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych np. w elektroenergetyce (kogeneracja)

11 Rodzaje projektów Budowa i rozbudowa: elektrowni wiatrowejelektrowni wiatrowej kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznychkolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych urządzeń grzewczych opalanych biomasąurządzeń grzewczych opalanych biomasą elektrowni wodnych o mocy do 10 MWelektrowni wodnych o mocy do 10 MW urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermicznąurządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną urządzeń do produkcji energii w oparciu o inne typy OZEurządzeń do produkcji energii w oparciu o inne typy OZE urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energiiurządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energii

12 Rodzaje projektów Projekty na rzecz wykorzystania OZE (produkcja energii + przesył) mogą dotyczyć instalacji urządzeń o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, dla których minimalna moc wynosi 0,1 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych)Projekty na rzecz wykorzystania OZE (produkcja energii + przesył) mogą dotyczyć instalacji urządzeń o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, dla których minimalna moc wynosi 0,1 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych)

13 Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związkiJednostki samorządu terytorialnego i ich związki Jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawnąJednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną Administracja rządowaAdministracja rządowa Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnymPodmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym Lasy PaństwoweLasy Państwowe PrzedsiębiorcyPrzedsiębiorcy Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe Jednostki naukowe i szkoły wyższeJednostki naukowe i szkoły wyższe Spółki wodneSpółki wodne Podmioty prawne związków wyznaniowychPodmioty prawne związków wyznaniowych

14 Dofinansowanie Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych jak w przypadku działania 3.2Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych jak w przypadku działania 3.2 Maksymalna wartość projektu – do 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem:Maksymalna wartość projektu – do 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem: -elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu -urządzeń grzewczych opalanych biomasą lub biogazem z instalacją do przesyłu -urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych

15 Wielkość dostępnych środków, nabór wniosków, instytucje 10,01 mln Euro z EFFR10,01 mln Euro z EFFR nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r.nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r. Instytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWWInstytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWW Instytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuInstytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

16 Główny Punkt Informacyjny WRPO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center) tel.: oraz

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW)

18 Kierunki działań w ramach PROW W ramach PROW 2007 – 2013 przewiduje się wsparcie projektów związanych z: W ramach PROW 2007 – 2013 przewiduje się wsparcie projektów związanych z: zakładaniem plantacji roślin na cele energetyczne w ramach Działania Modernizacja gospodarstw rolnychzakładaniem plantacji roślin na cele energetyczne w ramach Działania Modernizacja gospodarstw rolnych wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy w ramach Działań:wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy w ramach Działań: –Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej –Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiejwytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

19 Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcejOsoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty: zakupu materiału roślinnego (drzewa, krzewy, krzewinki oraz sadzonki, w tym sadzonki roślin energetycznych), do założenia plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 latzakupu materiału roślinnego (drzewa, krzewy, krzewinki oraz sadzonki, w tym sadzonki roślin energetycznych), do założenia plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat grodzenia, wyposażania plantacji wieloletnich w niezbędne urządzenia techniczne i technologicznegrodzenia, wyposażania plantacji wieloletnich w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne

20 Modernizacja gospodarstw rolnych Poziom pomocy: % kosztów kwalifikowalnych projektu Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. zł (na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo rolne w okresie trwania Programu)

21 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjent: rolnik, domownik, małżonek rolnika – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolnikówrolnik, domownik, małżonek rolnika – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników Zakres kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in. koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznejbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektuzakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu

22 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Poziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowanychPoziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł (na jednego beneficjenta w okresie trwania ProgramuMaksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł (na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu

23 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjent: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euroosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznejbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektuzakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu

24 Poziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnychPoziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. zł (na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu)Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. zł (na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

25 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomocy udziela się na realizację m.in. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.Pomocy udziela się na realizację m.in. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia. Beneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnegoBeneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego

26 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria dostępu: Pomoc może być przyznana na projekt realizowany w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej lub - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.

27 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1.Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 2.Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.

28 Szczegółowych informacji udziela Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Kościuszki Poznań tel fax

29 Dziękuję za uwagę Andrzej Bobrowski Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google