Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013

2  Zakres prezentacji: MJWPU: instytucja wdrażająca środki unijne na lata 2007 -2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: statystyka Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007 -2013: ile i na co? RPO WM- Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Ciechanowski w RPO WM Program Operacyjny Kapitał Ludzki : statystyka Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007 -2013: ile i na co? PO KL : Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Ciechanowski w PO KL Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 2

3 Zadania: IOK ocena wniosków polityka informacyjna i szkoleniowa zawieranie umów o dofinansowanie wypłata środków kontrola projektów Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 3 RPO WM: 2 066 umów/ projektów 7 010 mld zł wartość dofinansowania 4 946 mld zł przekazanych środków RPO WM: 2 066 umów/ projektów 7 010 mld zł wartość dofinansowania 4 946 mld zł przekazanych środków PO KL: 4 810 umów/ projektów 2 965 mld zł wartość umów 2 603 mld zł przekazanych środków PO KL: 4 810 umów/ projektów 2 965 mld zł wartość umów 2 603 mld zł przekazanych środków Siedziba główna: Warszawa, Jagiellońska 74 Oddziały: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce www.mazowia.eu Adres strony : www.mazowia.eu MJWPU: Instytucja Wdrażająca na lata 2007 - 2013

4 MJWPU: Instytucja Wdrażająca środki unijne na lata 2007 - 2013 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 4. MJWPU 236 naborów 32 tys. ocenionych wniosków 6 876 zawarte umowy 3 655 Czynności kontrolnych @19 230 60 371 konsultacji osobistych 143 tys. konsultacji telef.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 5 2 066 umów 7 010 mld zł wartość dofinansowania 95,58% wykorzystania alokacji 4 946 mld zł przekazanych środków

6 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 6 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007 -2013 Na co? - przygotowanie terenów inwestycyjnych; - promocję gospodarczą; - rozwój przedsiębiorstw; - wprowadzenie e-usług, - budowę nowych i modernizacja i dróg; - inwestycje w instalacje wod-kanaliz. - inwestycje w transport miejski, - inwestycje w termomodernizacje; - ochronę powietrza, energię odnawialną; - rozwój kultury i turystyki; - poprawę warunków kształcenia; - modernizację placówek medycznych; - inwestycje w infrastrukturę społeczną.

7 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007 -2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 7 Przedsiębiorczość, B+R, współpraca nauka- gospodarka: 1230 projektów – wsparcie 2 mld zł (1 139 projektów MŚP na 1,06 mld zł, 45 JST na 430 mln zł) Informatyzacja, e-usługi, Internet szerokopasmowy: 276projektów – wsparcie 814 mln zł (151 projektów MŚP na 40 mln zł, 72 JST na 60,5 mln zł, 40 projektów to ZOZ-y na 113,4 mln zł) Infrastruktura drogowa, transport publiczny: 222 projekty – wsparcie 2, 3 mld zł (163,3 mln zł dla Lotniska Modlin, 109,6 mln zł dla WKD Sp. z o.o., 79 mln zł dla KM) Środowisko, energetyka: 152 projekty – wsparcie 738 mln zł (57 projektów OZE + TERMO na 169 mln zł, 44 projekty wodno- kanalizacyjne na 424 mln zł) Transport miejski: 10 projektów – wsparcie 64,3 mln zł Kultura, rewitalizacja, turystyka: 199 projektów – wsparcie 837 mln zł (93 dla JST na 346 mln zł, 60 dla firm, stowarzyszeń, fundacji na 120 mln zł) Inwestycje w ZOZ-y, DPS-y: 56 projektów – wsparcie 345 mln zł (39 to ZOZ-y na 275 mln zł, 17 to DPS-y na 70 mln zł) Infrastruktura edukacyjna 60 projektów – wsparcie 325 mln zł

8 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 453,5 mln € wartość dodatkowych inwestycji wykreowanych dzięki wsparciu w MŚP 118 mln € wzrost nakładów na działalność B+RT w dofinansowanych przedsiębiorstwach 353 projekty z zakresu B+RT 210 bezpośrednio utworzonych nowych etatów badawczych 44 projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 8

9 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 385 projektów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP 1 941 ha wspartych terenów inwestycyjnych 160 nowych inwestycji na przygotowanych terenach 293 przedsiębiorstwa objętych wsparciem w zakresie innowacji 3 011 nowych lub udoskonalonych produktów/usług 1 399 innowacji wprowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwa 163 przedsiębiorstwa wsparte w zakresie eksportu 1 018 podpisanych kontraktów handlowych Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 9

10 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 3 727 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego 525 uruchomionych PIAP 135 jednostek publicznych uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług 59 szkół uzyskało możliwość dostępu do Internetu 200 firm uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 10

11 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytet Priorytet III - Regionalny system transportowy 96,14 km nowych dróg 1 177 km zmodernizowanych dróg 211 sztuk zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego 2 220 nowopowstałych miejsc postojowych typu „Park&Ride” 95 mln euro/rok oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych 1,278 mln osób rocznie korzysta z regionalnego transportu publicznego 1,850 mln osób rocznie korzysta z infrastruktury lotniczej Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 11

12 Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 422 tys. osób objętych selektywną zbiórką odpadów 25,5 tys. osób przyłączonych do sieci wodociągowej 51,4 tys. osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 33 projekty z zakresu energii odnawialnej 36 projektów w zakresie elektroenergetyki Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 12 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

13 Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5,2 mln osób korzystających z taboru miejskiego 20 ha poddanych rewitalizacji Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 13 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

14 Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 88 nowoutworzonych lub zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa 502 bezpośrednio utworzone nowe etaty Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 14 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

15 Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 14 zmodernizowanych szpitali, przychodni 29 szt. specjalistycznego medycznego sprzętu 631 tys. specjalistycznych badań medycznych rocznie przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 137 placówek edukacyjnych objętych wsparciem Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 15 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

16 POWIAT CIECHANOWSKI W RPO WM: Łącznie 44 umowy na dofinansowanie w kwocie 254,7 mln zł Całkowita wartość inwestycji objętych wsparciem 405,2 mln zł Zawarto umowy w 13 Działaniach RPO WM Wnioskodawcy: 31 - JST 12 - MŚP 1 – ZOZ Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 16

17 POWIAT CIECHANOWSKI W RPO WM: Przykładowi Beneficjenci: Gmina Glinojeck Gmina miejska Ciechanów Powiat Ciechanowski Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie GMINA GRUDUSK Gmina Opinogóra Górna GMINA OJRZEŃ Gmina Gołymin-Ośrodek Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Gmina wiejska Ciechanów Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie Gambrynus Sp. z o.o. Hotel Atena „NORCO POLSKA” Sp z o.o. Zakład Usługowo-Handlowy SEBUD Sebastian Piętka DUROBED CIECHANÓW Robert Płócienniczak Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 17

18 POWIAT CIECHANOWSKI W RPO WM: Przykłady projektów: Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I) Beneficjent: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Wartość inwestycji: 11 437 494,24 zł Kwota dofinansowania: 8 296 265,40 zł Działanie 6.1 Kultura Konserwacja zabytkowych murów i odbudowa dawnego Domu Małego to były główne założenia pierwszego etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. W ramach inwestycji w miejscu dawnego Domu Małego powstał pawilon recepcyjno-oświatowy. Został on usytuowany na dziedzińcu przy ścianie południowej, między basztami. Znalazły się w nim m.in. sala spotkań, sala odczytowa, toaleta dla niepełnosprawnych oraz recepcja do obsługi ruchu turystycznego. Ponadto na piętrze powstała sala edukacyjna ze stanowiskami komputerowymi, biblioteka oraz pomieszczenie Ośrodka Badań Kultur Pogranicza. Wprowadzenie przeszklonych podłóg umożliwia prezentację zabytkowych reliktów. Dzięki temu turyści zwiedzający Zamek mogą obejrzeć m.in. średniowieczne, zabytkowe piece. Przeprowadzona została również konserwacja zabytkowych murów i baszt. Zostały one wyczyszczone, uzupełniono ubytki oraz wzmocnienia. Wnioskodawca przeprowadził impregnację oraz izolację fundamentów. W ramach dotacji naprawiono odsłoniętą koronę murów wraz z odprowadzeniem wody z platformy widokowej. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 18

19 POWIAT CIECHANOWSKI W RPO WM: Przykłady projektów: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Glinojeck – zastosowanie kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach użyteczności publicznej Beneficjent: Gmina Glinojeck Wartość inwestycji: 2 400 478,93 zł Kwota dofinansowania: 1 643 310,09 zł Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Dzięki środkom unijnym na terenie gminy Glinojeck zostaną zamontowane kolektory słoneczne. Z odnawialnych źródeł energii będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy oraz sześć placówek edukacyjnych znajdujących się na jej terenie. Dzięki solarom, w gminie Glinojeck zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a to pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń (CO2, tlenków siarki i pyłów) o ok. 186 ton w ciągu roku. Zakupionych i zainstalowanych zostanie łącznie 90 zestawów solarnych (84 na budynkach mieszkalnych i 6 na budynkach szkolnych). Zastosowane będą panele słoneczne rurowe, próżniowe, wykonane w technologii „heat-pipe” (rurka ciepła). Uzyskują one większą ilość energii, szczególnie w okresach wiosennym, jesiennym i zimowym. Technologia ta daje również możliwość szybkiego i taniego serwisowania bez konieczności wyłączania instalacji z eksploatacji. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 19

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 20 4 810 umów 2 965 mld zł wartość umów 97,38% wykorzystania alokacji 2 603 mld zł przekazanych środków

21 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 21 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007 -2013 Na co? - wsparcie nowych i istniejących punktów przedszkolnych - kursy zawodowe, inwestycje w kadry -pomoc i integrację społeczną -wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia - podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej -rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego - oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

22 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007 -2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 22 Wsparcie osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy 254 umowy – wsparcie 495,2 mln zł Ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej 1 160 umów - wsparcie 1,2 mld zł Wspieranie przedsiębiorców woj. mazowieckiego w procesach przemian gospodarczych związanych z restrukturyzacją oraz naturalnymi zmianami profilu działalności 754 umowy - wsparcie 1,7 mld zł Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2 629 umów - wsparcie 1,9 mld

23 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 3 871 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji 113 osób skorzystało z instrumentów zwrotnych 3 923 - liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 23

24 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VII– Promocja integracji społecznej 79 760 klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi 4 000 przeszkolonych pracowników instytucji integracji społecznych 1 020 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie z EFS Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 24

25 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki 16 700 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych z czego: Mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) – 65% Małe przedsiębiorstwa – 21% Średnie przedsiębiorstwa – 11% Duże przedsiębiorstwa – 3% 738 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 257 000 osób pracujących ukończy udział w szkoleniach 9 800 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 25

26 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 616 ośrodkom wychowania przedszkolnego udzielono wsparcia w ramach projektów, w których uczestniczyło 28 600 dzieci w wieku 3-5 lat 1 815 szkół zrealizowało projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 554 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe 11 684 nauczycieli ukończyło projekty prowadzące doskonalenia zawodowe w krótkich formach. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 26

27 Poddziałanie 9.1.3 Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Całkowita kwota na realizację 7 edycji wynosi 17 545 931,00 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, wykazujących ponadprzeciętne zdolności poprzez objęcie wsparciem finansowym szczególnie uzdolnionych uczniów, przede wszystkim w zakresie nauk matematyczno– przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Dotychczas przyznano 2 795 stypendiów dla zdolnej młodzieży, planuje się przyznanie kolejnych 498 stypendiów w roku szkolnym 2014/2015. W sumie przyznanych zostanie 3 293 stypendia w latach 2008 – 2015. Do tej pory przyznawano stypendia na okres 12 msc. w wysokości 4 560,00 zł (380,00 zł miesięcznie), które uczeń mógł przeznaczyć wyłącznie na celu edukacyjne (np.: na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia – komputer, drukarka, luneta, odczynniki chemiczne, opłata za Internet, zakup literatury fachowej, czy pokrycie kosztów udziału w konferencjach, seminariach i obozach naukowych, itp.). W 7edycji w roku szkolnym 2014/2015, stypendium wyniesie 4 000,00 zł (400,00 zł przez 10 miesięcy). Stypendyści w trakcie realizacji projektu byli objęci opieką dydaktyczną sprawowaną przez nauczycieli – opiekunów stypendystów. Opieka ta dotyczyła wsparcia w realizacji przez stypendystę projektu edukacyjnego, motywowania stypendysty do poszukiwania źródeł wiedzy niezbędnej w trakcie pracy nad projektem edukacyjnym oraz w zakresie monitoringu podejmowanych działań i sposobu wykorzystania stypendium przez stypendystę. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 27

28 POWIAT CIECHANOWSKI W PO KL: Łącznie 198 umów na dofinansowanie w kwocie 61,8 mln zł Całkowita wartość projektów objętych wsparciem 64,8 mln zł Zawarto umowy w 15 Działaniach/ Poddziałaniach PO KL Główni wnioskodawcy: 100 – JST 49 – Firma 43 – Fundacja, stowarzyszenie 6 – Inne Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 28

29 POWIAT CIECHANOWSKI W PO KL: Przykładowi Beneficjenci: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Gmina Glinojeck/Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku Gmina Gołymin Ośrodek/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołyminie – Ośrodku Gmina Ciechanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie Powiat Ciechanowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gmina Opinogóra Górna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mazowiecki Ośrodek Badawczo - Innowacyjno - Szkoleniowy 'SPAWALNIK' Sp. z o.o. w Ciechanowie Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego Gmina Glinojeck/ Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku Gmina Sońsk Gmina Regimin Gmina Glinojeck Gmina Karniewo Gmina Regimin/Gminny Zespół Szkół w Regiminie Powiat Ciechanowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 29

30 POWIAT CIECHANOWSKI W PO KL: Przykłady projektów: Indywidualizacja w Gminie Ciechanów – „Chcemy i możemy więcej” Beneficjent: Gmina Ciechanów Wartość projektu: 60 000,00 zł Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt skierowany był do uczniów zarówno z trudnościami w zdobywaniu wiedzy, jak i szczególnie uzdolnionych, z dwóch szkół klas I-III w Gminie Ciechanów. Łącznie wsparciem objęto 46 osób ze Szkoły Podstawowej w Gumowie i ze Szkoły Podstawowej w Chotomiu. 13 dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz 13 dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Przewidziano dla nich po 30 godzin zajęć na każdą ze szkół. Dla 4 dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, również 30 godzin. Dla 16 dzieci szczególnie uzdolnionych, u których rozwijano zainteresowania z języków obcych – 30 godzin. Z dwójką uczniów prowadzono zajęcia indywidualne. Oprócz edukacji, obie szkoły, w ramach projektu, doposażyły swoje bazy dydaktyczne w sprzęt specjalistyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotowego projektu, m.in. do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 30

31 POWIAT CIECHANOWSKI W PO KL: Przykłady projektów: Własny biznes w zasięgu ręki Beneficjent: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego Wartość projektu: 864 825,00 zł Kwota dofinansowania: 864 825,00 zł Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Celem projektu było promowanie i wspieranie aktywnych i kreatywnych postaw przedsiębiorczych zmierzających do zakładania własnych firm i tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i samozatrudnienia. Grupę docelową stanowiło 15 osób, zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego, płońskiego i żuromińskiego. Wsparciem zostały objęte osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich – 15 osób, - 4 osoby powyżej 45 roku życia,- 2 osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników, - 9 kobiet (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci). Projekt obejmował: warsztaty z doradcą zawodowym w celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Zrealizowano następujące zagadnienia: określenie predyspozycji zawodowych uczestników, ćwiczenia praktyczne niezbędne w poruszaniu się na rynku pracy, wykorzystanie własnych możliwości, pobudzenie aktywności własnej. Kolejnym krokiem było szkolenie "ABC małego biznesu". Tematyka obejmowała zagadnienia związane z procedurą zakładania własnej firmy, REGON, NIP, zgłoszenie do ZUS, US, otwarcie konta bankowego itp., Uczestnicy otrzymali wsparcie pomostowe, które zapewniło środki finansowe na pokrycie podstawowych obligatoryjnych kosztów opłat w pierwszym okresie działalności przedsiębiorstwa. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 31

32 POWIAT CIECHANOWSKI W PO KL: W ramach projektu dostępne było doradztwo. Tematyka świadczonych usług to pomoc przy sporządzaniu biznes planu oraz wniosku o wsparcie finansowe w ramach projektu - zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy - zagadnień z prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego - zagadnień dotyczących finansów - zagadnień dotyczących programów pomocowych - dostępnych linii kredytowych dla firm Dodatkowo przeprowadzone zostało szkolenie specjalistyczne "Księgowość w małej firmie". Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów, podatki, ZUS-y, terminy. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prowadzenia „małej księgowości” w swojej firmie. Dotacja inwestycyjna pozwoliła na zakup sprzętu i środków trwałych, pozwalających na funkcjonowanie i rozwój firmy. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 32

33 WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2007 -2013 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 33 Obszary wiejskie 3 055 mld zł dofinansowania do 2 848 projektów PO KL 555 mln zł RPO WM: 749 projektów RPO WM: 2,5 mld zł PO KL 2 089 inicjatyw

34 www.mazowia.eu mjwpu@mazowia.eu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich


Pobierz ppt "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google