Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE „GDYŃSKI BIZNESPLAN” 2009 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

2 Aktywizacja zawodowa |
Wsparcie pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne ze środków PFRON będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Gdyni

3 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy |
Podstawa prawna: Art. 26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2011r., nr 62 poz. 317 z późn. zm.)

4 Dla kogo refundacja | O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy mogą ubiegać się pracodawcy zobowiązujący się do zatrudniania przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy (nie pozostająca w zatrudnieniu). Maksymalna wysokość refundacji wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za każde wyposażone stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

5 Co obejmuje refundacja|
Refundacją mogą zostać objęte: udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym pracę będzie wykonywać osoba niepełnosprawna kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego

6 Do kogo z wnioskiem| Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy należy złożyć do siedziby Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

7 Oferta GCWP 3 Co zawiera wniosek pracodawcy|
Wnioskowaną kwotę refundacji Formę zabezpieczenia Analizę finansową Nazwę tworzonego stanowiska pracy Wymagane kwalifikacje pracownika niepełnosprawnego Rodzaj i stopień niepełnosprawności Wyszczególnienie wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz jego kosztu Oferta GCWP

8 Procedura oceny wniosku|
Decyzję podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni podczas negocjacji, w których uczestniczy wnioskujący o refundację Pracodawca. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku sporządzany jest protokół z negocjacji, który określa wysokość przyznanych środków i elementy wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, stanowiącego podstawę zawarcia umowy.

9 Co jest brane pod uwagę|
Wysokość posiadanych środków PFRON w powiecie Gdynia, które zostały przeznaczone na ten cel w danym roku Potrzeby lokalnego rynku pracy Liczbę osób niepełnosprawnych o kwalifikacjach niezbędnych pracodawcom, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu Rodzaj i stopień niepełnosprawności osób przewidzianych do zatrudnienia Doświadczenie pracodawcy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także okres ich zatrudniania Pracodawcy zamierzający po raz pierwszy zatrudnić osobę niepełnosprawną Kondycja finansowa pracodawcy, gwarantująca zatrudnienie przez okres co najmniej 36 miesięcy Koszty wyposażenia i rodzaj tworzonego stanowiska pracy Proponowaną formę zabezpieczenia Wkład własny pracodawcy (rzeczowy lub finansowy)

10 Refundacja kosztów| Refundacji kosztów dokonuje Prezydent na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (Prezydenta i Pracodawcy), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek Prezydenta, o refundowanym stanowisku pracy.

11 Refundacja kosztów| Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy Pracodawcy po przedstawieniu: umowy o pracę z osobą niepełnosprawną zatrudnioną na refundowanym stanowisku orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność zatrudnianej osoby skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy zaświadczenia lekarza, stwierdzającego zdolność do pracy osoby niepełnosprawnej na utworzonym stanowisku zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji kopii dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od daty poniesienia ostatniego z tych kosztów Uwaga! Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych po dacie zawarcia umowy.

12 Bardzo ważne! | Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 9) właściwymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury Uwaga! Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

13 Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych|
Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 62, poz. 316 z późn. zm.)

14 Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot kosztów| adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej

15 Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych|
bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów ale tylko w stosunku do tych osób, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy

16 Wysokość pomocy| Maksymalna wysokość pomocy wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

17 Procedura ubiegania się o pomoc|
Pracodawca zainteresowany zatrudnianiem osoby niepełnosprawnej przy udziale środków Funduszu powinien złożyć wniosek do Prezydenta właściwego ze względu na: miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby, miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy – w pozostałych przypadkach. Zwrotu kosztów dokonuje Prezydent na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (Prezydenta i Pracodawcy).

18 Bardzo ważne | Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tj. takich, których pracodawca nie poniósłby zatrudniając osoby pełnosprawne). Uwaga! Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

19 Bardzo ważne | Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z: rozdziałem I art. 42 i rozdziałem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3 z późn zm.), w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100 % kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione. Uwaga! Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

20 Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego|
Podstawa prawna: art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011 r., Dz. U. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009r., Nr 57, poz. 472 z późn zm.); Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne może organizować dla nich szkolenie, a poniesione przez niego koszty tego szkolenia mogą zostać zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

21 Wysokość pomocy | Kwota refundacji może wynieść do 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) na jedną osobę.

22 Wysokość refundacji uzależniona jest od typu przedsiębiorcy i rodzaju szkolenia|
Rodzaj szkolenia Typ przedsiębiorcy Mały Średni Duży Ogólne 80% % % Specjalistyczne 55% % %

23 Procedura ubiegania się o refundację |
Aby uzyskać refundację Pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji do Prezydenta właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Duży przedsiębiorca do wniosku załącza dodatkowo opis projektu szkoleniowego, zawierający informację o celu projektu oraz spodziewanych skutkach jego realizacji. Uwaga! Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez Pracodawcę przed dniem zawarcia umowy. Zwrotu kosztów dokonuje Prezydent na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (Prezydenta i Pracodawcy).

24 Zwrot kosztów szkolenia pracownika |
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z: Rozdziałem I, sekcją 8 w rozdziale II oraz rozdziałem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z , str. 3 z późn zm.). Uwaga! Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

25 Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy|
Podstawa prawna: art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011 r., Dz. U. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 62, poz. 316 z późn. zm.)

26 Czego dotyczy zwrot kosztów |
Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Dofinansowanie może dotyczyć pracownika niepełnosprawnego, który posiada zaświadczenie o zasadności udzielenia pomocy wydane przez lekarza medycyny pracy.

27 Wysokość pomocy | Wysokość zwrotu ustala się dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobie niepełnosprawnej przez liczbę godzin pracy osoby niepełnosprawnej w danym miesiącu i mnożąc uzyskany wynik przez kwotę najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

28 Procedura | Aby uzyskać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (...) Pracodawca składa wniosek do Prezydenta właściwego ze względu na: miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy. Przepisy nie zabraniają, aby pracownikiem pomagającym pracownikowi niepełnosprawnemu była inna osoba niepełnosprawna. Należy jednak wziąć pod uwagę, że niepełnosprawny pracownik pomagający osobie niepełnosprawnej nie powinien mieć problemów związanych z wykonywaniem czynności, w zakresie których służy pomocą innemu pracownikowi.

29 Refundacja| Zwrotu kosztów dokonuje Prezydent na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (Prezydenta i Pracodawcy). Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy może dotyczyć również sytuacji, w której zarówno osoba niepełnosprawna, jak i pracownik pomagający, pracują w danym podmiocie od dawna, a zajmowane przez pracownika niepełnosprawnego stanowisko pracy i zakres obowiązków nie uległy zmianie. Taka sytuacja może zaistnieć jeśli dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia pracownika niepełnosprawnego i wyniknie z niego potrzeba udzielenia mu pomocy w wykonywaniu czynności na dotychczasowym stanowisku pracy. Uwaga! Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

30 Refundacja| Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z: rozdziałem I, art. 42 i rozdziałem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE. L. 214 z r., str. 3 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100 % kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione. Uwaga! Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

31 Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Kontakt Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Urząd Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24 tel ,


Pobierz ppt "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google