Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015. CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: -obniżeniu stawek podatku od.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015. CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: -obniżeniu stawek podatku od."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015

2 CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: -obniżeniu stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów o masie całkowitej od 12 do 15 ton, -kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, -braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, -ustawowej opłacie za pobyt dzieci w przedszkolach w wys. 1 zł za godzinę ponad podstawę programową, -braku podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej (i wprowadzeniu biletów weekendowych, rodzinnych, obniżeniu cen biletów za nocne przejazdy tramwajem, za bilet sieciowy tramwajowy, bilet na wszystkie linie dzienne i nocne), -likwidacji fotoradaru od lipca 2015 r., -ok. 0,4% wzroście stawek podatku od nieruchomości (w zaokrągleniu do pełnych groszy) i braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych,

3 CELE MIASTA Zmniejszenie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie wydatków: -kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, -konieczności zapewnienia środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania o środki z UE z perspektywy , -podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia w mieście i rozwojowi przedsiębiorczości, -zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, -wsparciu osób wymagających pomocy, -rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi (w tym nowe zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz opieki żłobkowej, -finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie, -zapewnieniu środków na skutki podwyżek płac z roku 2014.

4 BUDŻET MIASTA 2015 – PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł (108%) (92%) (99%) (77%)

5 STRUKTURA DOCHODÓW W R mln 87 mln 239 mln 264 mln 244 mln 37 mln 27 mln

6 Plan różnica ( ) dynamika w % L.p. wyszczególnienie Idochody ogółem, w tym: ,3% 1PIT, CIT ,8% 2subwencje z budżetu państwa ,6% 3dotacje na zadania bieżące gminy, w tym: ,2% z budżetu państwa ,2% z UE na realizację projektów „miękkich” ,7% 4podatki i opłaty lokalne ,6% 5pozostałe dochody bieżące ,5% 6dotacje inwestycyjne, w tym: ,8% dotacja na budowę mostu drogowego ,4% 7dochody ze sprzedaży majątku, w tym: ,3% sprzedaż nieruchomości gminnych % sprzedaż nakładów TIS sp. z o.o % sprzedaż gruntów pod drogi krajowe ,4% DOCHODY BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)

7 DOTACJA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ NOWEGO MOSTU DROGOWEGO WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI dotacja przyznana pierwotnie: tys. zł, tj. 53,7% kosztów kwalifikowanych Wzrost dotacji: tys. zł Dotacja przyznana do wys. 85% wydatków kwalifikowanych: tys. zł

8 STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH wydatki bieżące inwestycje

9 STRUKTURA WYDATKÓW w roku mln 325 mln 132 mln

10 Plan różnica ( ) dyn. w % L.p.wyszczególnienie IIwydatki ogółem, w tym: ,5% 1wynagrodzenia (bez UE) ,0% 2utrzymanie szkół i przedszkoli ,7% 3 wydatki w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym: ,5% programy opieki zdrowotnej ,5% opieka żłobkowa ,8% rodzinne formy opieki nad dziećmi ,6% opieka nad osobami starszymi i chorymi ,5% pokrycie straty SSM ,3% 4remonty, w tym: ,7% w jednostkach oświatowych ,0% 5utrzymanie dróg ,6% 6komunikacja miejska ,5% 7 utrzymanie instytucji miejskich (TOS, MO, CKK Jordanki, TIS sp. z o.o.) ,2% 8kultura fizyczna ,8% WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)

11 Plan różnica ( ) dynamika w % L.p.wyszczególnienie IIwydatki ogółem, w tym: ,5% 9odsetki od kredytów ,3% 10wydatki bieżące na projekty UE ,2% 11 pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki własne finansowane dotacjami z budżetu państwa ,5% 12wydatki na inwestycje, w tym: ,2% budowa hali widowiskowo-sportowej % budowa mostu drogowego % pozostałe inwestycje ,2% IIIdeficyt/nadwyżka budżetu x WYDATKI c.d., WYNIK BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)

12 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Komunikacja miejska: 49% wzrost pracy przewozowej tramwajów: -m.in.: funkcjonowanie linii tramwajowej na UMK przez pełnych 12 miesięcy roku, nowa linia na trasie Uniwersytet – Elana (wprowadzona z końcem października 2014 r.), nowa linia nocna na trasie Elana – Motoarena, zwiększenie częstotliwości kursów, Wydłużenie niektórych linii autobusowych, Odnowienie taboru: -14 nowych autobusów (z tego 7 zakupionych w IV kwartale 2014 r., 7 planowanych do zakupu w roku 2015), -17 nowych tramwajów (z tego 6 zakupionych w IV kwartale 2014 r., 11 planowanych do zakupu w roku 2015). Rekompensata dla MZK sp. z o.o.: tys. zł, (wzrost o 950 tys. zł w stosunku do r. 2014) Dochody ze sprzedaży biletów: tys. zł

13 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? -Toruński rower miejski: zwiększenie liczby stacji z obecnie funkcjonujących 12 do 18 (koszt ok. 135 tys. zł), -Zwiększenie o 20% liczby zajęć pozalekcyjnych w szkołach (koszt 100 tys. zł), -Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych (koszt ok. 200 tys. zł), -Organizacja filii Domu Harcerza od września 2015 r. (koszt 400 tys. zł), -Zwiększenie liczby zajęć nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych (koszt 40 tys. zł), -Zwiększenie wydatków na remonty szkół z 4 mln zł rocznie do 5,2 mln zł w roku 2015, -Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówek oświatowych z 750 tys. zł rocznie do tys. zł w r. 2015, -Zwiększenie środków na nagrody dla uczniów ze 150 tys. zł do 200 tys. zł oraz zapisanie środków na stypendia dla studentów: 120 tys. zł,

14 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Zwiększenie środków na opiekę pielęgniarską w szkołach o 30% (ok. 9 tys. godzin), tj. z 460 tys. zł do 610 tys. zł, -Wprowadzenie opieki stomatologicznej w szkołach (150 tys. zł), -Kontynuacja szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej 65+, szczepień przeciw HPV, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumo- kokom w grupie dzieci 2-3 letnich (wzrost kosztów ok. 40 tys. zł), -Finansowanie patroli policyjnych (2.650 służb patrolowych) – wzrost kosztów z 385 tys. zł do 425 tys. zł, -Zwiększenie środków na skierowanie osób starszych do DPS o tys. zł (koszt ogółem: tys. zł, w r opieką objęto 425 osób, w roku 2015: 475 osób), -Zwiększenie środków na rodzinne formy opieki nad dziećmi o 780 tys. zł (planowane utworzenie w 2015 r. 3 nowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka, zatrudnienie koordynatorów i asystentów), -Zwiększenie opieki żłobkowej nad dziećmi- nowych 147 miejsc w żłobkach niepublicznych (koszt tys. zł, wzrost w stos. do r o 350 tys. zł),

15 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? -Zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi i artystami w dziedzinie kultury o 280 tys. zł ( w tym 100 tys. zł na realizację niestandardowych projektów artystycznych), -Zwiększenie środków na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz Biblioteki Publicznej o 300 tys. zł ( w tym przeniesienie TOS do nowej siedziby i otwarcie Muzeum Piernika), -Zapewnienie środków na funkcjonowanie CKK Jordanki w nowej siedzibie od października : tys. zł, -Zapewnienie środków na funkcjonowanie hali sportowej: tys. zł, -Wzrost środków na stypendia sportowe z tys. zł w r do tys. zł w r. 2015, -Wzrost środków na dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych z tys. zł w r do tys. zł w r. 2015, -Zmniejszenie wydatków na dotacje dla klubów seniorskich z tys. zł w r do tys. zł w r. 2015, -Wzrost wydatków na organizacje imprez sportowych o 880 tys. zł.

16 STRUKTURA INWESTYCJI W LATACH (dane w mln zł)

17 KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2015 (325 mln zł)

18 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Inwestycje drogowe: -Rozbudowa ul. Polnej na odc. od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska, -Przebudowa ul. Reja na odc. od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego, -Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą (odc. od Wlk. Rów do ul. Batorego), -Przebudowa ul. Płaskiej, -Zwiększenie środków na budowę dróg lokalnych, parkingów, oświetlenia, dróg rowerowych o tys. zł w stosunku do r Budownictwo komunalne: -Zwiększenie wydatków na budowę i modernizację lokali mieszkalnych o tys. zł w stosunku do r. 2014, w tym: na modernizację kamienicy przy ul. Chłopickiego, rozpoczęcie budowy 40 mieszkań przy ul. Drzymały. Ogółem w r oddanych zostanie 96 nowych mieszkań komunalnych. Bezpieczeństwo: -Rozbudowa monitoringu na os. Rubinkowo, na lewobrzeżu, ul. Św. Józefa, Pl. Teatralnym.

19 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Oświata i edukacja: -Rozbudowa PM nr 5, -Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki, -Rewitalizacja budynku V LO, -Rozbudowa ZS nr 14 przy ul. Hallera- nowy budynek dydaktyczny, -Zagospodarowanie terenów wokół: ZS 27 (ul. Turystyczna), ZS 1 (ul. Wojska Polskiego), ZS 26 (ul. Fałata). Sport i rekreacja: -Program „Moje podwórko”, -Budowa osiedlowych placów zabaw, boisk, ścieżek rekreacyjnych w 20 lokalizacjach, -Zagospodarowanie parku na os. Na Skarpie, -Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie, -Rozbudowa kompleksu basenów letnich przy ul. Przy Skarpie, -Prace dokumentacyjne dla modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich.

20 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Gospodarka komunalna: -Iluminacja Kościoła przy ul. Św. Faustyny, -Przebudowa toalety przy ul. Przedzamcze, -Przebudowa wybiegu dla żubrów w Ogrodzie Zoobotanicznym Środki na przygotowanie nowych projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy UE : -Razem tys. zł.

21 Plan różnica ( ) L.p.wyszczególnienie IDOCHODY OGÓŁEM, w tym: Dochody bieżące Środki na inwestycje (dotacje i TIS) IIWYDATKI OGÓŁEM, w tym: Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne IIIdeficyt/nadwyżka budżetu WYNIK BUDŻETU w r Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia miasta.

22 KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA: ROK 2014, A PLAN 2015 W MLN ZŁ KWOTA DŁUGU ZMNIEJSZY SIĘ W ROKU 2015 O 77 MLN ZŁ W STOSUNKU DO ROKU 2014

23 POZIOM ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH , W %

24 WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH wg nowej ustawy

25 URZĄD MIASTA TORUNIA


Pobierz ppt "Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015. CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: -obniżeniu stawek podatku od."

Podobne prezentacje


Reklamy Google