Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015. CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: -obniżeniu stawek podatku od.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015. CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: -obniżeniu stawek podatku od."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015

2 CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: -obniżeniu stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów o masie całkowitej od 12 do 15 ton, -kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, -braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, -ustawowej opłacie za pobyt dzieci w przedszkolach w wys. 1 zł za godzinę ponad podstawę programową, -braku podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej (i wprowadzeniu biletów weekendowych, rodzinnych, obniżeniu cen biletów za nocne przejazdy tramwajem, za bilet sieciowy tramwajowy, bilet na wszystkie linie dzienne i nocne), -likwidacji fotoradaru od lipca 2015 r., -ok. 0,4% wzroście stawek podatku od nieruchomości (w zaokrągleniu do pełnych groszy) i braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych,

3 CELE MIASTA Zmniejszenie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie wydatków: -kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, -konieczności zapewnienia środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania o środki z UE z perspektywy 2014-2020, -podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia w mieście i rozwojowi przedsiębiorczości, -zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, -wsparciu osób wymagających pomocy, -rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi (w tym nowe zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz opieki żłobkowej, -finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie, -zapewnieniu środków na skutki podwyżek płac z roku 2014.

4 BUDŻET MIASTA 2015 – PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł (108%) (92%) (99%) (77%)

5 STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2015 238 mln 87 mln 239 mln 264 mln 244 mln 37 mln 27 mln

6 Plan różnica (2015-2014) dynamika w % L.p. wyszczególnienie20142015 1 23456 Idochody ogółem, w tym:1 066 2451 155 25089 005 108,3% 1PIT, CIT228 260243 70015 440 106,8% 2subwencje z budżetu państwa234 455238 1053 650 101,6% 3dotacje na zadania bieżące gminy, w tym:104 31186 811-17 50083,2% z budżetu państwa93 70777 827-15 880 61,2% z UE na realizację projektów „miękkich”10 6048 984-1 620 84,7% 4podatki i opłaty lokalne165 120167 7682 648101,6% 5pozostałe dochody bieżące100 19790 666-9 53190,5% 6dotacje inwestycyjne, w tym:138 330263 900125 570190,8% dotacja na budowę mostu drogowego65 805186 500120 695283,4% 7dochody ze sprzedaży majątku, w tym:95 57264 300-31 27267,3% sprzedaż nieruchomości gminnych 27 000 00% sprzedaż nakładów TIS sp. z o.o.39 5330-39 5330% sprzedaż gruntów pod drogi krajowe 29 03937 3008 261128,4% DOCHODY BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)

7 DOTACJA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ NOWEGO MOSTU DROGOWEGO WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI dotacja przyznana pierwotnie: 327.010 tys. zł, tj. 53,7% kosztów kwalifikowanych Wzrost dotacji: 140.283 tys. zł Dotacja przyznana do wys. 85% wydatków kwalifikowanych: 467.293 tys. zł

8 STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2013-2015 wydatki bieżące inwestycje

9 STRUKTURA WYDATKÓW w roku 2015 293 mln 325 mln 132 mln

10 Plan różnica (2015- 2014) dyn. w % L.p.wyszczególnienie20142015 123456 IIwydatki ogółem, w tym:1 185 2451 084 850-100 39591,5% 1wynagrodzenia (bez UE) 293 513296 5122 999101,0% 2utrzymanie szkół i przedszkoli 73 18973 703514100,7% 3 wydatki w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym: 25 51327 4251 912107,5% programy opieki zdrowotnej 1 4771 810333122,5% opieka żłobkowa 1 870 2 221351118,8% rodzinne formy opieki nad dziećmi 4 8775 250373107,6% opieka nad osobami starszymi i chorymi 13 40214 9441 542111,5% pokrycie straty SSM 3 8873 200-68782,3% 4remonty, w tym: 14 68415 9631 279108,7% w jednostkach oświatowych 3 7245 2501 526141,0% 5utrzymanie dróg 23 85224 702850103,6% 6komunikacja miejska 67 08068 070990101,5% 7 utrzymanie instytucji miejskich (TOS, MO, CKK Jordanki, TIS sp. z o.o.) 10 91612 6801 764116,2% 8kultura fizyczna 17 18518 3501 165106,8% WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)

11 Plan różnica (2015- 2014) dynamika w % L.p.wyszczególnienie20142015 123456 IIwydatki ogółem, w tym:1 185 2451 084 850-100 39591,5% 9odsetki od kredytów 37 86641 0003 134108,3% 10wydatki bieżące na projekty UE 13 3568 573-4 78364,2% 11 pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki własne finansowane dotacjami z budżetu państwa 165 078150 989-14 08991,5% 12wydatki na inwestycje, w tym: 421 184325 250-95 93477,2% budowa hali widowiskowo-sportowej 40 0330-40 0330% budowa mostu drogowego 117 1040-117 1040% pozostałe inwestycje 264 047325 25061 203123,2% IIIdeficyt/nadwyżka budżetu -119 00070 400189 400x WYDATKI c.d., WYNIK BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)

12 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Komunikacja miejska: 49% wzrost pracy przewozowej tramwajów: -m.in.: funkcjonowanie linii tramwajowej na UMK przez pełnych 12 miesięcy roku, nowa linia na trasie Uniwersytet – Elana (wprowadzona z końcem października 2014 r.), nowa linia nocna na trasie Elana – Motoarena, zwiększenie częstotliwości kursów, Wydłużenie niektórych linii autobusowych, Odnowienie taboru: -14 nowych autobusów (z tego 7 zakupionych w IV kwartale 2014 r., 7 planowanych do zakupu w roku 2015), -17 nowych tramwajów (z tego 6 zakupionych w IV kwartale 2014 r., 11 planowanych do zakupu w roku 2015). Rekompensata dla MZK sp. z o.o.: 67.250 tys. zł, (wzrost o 950 tys. zł w stosunku do r. 2014) Dochody ze sprzedaży biletów: 40.500 tys. zł

13 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? -Toruński rower miejski: zwiększenie liczby stacji z obecnie funkcjonujących 12 do 18 (koszt ok. 135 tys. zł), -Zwiększenie o 20% liczby zajęć pozalekcyjnych w szkołach (koszt 100 tys. zł), -Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych (koszt ok. 200 tys. zł), -Organizacja filii Domu Harcerza od września 2015 r. (koszt 400 tys. zł), -Zwiększenie liczby zajęć nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych (koszt 40 tys. zł), -Zwiększenie wydatków na remonty szkół z 4 mln zł rocznie do 5,2 mln zł w roku 2015, -Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówek oświatowych z 750 tys. zł rocznie do 1.620 tys. zł w r. 2015, -Zwiększenie środków na nagrody dla uczniów ze 150 tys. zł do 200 tys. zł oraz zapisanie środków na stypendia dla studentów: 120 tys. zł,

14 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Zwiększenie środków na opiekę pielęgniarską w szkołach o 30% (ok. 9 tys. godzin), tj. z 460 tys. zł do 610 tys. zł, -Wprowadzenie opieki stomatologicznej w szkołach (150 tys. zł), -Kontynuacja szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej 65+, szczepień przeciw HPV, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumo- kokom w grupie dzieci 2-3 letnich (wzrost kosztów ok. 40 tys. zł), -Finansowanie patroli policyjnych (2.650 służb patrolowych) – wzrost kosztów z 385 tys. zł do 425 tys. zł, -Zwiększenie środków na skierowanie osób starszych do DPS o 1.110 tys. zł (koszt ogółem: 11.110 tys. zł, w r. 2014 opieką objęto 425 osób, w roku 2015: 475 osób), -Zwiększenie środków na rodzinne formy opieki nad dziećmi o 780 tys. zł (planowane utworzenie w 2015 r. 3 nowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka, zatrudnienie koordynatorów i asystentów), -Zwiększenie opieki żłobkowej nad dziećmi- nowych 147 miejsc w żłobkach niepublicznych (koszt 1.500 tys. zł, wzrost w stos. do r. 2014 o 350 tys. zł),

15 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? -Zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi i artystami w dziedzinie kultury o 280 tys. zł ( w tym 100 tys. zł na realizację niestandardowych projektów artystycznych), -Zwiększenie środków na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz Biblioteki Publicznej o 300 tys. zł ( w tym przeniesienie TOS do nowej siedziby i otwarcie Muzeum Piernika), -Zapewnienie środków na funkcjonowanie CKK Jordanki w nowej siedzibie od października : 1.570 tys. zł, -Zapewnienie środków na funkcjonowanie hali sportowej: 2.000 tys. zł, -Wzrost środków na stypendia sportowe z 3.135 tys. zł w r. 2014 do 3.500 tys. zł w r. 2015, -Wzrost środków na dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych z 2.950 tys. zł w r. 2014 do 3.200 tys. zł w r. 2015, -Zmniejszenie wydatków na dotacje dla klubów seniorskich z 3.500 tys. zł w r. 2014 do 3.000 tys. zł w r. 2015, -Wzrost wydatków na organizacje imprez sportowych o 880 tys. zł.

16 STRUKTURA INWESTYCJI W LATACH 2010-2015 (dane w mln zł)

17 KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2015 (325 mln zł)

18 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Inwestycje drogowe: -Rozbudowa ul. Polnej na odc. od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska, -Przebudowa ul. Reja na odc. od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego, -Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą (odc. od Wlk. Rów do ul. Batorego), -Przebudowa ul. Płaskiej, -Zwiększenie środków na budowę dróg lokalnych, parkingów, oświetlenia, dróg rowerowych o 2.000 tys. zł w stosunku do r. 2014. Budownictwo komunalne: -Zwiększenie wydatków na budowę i modernizację lokali mieszkalnych o 1.680 tys. zł w stosunku do r. 2014, w tym: na modernizację kamienicy przy ul. Chłopickiego, rozpoczęcie budowy 40 mieszkań przy ul. Drzymały. Ogółem w r. 2015 oddanych zostanie 96 nowych mieszkań komunalnych. Bezpieczeństwo: -Rozbudowa monitoringu na os. Rubinkowo, na lewobrzeżu, ul. Św. Józefa, Pl. Teatralnym.

19 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Oświata i edukacja: -Rozbudowa PM nr 5, -Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki, -Rewitalizacja budynku V LO, -Rozbudowa ZS nr 14 przy ul. Hallera- nowy budynek dydaktyczny, -Zagospodarowanie terenów wokół: ZS 27 (ul. Turystyczna), ZS 1 (ul. Wojska Polskiego), ZS 26 (ul. Fałata). Sport i rekreacja: -Program „Moje podwórko”, -Budowa osiedlowych placów zabaw, boisk, ścieżek rekreacyjnych w 20 lokalizacjach, -Zagospodarowanie parku na os. Na Skarpie, -Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie, -Rozbudowa kompleksu basenów letnich przy ul. Przy Skarpie, -Prace dokumentacyjne dla modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich.

20 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Gospodarka komunalna: -Iluminacja Kościoła przy ul. Św. Faustyny, -Przebudowa toalety przy ul. Przedzamcze, -Przebudowa wybiegu dla żubrów w Ogrodzie Zoobotanicznym Środki na przygotowanie nowych projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy UE 2014-2020: -Razem 6.450 tys. zł.

21 Plan różnica (2015- 2014) L.p.wyszczególnienie20142015 12345 IDOCHODY OGÓŁEM, w tym:1 066 2451 155 25089 005 1Dochody bieżące888 382891 350+ 2 968 2Środki na inwestycje (dotacje i TIS) 177 863263 900+86 037 IIWYDATKI OGÓŁEM, w tym:1 185 2451 084 850-100 395 1Wydatki bieżące 764 061759 600-4 461 2Wydatki inwestycyjne 421 184325 250-95 934 IIIdeficyt/nadwyżka budżetu -119 00070 400189 400 WYNIK BUDŻETU w r. 2015 Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia miasta.

22 KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA: ROK 2014, A PLAN 2015 W MLN ZŁ KWOTA DŁUGU ZMNIEJSZY SIĘ W ROKU 2015 O 77 MLN ZŁ W STOSUNKU DO ROKU 2014

23 POZIOM ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2010-2015, W %

24 WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2014-2022 wg nowej ustawy

25 URZĄD MIASTA TORUNIA


Pobierz ppt "Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015. CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: -obniżeniu stawek podatku od."

Podobne prezentacje


Reklamy Google