Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015

2 CELE MIASTA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy:
Po stronie dochodów: obniżeniu stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów o masie całkowitej od 12 do 15 ton, kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, ustawowej opłacie za pobyt dzieci w przedszkolach w wys. 1 zł za godzinę ponad podstawę programową, braku podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej (i wprowadzeniu biletów weekendowych, rodzinnych, obniżeniu cen biletów za nocne przejazdy tramwajem, za bilet sieciowy tramwajowy, bilet na wszystkie linie dzienne i nocne), likwidacji fotoradaru od lipca 2015 r., ok. 0,4% wzroście stawek podatku od nieruchomości (w zaokrągleniu do pełnych groszy) i braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych,

3 CELE MIASTA Zmniejszenie poziomu zadłużenia miasta przy:
Po stronie wydatków: kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, konieczności zapewnienia środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania o środki z UE z perspektywy , podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia w mieście i rozwojowi przedsiębiorczości, zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, wsparciu osób wymagających pomocy, rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi (w tym nowe zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz opieki żłobkowej, finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie, zapewnieniu środków na skutki podwyżek płac z roku

4 BUDŻET MIASTA 2015 – PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł
(108%) (92%) (99%) (77%) 4

5 STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2015 264 mln 87 mln 238 mln 244 mln 37 mln

6 DOCHODY BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)
Plan różnica ( ) dynamika w % L.p. wyszczególnienie 2014 2015 1 2 3 4 5 6 I dochody ogółem, w tym: 89 005 108,3% PIT, CIT 15 440 106,8% subwencje z budżetu państwa 3 650 101,6% dotacje na zadania bieżące gminy, w tym: 86 811 83,2% z budżetu państwa 93 707 77 827 61,2% z UE na realizację projektów „miękkich” 10 604 8 984 -1 620 84,7% podatki i opłaty lokalne 2 648 pozostałe dochody bieżące 90 666 -9 531 90,5% dotacje inwestycyjne, w tym: 190,8% dotacja na budowę mostu drogowego 65 805 283,4% 7 dochody ze sprzedaży majątku, w tym: 95 572 64 300 67,3% sprzedaż nieruchomości gminnych 27 000 0% sprzedaż nakładów TIS sp. z o.o. 39 533 sprzedaż gruntów pod drogi krajowe 29 039 37 300 8 261 128,4%

7 DOTACJA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ NOWEGO MOSTU DROGOWEGO WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI
dotacja przyznana pierwotnie: tys. zł, tj. 53,7% kosztów kwalifikowanych Dotacja przyznana do wys. 85% wydatków kwalifikowanych: tys. zł Wzrost dotacji: tys. zł

8 STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2013-2015
wydatki bieżące inwestycje

9 STRUKTURA WYDATKÓW w roku 2015
325 mln 293 mln 132 mln

10 WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)
Plan różnica ( ) dyn w % L.p. wyszczególnienie 2014 2015 1 2 3 4 5 6 II wydatki ogółem, w tym: 91,5% wynagrodzenia (bez UE) 2 999 101,0% utrzymanie szkół i przedszkoli 73 189 73 703 514 100,7% wydatki w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym: 25 513 27 425 1 912 107,5% programy opieki zdrowotnej 1 477 1 810 333 122,5% opieka żłobkowa 1 870 2 221 351 118,8% rodzinne formy opieki nad dziećmi 4 877 5 250 373 107,6% opieka nad osobami starszymi i chorymi 13 402 14 944 1 542 111,5% pokrycie straty SSM 3 887 3 200 -687 82,3% remonty, w tym: 14 684 15 963 1 279 108,7% w jednostkach oświatowych 3 724 1 526 141,0% utrzymanie dróg 23 852 24 702 850 103,6% komunikacja miejska 67 080 68 070 990 101,5% 7 utrzymanie instytucji miejskich (TOS, MO, CKK Jordanki, TIS sp. z o.o.) 10 916 12 680 1 764 116,2% 8 kultura fizyczna 17 185 18 350 1 165 106,8%

11 WYDATKI c.d., WYNIK BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)
Plan różnica ( ) dynamika w % L.p. wyszczególnienie 2014 2015 1 2 3 4 5 6 II wydatki ogółem, w tym: 91,5% 9 odsetki od kredytów 37 866 41 000 3 134 108,3% 10 wydatki bieżące na projekty UE 13 356 8 573 -4 783 64,2% 11 pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki własne finansowane dotacjami z budżetu państwa 12 wydatki na inwestycje, w tym: 77,2% budowa hali widowiskowo-sportowej 40 033 0% budowa mostu drogowego pozostałe inwestycje 61 203 123,2% III deficyt/nadwyżka budżetu 70 400 x

12 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?
Komunikacja miejska: 49% wzrost pracy przewozowej tramwajów: m.in.: funkcjonowanie linii tramwajowej na UMK przez pełnych 12 miesięcy roku, nowa linia na trasie Uniwersytet – Elana (wprowadzona z końcem października 2014 r.), nowa linia nocna na trasie Elana – Motoarena, zwiększenie częstotliwości kursów, Wydłużenie niektórych linii autobusowych, Odnowienie taboru: 14 nowych autobusów (z tego 7 zakupionych w IV kwartale 2014 r., planowanych do zakupu w roku 2015), 17 nowych tramwajów (z tego 6 zakupionych w IV kwartale 2014 r., planowanych do zakupu w roku 2015). Rekompensata dla MZK sp. z o.o.: tys. zł, (wzrost o 950 tys. zł w stosunku do r. 2014) Dochody ze sprzedaży biletów: tys. zł

13 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?
Toruński rower miejski: zwiększenie liczby stacji z obecnie funkcjonujących 12 do 18 (koszt ok. 135 tys. zł), Zwiększenie o 20% liczby zajęć pozalekcyjnych w szkołach (koszt 100 tys. zł), Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych (koszt ok. 200 tys. zł), Organizacja filii Domu Harcerza od września 2015 r. (koszt 400 tys. zł), Zwiększenie liczby zajęć nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych (koszt 40 tys. zł), Zwiększenie wydatków na remonty szkół z 4 mln zł rocznie do ,2 mln zł w roku 2015, Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówek oświatowych z 750 tys. zł rocznie do tys. zł w r. 2015, Zwiększenie środków na nagrody dla uczniów ze 150 tys. zł do 200 tys. zł oraz zapisanie środków na stypendia dla studentów: 120 tys. zł,

14 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?
Zwiększenie środków na opiekę pielęgniarską w szkołach o 30% (ok. 9 tys. godzin), tj. z 460 tys. zł do 610 tys. zł, Wprowadzenie opieki stomatologicznej w szkołach (150 tys. zł), Kontynuacja szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej 65+, szczepień przeciw HPV, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumo- kokom w grupie dzieci 2-3 letnich (wzrost kosztów ok. 40 tys. zł), Finansowanie patroli policyjnych (2.650 służb patrolowych) – wzrost kosztów z 385 tys. zł do 425 tys. zł, Zwiększenie środków na skierowanie osób starszych do DPS o tys. zł (koszt ogółem: tys. zł, w r opieką objęto 425 osób, w roku 2015: 475 osób), Zwiększenie środków na rodzinne formy opieki nad dziećmi o 780 tys. zł (planowane utworzenie w 2015 r. 3 nowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka, zatrudnienie koordynatorów i asystentów), Zwiększenie opieki żłobkowej nad dziećmi- nowych 147 miejsc w żłobkach niepublicznych (koszt tys. zł, wzrost w stos. do r o 350 tys. zł),

15 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?
Zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi i artystami w dziedzinie kultury o 280 tys. zł ( w tym 100 tys. zł na realizację niestandardowych projektów artystycznych), Zwiększenie środków na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz Biblioteki Publicznej o 300 tys. zł ( w tym przeniesienie TOS do nowej siedziby i otwarcie Muzeum Piernika), Zapewnienie środków na funkcjonowanie CKK Jordanki w nowej siedzibie od października : tys. zł, Zapewnienie środków na funkcjonowanie hali sportowej: tys. zł, Wzrost środków na stypendia sportowe z tys. zł w r do tys. zł w r. 2015, Wzrost środków na dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych z tys. zł w r do tys. zł w r. 2015, Zmniejszenie wydatków na dotacje dla klubów seniorskich z tys. zł w r do tys. zł w r. 2015, Wzrost wydatków na organizacje imprez sportowych o 880 tys. zł.

16 STRUKTURA INWESTYCJI W LATACH 2010-2015 (dane w mln zł)

17 KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2015 (325 mln zł)

18 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?
Inwestycje drogowe: Rozbudowa ul. Polnej na odc. od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska, Przebudowa ul. Reja na odc. od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego, Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą (odc. od Wlk. Rów do ul. Batorego), Przebudowa ul. Płaskiej, Zwiększenie środków na budowę dróg lokalnych, parkingów, oświetlenia, dróg rowerowych o tys. zł w stosunku do r Budownictwo komunalne: Zwiększenie wydatków na budowę i modernizację lokali mieszkalnych o tys. zł w stosunku do r. 2014, w tym: na modernizację kamienicy przy ul. Chłopickiego, rozpoczęcie budowy 40 mieszkań przy ul. Drzymały. Ogółem w r oddanych zostanie 96 nowych mieszkań komunalnych. Bezpieczeństwo: -Rozbudowa monitoringu na os. Rubinkowo, na lewobrzeżu, ul. Św. Józefa, Pl. Teatralnym.

19 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?
Oświata i edukacja: Rozbudowa PM nr 5, Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki, Rewitalizacja budynku V LO, Rozbudowa ZS nr 14 przy ul. Hallera- nowy budynek dydaktyczny , Zagospodarowanie terenów wokół: ZS 27 (ul. Turystyczna), ZS 1 (ul. Wojska Polskiego), ZS 26 (ul. Fałata). Sport i rekreacja: Program „Moje podwórko”, Budowa osiedlowych placów zabaw, boisk, ścieżek rekreacyjnych w 20 lokalizacjach, Zagospodarowanie parku na os. Na Skarpie, Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie, Rozbudowa kompleksu basenów letnich przy ul. Przy Skarpie, Prace dokumentacyjne dla modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich.

20 Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?
Gospodarka komunalna: Iluminacja Kościoła przy ul. Św. Faustyny, Przebudowa toalety przy ul. Przedzamcze, Przebudowa wybiegu dla żubrów w Ogrodzie Zoobotanicznym Środki na przygotowanie nowych projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy UE : Razem tys. zł.

21 WYNIK BUDŻETU w r. 2015 Plan różnica ( ) L.p. wyszczególnienie 2014 2015 1 2 3 4 5 I DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 89 005 Dochody bieżące Środki na inwestycje (dotacje i TIS) II WYDATKI OGÓŁEM, w tym: Wydatki bieżące -4 461 Wydatki inwestycyjne III deficyt/nadwyżka budżetu 70 400 Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia miasta.

22 KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA: ROK 2014, A PLAN 2015 W MLN ZŁ
KWOTA DŁUGU ZMNIEJSZY SIĘ W ROKU 2015 O 77 MLN ZŁ W STOSUNKU DO ROKU 2014 22

23 POZIOM ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2010-2015, W %
23

24 WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2014-2022
wg nowej ustawy 24

25 URZĄD MIASTA TORUNIA 25


Pobierz ppt "Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google