Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Rolnictwa i Biotechnologii"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Nasza siedziba ul. Bernardyńska 6/8, Bydgoszcz, tel , wrib.utp.edu.pl OFERTA DYDAKTYCZNA Nanobioinżynieria - studia I stopnia (inżynier) NOWOŚĆ Architektura krajobrazu – studia I stopnia (inżynier) Biotechnologia – studia I stopnia (inżynier) i II stopnia (magister inżynier) Technologia żywności i żywienie człowieka - – studia I stopnia (inżynier) Rolnictwo - studia I stopnia (inżynier) i II stopnia (magister inżynier)

2 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Nanobioinżynieria Jest to unikatowy kierunek w Polsce (realizowany na stacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich). Prognozuje się, że w najbliższych dekadach nanotechnologia będzie priorytetowym kierunkiem badań naukowych i dźwignią rozwoju gospodarki w skali globalnej. Na tym kierunku zostaniesz przygotowany do sprawnego poruszania się na styku nowoczesnych rozwiązań technologicznych i metod biologii eksperymentalnej. Twoim atutem będzie umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, szczególnie w aspekcie nano. Dowiesz się, jak wykorzystywać nanocząstki oraz nanostruktury w produkcji roślinnej. Uzyskasz umiejętność wykorzystania urządzeń i aparatury badawczej do prowadzenia procesów biotechnologicznych i nanobiotechnologicznych. Zapoznasz się z nowoczesnymi metodami i narzędziami pomiarowymi w zakresie nanoskali. Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje pozwalające podjąć pracę o charakterze technologiczno-inżynieryjnym w różnych gałęziach przemysłu związanych ze stosowaniem i wytwarzaniem bionanomateriałów i nanomateriałów. Możesz zostać zatrudniony w jednostkach przemysłowych, laboratoriach badawczo-rozwojowych, analitycznych związanych z bioinżynierią roślin, mikrobiologią, w przemyśle nanobiotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnych, diagnostyką molekularną materiału biologicznego, nowoczesną hodowlą i ochroną roślin, w przemyśle rolno-spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym.

3 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Architektura krajobrazu Specjalność: architektura obiektów krajobrazu ochrona i kształtowanie krajobrazu Kierunek ten realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Będziesz studiował przedmioty kierunkowe, które pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności z rysunku i rzeźby, fizjografii, geodezji i kartografii, gleboznawstwa, szaty roślinnej i fauny, dendrologii i roślin ozdobnych, sztuki ogrodowej, grafiki inżynierskiej, waloryzacji krajobrazu, projektowania obiektów architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, materiałoznawstwa budowlanego, budownictwa małej architektury, dokumentacji budowlanej, urządzania i pielęgnowania oraz rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu. Tę wiedzę uzupełni poznanie prawa dotyczącego środowiska i krajobrazu oraz ekonomiki i zarządzania firmą. Wydział zaoferuje Ci również kilkanaście przedmiotów do wyboru i sam zdecydujesz, które z nich będziesz studiował. Dużą część programu studiów stanowią praktyczne zajęcia z rysunku i rzeźby, ćwiczenia projektowe i terenowe oraz co najmniej 8 tygodni praktyki zawodowej. Po ukończeniu studiów możesz pracować w biurach projektowych architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach i firmach urządzających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w biurach planowania przestrzennego, w parkach krajobrazowych, administracji rządowej i samorządowej.

4 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Biotechnologia Specjalność: agrobiotechnologia biotechnologia w produkcji zwierzęcej (we współpracy z WHiBZ) Kierunek realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Zostaniesz przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Dogłębnie zrozumiesz biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów, nabędziesz umiejętność pracy doświadczalnej z wykorzystaniem materiału biologicznego w biotechnologii - od pojedynczych cząsteczek, poprzez kompleksy cząsteczek, makrocząsteczki, do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych. Nauczysz się stosować podstawowe techniki eksperymentalne i laboratoryjne w biologii molekularnej z wykorzystaniem technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Uzyskasz umiejętność wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej do prowadzenia procesów biotechnologicznych. Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, np. w laboratoriach kultur in vitro.

5 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Technologia żywności i żywienie człowieka Specjalność: technologie produktów roślinnych technologie produktów zwierzęcych Kierunek realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich. Poznasz zasady funkcjonowania rynku i marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Nauczysz się posługiwać techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W szczególności Twoja wiedza związana będzie z przemianami zachodzącymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania, przeprowadzaniem sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności, uwarunkowaniami bezpiecznej jej produkcji i toksykologicznej analizy, funkcjonowaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem technologicznym zakładów przemysłu spożywczego, funkcjonowaniem układów pokarmowego i współtowarzyszących, racjonalnym żywieniem człowieka, wykorzystywaniem surowców do produkcji żywności, wykorzystywaniem metod jej utrwalania, doborem operacji oraz procesów jednostkowych w technologii żywności, stosowaniem zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz z zasadami rachunkowości. Zostaniesz przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka na stanowisku: technologa, inżyniera d/s oceny jakościowej, normalizatora itp.

6 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Rolnictwo Specjalność: agronomia i agrobiznes kształtowanie środowiska ochrona roślin produkcja ogrodnicza Kierunek rolnictwo realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Zdobędziesz wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej (w tym ogrodnictwa i architektury krajobrazu obszarów wiejskich) i produkcji zwierzęcej; jak również praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza biologiczno-chemiczna i ekologiczna, a także ekonomika, organizacja i zarządzanie produkcją oraz funkcjonowanie infrastruktury rolniczej. Po ukończeniu studiów możesz pracować w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

7 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Aktualnie na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii zatrudnionych jest 111 nauczycieli akademickich: - Profesorów - 19 - Doktorów habilitowanych - 20 - Doktorów - 68 - Magistrów - 4

8 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Bazę naukowo-badawczą wspierają jednostki działające w Regionalnym Centrum Innowacyjności, wzniesionym w latach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

9 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
HOL BUDYNKI WRiB FORDON

10 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Na każdym kierunku studiów będziesz mógł odbyć interesującą praktykę w kraju lub za granicą oraz zrealizować część studiów na partnerskiej uczelni w kraju w ramach programu MostAR i za granicą biorąc udział w programie ERASMUS +

11 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Ćwiczenia laboratoryjne

12 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Ćwiczenia terenowe

13 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Ćwiczenia terenowe

14 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Działalność naukowa studentów poszerzana jest w licznych kołach naukowych 1.   Koło Naukowe Agronomii       Opiekun naukowy: prof.dr hab. inż. Dariusz Jaskulski 2.   Koło Naukowe Biotechnologii BioX       Opiekun naukowy: dr inż. Iwona Jędrzejczyk 3.   Koło Naukowe Botaniki i Ekologii       Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Stosik 4.   Koło Naukowe Chemii Rolnej       Opiekun naukowy: dr hab. inż. Barbara Murawska 5.   Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie        Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Prus 6.   Koło Naukowe Ochrony Roślin       Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Jeske

15 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP dysponuje: bibliotekami, salami technologicznymi, laboratoriami, stacjami doświadczalnymi.

16 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
ZAPLECZE SOCJALNE Domy studenta: Fordon (2 akademiki, ul. prof. S. Kaliskiego) Restauracja Uniwersytecka AKADEMIK KUCHNIA STOŁÓWKA

17 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie: Stypendium socjalne: przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (na podstawie dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie), Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych: przyznawane studentom z tytułu niepełnosprawności (potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu), Stypendium Rektora dla najlepszym studentów przyznawane studentom, którzy zaliczyli przynajmniej I rok studiów i osiągnęli wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. .

18 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
ŻYCIE STUDENCKIE WYJAZDY I IMPREZY Wyjazd do Telewizji Polskiej - udział w programie Tomasz Lis na żywo oraz Jaka to melodia Wycieczki w kraju i za granicą Obozy adaptacyjne dla studentów w Dusznikach Zdrój

19 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Juwenalia - impreza trwająca kilka dni w całej Bydgoszczy dla kilkunastu tysięcy żaków, odbywają się wtedy liczne koncerty, imprezy klubowe, zawody sportowe oraz inne liczne wydarzenia kulturalne.

20 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
TRADYCJA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO ŚWIĘTO UCZELNI ABSOLUTORIUM JUBILEUSZE UCZELNI CO 5 LAT

21 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
ABSOLUTORIUM POŻEGNANIE Z UCZELNIĄ


Pobierz ppt "Wydział Rolnictwa i Biotechnologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google