Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Kuczera Analiza Systemu Budowy świadomości Marki na Rynku - branding.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Kuczera Analiza Systemu Budowy świadomości Marki na Rynku - branding."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Kuczera Analiza Systemu Budowy świadomości Marki na Rynku - branding

2 Streszczenie Niniejsza prezentacja przedstawia analiz ę systemu budowy marki na rynku. Zwróc ę szczególnie uwag ę na ró ż norodne rozumienie poj ę cia branding i na przebieg procesu kreowania marki na rynku. Przedstawi ę najcz ęś ciej stosowane metody budowania ś wiadomo ś ci marki. Ró ż norakie sposoby budowania Marki przedstawi ę na przykładzie Przedsi ę biorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach.

3 Wprowadzenie Branding, czyli system budowy ś wiadomo ś ci marki na rynku (zarz ą dzanie warto ś ci ą marki). Ułatwia budowanie wizerunku i w pełni zachowuj ą c jego spójno ść. No ś nikiem wizerunku firmy mo ż e by ć ka ż da reklama, pojazd czy druk, które utrwalaj ą si ę w pami ę ci Klienta.

4 Metodyka badań 1. Przedmiot i cel bada ń 2. Metody, techniki i narz ę dzia badawcze: a. Nazwa b. Kolorystyka firmowa c. Typografia d. Logotyp e. Slogan reklamowy

5 Przedmiot i cel badań Branding polega na kształtowaniu wizerunku marki (poprzez nadawanie okre ś lonych cech i atrybutów), budowaniu rozpoznawalno ś ci (im lepiej rozpoznawalna marka tym cz ęś ciej wybierana przez nabywców) i utrwalaniu pozytywnych skojarze ń z ni ą w umysłach odbiorców. Proces ten zaczyna si ę od zaprojektowania to ż samo ś ci marki (unikalnego układu warto ś ci i pozycjonowania). W przypadku du ż ych podmiotów lub Grup Kapitałowych na tym etapie konieczne jest tak ż e opracowanie architektury marek, czyli okre ś lenie relacji pomi ę dzy markami funkcjonuj ą cymi w ramach danego podmiotu. Celem tego działania jest uzyskanie efektu synergii, mo ż liwie jak najni ż szym kosztem.

6 Metody, techniki i narzędzia badawcze Po etapie analizy strategicznej oraz opracowaniu to ż samo ś ci marki projektowane s ą jej zewn ę trzne sygnały (w skodyfikowanej formie cz ę sto zebrane w tzw. Brand Book, czyli Ksi ę g ę Marki). S ą to: nazwa kolorystyka typografia (czyli charakterystyczne dla marki czcionki) logotyp (nazywany te ż logo, znakiem marki lub znakiem graficznym) Wa ż ne jest, aby przygotowane projekty graficzne poparte były dobrze uło ż on ą strategi ą – nawet najlepszy design bez dobrych zało ż e ń strategicznych, nie b ę dzie komunikował po żą danego przekazu marki. Z drugiej strony strategia bez dobrego designu b ę dzie mało zauwa ż alna, przez co podj ę te działania nie przynios ą zadowalaj ą cych efektów. Warto wi ę c przykłada ć wag ę zarówno do prac na poziomie strategicznym jak i kreatywnym. Dzi ę ki ich poł ą czeniu marka nabierze unikalnych cech wizualnych wyró ż niaj ą cych j ą na rynku.

7 Nazwa Na nazw ę marki składaj ą si ę słowa, litery, cyfry i ich kombinacje. Tworz ą c j ą cz ę sto wykorzystuje si ę imiona i nazwiska wła ś cicieli lub te ż tylko si ę do nich nawi ą zuje Nazwa marki mo ż e równie ż nawi ą zywa ć do miejsca pochodzenia lub lokalizacji firmy. Czasami jest to po prostu zlepek liter nie maj ą cy powi ą zania z konkretnymi osobami czy przedsi ę biorstwem jako cało ś ci ą.

8 Nazwa Po żą dane cechy nazwy marki” Nazwa marki powinna by ć krótka i łatwa do zapami ę tania. Jej odczytanie i wypowiedzenia nie mo ż e sprawia ć konsumentom trudno ś ci. Sposób wymawiania i zapisywania nazwy nie powinien budzi ć ż adnych w ą tpliwo ś ci. Dobrze, je ż eli nazwa wywołuje pozytywne skojarzenia. Nazwa marki musi odró ż nia ć si ę od nazw ju ż istniej ą cych i by ć prawnie dozwolona do u ż ytkowania, a wi ę c nie mo ż e by ć wcze ś niej zastrze ż ona przez inn ą firm ę. Wybrana nazwa marki nie powinna oznacza ć czego ś negatywnego zarówno w danym j ę zyku jak i w innych, najpopularniejszych. Ma za to kojarzy ć si ę z korzy ś ciami wynikaj ą cymi z zakupu i zaletami produktu.

9 Kolorystyka firmowa Kolor firmy wyró ż nia j ą i okre ś la jej charakter. Ma du ż y wpływ na percepcj ę i ś wiadomo ść odbiorców. Kolor o ż ywia system identyfikacji firmy i po pewnym czasie staje si ę jednym z silniejszych elementów skojarzeniowych z organizacj ą. Kolorystyka ma zazwyczaj bezpo ś redni zwi ą zek z barwami u ż ytymi w logo - staj ą si ę one dominuj ą ce we wszystkich aspektach działalno ś ci firmy. Aby przeniesienie odcieni logotypu na cało ść identyfikacji wizualnej marki było mo ż liwe, trzeba ograniczy ć si ę do najwy ż ej 2-3 kolorów, inaczej bardzo trudno jest stworzy ć czytelne nawi ą zanie.

10 Typografia Typografia jest wa ż nym elementem systemu identyfikacji wizualnej. Konsekwentne stosowanie indywidualnej typografii sprzyja dobrej identyfikacji, dzi ę ki niej komunikat jest uporz ą dkowany i klarowny. Wybór fontu zale ż y od pomysłu projektanta, jednak ż e powinien by ć podyktowany analiz ą charakteru budowanej marki. Decyzj ą o wyborze jednej czcionki, a zanegowaniu drugiej jest kluczowa, wpływaj ą c na kreacj ę firmowego wizerunku. Dzi ę ki ww. działaniu mo ż emy wykreowa ć wizerunek firmy nowoczesnej lub tradycyjnej, profesjonalnej lub o złej marce, bogatej lub biednej, działaj ą cej od dawna lub nowej. Mo ż emy tak ż e zasugerowa ć poło ż enie geograficzne organizacji.

11 Typografia Przykładowo: fonty o kształtach ostrych, kanciastych, agresywnych wywołuj ą niepokój odbiorcy, a te o kształtach łagodnych, zaokr ą glonych kojarz ą si ę ze spokojem i równowag ą. Krój pisma wytwarza nastrój, który wpływa na odbiorc ę tre ś ci. Ten aspekt jest szczególnie wa ż ny w tekstach reklamowych, ale nie mo ż na go pomija ć tak ż e w tre ś ciach informacyjnych. Dla zbudowania po żą danej atmosfery cz ę sto stosuje si ę dwa odmienne, ale komplementarne fonty. Du ż e korporacje zamawiaj ą u typografów własne kroje, którym nadaj ą nazw ę to ż sam ą z nazw ą firmy – wtedy oddziaływanie liternictwa na odbiorc ę i zapami ę tywalno ść marki s ą najwi ę ksze.

12 Logotyp Podstawowym zadaniem logotypu jest odró ż nienie usług i produktów danego podmiotu od konkurencji. Logotypy cz ę sto rejestrowane s ą jako znaki towarowe. Według ró ż nych ź ródeł logotyp mo ż e składa ć si ę z: Samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy lub samej nazwy (ponadto mo ż e zawiera ć inne elementy, dla przykładu slogan). Wówczas jako skrótu cz ę sto u ż ywa si ę poj ę cia logo. Wył ą cznie samej nazwy i by ć tym samym liternicz ą cz ęś ci ą znaku firmowego/towarowego.

13 Logotyp Logotyp to nieodł ą czna cz ęść marki. To jej najbardziej zapami ę tywany wizerunek. Trzeba stworzy ć atrakcyjny logotyp. Logotyp to co ś co uzmysławia wizerunek marki. Aby logotyp był atrakcyjny, powinno si ę zatrudni ć do jego stworzenia specjalist ę, grafika posiadaj ą cego do ś wiadczenie w tego typu projektach. Kreowanie wizerunku firmy poprzez kojarzenie z rozpoznawalnym logotypem powinno by ć skoordynowane z kompleksow ą strategi ą reklamow ą oraz marketingow ą.

14 Slogan reklamowy W trakcie opracowywania projektu loga, nale ż y wymy ś li ć proste a dobitne hasło (slogan) reklamowe kojarz ą ce si ę z promowan ą mark ą. Mo ż e ono by ć bardzo ogólne jak epokowe „Just do it” (firmy Nike) – lub bardzo specyficzne „Jeste ś pod dobrymi skrzydłami” (je ż eli jeste ś wła ś cicielem tanich linii lotniczych). Slogan powinien te ż dobrze komponowa ć si ę z obrazem loga.

15 Slogan reklamowy Marka, pomimo problemów ju ż z samym jej zdefiniowaniem i swojego niematerialnego charakteru, stanowi jedno z najistotniejszych ź ródeł wzrostu warto ś ci przedsi ę biorstwa i uznawana jest za kluczowe aktywa firmy. Z punktu widzenia klienta jest jednym z najwa ż niejszych czynników decyzyjnych branych pod uwag ę przy zakupie dóbr. Z punktu widzenia firmy traktowana jest jako gwarancja jej sukcesu i stabilno ś ci/wzrostu zysków w przyszło ś ci

16 Studia przypadków 1. Streszczenie 2. Słowa kluczowe 3. Opis przypadku

17 Streszczenie Studium przypadku dotyczy analizy budowy Marki Przedsi ę biorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach Słowa kluczowe: Marka, Nazwa, Kolorystyka, Logotyp

18 Opis przypadku PKM Katowice - (Przedsi ę biorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.) jest przewo ź nikiem wykonuj ą cym przewozy na zlecenie KZK GOP. Przedsi ę biorstwo zostało utworzone w 1991 r. w Katowicach, po podziale Wojewódzkiego Przedsi ę biorstwa Komunikacyjnego. Udziałowcami firmy s ą trzy gminy: Katowice, Siemianowice Ś l ą skie oraz Chorzów. Funkcj ę Prezesa Zarz ą du pełni Helena Ulanowska. PKM jest firm ą transportow ą dysponuj ą c ą 256 autobusami. Ś wiadczymy usługi przewozowe dla Komunikacyjnego Zwi ą zku Komunalnego GOP na terenie: Katowic, Chorzowa, Siemianowic Ś l ą skich, Mysłowic i Zabrza. Firma obsługuje równie ż komercyjn ą lini ę "Lotnisko", Katowice - MPL Katowice w Pyrzowicach. Prowadzimy równie ż wynajem autobusów oraz ś wiadczymy usługi naprawcze i diagnostyczne na stacji diagnostycznej znajduj ą cej si ę przy ul. Mickiewicza 59 w Katowicach.

19 PKM Katowice

20 Poniewa ż PKM to firma po ż ytku publicznego ś wiadcz ą ca usługi przewozowe w transporcie publicznym jest nazwa to po prostu Przedsi ę biorstwo Komunikacji Miejskiej. Wszystkie autobusy PKM s ą barwy ż ółtej, jest malowanie firmowe. Z kolei logo składa si ę z barw niebieskich i białych. Na Logo widnieje autobus oraz znak rozpoznawczy miasta Katowice hala widowiskowo sportowa Spodek. Barwy firmowe jak i barwy loga s ą nawi ą zaniem do herbu miasta Katowice.

21 PKM Katowice Ś wiadomo ść marki PKM Katowice ma przede wszystkim trafia ć do mieszka ń ców miasta i ma promowa ć transport publiczny. Jest te ż narz ę dziem propagandowym władz miasta.

22 Pytania i zadania kontrolne 1. Czym jest branding, jakie jest jego zadanie ? 2. Jakie s ą elementy marki i jakie maj ą znaczenie ? 3. Na czym trzeba si ę skupi ć tworz ą c Logotyp 4. Co jeszcze mo ż e zrobi ć PKM Katowice w celu bycia bardziej rozpoznawalnym na rynku usług przewozowych ?

23 Dziękuje za uwagę !

24 Bibliografia http://www.findict.pl/slownik/marka http://markana.pl/typografia-logotyp-nie-taki-diabel- straszny-jak-go-maluja/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Budowanie_ ś wiadomo ś ci_ma rki http://manager.nf.pl/sposob-na-branding,,13478,43,12175 Wojcik K.(2001):Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 2001


Pobierz ppt "Piotr Kuczera Analiza Systemu Budowy świadomości Marki na Rynku - branding."

Podobne prezentacje


Reklamy Google