Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie instytucjonalne i pozainstytucjonalne osób starszych w ich środowiskach zamieszkania. Model włoski dr Joanna Plak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie instytucjonalne i pozainstytucjonalne osób starszych w ich środowiskach zamieszkania. Model włoski dr Joanna Plak."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie instytucjonalne i pozainstytucjonalne osób starszych w ich środowiskach zamieszkania. Model włoski dr Joanna Plak

2 Agenda wystąpienia Charakterystyka populacji seniorów we Włoszech
demograficzna społeczno-ekonomiczna 2. Świadczenia pieniężne dla osób starszych emerytura zasiłki 3. Usługi dla osób starszych świadczone w mieszkaniach świadczone w instytucjach pobytu dziennego i czasowego świadczone w instytucjach pobytu stałego Inne formy wsparcia 4. Cechy włoskiego modelu wsparcia osób starszych w ich środowiskach zamieszkania.

3 Demografia 2011

4 Demografia

5 Demografia Populacja starzejąca się Zjawisko podwójnego starzenia
Spadek liczby urodzeń poniżej prostej zastępowalności pokoleń Wzrost odsetka jednoosobowych gospodarstw domowych seniorów (singularyzacja) Feminizacja starości

6 Społeczno-ekonomiczna
Ubóstwo seniorów (zróżnicowanie regionalne) Wzrost wydatków (energia transport) Spadek wydatków (wyżywienie, ubrania i buty, usługi medyczne) Co 4 senior trafia do szpitala z powodu złego żywienia się Główne źródło utrzymania- emerytury

7 Społeczno-ekonomiczna
Problemy zdrowotne- głównie kardiologiczne, ale też osteoporoza. Odsetek chorych wzrasta z wiekiem Stan zdrowia – ani dobry ani zły (65-74), dobry (75+) Przemoc domowa- problem w miastach

8 Emerytura 2011 992,47 średnia emerytura w skali miesiąca

9 Emerytura

10 % emerytów pobierających świadczenie w danej wysokości

11 Inne świadczenia pieniężne
Indennita di accompagnamento 100% niezdolność do pracy + konieczność wsparcia w codziennym życiu Nie ma charakteru celowego Przyczynia się do rozwoju szarej strefy usług opiekuńczych Także dla osób młodszych

12 Inne świadczenie pieniężne
Assegno di cura Świadczenie wypłacane na poziomie regionów Test dochodowy (<15 tys. Euro na rok) Ciężka sytuacja finansowa+wsparcie Kontrakt na usługi społeczne min.20 godzin/tydzień Voucher opiekuńczy

13 Usługi świadczone w mieszkaniach
Rodzina jako główny opiekun Przejście od modelu opieki w rodzinie do modelu opieki z badante (silna promocja od roku) Badante- zmniejszenie restrykcji dotyczącej zatrudnienia opiekunów, głównie kobiety ze wschodu, zarobki od 500 do 1000 Euro, edukacja opiekunek

14 Usługi świadczone w mieszkaniach
Opieka paliatywna – hospicjum domowe Monitoring z systemem alarmowym SAD (Assistenza Domicilare Socio- Assistenziale) wyspecjalizowane usługi opiekuńcze, m.in. higiena, poruszanie się ADI (Assistenza Domicilare integrata con servizi Sanitari) – usługi zdrowotne zintegrowane ze społecznymi

15 Usługi świadczone w mieszkaniach
AID (Assistenza Infermistica Domicilare) – opieka pielęgniarska Telesoccorso Telemedycyna Pronto salute – leki Książki z biblioteki do domu

16 Usługi świadczone w mieszkaniach
Caad – (Centro Provinciale per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico) – zespół multidyscyplinarny- fizjoterapeuta, pracownik socjalny, architekt- dostosowanie domu

17 Usługi świadczone w mieszkaniach
Niski odsetek korzystających Średni koszt opieki to około tys. Euro na miesiąc Dużo usług świadczą badante

18 Instytucje pobytu dziennego i czasowego
Centra dzienne- półstacjonarne,65+ częściowo samodzielni, usługi opiekuńcze i aktywizacja społeczna, odciążenie rodzin Wyspecjalizowane centra pobytu dziennego – dla seniorów z zaburzeniami poznawczymi, powyżej 50 lat Szpitale i oddziały geriatryczne

19 Instytucje pobytu stałego
Residenza Sanitarie Assistenziali (RSA) – usługi społeczne i zdrowotne dla seniorów i osób niepełnosprawnych, które nie mogą zostać objęte opieką domową, od 20 do 120 łóżek, pokój socjalny, kuchnia, jadalnia, toaleta, łazienka dla niepełnosprawnych, pokój rehabilitacyjny, punkt ambulatoryjny, miejsce kultu religijnego - Osoby dla osób sprawnych lub zależnych

20 Instytucje pobytu stałego
Mieszkania chronione – 65+, osoby sprawne lub częściowo sprawne, wsparcie domowe zintegrowane z siecią usług socjalnych i społeczno-socjalnych na danym terenie, zapobiegają izolacji, koszty w ostateczności dofinansowane przez władze regionalne.

21 Inne formy wsparcia UTW Centra wolontariatu
Kluby i zrzeszenia seniorów Zniżki na transport, kina, teatry Dostosowanie transportu publicznego i przestrzeni społecznej (likwidacja barier)

22 Cechy włoskiego modelu wsparcia osób starszych w ich środowiskach zamieszkania
Włosi nie posiadają jednolitej i spójnej polityki wobec seniorów. Ciężar opieki spoczywa na rodzinach seniorów, (badante) odsetek korzystających z opieki instytucjonalnej jest znikomy. Rozdrobnienie: instytucjonalne, regionalne, źródeł finansowania, zarządzanie Dążenie do zintegrowania opieki zdrowotnej i społecznej.

23 Cechy włoskiego modelu wsparcia osób starszych w ich środowiskach zamieszkania
Usługi zdrowotne świadczone są w ramach Narodowej Służby Zdrowia – poziom centralny poprzez ASL (lokalna służba zdrowia)- poziom regionalny Usługi socjalne są uzupełnieniem usług zdrowotnych. Są one kontrolowane przez samorządy. Subsydiarność w obszarze usług świadczonych dla seniorów – autonomia regionów

24 Cechy włoskiego modelu wsparcia osób starszych w ich środowiskach zamieszkania
Celem jest przedłużenie aktywności seniora i jego niezależności w środowisku zamieszkania Takie założenia nie są powiązanie z odpowiednim wsparciem rodziny w opiece nad seniorem.


Pobierz ppt "Wsparcie instytucjonalne i pozainstytucjonalne osób starszych w ich środowiskach zamieszkania. Model włoski dr Joanna Plak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google