Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabela Modzelewska mgr psychologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabela Modzelewska mgr psychologii"— Zapis prezentacji:

1 Izabela Modzelewska mgr psychologii
Dojrzałość szkolna Izabela Modzelewska mgr psychologii

2 Dojrzałość szkolna To taki poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczną naukę w klasie I szkoły podstawowej.

3 Akty prawne regulujące kwestię obowiązku szkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

4 Rola szkoły w ocenie dojrzałości szkolnej
§ 3 ust. 5: Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. § 4 ust.7: Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego.

5 Rola rodziców w ocenie dojrzałości szkolnej
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesunęła wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich do 2014 roku. Ustawa przedłuża okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej.

6 Co składa się na pełną gotowość szkolną?
Dojrzałość fizyczna, Dojrzałość umysłowa, Dojrzałość emocjonalno-społeczna, Dojrzałość do czytania i pisania, Dojrzałość do matematyki.

7 Dojrzałość fizyczna Wzrost, waga, proporcje ciała umożliwiające korzystanie z urządzeń i przyborów szkolnych; Sprawność narządów zmysłów oraz narządów artykulacyjnych; Sprawność ruchowa i manualna.

8 Prawidłowy chwyt pisarski

9 Dojrzałość umysłowa Dziecko posiada pewien zasób wiedzy o świecie, życiu przyrody i ludzi; Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu oraz środowisku; Chce się uczyć; Interesuje się pisaniem i czytaniem; Potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać; Potrafi skoncentrować się na zadaniu.

10 Dojrzałość emocjonalno-społeczna
Dziecko jest w znacznym stopniu samodzielne; Potrafi wyrazić swoje oczekiwania i potrzeby w sposób czytelny i akceptowany; Posiada umiejętność nawiązywania kontaktów oraz współpracy; Posiada pewną równowagę psychiczną, siła reakcji jest adekwatna do bodźca; Rozumie proste sytuacje społeczne.

11 Dojrzałość do czytania i pisania
Potrafi różnicować kształty, dźwięki, rozpoznawać je, porównywać i odtwarzać.

12 Dojrzałość do matematyki
Rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu; Potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru; Umie dodawać i odejmować na konkretach w zakresie 10.

13 Umiejętności dzieci 5-6 -letnich
Dokonuje syntezy wyrazów. Dokonuje analizy wyrazów. Zna litery drukowane. Układa obrazek z 6 części. Zna kolory. Liczy w dostępnym zakresie. Zna cyfry 0-10.

14 Umiejętności dzieci 5-6 -letnich
Klasyfikuje klocki według koloru, kształtu, wielkości. Orientuje się w stosunkach przestrzennych. Zapamiętuje tekst wiersza. Odwzorowuje kształt figur geometrycznych. Zna nazwy figur geometrycznych. Zna nazwy dni tygodnia. Zna nazwy pór roku.

15 Pożądane umiejętności dziecka rozpoczynającego naukę w szkole
Umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych; Radzenie sobie w typowych, codziennych sytuacjach; Rozumienie, że trzeba dbać o swoje zdrowie; Umiejętność porozumiewania się, w tym zadawania pytań i słuchania odpowiedzi, a także przywitania się, przedstawienia, zaproszenia dzieci do zabawy, zwrócenia się o pomoc; Zabawa w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł; Współdziałanie z rówieśnikami i z dorosłymi; Wytrwałość w realizowaniu zadań i własnych pomysłów; Przygotowanie do nauki czytania i pisania – zainteresowania książeczkami, opowiadania historyjki obrazkowej, dzielenia słów na sylaby, dobrej koordynacji ruchowej i sprawności ręki (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie); Przygotowanie do nauki matematyki – porównywania liczebności i wielkości przedmiotów, liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach, określania położenia przedmiotów oraz lewej i prawej strony, rozumienia kolejności pór roku, dni tygodnia i miesięcy.

16 Przykładowe różnice między nauką w przedszkolu i szkole
6-latek w przedszkolu: 6-latek w I klasie uczy się: – wszystkich liter alfabetu; - rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) –przygotowuje się do nauki pisania; – pisać proste, krótkie zdania; – słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija swoje zainteresowania czytaniem i pisaniem; – czytać krótkie teksty; – dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie; – rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługiwać się nimi;

17 6-latek w I klasie uczy się:
6-latek w przedszkolu: 6-latek w I klasie uczy się: – uczy się odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów; – poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz zapisywać liczby cyframi do 10; – podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach; – sprawnie dodawać i odejmować do 10 oraz zapisywać te działania; – rozwiązywać zadania z treścią; – dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia np. krokami, stopa za stopą; – mierzyć długość, posługując się np. linijką; – porównywać długości obiektów; – poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące. - zależności między porami roku a zjawiskami przyrody; - korzystać z kalendarza, nazywać dni tygodnia i miesiące.

18 Co zyska 6-latek idąc do szkoły?
Stanie się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie; Będzie bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; Wykorzysta w pełni naturalny potencjał rozwojowy; Skorzysta z zasobów środowiska szkolnego; Rozwinie swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych; Nauczy się właściwego wykorzystywania komputera i internetu; Będzie uczestniczył w zajęciach z języka obcego; W przypadku trudności skorzysta z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Dzięki systematyczności zyska dobre podstawy do dalszej nauki; Zdobędzie doświadczenia we współdziałaniu w grupie; Nauczy się odpowiedzialności za siebie i innych; Nauczy się zasad samorządności.

19 Konsekwencje rozpoczęcia nauki mimo braku dojrzałości szkolnej
Trudności w opanowaniu materiału szkolnego; Lęk przed porażką; Niechęć do szkoły i nauki; Częste napięcia psychiczne, które najłatwiej rozładować poprzez agresję; Niskie poczucie własnej wartości w wyniku braku sukcesów i ciągłych porównań z innymi uczniami.

20 Czego nauczyć dziecko przed pójściem do szkoły?
Wyrabiać samodzielność. Kształtować wytrwałość i systematyczność. Wzbogacać wiedzę o świecie. Uczyć prawidłowej wymowy. Rozwijać spostrzegawczość wzrokową. Rozwijać spostrzegawczość słuchową.

21 Czego nauczyć dziecko przed pójściem do szkoły?
Uczyć liczenia. Usprawniać rękę dziecka. Wpajać zasady kulturalnego zachowania się. Wspierać rozwój emocjonalno -społeczny. Przyzwyczajać dziecko do stałego rozkładu dnia. Kształtować pozytywną motywację dziecka do nauki.

22 Materiały pomocne w podjęciu decyzji
Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl) została uruchomiona zakładka "Sześciolatek w szkole". Zamieszczone tam materiały mogą być pomocne w podjęciu przez Państwa decyzji o edukacji szkolnej sześciolatka.

23 Życzę gładkiego startu w I klasie 


Pobierz ppt "Izabela Modzelewska mgr psychologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google