Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (IVAKPOSK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (IVAKPOSK)"— Zapis prezentacji:

1 Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (IVAKPOSK)
Czwarta Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (IVAKPOSK) Joanna Anczarska – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

2 Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Cel: Ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami zrzutów ścieków komunalnych Program implementacyjny – KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH (zawierający aglomeracje o wielkości co najmniej 2 000 RLM),

3 Ustalenia Traktatu Akcesyjnego dla wdrożenia dyrektywy:
do 31 grudnia 2015 r. nie pełne wdrożenie dyrektywy, redukcja ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych w terminach: 2005 2010 2013 91 % 69 % 86 %

4 Przyjęte założenia wdrażania dyrektywy 91/271/EWG
obecne: Art. 5.4: zapewnienie 75% redukcji azotu i fosforu w stosunku do ładunku dopływającego do oczyszczalni Efekty oczyszczania ścieków określono w zależności od wielkości oczyszczalni: w grupie oczyszczalni o wielkości powyżej RLM stosowane będzie pogłębione usuwanie azotu i fosforu ogólnego. planowane: Art. 5.2: zapewnienie oczyszczania ścieków z podwyższonym standardem usuwania biogenów w aglomeracjach powyżej RLM Efekty oczyszczania ścieków określono w zależności od wielkości aglomeracji: stosowanie podwyższonego usuwania biogenów na wszystkich oczyszczalniach ścieków w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM.

5 Przeprowadzone działania w ramach prac nad IVAKPOŚK:
. Przeprowadzone działania w ramach prac nad IVAKPOŚK: uaktualnienie planów inwestycyjnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych do 2015 r. określenie kosztów inwestycji, terminy realizacji, określenie efektów ekologicznych. wyliczenie tzw. RLM rzeczywistego dla wszystkich aglomeracji. weryfikacja zasadności ustanowienia obszaru i granic aglomeracji pod kątem spełnienia wskaźnika 120 Mk/1 km nowobudowanej sieci, analiza spełnienia przez poszczególne aglomeracje warunków dyrektywy Wszystkie analizy wykonane zostały wg. RLM rzeczywistego

6 Projekt IV AKPOŚK obejmuje:
1647 aglomeracji, 1848 oczyszczalni ścieków komunalnych. W wyniku urzeczywistnienia RLM jego wartość w skali Polski zmniejszyła się z 44 768 384 do 40 879 473 RLM

7 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU

8 Zakres rzeczowy planowanych inwestycji w latach 2011 -2015:
Sieć kanalizacyjna budowa , 7 km po korekcie (40 617,2 km - przed korektą) modernizacja 2 200,9 km. Oczyszczalnie ścieków komunalnych budowa 221 nowych, 125 modernizacja, 107 rozbudowa, 347 rozbudowa i modernizacja, Osady modernizacja części osadowej w 211 oczyszczalniach. Ponadto, 224 aglomeracji wymaga dodatkowych inwestycji na 278 oczyszczalniach w celu dostosowania do art. 5.2.

9 Koszty planowanych inwestycji w latach 2011- 2015 wynoszą
29,36 mld zł przy uwzględnieniu korekty sieci kanalizacyjnej (37,53 mld zł – przed korektą), w tym: 18,75 mld zł na systemy kanalizacyjne po korekcie (26,91 mld zł – przed korektą), 9,44 mld zł na oczyszczalnie ścieków, 1,17 mld zł na zagospodarowanie osadów,

10 Analiza zaplanowanych przez aglomerację inwestycji pod względem spełnienia w 2015 roku wymagań dyrektywy 91/271/EWG wykazała, że: I. 859 tj. 52 %  będzie posiadać wydajność oczyszczalni ścieków odpowiadającą ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji, II aglomeracji tj. 86 % zapewni wymagany dyrektywą 91/271/EWG stopień oczyszczania ścieków, III. 973 aglomeracji tj. 59 % będzie posiadać blisko 100% poziom obsługi sieciami kanalizacyjnymi, łączne, wypełnienie wszystkich ww warunków prognozuje się w 530 aglomeracjach, generujących tylko 37,3 % RLM.

11 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU

12

13 Efekty dla aglomeracji będących w zgodzie z dyrektywą 91/271/EWG:
Rok Zakładany wg TA % redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych Osiągnięty % redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych Osiągnięty % redukcji zanieczyszczeń biogennych Azot ogólny Fosfor ogólny 2005 69 49 44 52 2010 86 82,3 70,7 78,6 2015 100 89,7 76,9 85,2

14 Przyczyny: błędnie wyliczone RLM aglomeracji, nieprawidłowo wyznaczone granice aglomeracji, (uwzględnianie obszarów o rozproszonej zabudowie) przejście na art. 5.2 dyrektywy 91/271/EWG, Ryzyka: zadłużenie gmin uniemożliwiające pozyskanie środków finansowych, kary UE, trudności z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków komunalnych.

15 W celu właściwego zaplanowania inwestycji konieczne są poniższe działania, które bezzwłocznie muszą podjąć aglomeracje: 1. Weryfikacja RLM, 2. Weryfikacja, planów inwestycyjnych do 2015 r, 3. Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji biorąca pod uwagę zweryfikowany RLM i plany inwestycyjne oraz ich wyznaczenie uchwałą sejmiku wojewódzkiego, IVAKPOŚK zostanie opracowana po : wykonaniu weryfikacji aglomeracji przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzeniu procesu legislacyjnego Ostateczny kształt IVAKPOSK uwzględniający prawidłowe dane dotyczące aglomeracji będzie można przedstawić Radzie Ministrów pod koniec 2014 r.

16 Realizacja KPOŚK w latach 2003 -2012:
wybudowano 63 486 km sieci kanalizacyjnej, wybudowano 324 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz przeprowadzono 909 innych inwestycji dotyczących rozbudowy i/lub modernizacji na istniejących oczyszczalniach ścieków. W latach tych wydatkowano w sumie ok. 46,3 mld zł, w tym 32,4 mld zł na sieć kanalizacyjną.

17 Dziękuję za uwagę Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82 Warszawa tel.: + 48 (22) Fax.: + 48 (22)


Pobierz ppt "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (IVAKPOSK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google