Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014 – 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014 – 2020"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014 – 2020
4/8/2017 PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014 – 2020 PODPROGRAM FEAD 2014

2 Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
PODPROGRAM FEAD 2014 Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

3 Termin realizacji programu:
PODPROGRAM FEAD 2014 Termin realizacji programu: Bank Żywności przekaże OPL nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne w ramach Programu w okresie dystrybucji od do OPL przekaże nieodpłatnie gotowe artykuły spożywcze osobom potrzebującym w okresie do r.

4 W PROGRAMIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ ORGANIZACJE, KTÓRE:
prowadzą działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących, posiadają zdolności administracyjne do: realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ, realizacji działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego, prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł, posiada doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzi stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

5 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU:
Należy złożyć do BZSOS dokumenty: Statut organizacji, Aktualny KRS, Karta odbiorcy, Wniosek (załącznik nr 7 do umowy). Należy okazać dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność podopiecznych do otrzymania pomocy żywnościowej (załączniki nr 4, 5a, 5b wraz z listą z OPS). Nie można zalegać ze sprawozdaniami PEAD.

6 PODPROGRAM FEAD 2014 1 PACZKA
Makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe, Mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe, Cukier biały - 2 opakowania jednostkowe, Olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe, Mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe.

7 PODPROGRAM FEAD 2014 W przypadku, gdy OPL nie będzie mogła przekazać otrzymanych artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym w okresie realizacji dystrybucji, zobowiązana będzie do zwrotu tych artykułów spożywczych do Banku Żywności, od którego je otrzymała. Informację o zwrocie artykułów spożywczych OPL przekaże Bankowi Żywności nie później niż do 10 stycznia 2015.

8 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODOPIECZNYCH:
OPL kwalifikują osoby do uczestnictwa w PO PŻ: przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, samodzielnie, wyłącznie osoby bezdomne. OPL zakwalifikuje osoby potrzebujące na podstawie skierowań Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 4 lub samodzielnie, wyłącznie osoby bezdomne, zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 5a.

9 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODOPIECZNYCH:
Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

10 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODOPIECZNYCH:
OPL przekazujący artykuły spożywcze w ramach Programu zobowiązane są: posiadać dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób otrzymujących artykuły spożywcze, tj.: listę osób najuboższych zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do umowy, skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, wystawione przez właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy,

11 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODOPIECZNYCH:
4/8/2017 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODOPIECZNYCH: oświadczenia osoby bezdomnej ubiegającej się o pomoc żywnościową wystawione przez OPL, według wzoru określonego w załączniku nr 5a do umowy, listę osób zakwalifikowanych wystawioną przez właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej i oświadczenia osób znajdujących się na tej liście, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 5b d o umowy (dotyczy osób nieposiadających skierowań), sporządzać dokumentację dotyczącą bezpośredniego wydania, obejmującą m.in. ewidencję wydania, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do umowy),

12 4/8/2017 STANDARDY DZIAŁANIA: OPL zobowiązane są zapewnić minimalne standardy w obszarze administrowania, tj.: zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie w zarządzaniu programem/projektem związanym z dystrybucją żywności, potwierdzone stosowną dokumentacją; prowadzić odrębną ewidencję księgową przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego lub w formie papierowej bądź w każdy inny sposób umożliwiający czytelne wyodrębnienie poszczególnych pozycji księgowych dla Programu;

13 4/8/2017 STANDARDY DZIAŁANIA: posiadać narzędzia zapewniające sprawną realizację obowiązku sprawozdawczego zgodnie § 6, ust 6e, z , w tym prowadzenie ewidencji dotyczącej wydania artykułów spożywczych w podziale na grupy odbiorców, płeć, wiek oraz wysokość dochodu osób najbardziej potrzebujących, w układzie terytorialnym; posiadać zaplecze techniczne, zapewniające właściwą obsługę realizacji operacji dystrybucji w Programie 2014, tj. m.in. wydzielone pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, komputera (jeśli to możliwe); zapewnić ogólnodostępną informację na stronie internetowej zawierającą opis działań realizowanych przez OPL w ramach Programu w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących (załączniki nr 8 oraz nr 9 do umowy);

14 STANDARDY DZIAŁANIA: prowadzić dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób otrzymujących pomoc żywnościową, w tym listy wszystkich osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ w Programie 2014; prowadzić dokumentację potwierdzającą wydawanie artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych, zawierającej co najmniej informacje określone w załączniku nr 2, z uwzględnieniem składu i limitów ilościowych artykułów spożywczych opisanych w § 6 ust. 4b umowy w ujęciu miesięcznym;

15 PODPROGRAM FEAD 2014 OPL zobowiązuje się: do pisemnego upoważnienia swojego przedstawiciela do podpisywania wszelkich dokumentów związanych realizacją Programu, do przechowywania oryginału otrzymanego dokumentu wydania (WZ) w swojej dokumentacji księgowej przez okres minimum 10lat. Umowa powinna być podpisana przez osobę widniejącą w KRS organizacji lub osobę upoważnioną (wraz z umową należy dostarczyć takie upoważnienie).

16 4/8/2017 SPRAWOZDAWCZOŚĆ: OPL przekaże do Banku Żywności sprawozdanie częściowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 za okres roku do 5 stycznia 2015 roku oraz za okres do 5 lutego 2015r. Sprawozdanie końcowe z dystrybucji produktów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 OPL zostanie sporządzone i przekazane do Banku Żywności do 5 lutego 2015 roku. Nieterminowość w sprawozdawczości wykluczy organizację z odbioru żywności z BZSOS w kolejnym miesiącu.

17 KONTROLE: Ministrowo Pracy i Polityki Społecznej,
Agencja Rynku Rolnego, Bank Żywności SOS w Warszawie, Federacja Polskich Banków Żywności, IZ oraz inne uprawnione instytucje.

18 KONTROLE: Kontrole przeprowadzane w siedzibie OPL.
Kontrole obejmować będą sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej m.in.: odbiór oraz jakość artykułów spożywczych, realizację dystrybucji artykułów spożywczych, spełnianie minimalnych standardów realizacji PO PŻ w Programie 2014 w obszarze administrowania i magazynowania, prowadzenie działań towarzyszących.

19 KONTROLE: Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone naruszenia postanowień niniejszej umowy w realizacji minimalnych standardów administrowania i magazynowania, OPL może zostać wykluczona z udziału w Programie. Bank Żywności może dochodzić należności od OPL, wynikających z nałożonych na niego kar z tego tytułu, przez uprawnione podmioty. Jeżeli przekazane przez Bank Żywności artykuły spożywcze zostały wydane nieuprawnionym osobom, uległy zniszczeniu lub przeterminowaniu OPL zwróci kwotę w wysokości 105 % wartości przekazanych artykułów spożywczych wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia podpisania niniejszej umowy.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014 – 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google