Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Szczecin, dnia 16 grudnia 2014 roku

2 Rok realizacji projektu Wartość przekazanej kwoty dofinansowania (PLN)
Wartość przyznanych środków w latach na realizację projektów systemowych w ramach 6.1.3 Rok realizacji projektu Wartość przekazanej kwoty dofinansowania (PLN) 2008 ,00 2009 ,00 2010 ,00 2011 ,00 2012 ,00 2013 ,00 2014 ,00 ,00 (PLN)

3 Osiągnięte wartości wskaźników produktu (wg stanu na dzień 30. 11
Osiągnięte wartości wskaźników produktu (wg stanu na dzień r.) Liczba osób objętych wsparciem w ramach Poddziałania PO KL od początku realizacji projektów 57 832 ( K) Liczba osób, które zakończyły udział w projektach 50 413 ( K) Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje 10 878 (4 345 K) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projektach 15 180 (9021 K) Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projektach 19 361 ( K) Stan na dzień: r.

4 Liczba osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projektach
7 439 (3478 K) Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach 1588 (901 K) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 63,87 %

5 Wartość dofinansowania w 2014 r.
Poziom wykorzystania kwoty dofinansowania w 2014 roku na podst. zatwierdzonych wniosków o płatność (wg stanu na dzień r.) Powiatowy Urząd Pracy Wartość dofinansowania w 2014 r. (w PLN) Wartość wydatków w 2014 r. % wykorzystania Białogard ,00 ,42 77,47% Myślibórz ,00 ,03 70,70% Choszczno ,00 ,82 89,97% Police ,00 ,96 82,53% Drawsko Pom. ,00 ,47 72,27% Pyrzyce ,00 ,76 74,98% Goleniów ,00 ,10 80,47% Sławno ,00 ,57 70,26% Gryfice ,00 ,68 92,70% Stargard Szcz. ,00 ,82 77,94% Gryfino ,00 ,48 84,17% Szczecin ,00 ,56 67,62% Kamień Pomorski ,00 ,75 77,78% Szczecinek ,00 ,11 84,23% Kołobrzeg ,00 ,36 81,96% Świdwin ,00 ,29 90,53% Koszalin ,00 ,92 73,76% Świnoujście ,00 ,18 90,40% Łobez ,00 ,58 85,92% Wałcz ,00 ,04 75,02%

6 Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania w 2014 roku na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność w ujęciu całkowitym (wg stanu na dzień: r.) Łączna wartość dofinansowania w roku 2014 (w PLN) Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność (w PLN) % wykorzystania ,90 78,47%

7 Aktywność Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL
Beneficjent Dofinansowanie Liczba projektów Liczba osób objętych wsparciem Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ,18 3 5275 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ,84 6151 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ,58 4 4708 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim ,77 1 4141 Urząd Pracy w Gryfinie ,88 6 3673 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ,81 3524 Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach ,83 2 3661 Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ,42 13 2412 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim ,31 3360 Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie ,45 3149 Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu ,20 10 2933 Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie ,46 2306 Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie ,98 2634 Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ,49 2489 Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach ,95 2281 Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ,85 2162 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie ,39 1844 Powiatowy Urząd Pracy w Policach ,76 2204 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ,52 1569 Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ,13 6751

8

9 Programu Operacyjnego
KONTROLE w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

10 2009 rok – 4 kontrole, w tym 2 wizyty monitoringowe
Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził ogółem 57 kontroli w ramach Poddziałania 6.1.3: 2009 rok – 4 kontrole, w tym 2 wizyty monitoringowe 2010 rok – 16 kontroli, w tym 6 wizyt monitoringowych 2011 rok – 15 kontroli, w tym 7 wizyt monitoringowych 2012 rok – 18 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych 2013 rok – 4 kontrole, w tym 2 wizyty monitoringowe

11 Kontrola realizacji projektu miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową oraz z wnioskiem o dofinansowanie, a także z obowiązującymi wytycznymi / zasadami. Celem kontroli było sprawdzenie: informacji dotyczących postępu realizacji projektu, poniesionych wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności, budżetem projektu.

12 Wizyta monitoringowa miała na celu zweryfikowanie:
czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem projektu czy zakres tematyczny szkolenia/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie sprawdzenie dokumentów związanych z usługą wywiad/ankieta z uczestnikami projektu sprawdzenie czy pomieszczenia są prawidłowo oznakowane sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane

13 BŁĘDY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZEZ REALIZATORÓW PROJEKTÓW PO KL
PERSONEL PROJEKTU Nieprawidłowy sposób dokumentowania czasu pracy pracowników projektu. PROMOCJA PROJEKTU Stosowanie niewłaściwych oznaczeń promocyjno-informacyjnych w prowadzonej dokumentacji (np. brak logotypów, brak informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Stosowanie nieprawidłowych wzorów oświadczeń uczestników projektu wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych. KOSZTY POŚREDNIE Rozliczanie kosztów zarządu niezgodnie z obowiązującymi zasadami (np. przyznawanie dodatków w ramach kosztów zarządu). ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przeprowadzanie postępowania niezgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

14 Harmonogram zakończenia projektów systemowych PUP

15 Warunkowe zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność
Do Złożenie końcowego wniosku o płatność projektu systemowego wraz z wyliczeniem faktycznego limitu Funduszu Pracy wydatkowanego w pełnym okresie realizacji projektu w części wkładu UE 85% „7” i współfinansowania krajowego 15% „9” oraz informacją o niezwróconych kwotach korekt finansowych Weryfikacja końcowego wniosku o płatność w tym weryfikacja spełnienia kryteriów dostępu oraz wskaźników realizacji celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie na 2014 rok Warunkowe zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność

16 nie później niż 100 dni od zakończenia realizacji projektu
Przekazanie do Instytucji Pośredniczącej PO KL informacji o ostatecznym wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Ostateczne zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność 10 dni roboczych Przekazanie do IP PO KL bilansu realizacji projektu systemowego (w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisma o ostatecznym zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność) Pismo do PUP informujące o zamknięciu projektu systemowego

17 Stanowisko IZ uzgodnione z dysponentem FP
PUP zobowiązany jest do pełnego wydatkowania limitu FP określonego na 2014 r. i ujęcia w ewidencji księgowej wydatków FP w proporcji wynikającej z kwot limitu FP określonych w decyzji MPiPS niezależnie od kwoty faktycznie wydatkowanego limitu FP przeznaczonego na ten cel w 2013 r., Konieczność wyrównania proporcji na koniec okresu realizacji projektu, PUP zobowiązany jest do faktycznego wyliczenia limitu FP wydatkowanego w pełnym okresie realizacji projektu w części wkładu UE (tj. z czwartą cyfrą paragrafu „7”) i wyliczenia odpowiadającej tej kwocie 15% współfinansowania krajowego (tj. z czwartą cyfrą paragrafu „9”), WUP przygotuje wzór tabeli do uzupełnienia dla wszystkich PUP przedstawiający rozliczenie wydatków, który należy przesłać wraz z końcowym wnioskiem beneficjenta o płatność, Pozostała kwota sfinansowana z FP z paragrafu „9” będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny i nie będzie podlegać refundacji z KE. W związku z powyższym PUP nie powinien wykazywać tych wydatków we wniosku o płatność, Powyższe informacje zostały przekazane pismem z dnia 10 lipca 2014 r. znak: WUP.XVI.A/5622/ /IO/14.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel


Pobierz ppt "Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google