Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek od towarów i usług (VAT) System podatkowy w Polsce 1E3: Podatek od towarów i usług VAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek od towarów i usług (VAT) System podatkowy w Polsce 1E3: Podatek od towarów i usług VAT."— Zapis prezentacji:

1 Podatek od towarów i usług (VAT) System podatkowy w Polsce 1E3: Podatek od towarów i usług VAT

2 Jak można opodatkować obrót? Faza obrotu (value added)Łączna wartość towaru Stawka podatku Podatek typu brutto Podatek typu netto 1100 25%25 2100+ 4014025 %3510 3100+ 40+ 3017025 %42,507,50 VAT „klasyczny” = Wartość dodana x stawka Twórca: Carl Friedrich Von Siemens, 1923 r. PTU „polski” = (Wartość brutto x stawka) minus podatek należny Wzór uproszczony: PTU = cena netto ( bez podatku) x stawka Wartość brutto towaru = cena netto + PTU 2E3: Podatek od towarów i usług VAT

3 Jakie cechy posiada polski PTU? PowszechnośćWielofazowośćPrzerzucalnośćPotrącalnośćNeutralność Szeroki krąg podatników formalnych Opodatkowana jest każda faza obrotu ( produkcja – hurt – detal) PTU doliczany jest do ceny towaru / usługi PTU jest pomniejszany o PTU naliczony w poprzedniej fazie obrotu PTU jest przejściowym obciążeniem dla przedsiębiorców, nie ma charakteru cenotwórczego Towary objęte PTU: „rzeczy i ich części, a także wszystkie rodzaje energii”. Nie są towarem: pieniądze, licencje, patenty, znaki towarowe, prawa udziałowców w spółkach W Polsce PTU nie pobiera się od czynności: a)sprzecznych z ustawą / zasadami współżycia społecznego b) zbycie przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa c) prezenty o małej wartości / próbki towarów związane z działalnością gospodarczą podatnika 3E3: Podatek od towarów i usług VAT

4 Dlaczego PTU jest podatkiem pośrednim? 2. Doliczenie PTU do wartości transakcji = przerzucenie ciężaru podatkowego PODATNIK FORMALNY PODATNIK RZECZYWISTY ( przedsiębiorca, ( konsument, producent klient, usługobiorca) sprzedawca) 1. zapłata PTU ( gdyż podatnik formalny jest adresatem przepisów ustawy o PTU) URZĄD SKARBOWY BUDŻET PAŃSTWA 4E3: Podatek od towarów i usług VAT

5 Uproszczony schemat obliczeń PTU Wartość netto towaru StawkaPTU należny PTU naliczony PTU do zapłaty Cena towaru 100 zł23 %23----23123 140 zł23 %32,20239,20172,20 195 zł23 %44,8532,2012,65239,85 100 zł23 %23----23123 140 zł23 %32,20239,20172,20 195 zł0 %0 zł32,20(-) 32, 20 zwrot195 100 zł23 %23----23123 140 złzwolnienie---- 140 195 zł23%44,850 239,85 5E3: Podatek od towarów i usług VAT

6 Kto jest podatnikiem formalnym PTU? Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która........... we własnym imieniu ( nie przez pośredników, przedstawicieli), na własny rachunek ( nie w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia) na terenie Polski ( niezależnie, czy ma tu siedzibę; jeśli nie ma siedziby w Polsce musi ustanowić przedstawiciela podatkowego) w toku działalności gospodarczej – profesjonalnej i odpłatnej, bez względu na cel ( handlowy, budowlany, usługowy) i efekt w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego wykonywania.....dokonuje jednej z czynności składających się na przedmiot opodatkowa nia PTU E3: Podatek od towarów i usług VAT6

7 Kim są inni dłużnicy z tytułu PTU? Podatnik zwolniony od PTU Wartość sprzedaży w zeszłym roku < 150 000 złotych Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik może zrezygnować z tego statusu Mały podatnik Wartość sprzedaży w zeszłym roku < 1 200 000 euro ( lub: prowadzący działalność maklerską z obrotem rocznym < 45 000 euro) Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Dwie preferencje: Metoda kasowa = przychód powstaje w momencie uregulowania płatności przez kontrahenta ( a nie w dniu wydania towaru / wykonania usługi / wystawienia faktury = tzw. metoda memoriału), nie później niż 90 dnia po wydaniu towaru / wykonaniu usługi Kwartalne ( nie: miesięczne) opłacanie podatku PTU Przedstawiciel podatkowy Musi być wyznaczony przez podatnika VAT, jeśli ten podatnik nie ma siedziby / miejsca zamieszkania w Polsce Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za długi podatnika z tytułu PTU E3: Podatek od towarów i usług VAT7

8 Przedmiot opodatkowania, czyli od czego płacony jest PTU? Przedmiot opodatkowania Obrót krajowy Odpłatna dostawa towarów Odpłatne świadczenie usług Obrót wspólnotowy Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Obrót z zagranicą Import Eksport 8E3: Podatek od towarów i usług VAT

9 Obrót krajowy w PTU Odpłatna dostawa towarów ( przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) np. sprzedaż, darowizna, leasing towarów 1 Odpłatne świadczenie usług (na rzecz konkretnego podmiotu, na podstawie zawartej wcześniej umowy) 2 Nieodpłatne przekazanie towarów przez przedsiębiorcę na cele niegospodarcze Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów inne czynności 9E3: Podatek od towarów i usług VAT

10 Obrót wspólnotowy. Obrót z zagranicą Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów IMPORT HOLPLUKR EKSPORT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WDT = wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju UE, związany z wykonaniem dostawy towarów / świadczenia usług Opodatkowanie: WDT = stawka 0% Eksport = stawka 0% Import = objęty VAT WNT = objęte VAT Import = przywóz towarów z kraju trzeciego do UE WNT = nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które to towary w wyniku dostawy są wysłane / transportowane na terytorium innego kraju UE niż to, w którym rozpoczęła się wysyłka / transport Eksport = potwierdzony przez urząd celny wywóz towaru poza Europejski Obszar Celny E3: Podatek od towarów i usług VAT10

11 Co jest zwolnione od PTU? Zwolnienia bezwzględne ( z uwagi na rodzaj towarów i usług) Zwolnienia względne ( z uwagi na okoliczności danego typu czynności opodatkowanej Zwolnienia w imporcie towarów z krajów trzecich ( spoza UE) TOWARY: Krew, osocze, ludzkie organy Środki płatnicze Tereny niezabudowane Dostawa budynków i budowli, z wyjątkiem gdy chodzi o pierwsze ich zasiedlenie Towary objęte procedurami uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej USŁUGI: kwaterunek w internatach / domach akademickich Poczta Polska RTV ochrony zdrowia ( z wyj. weterynarii) pomocy społecznej nauczania kredytowe ubezpieczeniowe zarządzania funduszami inwestycyjnymi Dostawa towarów używanych = budynki / budowle – jeśli od roku nabycia czy wybudowania minęło 5 lat; = ruchomości – jeśli okres używania ich przez podatnika był > ½ roku Zwolnienia te stosuje się pod warunkiem, że dostawcy nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od należnego Rzeczy osobistego użytku osób fizycznych przesiedlających się z K3 do POL Dostawa towarów przez rolnika ryczałtowegoRzeczy pochodzące ze spadku nabytego przez polskiego rezydenta w K3 Dostawa towarów przez producenta na rzecz OPPTowary przewożone w bagażu podróżnego, jeżeli ich rodzaj nie wskazuje na przeznaczenie handlowe ( do kwoty 300 / 430 euro) 11E3: Podatek od towarów i usług VAT

12 PTU: obowiązek podatkowy i termin płatności Przedmiot opodatkowaniaKiedy powstaje obowiązek podatkowy? Kiedy należy zapłacić podatek PTU? Dostawa towarów i świadczenie usług A/ Wydanie towaru B/ Wykonanie usługi C/ Wystawienie faktury Do 25 dnia następnego miesiąca po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy Import towarówPowstanie długu celnegoDo 10 dnia licząc od powstania długu celnego Eksport towarówPotwierdzenie wywozu towarów przez urząd celny Eksporterom przysługuje zwrot podatku PTU Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 15 ( piętnastego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu nabycia Tak jak przy dostawie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 15 ( piętnastego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy Tak jak przy eksporcie 12E3: Podatek od towarów i usług VAT

13 PTU: podstawa opodatkowania Art. 29a. 1. Podstawą opodatkowania (…) jest wszystko, co stanowi ( lub co ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami i subwencjami ) zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał wraz z innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. / 6. Podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. / 7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. 13E3: Podatek od towarów i usług VAT

14 Stawki VAT / PTU w państwach UE (za: „VAT rates”, http://ec.europa/taxation) UE PL 23%Stawka podstawowa 8%Stawka obniżona: cukier, kawa, żywność dietetyczna, cytrusy, wata, igły, artykuły higieniczne, sprzęt gaśniczy, usługi komunalne, usługi transportowe, 5%Stawka obniżona: chleb, soki, nabiał, makaron, ryż, mięso, ryby, kasza 0%Stawka preferencyjna: eksport, WDT, usługi transportu międzynarodowego, dostawy komputerów dla szkół i OPP 14E3: Podatek od towarów i usług VAT

15 Kiedy PTU podlega zwrotowi? Bezpośredni (faktyczny zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika) Pośredni (pozwala zmniejszyć podatek płacony w następnym okresie rozliczeniowym o kwotę przysługującego obecnie zwrotu) Forma zwrotu Dla rolników ryczałtowych (Podstawa = kwota należna z tytułu dostawy określonego typu produktów rolnych podatnikowi VAT Stawka zwrotu = 7 %; obowiązuje do 31.12.2013 r.; potem – 6,5%) Dla podróżnych (dotyczy nierezydentów spoza UE, który na terytorium kraju nabyli towar opodatkowany PTU i w stanie nienaruszonym wywożą go z kraju do końca 3 miesiąca od dnia zakupu) Stan / czynność uprawniająca do zwrotu 15 E3: Podatek od towarów i usług VAT

16 Obowiązki podatników PTU Zgłoszenie rejestracyjne Deklaracje podatkowe Wystawianie faktur Prowadzenie ewidencji sprzedaży Posiadanie kasy fiskalnej Zapłata podatku 16 E3: Podatek od towarów i usług VAT


Pobierz ppt "Podatek od towarów i usług (VAT) System podatkowy w Polsce 1E3: Podatek od towarów i usług VAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google