Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRZECZNIA MINA HISTORIA KATASTROFY, PROWADZONYCH PRAC RATUNKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRZECZNIA MINA HISTORIA KATASTROFY, PROWADZONYCH PRAC RATUNKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 POPRZECZNIA MINA HISTORIA KATASTROFY, PROWADZONYCH PRAC RATUNKOWYCH
I INŻYNIERYJNO TECHNICZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO LIKWIDACJI ZAGROŻENIA KOPALNI I POWIERZCHNI 1

2 KOPALNIA SOLI WIELICZKA OBIEKT ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY I PRZYRODY
BLISKO TYSIĄCLETNIA EKSPLOATACJA ZŁOŻA W WIELICZCE DOPROWADZIŁA DO POWSTANIA PODZIEMNEGO MIASTA Z PONAD DWOMA TYSIĄCAMI KOMÓR I OKOŁO DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIOMA KILOMETRAMI CHODNIKÓW ZŁOŻE SOLI KAMIENEJ WIELICZKA CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO UROZMAICONĄ BUDOWĄ – SKAŁADA SIĘ Z DWÓCH PARTII - ZŁOŻA BRYŁOWEGO I ZŁOŻA POKŁADOWEGO NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM DLA KOPALNI JEST WODA, JEJ NAJGROŹNIEJSZE ŹRÓDŁO ZNAJDUJE SIĘ NA PÓŁNOC OD ZŁOŻA, W UTWORACH CHODENICKICH, ODDZIELONYCH OD SKAŁ SOLNYCH TAK ZWANĄ OTULINĄ IŁOWO GIPSOWĄ NARUSZENIE TEJ OCHRONNEJ WARSTWY NIEUCHRONNIE SKUTKUJE WDARCIEM SIĘ WÓD DO KOPALNI. POPRZECZNIA MINA I AWARIA WODNA, KTÓRA MIAŁA W NIEJ MIEJSCE, JEST TEGO DOBITNYM PRZYKŁADEM Fragment przekroju geologicznego S – N przez górotwór w najbliższym otoczeniu poprzeczni Mina

3 HISTORIA POPRZECZNI MINA
POPRZECZNIA MINA ZLOKALIZOWANA JEST NA IV POZIOMIE KOPALNI ZOSTAŁA WYKONANA W OKRESIE OD OKOŁO 1815 r. DO PRAWDOPODOBNIE OKOŁO 1913 r (1917?-brak dokładnych danych) OSTATNI ODCINEK POPRZECZNI, KTÓRYM PRZEKROCZONO OTULINĘ IŁOWO GIPSOWĄ ZŁOŻA I NARUSZONO TYM SAMYM PÓŁNOCNĄ JEGO GRANICĘ, WYKONANO PRAWDOPODOBNIE TUŻ PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ LUB W JEJ TRAKCIE W LATACH 70. XX w. KOŃCOWKA POPRZECZNI ULEGŁA ZAWAŁOWI. W 1985 r. ORAZ W LATACH 1990 – 1992 PROWADZONO PRZEBUDOWĘ CHODNIKA W CELU PONOWNEGO UJĘCIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W JEGO CZOLE WYCIEKU WIV-27 Fragment przekroju z roku 1927 przez rejon poprzeczni Mina

4 HISTORIA WYCIEKU WIV-27 WYCIEK WIV-27 ZLOKALIZOWANY JEST W CZOLE POPRZECZNI MINA. JEGO POWSTANIE NALEŻY WIĄZAĆ Z OSTATNIM OKRESEM JEJ DRĄŻENIA, KIEDY TO CHODNIKIEM TYM PRZEKROCZONO PÓŁNOCNĄ GRANICĘ ZŁOŻA PIERWSZE ARCHIWALNE INFORMACJE O WYCIEKU POCHODZĄ Z 1935 r. CHARAKTERYZOWAŁ SIĘ ON WTEDY WYDATKIEM OKOŁO 1 l/min I NASYCENIEM OKOŁO 240 g/l NaCl SYSTEMATYCZNE ODWADNIANIE WYCIEKU PROWADZONO DO OKOŁO 1951 r. PÓŹNIEJ, Z UWAGI NA POGARSZAJĄCY SIĘ STAN POPRZECZNI, OGRANICZONO SIĘ JEDYNIE DO KONTROLI PROWADZONYCH DO 1970 r. PROWADZENIE PÓŹNIEJSZYCH OBSERWACJI UNIEMOŻLIWIŁO ZAWALENIE SIĘ OSTATNICH KILKUDZIESIĘCIU METRÓW CHODNIKA Ocios wschodni chodnika, profi w cięciu N-S Fragment profilu geologicznego poprzeczni Mina z 1884 roku

5 AWARYJNY DOPŁYW WÓD DO POPRZECZNI MINA
PO ZAWALENIU SIĘ KOŃCOWEGO ODCINKA POPRZECZNI UTRACONO KONTROLĘ NAD WYCIEKIEM WIV-27. JEGO WODY OBSERWOWANO W POŁOŻONEJ PONIŻEJ KOMORZE W-100 ORAZ W POCHYLNI BADENI NA POZIOMIE V. W 1989 ROKU, ABY PONOWNIE UJĄĆ WYCIEK OPRACOWANO PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA, KTÓRY REALIZOWANO W LATACH 1990 – 1992 PODCZAS PRZEBUDOWY, OKOŁO 40 m PRZED CZOŁEM POPRZECZNI, WYKONANO TYMCZASOWE UJĘCIE WÓD. ZAREJESTROWANO WYDATEK OKOŁO 4-5 l/min PRZY ZAWARTOŚCI OKOŁO 40 g/l NaCl. KONTYNUOWANO PRZEBUDOWĘ r. OKOŁO 3,5 m PRZED OSIĄGNIĘCIEM KOŃCÓWKI DAWNEGO CHODNIKA ZAOBSERWOWANO WZROST WYDATKU WYCIEKU DO OKOŁO 20 l/min. W ZWIĄZKU Z TYM PRZEBUDOWĘ ZATRZYMNO r. MIĘDZY GODZINAMI 2300 A 2400 NASTĄPIŁ GWAŁTOWNY WZROST WIELKOŚCI DOPŁYWU, OCENIONY NA OKOŁO 18 – 20 m3/h. KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU ZARZĄDZIŁ WPROWADZENIE AKCJI RATOWNICZEJ Poprzecznia Mina podczas przebudowy – , ok. 6,5 m od północnego końca starej poprzeczni

6 SKUTKI AWARII PULSACYJNY CHARAKTER WYPŁYWU ORAZ NIESIONE PRZEZ WODĘ MASY SKALNE, GŁÓWNIE PIASKU I MUŁU, UTRUDNIAŁY W PIERWSZYM OKRESIE AKCJI RATOWNICZEJ OPANOWANIE WYCIEKU DORAŹNIE WYKONYWANE UJĘCIA I RUROCIĄGI ULEGAŁY SZYBKIEMU ZNISZCZENIU WODY Z POPRZECZNI MINA ZALEWAŁY NIŻEJ POŁOŻONE WYROBISKA, DOTARŁY DO NAJGŁĘBSZEGO IX POZIOMU KOPALNI I CAŁKOWICIE GO ZALAŁY Pochylnia Badeni na V poziomie, poniżej poprzeczni Mina, zrujnowana po jednym z większych wypływów wód. Widoczne głębokie rozługowania spągu wyrobiska i uszkodzony rurociąg spływowy

7 PIERWSZE PRACE RATUNKOWE BUDOWA TAMY
W CELU OPANOWANIA I ZATRZYMANIA WYCIEKU POWSTAŁA KONCEPCJA ODWIERCENIA Z POWIERZCHNI DWÓCH OTWORÓW – STUDZIENNEGO R-I ORAZ OBSERWACYJNEGO R-II. POD OSŁONĄ DEPRESJI WYTWORZONEJ POMPOWANIEM OTWORU R-I ROZPOCZĘTO W POPRZECZNI MINA W MAJU 1992 r. BUDOWĘ TAMY, KTÓRĄ UKOŃCZONO W DRUGIEJ POŁOWIE SIERPNIA 1992 r TAMĘ ZLOKALIZOWANO NA ODCINKU OK. 7,5 – 13,0 M LICZĄC OD KOŃCA PRZEBUDOWANEJ CZĘŚCI POPRZECZNI. UMIEJSCOWIONO JĄ W UTWORACH OTULINY IŁOWO-GIPSOWEJ. ZBUDOWANO JĄ Z 3 SEGMENTÓW – KLOCOWEGO O GRUBOŚCI 1,5 m, IŁOWEGO O GRUBOŚCI 1,05 m I BETONOWEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONÓW O GRUBOŚCIACH 1,6 I 1,4 m. Budowa segmentu klocowego tamy

8 KATASTROFA r. ZAMKNIĘTO ZASUWY NA RUROCIĄGU ODPŁYWOWYM TAMY. JEDNOCZEŚNIE PROWADZONO POMPOWANIE OTWORU R-I. REJESTROWANO WZROST CIŚNIENIA POZA TAMĄ r. ZAOBSERWOWANO PRZEBICIE SIĘ WÓD WOKÓŁ TAMY. PONOWNIE OTWARTO ZASUWĘ I ROZPOCZĘTO PRACE INIEKCYJNE W OTWORZE R-I PONOWNIE WODY WYCIEKU OBESZŁY TAMĘ I ROZPOCZĄŁ SIĘ OKRES OLBRZYMICH, PULSACYJNYCH DOPŁYWÓW WÓD, O MAKSYMALNYM WYDATKU DOCHODZĄCYM DO l/min. NA POWIERZCHNI, W REJONIE PRZEDPOLA POPRZECZNI MINA ZAOBSERWOWANO OD r. TWORZENIE SIĘ NIECKI OSIADAŃ TERENU NAJWIĘKSZY DOPŁYW DO POPRZECZNI ZAREJESTROWANO 30 WRZEŚNIA 1992 ROKU – l/min Centrum powstałej niecki osiadań zlokalizowane było pod torami kolejowymi. Widoczne wykrzywienie torów oraz zniszczenia muru klasztornego

9 ZNISZCZENIA NA POWIERZCHNI
NIECKA OSIADAŃ POWSTAŁA U STÓP WZGÓRZA NA KTÓREGO SZCZYCIE WYBUDOWANO POD KONIEC XVII w. KLASZTOR O.O. REFORMATÓW GWAŁTOWNE WYPŁYWY W POPRZECZNI MINA SPOWODOWAŁY NA POWIERZCHNI OPRÓCZ POWSTANIA NIECKI SUFOZYJNEJ SPĘKANIA GRUNTU ORAZ BUDYNKU KLASZTORNEGO Spękania gruntu w ogrodzie klasztornym

10 STAN ZAGROŻENIA Dramatyczne relacje na pierwszych stronach gazet
Spękania stropu pomieszczeń klasztornych

11 NASTĘPNY ETAP AKCJI RATOWNICZEJ
KOLEJNĄ PRÓBĄ POWSTRZYMANIA DOPŁYWU WÓD DO POPRZECZNI MINA BYŁA BARIERA PRZECIWFILTRACYJNA OTWORÓW POWIERZCHNIOWYCH SERII R, WIERCONA OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA 1992 r

12 WIERCENIA BADAWCZE I GEOTECHNICZNE
OBOK WIERCEŃ OTWORÓW BARIERY PRZECIWFILTRACYJNEJ POSTANOWIONO USZCZEGÓŁOWIĆ OBRAZ BUDOWY GEOLOGICZNEJ PRZEDPOLA ZŁOŻA W REJONIE NIECKI OSIADAŃ ORAZ W MIEJSCACH PRZYPUSZCZALNEGO PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH WYKONANO Z POWIERZCHNI JESIENIĄ I ZIMĄ 1992 R. SERIĘ OTWORÓW SERII B ORAZ SZEREG OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH G I K Wiercenie otworu B-1 zlokalizowanego w pobliżu centrum niecki osiadań

13 REZULTATY WIERCEŃ Wiercenie otworu geotechnicznego G-6
W POCZĄTKOWYM OKRESIE AKCJI RATOWNICZEJ ODWIERCONO: 11 OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH SERII G I K, O DŁUGOŚCIACH DO 25 M, KTÓRE SPEŁNIŁY SWĄ ROLE BADAWCZĄ 7 OTWORÓW SERII B O DŁUGOŚCIACH OD 18 DO 300 M, KTÓRE SPEŁNIŁY SWĄ ROLE BADAWCZĄ 11 OTWORÓW SERII R, W TYM WIELKOŚREDNICOWY R-I, ROZPOZNAWCZY MAŁOŚREDNICOWY R-II ORAZ DZIEWIĘĆ OTWORÓW INIEKCYJNYCH; OTWÓR R-I WYKORZYSTANO DO POMPOWANIA WÓD, INIEKCJI ZACZYNU ORAZ BADAŃ ZNACZNIKOWYCH, W POZOSTAŁYCH OTWORACH SERII R WYKONANO TYLKO SPORADYCZNE ZABIEGI INIEKCYJNE, WYKORZYSTYWANO JE GŁÓWNIE DO DRENAŻU (ŁYŻKOWANIE WÓD), A OD LUTEGO 1993 r. WYŁĄCZNIE JAKO PIEZOMETRY OTWORY: WIELKOŚREDNICOWY, STUDZIENNY TOS-1 ORAZ ROZPOZNAWCZY SP-1; TOS-1 WYKORZYSTANO W BARDZO OGRANICZONYM STOPNIU JAKO DRENAŻOWY, SŁUŻYŁ GŁÓWNIE, PODOBNIE JAK SP-1, JAKO PIEZOMETR. JAKO PIEZOMETR WYKORZYSTYWANO ODWIERCONY W 1997 r. OTWÓR SP-2 Wiercenie otworu geotechnicznego G-6

14 PRÓBY INIEKCJI Z POWIERZCHNI
ZADANIEM INIEKCJI PROWADZONYCH OTWORAMI SERII R MIAŁO BYĆ WYPEŁNIENIE PUSTEK NA PRZEDPOLU POPRZECZNI ORAZ USZCZELNIENIE OTULINY IŁOWO GIPSOWEJ INIEKCJE MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH GÓROTWÓR PROWADZONE Z POWIERZCHNI JEDNAK NIE SPEŁNIŁY SWEGO ZADANIA, NIE UDAŁO SIĘ POWSTRZYMAĆ DOPŁYWU WÓD DO CHODNIKA PONAWIAJĄCE SIĘ UDERZENIA WODY DO KOPALNI POWODOWAŁY OGROMNE ZNISZCZENIA W CHODNIKU I WYROBISKACH NA NIŻSZYCH POZIOMACH PUSTKI POWSTAŁE PO WYNIESIENIU MASY MATERIAŁU SKALNEGO Z PRZEDPOLA ZŁOŻA ZACISKAŁY SIĘ, NIECKA OSIADAŃ SUKCESYWNIE SIĘ POWIĘKSZAŁA Centrum niecki osiadań - zniszczone tory kolejowe (początkowy etap kształtowania się niecki)

15 ZMIANA STRATEGII Wiercenie otworu iniekcyjnego w poprzeczni Mina
W ZWIĄZKU Z NIESKUTECZNOŚCIĄ INIEKCJI Z PROWADZONYCH Z POWIERZCHNI POSTANOWIONO GŁÓWNY CIĘŻAR PRAC ZWIĄZANYCH Z OPANOWANIEM WYCIEKU PRZENIEŚĆ DO KOPALNI W STYCZNIU I LUTYM 1993 r. ODWIERCONO PRZEZ TAMĘ WODNĄ OTWORY DRENAŻOWE D-1 I D-2, W KWIETNIU WIERCONO OTWÓR D-3 (WTEDY NIEUKOŃCZONY) W MAJU 1993 r. ROZPOCZĘTO WIERCENIE SERII OTWORÓW INIEKCYJNYCH WOKÓŁ POPRZECZNI („WACHLARZ”), NASTEPNIE WYKONANO PRZEBUDOWĘ CHODNIKA PRACE WIERTNICZO INIEKCYJNE W OTOCZENIU KOŃCÓWKI POPRZECZNIMUNA KONTYNUOWANO DO 1998 r. Wiercenie otworu iniekcyjnego w poprzeczni Mina

16 USZCZELNIANIE KOŃCÓWKI POPRZECZNI MINA
ZADANIEM OTWORÓW INIEKCYJNYCH WIERCONYCH W POPRZECZNI BYŁO WZMOCNIENIE GÓROTWORU ORAZ LIKWIDACJA PUSTEK POWSTAŁYCH W WYNIKU BĄDŹ TO PRZEPŁYWU WODY, BĄDŹ ODPRĘŻENIA GÓROTWORU PO ZAWALENIU SIĘ KOŃCOWEJ PARTII CHODNIKA W LATACH 70 XX WIEKU OTWORY WIERCONO PIERŚCIENIOWO WOKÓŁ CHODNIKA („WACHLARZ”) I WTŁACZANO W NIE ZACZYNY USZCZELNIAJĄCE – IŁOWO CEMENTOWE. ZABIEGI TE POWTARZANO DO UZYSKANIA ODPOWIEDNIEGO CIŚNIENIA OBSERWOWANEGO NA MANOMETRACH PODCZAS INIEKCJI ŁĄCZNIE ODWIERCONO 102 OTWORY W 12 SERIACH, W OTWORY WTŁOCZONO SUMARYCZNIE1898 m3 ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH Przekrój geologiczny przez końcówkę poprzeczni Mina z lokalizacją otworów iniekcyjnych i zasięgiem uszczelnionego górotworu

17 INNE PRACE W KOPALNI I NA POWIERZCHNI ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ ZAGROŻENIA WODNEGO OD WYCIEKU WIV-27
RÓWNIEŻ W WYROBISKACH W OTOCZENIU POPRZECZNI MINA PROWADZONO PRACE – CZĘŚĆ Z NICH ZLIKWIDOWANO (POPRZECZNIE PONIATOWSKI, KUNEGUNDA, ZIELONKI WRAZ Z KOMORAMI, BADENI, DOBUDOWĘ DO SZYBU REGIS, KOMORĘ W-100) PODSADZONO DO CZERWCA 1996 r. CENTRALNY REJON KOPALNI PONIŻEJ POZIOMU IV W OKRESIE DO LIPCA 2005 r. ZLIKWIDOWANO WSZYSTKIE OTWORY POWIERZCHNIOWE SERII R, SP, TOS, B (ZA WYJĄTKIEM OTWRU B-3). DO OTWORÓW SERII R, SP, TOS ZATŁOCZONO 3.335 m3 ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH WYKONANO SZEREG BADAŃ GEOFIZYCZNYCH – GRAWIMETRYCZNYCH (11 SERII POMIAROWYCH) I ELEKTROOPOROWYCH (3 SERIE POMIAROWE) Tama w poprzeczni Mina. Widoczne otwory drenażowe D-1, D-2, D-3 (końcówka chodnika przed przebudową)

18 PARAMETRY WYCIEKU WIV-27 W LATACH 1993 - 2007
WIELKOŚĆ WYPŁYWU W POCZĄTKOWYM OKRESIE (DO KWIETNIA 1993 r. CHARAKTERYZOWAŁA SIĘ DUŻYMI PULSACJAMI W GRANICACH OD CAŁKOWITEGO ZANIKU WYCIEKU DO OLBRZYMICH ZALEWÓW O WIELKOŚCI DOCHODZĄCYCH DO l/min – l/min – l/min ( m3/godz.). NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NA WIELKOŚCI TE MIAŁY TAKŻE WPŁYW ZABIEGI TECHNICZNE PROWADZONE W OTWORACH R – POMPOWANIE OTWORU R-I ORAZ INIEKCJE I POMPOWANIA W POZOSTAŁYCH OTWORACH SERII R, A TAKŻE ZAMKNIĘCIE TAMY WODNEJ W SIERPNIU 1992 r. W NASTĘPNYCH LATACH DO 2000 r. WYPŁYW STABILIZOWAŁ SIĘ, CHOĆ W SIERPNIU 1994 r. ORAZ W MAJU I CZERWCU 1996 OBSERWOWANO OKRESOWE ZWIĘKSZENIA SIĘ WIELKOŚCI WYPŁYWU W GRANICACH 0,5 – 1 TYŚ. l/min. ( m3/ godz) OD 2000 r. OBSERWOWANA BYŁA STABILIZACJA WIELKOŚCI WYPŁYWU NA WIELKOŚCI RZĘDU 120 l/min (7 m3/ godz) NASYCENIE WYCIEKU STOPNIOWO MALAŁO Z WIELKOŚCI OKOŁO 31 g/l (1992) DO OKOŁO 3 g/l (2007) ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI NIEROZPUSZCZALNYCH W WODACH WYCIEKU TAKŻE ULEGAŁA ZMIANIE. OD OLBRZYMICH ILOŚCI ŚREDNIO OKOŁO 240 g/lL (DO SIERPNIA 1994) DO STABILIZACJI RZĘDU ŚREDNIO ROCZNIE OD 22 DO 3 g/l W NASTEPNYCH LATACH .ZNIENIŁA SIĘ TAKŻE FRAKCJA WYNOSZONEGO MATERIAŁU SKALNEGO – Z PIASZCZYSTEJ DO MULISTEJ I ILASTEJ Odprowadzenie wycieku WIV-27. Widoczny wypływ z otworu D-1 o wielkości około 120 l/min i dużej zawartości niesionych części stałych, oraz niewielki wypływ z otworu D-2.

19

20

21

22 OSTATNI ETAP PRAC W POPRZECZNI MINA
W OSTATNIM ETAPIE PRAC W POPRZECZNI DOKONANO REKONSTRUKCJI OTWORÓW DRENAŻOWYCH, D-2, D-3 ORAZ LIKWIDACJI OTWORU D-1 REKONSTRUKCJA OTWORU D-2 POLEGAŁA NA ZABUDOWIE KOLUMNY FILTROWEJ I UJĘCIU WYPŁYWU W ODLEGŁOŚCI OD 47,4 m DO 45,4 m OD CZOŁA TAMY WODNEJ REKONSTRUKCJA OTWORU D-3 POLEGAŁA NA ZABUDOWIE KOLUMNY FILTROWEJ I UJĘCIU WYPŁYWU W ODLEGŁOŚCI OD 53,1 m DO 50,1 m OD CZOŁA TAMY WODNEJ PODCZAS ROBÓT REKONSTRUKCJI OTWORÓW D-2 I D-3 ORAZ LIKWIDACJI OTWORU D-1 ZATŁOCZONO NA PRZEDPOLE TAMY WODNEJ 269 m3 INIEKTU Sposób perforacji kolumny fitrowej, zabudowanej w otworach D-2 i D-3

23 KOŃCOWE PRACE W POPRZECZNI MINA LIKWIDACJA OTWORU D-1
OSTATNIM ZADANIEM PROGRAMU OGRANICZENIA DOPŁYWU DO POPRZECZNI MINA BYŁO ZLIKWIDOWANIE OTWORU D-1 LIKWIDACJA POLEGAŁA NA ZATŁOCZENIU DO OTWORU IŁOWO CEMENTOWEGO ZACZYNU USZCZELNIAJĄCEGO LIKWIDACJĘ PRZEPROWADZONO W DNIACH maja 2007, ZATŁACZAJĄC DO OTWORU 19,05 m3 ZACZYNU I UZYSKUJĄC PRZY ZATŁACZANIU CIŚNIENIE 2,5 MPa W EFEKCIE LIKWIDACJI OTWORU OGRANICZONO DOPŁYW DO POPRZECZNI DO OKOŁO 20 L/MIN, WYCIEK PRZEJĘŁY OTWORY D-2 I D-3 POWSTRZYMANO DESTRUKCJE PRZEDPOLA ZŁOŻA CZYLI WYNOSZENIE Z GÓROTWORU CZĘSCI STAŁYCH I POWSTAWANIA W NIM PUSTEK

24 WPŁYW WYCIEKU WIV-27 NA POWIERZCHNIĘ
NIECKA OSIADAŃ ZACZĘŁA KSZTAŁTOWAĆ SIĘ WE WRZEŚNIU 1992 R , JESIENIĄ TEGO ROKU ZAOBSERWOWANO NAJWIĘKSZY JEJ PRZYROST DO 2006 r. OBJĘŁA SWOIM ZASIĘGIEM OBSZAR OKOŁO 12 HA. MAKSYMALNE OBNIŻENIE CAŁKOWITE WYNOSZĄ OKOŁO 2460 mm OD KOŃCA 1994R OBSERWUJE SIĘ STOPNIOWE ZMNIEJSZANIE WPŁYWU WYCIEKU W POPRZECZNI MINA NA POWIERZCHNIĘ OBJĘTOŚĆ NIECKI WYNOSI OKOŁO m3 . NATOMIAST OBJĘTOŚĆ WYNIESIONEGO MATERIAŁU SKALNEGO POMNIEJSZONA O OBJĘTOŚĆ WTŁOCZONYCH ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH WYNOSI OKOŁO m3 . WYNIKA ZATEM,ŻE W GÓROTWORZE NADAL ISTNIEJE SZEREG PUSTEK BĘDĄCYCH KOLEKTORAMI WODY (OKOŁO m3) Niecka obniżeń terenu nad poprzecznią Mina w okresie

25 DOKUMENTY KIERUNKOWE PRACE ZWIZANE Z LIKWIDACJĄ ZAGROŻENIA WODNEGO KOPALNI WIELICZKA OD WYCIEKU WIV-27 PROWADZONO W OPARCIU O: „Docelowy program prowadzenia akcji ratowniczej w poprzeczni Mina poz. IV wraz z programem wypełniania pustek w rejonie centralnym przy północnej granicy złoża”. Program ten został opracowany w lutym l993 r. i zatwierdzony do realizacji przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KS „Wieliczka”. Program ten był pozytywnie zaopiniowany przez działającą wówczas Komisję Ekspertów powołaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego „Program prac profilaktycznych związanych z zwalczaniem zagrożenia wodnego w poprzeczni Mina” opracowany w czerwcu 1993 r. zawierający określający kontynuację wcześniej rozpoczętych prac, Program ten został zaktualizowany w lipcu 1995 r. i po uzupełnieniu wg wymagań kopalnianego Zespołu d/s Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożeń Naturalnych zatwierdzony do realizacji przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KS „Wieliczka” od września r. „Uszczegółowiony harmonogram realizacji prac związanych z likwidacją wycieku w poprzeczni Mina w latach ”, opracowany w kwietniu 1996 r. i zatwierdzony do realizacji przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KS „Wieliczka” „Program prac dla likwidacji zagrożenia wodnego od wycieku WIV-27 w poprzeczni Mina” opracowany w czerwcu 1997 r. i zatwierdzony do realizacji przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KS „Wieliczka”. Program ten był pozytywnie zaopiniowany w dn r. przez Komisję ds. Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach Górniczych działającą przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

26 PROGRAM PRAC DLA LIKWIDACJI ZAGROŻENIA WODNEGO OD WYCIEKU WIV-27 W POPRZECZNI MINA
NAJWAŻNIEJSZYM DOKUMENTEM OKREŚLAJĄCYM ZASADY, KOLEJNOŚĆ I METODYKĘ PROWADZONYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJA ZAGROŻENIA WODNEGO W POPRZECZNI MINA BYŁ „Programu prac dla likwidacji zagrożenia wodnego od wycieku WIV-27 w poprzeczni Mina” (1997 r.) Celem jego realizacji było zwiększenie bezpieczeństwa przeciwwodnego kopalni, poprzez: uszczelnienie i wzmocnienie osłabionej struktury górotworu złoża bryłowego, otuliny iłowo-gipsowej i sąsiadujących warstw chodenickich w otoczeniu końcówki poprzeczni Mina, przesunięcie drenażu górotworu na dalsze przedpole, tj. na większą odległość od tamy wodnej w kierunku północnym wypełnianie pustek w górotworze na drogach spływu wód do poprzeczni Mina oraz stabilizacja i wzmacnianie górotworu na północnym przedpolu poprzeczni. PROGRAM TEN ZOSTAŁ WYKONANY I W EFEKCIE JEGO REALIZACJI OGRANICZONO Z KOŃCEM MAJA 2007 r. DOPŁYW WODY DO POPRZECZNI MINA O PONAD 80%

27 OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE WYCIEKU
W październiku 2007 roku po okresie czterech miesięcy obserwacji ograniczonego wypływu wody w poprzeczni Mina, monitoringu stanu górotworu w otoczeniu tamy wodnej oraz stanu powierzchni terenu w rejonie nad poprzecznią Mina, podjęto decyzję o zamknięciu wypływu. Zasuwę na otworze D-2 zamknięto w dniu 01.10, a na otworze D-3 w dniu Prowadzony monitoring ciśnień w poprzeczni Mina wskazuje na pełne odbudowanie się poziomu wód w warstwach chodenickich na północnym przedpolu poprzeczni Mina, do stanu sprzed awarii w 1992 roku

28 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWALI PRACOWNICY DZIAŁU GEOLOGICZNEGO KOPALNI SOLI WIELICZKA
Krzysztof Brudnik Jerzy Przybyło Autorzy zdjęć: Krzysztof Brudnik, Jerzy Przybyło, Bogumiła Winid, , Artur Grzybowski Filip Kalwajtys


Pobierz ppt "POPRZECZNIA MINA HISTORIA KATASTROFY, PROWADZONYCH PRAC RATUNKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google