Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bilans Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2004-2014 Dr Waldemar Guba Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listopad 2014 roku 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bilans Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2004-2014 Dr Waldemar Guba Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listopad 2014 roku 1."— Zapis prezentacji:

1 Bilans Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2004-2014 Dr Waldemar Guba Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listopad 2014 roku 1

2 O czym warto pamiętać Długie przygotowania przedakcesyjne Obawy, mity, stereotypy przez akcesją Stopniowe wdrożenie płatności bezpośrednich Modernizacja i restrukturyzacja - priorytetowe kierunki Polska wprowadzała WPR po jej zasadniczych reformach w 2003 r. 2

3 Struktura budżetu WPR (lata kalendarzowe, ceny bieżące) Źródło: KE, DG Agri.

4 Światowe trendy cen surowców Źródło: KE, na podstawie danych z Banku Światowego.

5 Udział Polski w decyzjach dotyczących WPR 2004: reforma sektorów tytoniu, chmielu, bawełny i oliwy z oliwek 2005: zasady wsparcia w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2005: reforma sektora cukru 2007: reforma sektora owoców i warzyw, sektora wina 2008: przegląd WPR (health check) 2011-2013: reforma WPR na lata 2014-2020 Akcesja do UE dała Polsce możliwość aktywnego udziału w procesie współdecydowania o kształcie i instrumentach polityki rolnej oraz poziomie wydatków z nimi związanych

6 Główne kwestie podnoszone przez Polskę Równe warunki konkurencji Uproszczenie, koszty administracyjne 1-szy filar prosty, 2-filar – wsparcie modernizacji Budżet WPR adekwatny do (nowych) zadań

7 Główne dylematy w decyzjach krajowych Elastyczność między 1-szym a 2-gim filarem (phasing-in) Model płatności bezpośrednich (SAPS/SPS) Podejście do gospodarstw największych/najmniejszych Powiązanie z produkcją PB (CNDP) Struktura/alokacje w ramach PROW Wymiar środowiskowy WPR

8 Transfery finansowe z budżetu UE – wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004-2013 (mln EUR, ceny bieżące) Źródło: opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Finansów za okres 1 maja 2004 r. – 31 marca 2014 r. 1)pozycja „Rozwój wsi” obejmuje transfery związanie z SPO 2004-2006, PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013; 2)pozycja „Pozostałe transfery WPR” obejmuje transfery związane z wydatkami weterynaryjnymi, Wspólną Politykę Rybacką, wydatki na rachunkowość rolną (FADN), Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich Transfery finansowe do Polski w ramach WPR 8

9 Płatności bezpośrednie Trafiają do ok. 1,4 mln rolników Powierzchnia objęta wsparciem – ok. 14 mln ha Wspieracie dochodów Liczne efekty pośrednie w tym promocja wdrażania prawa UE – zasada wzajemnej zgodności Stopniowo zwiększa się funkcja środowiskowa płatności (tzw. płatność „zielona”) 9

10 Sposób wykorzystania płatności bezpośrednich w gospodarstwach rolnych Jakie działania podjął/podjęła Pan/i w ciągu ostatnich 6 m-cy w swoim gospodarstwie rolnym? Tylko wskazania powyżej 4% (odpowiadający – rolnicy, N = 881) W jaki sposób wykorzystał/a Pan/i fundusze otrzymane w ramach płatności bezpośrednich dla wniosków złożonych w 2009? (odpowiadający – rolnicy, N = 881, i PROW 2007-2013Blisko co drugi rolnik w 2010r. realizował w swoim gospodarstwie rolnym inwestycje, które najczęściej dotyczyły zakupu maszyn (26%), budynków gospodarczych oraz ich wyposażenia (22%) jak również były to inwestycje w technologię upraw (15%). Źródłem finansowania tych inwestycji były głównie płatności bezpośrednie

11 Efekty rzeczowe PROW 2007-2013 (przykłady) 11 61 tys. modernizowanych gospodarstw 290 tys. zakupionych maszyn i urządzeń 1,5 tys. projektów inwestycyjnych w przetwórstwie rolnym (3 mld PLN wsparcia – 8 mld PLN inwestycji) 7 tys. miejscowości beneficjentami „odnowy wsi”, co służy 10 milionom mieszkańców Infrastruktura wodno-kanalizacyjna dla 3 mln mieszkańców obszarów wiejskich

12 12 Efekty finansowe i produkcyjne WPR

13 Wykorzystanie potencjału produkcyjnego 13 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2003200420052006200720082009201020112012 PolskaUE-15UE-9 Po akcesji nastąpił wyraźny wzrost realnej wartości produkcji rolnej w Polsce (2003 rok = 100) Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat

14 przeciętny dochód rozporządzalny, zł/osobę w gosp. domowym Źródło: opracowanie IERiGZ na podstawie danych GUS Spadek dysparytetu dochodów

15 Warunki materialne gospodarstwa domowego w opinii mieszkańców wsi Źródło: Źródło: „Wieś polska – dwadzieścia lat przemian”, CBOS, listopad 2013 Ocena zmian 15

16 Efekty strukturalne Źródło: Źródło: „Wieś polska – dwadzieścia lat przemian”, CBOS, listopad 2013 16

17 2010 → 39,5% Total UAA (farms > 1 ha) 16 503 tys. ha 15 297 tys. ha Zmiany w powierzchni użytków rolnych wg. grup obszarowych gospodarstw Source: Central Statistical Office 17

18 Alokacja wsparcia bezpośredniego Odsetek liczby gospodarstw oraz powierzchni użytków rolnych, do której zostało przyznane wsparcie w ramach płatności bezpośrednich wg grup obszarowych użytków rolnych, kampania 2012 18 Źródło: opracowano na podstawie danych ARiMR, kampania 2012.

19 Alokacja środków PROW Udział liczby gospodarstw w działaniach PROW 2007-2013 wg grup obszarowych Źródło: GUS, MRiRW.

20 20

21 Structural changes in pig sector 21 Livestock and number of farms with pigs according to the scale of breeding in 2002 and 2010 (thous.) Source: Central Statistical Office

22 Wyniki handlu zagranicznego 22

23 Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi (mld EUR) Źródło: opracowanie na podstawie danych MF i CIHZ Rekordowe wyniki handlu zagranicznego 23

24 Struktura geograficzna polskiego eksportu 24 Źródło: na podstawie danych MF / CIHZ

25 25 Zmiany w strukturze eksportu Źródło: opracowanie FAMMU/FAPA na podstawie danych Min. Finansów.

26 Warunki finansowania WPR w okresie 2014-2020

27 Środki UE na WPR latach 2014-2020 (mld EUR, ceny bieżące) Źródło: opracowano na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013, 1307/2013 oraz 1310/2013 WPR w nowej perspektywie finansowej 27

28 Zmiana łącznych kopert PB i ROW w latach 2014 – 2020 w porównaniu do lat 2007 - 2013

29 Korzyści dla krajowych konsumentów 29

30 Podsumowanie Sprawne wdrażanie WPR – instytucje Wzrost inwestycji, dochodów, handlu zagranicznego Koncentracja produkcji, koncentracja ziemi Nowe krajowe podejście do płatności bezpośrednich Wzrost złożoności WPR (koszt ukierunkowania) Perspektywa 2014-2020 – globalne wyzwania Dyskusja o kolejnej PF – uproszczenie, klimat?

31 Dziękuję za uwagę! 31


Pobierz ppt "Bilans Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2004-2014 Dr Waldemar Guba Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listopad 2014 roku 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google