Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny związek transgraniczny Le groupement local transfrontalier.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny związek transgraniczny Le groupement local transfrontalier."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny związek transgraniczny Le groupement local transfrontalier

2 REGIO PAMINA w przestrzeni Górnego Renu dans l’espace du Rhin Supérieur 6.000 km² 6.000 km² 1,6 Mln mieszkańców habitants 1,6 Mln mieszkańców habitants 20.000 osób pracujących w sąsiednim kraju frontaliers 20.000 osób pracujących w sąsiednim kraju frontaliers

3 Rozwój współpracy na terytorium PAMINY Développement de la coopération dans l‘espace PAMINA 1988Deklaracja intencyjna w Wissembourgu Déclaration d‘intention de Wissembourg 1991Inauguracja INFOBESTU PAMINA Inauguration de INFOBEST PAMINA 1992INTERREG I 1995Wspólnota robocza PAMINA i INTERREG II Communauté de travail PAMINA 1996 Porozumienie z Karslruhe Accord de Karlsruhe 2003Utworzenie związku lokalnego współpracy transgr. REGIO PAMINA Création du groupement local de coopération transfrontalière REGIO PAMINA 2004Przekazanie władzy zarządzającej INFOBEST et INTERREG III Transfert INFOBEST et INTERREG III

4 Cele i zadania Objectif et missions Promować Wspierać Koordynować współpracę transgraniczną Promouvoir Soutenir Coordonner la coopération transfrontalière Główny cel (art. 6 statutu) Objectif général (Art.6 – Statuts) Opracowanie koncepcji Élaboration de concepts ZadaniaMissions Koordynacja Coordination INFOBEST INTERREG IIIA

5 12 członków 12 Membres Rada: każda strona po 10 miejsc Conseil: 10 sièges par territoire

6 Organy Organes Biuro (6 członków) Bureau (6 membres) Przewodniczący 2 Wice-przewodniczących Président / 2 Vice-Présidents Rada (30 radnych) Conseil (30 conseillers) Komisja finansów, gospodarki i spraw socjalnych Commission des finances de l’économie et des affaires sociales Komisja zagospodarowania terytorium i transportu Commission de l’aménagement du territoire et des transports Komisja ochrony środowiska, Turystyki, sportu i kultury Commission de l’environnement du tourisme des sports et de la culture

7 Kierunki działania przestrzeni PAMINA Lignes d’orientation pour l’espace PAMINA  Wzmocnienie terytorium PAMINY, model przyszłościowy dla Europy Renforcement du territoire PAMINA, Modèle d’avenir pour l’Europe  Podnoszenie jakości życia Préservation de la qualité de vie  Gospodarka i rynek pracy Économie et marché de l’emploi  Transport Transports  Kultura i Turystyka Culture et Tourisme  Model przyszłościowy dla trwałego rozwoju Modèle d’avenir pour un développement durable (Agenda régional transfrontalier)

8 Projekty w realizacji Projets en cours  Opracowanie programu działań na rzecz trwałego rozwoju, bazującego na 6 kierunkach rozwoju Mise en place d’un programme d’action de développement durable basé sur les 6 axes de développement  Transport publiczny i przywrócenie działalności promu rzecznego Transport public et remise en service d‘un bac  Trasy rowerowe Pistes cyclables  Promocja dwujęzyczności Promotion du bilinguisme  Sport Activités sportives  Spotkania trzeciego wieku Rencontres de Seniors  PAMINAphoto - Konkurs i wystawa fotograficzna Concours et exposition PAMINAphoto

9 Partenaires  Stowarzyszenie rozwoju turystycznego Vis-à-Vis Association touristique Vis-à-Vis  Klub Deweloperów Club des développeurs  Uniwersytet ludowy PAMINY Université populaire PAMINA  Park Reński POAMINA Parc rhénan PAMINA  Stowarzyszenie Kobiety PAMINAAssociation Femmes PAMINA  Liceum PAMINAEtablissement scolaire PAMINA  Sieć Młodzież PAMINYRéseau Jeunesse PAMINA

10 Projekty na przyszłość W kierunku dystryktu europejskiego Les chantiers d’avenir Vers un district européen  Spójność organizacyjna Cohésion organisationnelle (Pôle de compétences)  Przekazywanie kompetencji Transfert de compétences et maîtrises d‘ouvrages  Wymiana doświadczeń z innymi terenami nadgranicznymi / tworzenie sieci Partenariat avec d‘autres territoires frontaliers / mise en réseau  Innowacyjny stosunek w stosunku do nowej polityki spójności europejskiej (2007 – 2013) – Europejski Związek współpracy transgranicznej Position innovante pour la nouvelle politique de cohésion européenne (2007-2013) - Groupement Européen de coopération transfrontalière

11


Pobierz ppt "Lokalny związek transgraniczny Le groupement local transfrontalier."

Podobne prezentacje


Reklamy Google