Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa. NCBiR działa od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2007 roku Nr 115, poz. 789 Analiza uwarunkowań oraz badania możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej nr rejestracyjny OSF 65832

2 2 Przyznana kwota: 13 547 779,00 zł formułowanie tematu: marzec 2008, wniosek: lipiec 2009, decyzja o dofinansowaniu: 15-01-2010

3 3 Istota i cel projektu 1 (3) Obecnie powstające tzw. krzemionkowe suche popioły lotne ze spalania węgli kamiennych ilościowo nie pokrywają w niektórych rejonach kraju potrzeb przemysłu cementowego i betonów. Obecnie powstające tzw. krzemionkowe suche popioły lotne ze spalania węgli kamiennych ilościowo nie pokrywają w niektórych rejonach kraju potrzeb przemysłu cementowego i betonów. Dzieje się tak w lecie, kiedy zapotrzebowanie na popioły jest największe zaś podaż znacznie mniejsza niż zimą. Dzieje się tak w lecie, kiedy zapotrzebowanie na popioły jest największe zaś podaż znacznie mniejsza niż zimą. Wydobyte popioły ze złoża na składowiskach (znajdujących się przy elektrowniach i elektrociepłowniach) stanowią atrakcyjną alternatywę, zwłaszcza po ich odpowiednim przetworzeniu. Wydobyte popioły ze złoża na składowiskach (znajdujących się przy elektrowniach i elektrociepłowniach) stanowią atrakcyjną alternatywę, zwłaszcza po ich odpowiednim przetworzeniu.

4 4 Istota i cel projektu 2 (3) Istotą i jednocześnie celem głównym projektu są badania nad możliwością wykorzystania popiołów lotnych i mieszanek popiołowo żużlowych w produkcji materiałów budowlanych, w budownictwie i inżynierii lądowej. Istotą i jednocześnie celem głównym projektu są badania nad możliwością wykorzystania popiołów lotnych i mieszanek popiołowo żużlowych w produkcji materiałów budowlanych, w budownictwie i inżynierii lądowej. Zwiększenie efektywności i otwarcie nowych kierunków wykorzystania UPS, oczekiwane jest dzięki opracowaniu metod selekcji i separacji popiołów suchych i UPS, również zalegających na składowiskach, po redukcji ich naturalnego zawilgocenia. Zwiększenie efektywności i otwarcie nowych kierunków wykorzystania UPS, oczekiwane jest dzięki opracowaniu metod selekcji i separacji popiołów suchych i UPS, również zalegających na składowiskach, po redukcji ich naturalnego zawilgocenia.

5 5 Istota i cel projektu 3 (3) Popioły lotne suche z węgli kamiennych i brunatnych Popioły lotne suche z węgli kamiennych i brunatnychPOŁANIEC TUROSZÓW, PAK – PĄTNÓW Zastosowania determinowane uziarnieniem i składem mineralnym. Zastosowania determinowane uziarnieniem i składem mineralnym. Separacja na wybrane frakcje ziarnowe Separacja na wybrane frakcje ziarnowe uzyskanie produktów rynkowych uzyskanie produktów rynkowych UPS z węgli kamiennych zawilgocone, zalegające na hałdach POŁANIEC, (KOZIENICE?) Redukcja wilgoci złożowej Wstępna selekcja Suszenie Separacja na wybrane frakcje ziarnowe wydzielenie frakcji bogatej w koksik optymalizacja własności pucolanowych

6 6 Wykonawcy Główny wykonawca: AGH WIMiC Partnerzy: Instytuty: Instytuty: realizacja: ICiMB realizacja: ICiMB „dopuszczenia, świadectwa”: IBDM, ITB „dopuszczenia, świadectwa”: IBDM, ITB Partnerzy przemysłowi Partnerzy przemysłowi Elektrownie: Turoszów, Połaniec, PAK Elektrownie: Turoszów, Połaniec, PAK Elturwapore, Elpoeko, KON-BET, PBDiM Elturwapore, Elpoeko, KON-BET, PBDiM

7 7 Zarządzanie projektem Komitet sterujący Przewodniczący: J. Lis Rada projektu Przewodniczący J. Deja Kierownik projektu J. Dyczek Za-ca kierownika projektu G. Putynkowski Zespoły i piony

8 8 Zespół 1 AGH, Instytut, part. przem Monitoring - pobór prób. Przetwarzanie i przygotowanie frakcji Pion 1Pion 2Pion 3 Kier. Zespołu: M. Gawlicki krzemionkowe MOKRE; odwodnienie złoża, suszenie, separacja krzemionkowe SUCHE; separacja z węgl.. brun SUCHE; separacja 3(1,2),10, 11(1,5) Zespół 2. AGH Instytut Badania właściwości fizycznych i chemicznych próbek przygotowanych przez Zespół 1 UPS Kier. Zespołu: A. Łagosz3(1,2), 4, 5(2,3,4), 6, 12(2,,3), 14(2,3,4), z Elektrowni TuroszówPAKPołaniec Zespół 3 AGH InstytutPropozycja rozwiązań techniczno-materiałowych Kier. Zespołu: M. Gawlicki 5(2,3,4), 7(3,4,5), [8, 9(4,5)], 12(2,3),13(3,4), 14(2,3,4),15(3,4),16(3,4),17(3,4) Kierownik Pionu W. RoszczynialskiZ. Pytel Zespół 4 AGH Instytut Badanie wybranych własności i ocena przydatności wyrobów i materiałów wytwarzanych według propozycji rozwiązań tech.-mat. Zespołu 3 Kier. Zespołu: R. Mróz 5, 7(3,4,5), [8, 9(4,5)], 13(3,4), 14(2,3,4), 15(3,4), 16(3,4), 17(3,4), 18(4,5,6) Zespół 5 AGH, partn. Przem. Weryfikacja rozwiązań techniczno-materiałowych w skali przemysłowej Kier. Zespołu:7(3,4,5), 11(1,5), 18(4,5,6), Zespół 6. Opracowanie wytycznych stosowania, ewntualne przygotowanie do atestacji, przygot. patentów Kier. Zespołu: M. Petri18(4,5,6), 19, 20

9 9 20 zadań badawczych Analizy przygotowawcze Przygotowanie prac badawczych Badania popiołów lotnych i mieszanek popiołowo żużlowych Badania składu chem. i faz. popiołów lotnych i mieszanek popiołowo żużlowych Badania i analizy popiołów lotnych o charakterze technologicznym Badania aktywności pucolanowej popiołów lotnych Specjalne badania ukierunkowane na poszczególne warianty wykorzystania popiołów lotnych i mieszanki popiołowo-żużlowej Badania nad możliwościami rozszerzenia zakresu aplikacji popiołów lotnych i mieszanek popiołowo-żużlowych Badania dostępnych na rynku wyrobów wytworzonych przy udziale popiołów lotnych Opracowanie metod selekcji i separacji UPS z elementami oceny technologicznej przydatności uzyskanych frakcji Weryfikacja wyników badań laboratoryjnych w warunkach rzeczywistych Opracowanie sposobu ograniczania negatywnego oddziaływania związków niepożądanych w procesie produkcji i eksploatacji materiałów budowlanych Weryfikacja możliwości zastosowania UPS przy produkcji kruszyw lekkich Analiza możliwości i badania uwarunkowań dla zastosowania UPS do stabilizacji gruntów i budowy nasypów w budownictwie komunikacyjnym Badania składów mieszanek betonowych dla prefabrykatów inżynieryjno technicznych infrastruktury drogowej Badania składów zapraw murarskich i tynkarskich opartych na UPS Badania składów mieszanek UPS w kierunku wykorzystania jako dodatku mineralnego do betonu towarowego Badanie i monitorowanie właściwości fizykochemicznych wybranych elementów powstałych w trakcie realizacji projektu Opracowanie wytycznych i zaleceń dla obszarów wykorzystania UPS przy produkcji cementu Opracowanie wytycznych dla tworzenia receptur do produkcji betonów drogowych

10 10 Umowa. Ważniejsze „konsekwencje” 1 (5) III. Okres realizacji Projektu § 3. Termin rozpoczęcia realizacji Projektu Strony ustalają na dzień 01.04.2010 r., a termin zakończenia na dzień 31.03.2013 r., przy czym: Termin rozpoczęcia realizacji Projektu Strony ustalają na dzień 01.04.2010 r., a termin zakończenia na dzień 31.03.2013 r., przy czym: faza A będzie realizowana od 01.04.2010 r. do 31.03.2013 r. faza A będzie realizowana od 01.04.2010 r. do 31.03.2013 r. Okres realizacji Projektu wynosi 36 miesięcy. Okres realizacji Projektu wynosi 36 miesięcy. Termin zakończenia obowiązywania Umowy ustala się na dzień zaakceptowania przez Centrum raportu z wdrożenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy. Termin zakończenia obowiązywania Umowy ustala się na dzień zaakceptowania przez Centrum raportu z wdrożenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy.

11 11 Umowa. Ważniejsze „konsekwencje” 2 (5) VIII. Monitorowanie i sprawozdawczość §8. (wybrane punkty) Wykonawca przedkłada Centrum w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, następujące dokumenty: Wykonawca przedkłada Centrum w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, następujące dokumenty: raporty półroczne, raporty półroczne, raport po zakończeniu fazy A raport po zakończeniu fazy A raport końcowy, raport końcowy, Pierwszy raport półroczny Wykonawca przedkłada w terminie 21 dni po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, a kolejne raporty półroczne nie później niż w terminie 21 dni po upływie półrocznego okresu sprawozdawczego. Pierwszy raport półroczny Wykonawca przedkłada w terminie 21 dni po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, a kolejne raporty półroczne nie później niż w terminie 21 dni po upływie półrocznego okresu sprawozdawczego. Raport po zakończeniu fazy A Wykonawca przedkłada w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, określonej § 3 ust. 1 pkt 1.9 Raport po zakończeniu fazy A Wykonawca przedkłada w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, określonej § 3 ust. 1 pkt 1.9 Raport końcowy Wykonawca przedkłada w terminie 60 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1. Raport końcowy Wykonawca przedkłada w terminie 60 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1.

12 12 Umowa. Ważniejsze „konsekwencje” 3 (5) VI. Tryb i warunki przekazywania dofinansowania § 6. Ostatnia zaliczka będzie pomniejszona Wykonawca otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, wypłacanych raz do roku, w wysokości określonej w Kosztorysie Projektu stanowiącym załącznik nr 3, z zastrzeżeniem ust. 7, § 9 ust. 2 i § 12 ust.9. Ostatnia zaliczka będzie pomniejszona Wykonawca otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, wypłacanych raz do roku, w wysokości określonej w Kosztorysie Projektu stanowiącym załącznik nr 3, z zastrzeżeniem ust. 7, § 9 ust. 2 i § 12 ust.9. Pierwsza zaliczka na realizację Projektu wypłacana jest Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. Pierwsza zaliczka na realizację Projektu wypłacana jest Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem dostępności środków na rachunku Centrum. Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem dostępności środków na rachunku Centrum. Otrzymane środki finansowe, niewykorzystane w danym roku budżetowym, mogą być wykorzystane w kolejnym roku na realizację Projektu, bez konieczności zmiany Umowy, wyłącznie na warunkach określonych w § 10 ust. 6. Otrzymane środki finansowe, niewykorzystane w danym roku budżetowym, mogą być wykorzystane w kolejnym roku na realizację Projektu, bez konieczności zmiany Umowy, wyłącznie na warunkach określonych w § 10 ust. 6.

13 13 Umowa. Ważniejsze „konsekwencje” 4 (5) IV. Obowiązki Stron § 4. Wykonawca zobowiązuje się: przekazać na warunkach rynkowych wyniki fazy A do zastosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy, z którym zawarł Umowę przedwstępną. Wykonawca zobowiązuje się: przekazać na warunkach rynkowych wyniki fazy A do zastosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy, z którym zawarł Umowę przedwstępną. XII. Prawa własności przemysłowej § 14. Prawa własności przemysłowej powstałe w wyniku realizacji Projektu są własnością Wykonawcy Prawa własności przemysłowej powstałe w wyniku realizacji Projektu są własnością Wykonawcy XIV. Promocja § 16. Wykonawca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu, o tym, że realizacja Projektu zostało dofinansowane przez Centrum np.: Wykonawca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu, o tym, że realizacja Projektu zostało dofinansowane przez Centrum np.: na stronie internetowej Wykonawcy; na stronie internetowej Wykonawcy; na tablicach reklamowych lub pamiątkowych; na tablicach reklamowych lub pamiątkowych; na plakatach umieszczonych w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Wykonawcy; na plakatach umieszczonych w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Wykonawcy; w publikacjach i materiałach konferencyjnych w publikacjach i materiałach konferencyjnych

14 14 Umowa. Ważniejsze „konsekwencje” 5 (5) XI. Kontrola realizacji Projektu §12. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Centrum lub upoważnione przez Centrum osoby lub podmiot oraz udostępnić wszelką dokumentację związaną z realizacją Projektu objętego niniejszą Umową. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Centrum lub upoważnione przez Centrum osoby lub podmiot oraz udostępnić wszelką dokumentację związaną z realizacją Projektu objętego niniejszą Umową. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscach realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscach realizacji Projektu. Centrum pisemnie powiadamia Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie później niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Centrum pisemnie powiadamia Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie później niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.

15 15

16 16 Panie i Panowie, jesteśmy skazani na sukces 13 547 779 zł to dużo! Sukces też może być duży. Jak duży? To zależy od nas


Pobierz ppt "1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google