Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród osób młodych Oława, 29 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród osób młodych Oława, 29 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród osób młodych Oława, 29 października 2014 r.

2 Bezrobocie w grupie osób od 15 do 24 lat >50% - Hiszpania, Grecja 30 – 50% - Włochy, Chorwacja, Cypr, Portugalia, Słowacja Polska – 22,8% <10% - Austria, Niemcy, Holandia Średnia UE – 21.6%, ok. 5 mln osób Dane: Eurostat, sierpień 2014

3 Problemy mające wpływ na zatrudnienie młodzieży ProblemMożliwe środki zaradczeInstrumenty UE/działania Przedwczesne kończenie nauki oraz wzrost długotrwałego bezrobocia i bierności zawodowej Tworzenie programów w oparciu o środki krajowe i unijne Gwarancja dla młodzieży Wymiana najlepszych praktyk Finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Trudności w przechodzeniu od nauki do życia zawodowego Zwiększenie oferty staży i praktyk zawodowych Promowanie i wspieranie wysokiej jakości staży i przyuczania do zawodu Utworzenie Europejskiego Sojuszu na rzecz Praktyk Zawodowych Znaczna liczba wolnych miejsc pracy przy jednoczesnym wysokim bezrobociu Rosnące niedopasowanie umiejętności do potrzeb przedsiębiorstw i niedopasowanie geograficzne Redukowanie przeszkód dla mobilności w celu umożliwienia przedsiębiorstwom zatrudniania pracowników, praktykantów i stażystów z innych państw UE Wzmocnienie i dalsze wspieranie mobilności zawodowej pomiędzy krajami UE

4 Dlaczego UE się włącza w działania? W spólne i skoordynowane rozwiązywanie problemu N a poziomie UE można zorganizować odpowiednie wsparcie finansowe, np. poprzez Europejski Fundusz Społeczny O pracowanie wspólnych wytycznych dla państw członkowskich w zakresie zwalczania bezrobocia wśród młodzieży W ymiana doświadczeń na temat skuteczności różnych działań, np. praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach lub staży W spieranie wysiłków związanych z zachęcaniem młodzieży do studiowania, odbycia praktyk zawodowych i podejmowania pracy za granicą

5 Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży – grudzień 2012 r. Odpowiedź na coraz wyższy poziom bezrobocia wśród młodych Czego dokładnie dotyczy ten pakiet? Wdrożenia Gwarancji dla młodzieży przez państwa członkowskie Poprawienia jakości staży Wzmocnienia zawodowych programów szkoleniowych poprzez utworzenie Europejskiego Sojuszu na rzecz Praktyk Zawodowych Wspierania mobilności poprzez ułatwienia szukania pracy, stażu lub praktyki zawodowej w innym kraju UE

6 Gwarancja dla młodzieży – przyjęta w kwietniu 2013 r.: „Wszyscy młodzi ludzie w wieku do 25 lat w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego powinni otrzymać dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu." Cel: Jak najwcześniejsza aktywizacja młodych pozostających poza systemem edukacji, bądź bez pracy Gwarancja dla młodzieży nie jest gwarancją pracy

7 Gwarancja dla młodzieży: System wymaga ścisłej współpracy pomiędzy: - urzędami pracy, - podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego, - instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, - pracodawcami i związkami zawodowymi. Wszystkie kraje UE opracowały Krajowe Plany Gwarancji dla młodzieży Komisja Europejska ułatwia wymianę najlepszych praktyk między rządami poszczególnych krajów Programy w ramach Gwarancji dla młodzieży wspierane są finansowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wdrażanie Gwarancji dla młodzieży Monitorowanie postępów odbywa się w ramach Semestru Europejskiego, a także jest na bieżąco dyskutowane podczas posiedzeń Komitetu ds. Zatrudnienia 18 krajów członkowskich otrzymało w lipcu 2014 r. rekomendacje dotyczące zatrudnienia osób młodych Polska – podobnie jak 7 innych krajów członkowskich UE - otrzymała rekomendację dotyczącą Gwarancji dla młodzieży: Należy zintensyfikować wysiłki na rzecz zmniejszenia bezrobocia osób młodych, w szczególności poprzez dalszą poprawę adekwatności kształcenia do potrzeb rynku pracy, zwiększenia dostępności przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę w miejscach i przez poprawę dotarcia do niezarejestrowanych osób młodych oraz do współpracy między szkołami a pracodawcami, zgodnie z celami Gwarancji dla młodzieży.

9 EURES - europejski portal mobilności zawodowej Dostarczanie informacji i porad w zakresie rekrutacji oraz miejsc pracy Skierowany jest do wszystkich obywateli pragnących skorzystać z prawa do swobodnego przepływu osób pomiędzy krajami UE, a w szczególności do osób szukających pracy oraz dla pracodawców

10 Zwiększenie zatrudnienia młodych pozostanie priorytetem działań UE Rada Europejska uzgodniła w czerwcu br. strategiczny program kluczowych priorytetów na najbliższe pięć lat: (…) pomóc rozwijać umiejętności oraz tworzyć szanse życiowe dla wszystkich: intensyfikować walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy przestali się uczyć, pracować albo szkolić, wspierać rozwijanie właściwych umiejętności w kontekście nowoczesnej gospodarki i uczenia się przez całe życie, ułatwiać mobilność pracowników Desygnowany na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej J.C. Juncker zadeklarował w lipcu br.: wzmocnienie konkurencyjności UE oraz stymulowanie inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy przyspieszenie wdrażania Gwarancji dla młodzieży oraz poszerzenie jej zakresu

11 Dalsze informacje: Zatrudnienie młodzieży: http://ec.europa.eu/social/youthemployment Gwarancja dla młodzieży: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en Europejski Sojusz na rzecz Praktyk Zawodowych: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance Doradztwo w zakresie programów staży i praktyk: http://ec.europa.eu/social/youthtraining Program Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/ EURES: http://ec.europa.eu/eures/

12 Dziękuję za uwagę Rafał Szyndlauer Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce ul. Widok 10, Wrocław e-mail: rafal.szyndlauer@ec.europa.eu


Pobierz ppt "Działania Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród osób młodych Oława, 29 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google