Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego’’ Okres realizacji projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego’’ Okres realizacji projektu:"— Zapis prezentacji:

1 ,,e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego’’ Okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 31.08.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele oraz wskaźniki efektywności projektu Zadania projektowe oraz harmonogram ich realizacji Grupa docelowa i odbiorcy projektu Podmioty realizujące projekt Budżet projektu z podziałem na partnerów Plan Prezentacji: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Wzrost elektronizacji usług i wymiany korespondencji elektronicznej przez Partnerów projektu Podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników UMWW i UMWK-P oraz mieszkańców województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego w zakresie elektronizacji i wykorzystania e-Usług do końca trwania projektu (31.08.2015) Cel główny projektu,,e-UM’’: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wskaźnik pomiaru celuDocelowoŹródła weryfikacji Liczba JST oraz zespolonej administracji, której pracownicy ukończyli szkolenia z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych 2 Umowa Partnerska podpisywana po zawarciu i na zakończenie realizacji projektu Liczba udostępnionych e-Usług na ePUAP 32 Wydruk z systemu ePUAP oraz karty e-Usług po udostępnieniu na ePUAP Procent dokumentów elektronicznych wysyłanych przez Partnerów w stosunku do ogółu korespondencji z 2012 roku 5% Monitoring korespondencji wychodzącej od momentu wdrożenia narzędzi Liczba pracowników, którzy podnieśli swoją wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-Usług w ramach szkoleń 1470 Test wiedzy po zakończeniu szkolenia Liczba dokumentów, które wpłynęły do mieszkańców na skrzynki ePUAP do 31.08.2015 200 Wydruk z ePUAP na zakończenie projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele szczegółowe dla projektu,,e-UM’’ Cel 1: Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem Cel 2: Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia publicznych e-Usług Cel 3: Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urzędy JST Cel 4: Wzrost liczby e-Usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Cel 5: Wdrożenie lub modernizacji w JST rozwiązań informatycznych: dziedzinowego systemy informatycznego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej e-Usługi przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania w projekcie,,e-UM’’ Zadanie 1: Prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych zmierzających do podniesienia świadomości obywateli i promocji e-Usług Zadanie 2: Analiza szczegółowych potrzeb, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST Zadanie 3: Mapowanie i optymalizacja referencyjnych procesów samorządowych Zadanie 4: Opracowanie i wdrożenie e-Usług oraz wspomagających usług e-Urzędu Zadanie 5: Opracowanie i wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 1: Prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych zmierzających do podniesienia świadomości obywateli i promocji e-Usług Cel zadania: Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania e-Usług świadczonych przez JST objętych wsparciem Czas realizacji: 01.05.2014 – 31.08.2015

8 Wskaźnik pomiaru celuDocelowoŹródła weryfikacji Liczba konferencji przeprowadzonych dla klientów zewnętrznych 2 Liczba uczestników, dokumentacja zdjęciowa Liczba godzin mobilnych konsultacji wdrożeniowych 200 Lista uczestników konsultacji, raporty eksperta Liczba opublikowanych artykułów prasowych 18 Wydruki z prasy Liczba bilboardów i telebimów ze spotami 140 Dokumentacja zdjęciowa po zakończeniu ekspozycji Liczba serwisów internetowych z banerami 10 Wydruk ze stron WWW po każdym tygodniu publikacji na stronie Wskaźniki dla realizacji celu pomocniczego nr 1 Cel: Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 2: Analiza szczegółowych potrzeb, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST Cel zadania: Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-Usług publicznych Czas realizacji: 01.05.2014 – 31.07.2015

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 3: Mapowanie i optymalizacja referencyjnych procesów samorządowych Cel zadania: – Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urzędy JST – Wzrost liczby e-Usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Czas realizacji: 01.05.2014 – 30.06.2015

11 Wskaźnik pomiaru celuDocelowoŹródła weryfikacji Wskaźnik dla celu pomocniczego nr 2 Liczba pracowników, którzy podnieśli swoją wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia usług publicznych poprzez udział w szkoleniach 1470 Test wiedzy po zakończeniu szkolenia Wskaźnik dla celu pomocniczego nr 3 Liczba dokumentów elektronicznych wysyłanych przez Urzędy uczestniczące w stosunku do ogółu korespondencji wysyłanej w 2012 roku 13356 Monitoring korespondencji wychodzącej od UMWW i UMWK-P Cel nr 1: Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem Cel nr 2: Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urzędy JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 4: Opracowanie i wdrożenie e-Usług oraz wspomagających usług e-Urzędu Cel zadania: – Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urzędy JST – Wzrost liczby e-Usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Czas realizacji: 01.04.2014 – 31.08.2015

13 Wskaźnik pomiaru celu pomocniczego nr 4 DocelowoŹródła weryfikacji Liczba e-Usług uruchomionych przez Urzędy uczestniczące 32 Protokoły odbioru pod wdrożeniu e-Usługi Liczba zmodernizowanych (rozbudowanych) EZD 1 Protokół odbioru po modernizacji Liczba zmapowanych procesów 90 Raport z mapowania po zatwierdzeniu modelu przez właściciela procesu Liczba wzorów dokumentów przeznaczonych do elektronizacji 30 Wykaz wzoru dokumentów po elektronizacji Liczba raportów z mapowania i optymalizacji procesów 2 Protokół odbioru po wdrożeniu C el: Wzrost liczby e-Usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 5: Opracowanie i wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych Cel zadania: Wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych: dziedzinowego systemu informatycznego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej e-Usługi publicznej przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Czas realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2015

15 Wskaźnik pomiaru celu pomocniczego nr 5DocelowoŹródła weryfikacji Liczba dziedzinowych systemów informatycznych 2 Protokół odbioru po wdrożeniu Liczba udostępnionych aktów prawnych w dziedzinowym systemie informatycznym 40465 Protokół odbioru po wdrożeniu Cel: Wdrożenie lub modernizacji w JST rozwiązań informatycznych: dziedzinowego systemy informatycznego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej e-Usługi przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 5: Opracowanie i wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych Cel zadania: Wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych: dziedzinowego systemu informatycznego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej e-Usługi publicznej przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Czas realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2015

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BENEFICJENCI PROJEKTU e-UM 1837 pracowników JST i organów administracji publicznej województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie efektywnego świadczenia e- Usług oraz wymianie korespondencji elektronicznej a także elektronizacji usług, platformy ePUAP, profilu zaufanego oraz zarządzania dokumentami elektronicznymi Wszyscy mieszkańcy uczestniczących w projekcie e-UM województw, którzy będą mogli korzystać z opracowanych w projekcie e-Usług, a dzięki przewidzianym konferencjom i akcjom promocyjnym będą informowani o możliwościach wygodnego, szybkiego oraz elektronicznego załatwiania spraw urzędowych za pomocą narzędzi IT

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W projekcie e-UM biorą udział trzy podmioty: 1.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 3.Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

19 BudżetWkład własny UMWW 1 228 970,75 zł 244 675,99 zł UMWK-P 1 459 067,10 zł 256 195,44 zł UEP 651 105,00 zł - zł Budżet projektu,,e-UM’’ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt,,e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko- Pomorskiego’’ finansowany jest ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu 2/POKL/5.2.1/2013. Realizacja projektu odbywa się w okresie od 01.04.2014 do 31.08.2015 roku. Numer projektu: POKL.05.02.01-00-002/14.

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę. Maciej Witkowiak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu E-mail: eUM@uwww.pl


Pobierz ppt ",,e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego’’ Okres realizacji projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google