Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okres realizacji projektu: –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okres realizacji projektu: –"— Zapis prezentacji:

1 Okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 31.08.2015
,,e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego’’ Okres realizacji projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan Prezentacji: Cele oraz wskaźniki efektywności projektu Zadania projektowe oraz harmonogram ich realizacji Grupa docelowa i odbiorcy projektu Podmioty realizujące projekt Budżet projektu z podziałem na partnerów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel główny projektu ,,e-UM’’:
Wzrost elektronizacji usług i wymiany korespondencji elektronicznej przez Partnerów projektu Podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników UMWW i UMWK-P oraz mieszkańców województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego w zakresie elektronizacji i wykorzystania e-Usług do końca trwania projektu ( ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wskaźnik pomiaru celu Docelowo Źródła weryfikacji
Liczba JST oraz zespolonej administracji, której pracownicy ukończyli szkolenia z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych 2 Umowa Partnerska podpisywana po zawarciu i na zakończenie realizacji projektu Liczba udostępnionych e-Usług na ePUAP 32 Wydruk z systemu ePUAP oraz karty e-Usług po udostępnieniu na ePUAP Procent dokumentów elektronicznych wysyłanych przez Partnerów w stosunku do ogółu korespondencji z 2012 roku 5% Monitoring korespondencji wychodzącej od momentu wdrożenia narzędzi Liczba pracowników, którzy podnieśli swoją wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-Usług w ramach szkoleń 1470 Test wiedzy po zakończeniu szkolenia Liczba dokumentów, które wpłynęły do mieszkańców na skrzynki ePUAP do 200 Wydruk z ePUAP na zakończenie projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele szczegółowe dla projektu ,,e-UM’’
Cel 1: Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem Cel 2: Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia publicznych e-Usług Cel 3: Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urzędy JST Cel 4: Wzrost liczby e-Usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Cel 5: Wdrożenie lub modernizacji w JST rozwiązań informatycznych: dziedzinowego systemy informatycznego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej e-Usługi przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zadania w projekcie ,,e-UM’’
Zadanie 1: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zmierzających do podniesienia świadomości obywateli i promocji e-Usług Zadanie 2: Analiza szczegółowych potrzeb, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST Zadanie 3: Mapowanie i optymalizacja referencyjnych procesów samorządowych Zadanie 4: Opracowanie i wdrożenie e-Usług oraz wspomagających usług e-Urzędu Zadanie 5: Opracowanie i wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Zadanie 1: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zmierzających do podniesienia świadomości obywateli i promocji e-Usług Cel zadania: Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania e-Usług świadczonych przez JST objętych wsparciem Czas realizacji: – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wskaźniki dla realizacji celu pomocniczego nr 1
Cel: Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem Wskaźnik pomiaru celu Docelowo Źródła weryfikacji Liczba konferencji przeprowadzonych dla klientów zewnętrznych 2 Liczba uczestników, dokumentacja zdjęciowa Liczba godzin mobilnych konsultacji wdrożeniowych 200 Lista uczestników konsultacji, raporty eksperta Liczba opublikowanych artykułów prasowych 18 Wydruki z prasy Liczba bilboardów i telebimów ze spotami 140 Dokumentacja zdjęciowa po zakończeniu ekspozycji Liczba serwisów internetowych z banerami 10 Wydruk ze stron WWW po każdym tygodniu publikacji na stronie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zadanie 2: Analiza szczegółowych potrzeb, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST Cel zadania: Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-Usług publicznych Czas realizacji: – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Zadanie 3: Mapowanie i optymalizacja referencyjnych procesów samorządowych
Cel zadania: Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urzędy JST Wzrost liczby e-Usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Czas realizacji: – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Cel nr 1: Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem Cel nr 2: Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urzędy JST Wskaźnik pomiaru celu Docelowo Źródła weryfikacji Wskaźnik dla celu pomocniczego nr 2 Liczba pracowników, którzy podnieśli swoją wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia usług publicznych poprzez udział w szkoleniach 1470 Test wiedzy po zakończeniu szkolenia Wskaźnik dla celu pomocniczego nr 3 Liczba dokumentów elektronicznych wysyłanych przez Urzędy uczestniczące w stosunku do ogółu korespondencji wysyłanej w 2012 roku 13356 Monitoring korespondencji wychodzącej od UMWW i UMWK-P Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zadanie 4: Opracowanie i wdrożenie e-Usług oraz wspomagających usług e-Urzędu
Cel zadania: Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urzędy JST Wzrost liczby e-Usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Czas realizacji: – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Cel: Wzrost liczby e-Usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Wskaźnik pomiaru celu pomocniczego nr 4 Docelowo Źródła weryfikacji Liczba e-Usług uruchomionych przez Urzędy uczestniczące 32 Protokoły odbioru pod wdrożeniu e-Usługi Liczba zmodernizowanych (rozbudowanych) EZD 1 Protokół odbioru po modernizacji Liczba zmapowanych procesów 90 Raport z mapowania po zatwierdzeniu modelu przez właściciela procesu Liczba wzorów dokumentów przeznaczonych do elektronizacji 30 Wykaz wzoru dokumentów po elektronizacji Liczba raportów z mapowania i optymalizacji procesów 2 Protokół odbioru po wdrożeniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zadanie 5: Opracowanie i wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych
Cel zadania: Wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych: dziedzinowego systemu informatycznego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej e-Usługi publicznej przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Czas realizacji: – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Cel: Wdrożenie lub modernizacji w JST rozwiązań informatycznych: dziedzinowego systemy informatycznego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej e-Usługi przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Wskaźnik pomiaru celu pomocniczego nr 5 Docelowo Źródła weryfikacji Liczba dziedzinowych systemów informatycznych 2 Protokół odbioru po wdrożeniu Liczba udostępnionych aktów prawnych w dziedzinowym systemie informatycznym 40465 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Zadanie 5: Opracowanie i wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych
Cel zadania: Wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych: dziedzinowego systemu informatycznego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej e-Usługi publicznej przez JST za pomocą ePUAP lub platformy regionalnej Czas realizacji: – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 BENEFICJENCI PROJEKTU e-UM
1837 pracowników JST i organów administracji publicznej województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie efektywnego świadczenia e-Usług oraz wymianie korespondencji elektronicznej a także elektronizacji usług, platformy ePUAP, profilu zaufanego oraz zarządzania dokumentami elektronicznymi Wszyscy mieszkańcy uczestniczących w projekcie e-UM województw, którzy będą mogli korzystać z opracowanych w projekcie e-Usług, a dzięki przewidzianym konferencjom i akcjom promocyjnym będą informowani o możliwościach wygodnego, szybkiego oraz elektronicznego załatwiania spraw urzędowych za pomocą narzędzi IT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 W projekcie e-UM biorą udział trzy podmioty:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Budżet projektu ,,e-UM’’
Wkład własny UMWW ,75 zł ,99 zł UMWK-P ,10 zł ,44 zł UEP ,00 zł - zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Projekt ,,e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego’’ finansowany jest ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu 2/POKL/5.2.1/2013. Realizacja projektu odbywa się w okresie od do roku. Numer projektu: POKL /14. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Dziękuję za uwagę. Maciej Witkowiak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Okres realizacji projektu: –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google