Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Opracowanie biznesplanu 21 stycznia 2010 r.

2 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
SCHEMAT BIZNESPLANU I. Pismo przewodnie II. Strona tytułowa III. Streszczenie projektu, IV. Spis treści V. Rozwinięcie punktów wskazanych w spisie treści.

3 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
PISMO PRZEWODNIE: prezentuje biznesplan, wyjaśnia jego cel, podaje tytuł planu, opisuje główne dziedziny, na których skoncentrował się autor planu. Dodatkowo może zawierać takie elementy jak: geneza projektu (pomysł, historia, badania), zakres opracowania, źródła informacji, zakres odpowiedzialności autorów.

4 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
STRONA TYTUŁOWA ZAWIERA: tytuł planu, nazwę, adres, numer telefonu firmy oraz twój, datę ukończenia planu.

5 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
STRESZCZENIE PROJEKTU powinno skrótowo zapoznać potencjalnych inwestorów z zawartością biznesplanu, zainteresować ich i zachęcić do zapoznania się z całością dokumentu. W streszczeniu powinny być zawarte informacje o bieżącym stanie firmy oraz o jej zamierzeniach na przyszłość. STRESZCZENIE obejmuje: cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści, wysokość środków finansowych potrzebnych do osiągnięcia celu, krótki opis produktu i rynku, najważniejsze dane (projekcje) finansowe na 3-5 lat naprzód, opis kadry menedżerskiej.

6 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
SPIS TREŚCI pozwala czytającemu na szybkie zorientowanie się w zakresie i układzie prezentowanego materiału. Przykładowe rozdziały składające się na biznesplan: A) Firma i branża B) Inwestycja C) Plan sprzedaży i marketingu D) Plan zarządzania i działania E) Plan finansowy F) Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia G) Załączniki

7 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Ad A) W rozdziale dotyczącym firmy należy wskazać: historię firmy oraz jej sytuację obecną, misję firmy i cele do osiągnięcia, charakterystykę branży, analizę strategiczną SWOT. Ad B) Pisząc o inwestycji wskazujemy: zakres inwestycji, źródło finansowania.

8 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Ad C) Plan sprzedaży i marketingu zawiera informacje o: oferowanym produkcie lub usłudze, analizę rynku, strategię marketingową ( cena, promocja, dystrybucja ). Ad D) Plan zarządzania i działania działalność produkcyjna lub usługowa, zarządzanie firmą, harmonogram działań.

9 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Ad E) Plan finansowy: nakłady inwestycyjne i źródła finansowania, aktualne dane finansowe, prognozy finansowe, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne - cash flow, bilans, punkt rentowności (BEP), analiza wskaźnikowa, ocena efektywności.

10 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Ad F) Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia W podsumowaniu biznesplanu należy skoncentrować się na tych zagrożeniach, które mogą spowodować załamanie się całego przedsięwzięcia i doprowadzić tym samym do dotkliwych strat finansowych. Należy oszacować skalę tych zagrożeń i zaproponować „plan awaryjny” łagodzący niepożądane skutki.

11 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Ad G) W ZAŁĄCZNIKACH umieszcza się najczęściej: słownik używanych terminów, harmonogram realizacji planu, dane techniczne produktu, badania rynku, stan zapytań na oferowane wyroby oraz stan już złożonych zamówień, Informacje o osobach zarządzających.

12 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Co to jest analiza strategiczna SWOT ? Informacja wskazująca silne i słabe strony naszej firmy przy uwzględnieniu nastepujących czynników: Majątek trwały Zasoby finansowe Kadra menedżerska Siła robocza Zarządzanie zasobami ludzkimi Cechy produktu Promocja, dystrybucja

13 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
PROJEKCJE FINANSOWE BIZNESPLANU: Rachunek zysków i strat Przepływy pieniężne - cash flow Bilans

14 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Co to jest rachunek zysków i strat? Informacja wskazująca oczekiwania odnośnie wielkości zysku bądź straty, jakie biznes wygeneruje w założonym okresie czasu. Rachunek dochodów powinien być oparty na realistycznych założeniach odnośnie wielkości sprzedaży i wielkości kosztów.

15 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Co to są przepływy finansowe – cash flow? Informacja o przepływach finansowych uznawana jest za najważniejszy dokument finansowy, ponieważ pokazuje wszystkie uzyskiwane wpływy i ponoszone wydatki w konkretnych momentach czasowych. W projekcji przepływów finansowych uwzględnia się: politykę należności ( np. ile i co sprzedajemy za gotówkę, a co z odroczonym terminem płatności ), sposób regulowania naszych zobowiązań ( za co płacimy gotówką, a co w późniejszym terminie ).

16 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
BILANS wskazuje jakie aktywa będą potrzebne (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, zapasy, należności, gotówka) i w jakiej wysokości, aby z powodzeniem prowadzić działalność operacyjną na założonym poziomie oraz w jaki sposób te aktywa będą sfinansowane (własny kapitał, kredyty, pożyczki, zobowiązania u dostawców).

17 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Co to jest analiza wskaźnikowa? Wskaźniki finansowe obliczane są na podstawie danych pochodzących z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wskaźniki finansowe mają duże znaczenie w określaniu siły finansowej firmy i są wnikliwie analizowane przez kredytodawców (banki). Wskaźniki dają informację o: płynności finansowej (np. wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności szybkiej)‏ sprawności działania (np. wskaźnik rotacji należności, wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik rotacji zobowiązań)‏ rentowności (np. wskaźnik rentowności brutto, wskaźnik rentowności aktywów, wskaźnik rentowności kapitału własnego)‏ zadłużenia (np. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik pokrycia obsługi długu)‏

18 Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Co to jest punkt rentowności (BEP) ? Punkt rentowności lub równowagi ( BEP = Break Even Point ) wskazuje na poziom sprzedaży, jaki musi być osiągnięty, aby pokryte zostały wszystkie koszty związane z prowadzeniem danego przedsięwzięcia ( np. koszty operacyjne stałe, koszty zakupu surowców, materiałów, koszty odsetkowe itd. )‏


Pobierz ppt "Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google