Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZA Ł O Ż ENIA PROJEKTU USTAWY Warszawa 3 grudnia 2014 r. Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Ś rodowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZA Ł O Ż ENIA PROJEKTU USTAWY Warszawa 3 grudnia 2014 r. Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Ś rodowiska."— Zapis prezentacji:

1 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZA Ł O Ż ENIA PROJEKTU USTAWY Warszawa 3 grudnia 2014 r. Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Ś rodowiska

2 Reforma Gospodarki Wodnej 2  Obecny System Administrowania Gospodark ą Wodn ą  Cele Reformy  Zakres Projektowanej Reformy  Nowa Struktura Organizacyjna Omawiany zakres w trakcie dzisiejszej prezentacji:

3 CZ ĘŚĆ I: OBECNY SYSTEM ADMINISTROWANIA GOSPODARK Ą WODN Ą 3

4 System administrowania gospodarką wodną Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. 1)obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego; 2)obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego; 3)obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy

5 System administrowania gospodarką wodną

6 6

7 PREZES RADY MINISTRÓW MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER ŚRODOWISKA PEŁNOMOCNIK PROGRAMU DLA ODRY 2006 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (OBRONA CYWILNA) PREZES KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA STAROSTA WOJEWODA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO- METEOROLOGICZNA REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE URZĘDY MORSKIE URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ KRAJOWA RADA GOSPODARKI WODNEJ WZMiUW ODDZIAŁY TERENOWE NADZORY WODNE RADY REGIONÓW ZARZĄDY ZLEWNI podległość współpraca Obecna struktura organizacyjna

8 CZ ĘŚĆ II CELE REFORMY 8

9 Co chcemy osi ą gn ąć ? UPORZĄDKOWANIE gospodarki wodnej w Polsce Jednoznaczny PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI za gospodarkę wodną miedzy Państwem a samorządem ROZDZIAŁ FUNKCJI gospodarowania wodami od zarządzania majątkiem Skarbu Państwa PROFESJONALIZACJA metod zarządzania w gospodarce wodnej Poprawa ZDOLNOŚCI ABSORBCJI środków unijnych i budżetowych w gospodarce wodnej Stopniowe ODCIĄŻANIE BUDŻETU Państwa od kosztów utrzymania gospodarki wodnej Wzrost JAKOŚCI ZARZĄDZANIA powierzonego majątku Skarbu Państwa (optymalizacja kosztów utrzymania i zatrudnienia w gospodarce wodnej) Pełne WDROŻENIE przepisów prawa UE w zakresie gospodarki wodnej do krajowego porządku prawnego

10 CZ ĘŚĆ III: ZAKRES PROJEKTOWANEJ REFORMY

11 Zakres projektowanej reformy PROJEKTOWANE OBSZARY ZMIAN 11

12 NOWA STRUKTURA PODZIA Ł NA 2 PIONY: funkcji administracyjnych i planistycznych Inwestycji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanych z gospodarką wodną

13 Gospodarowanie wodami Zarządzanie majątkiem Kreowanie i realizacja polityki wodnej Planowanie gospodarowania wodami, zarządzanie ryzykiem powodziowym, przeciwdziałanie skutkom suszy Warunki korzystania z wód Kataster wodny Kontrola gospodarowania wodami Postępowania administracyjne w I i II instancji Pozwolenia wodnoprawne Decyzje zwalniające od zakazu Ustanawianie stref ochronnych Stanowienie prawa miejscowego Wydawanie rozporządzeń Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego Opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń z zakresu gospodarki wodnej Władanie w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do wód, gruntów pokrytych wodami Prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do wód i urządzeń wodnych Inwestor prowadzenie inwestycji i remontów Utrzymanie majątku Zarządzanie operacyjne majątkiem Monitoring obiektów hydrotechnicznych (hydrologiczny, techniczny, wizyjny), nadzór, kontrola Generowanie przychodów Zarządzanie finansami STRUKTURA – podzia ł kompetencji

14 14 Finansowanie ś rodki z op ł at za pobór wód pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną wydatkowanie środków na inwestycje w gospodarce wodnej utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną Marszałek Województwa utworzenie dwóch nowych pa ń stwowych osób prawnych Zarząd Dorzecza Odry i Zarząd Dorzecza Wisły

15 KOMPETENCJE 15 utrzymanie kompetencji w dziedzinie melioracji wodnych Modyfikacja podzia ł u wód publicznych: „pion rządowy” „pion samorządowy” wzmocnienie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego utrzymanie wód oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa na szczeblu regionalnym Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły

16 16

17 TRANSPOZYCJA PRAWA UE 17 Reforma gospodarki wodnej przyczyni się do poprawy warunków pełnej realizacji dyrektywy powodziowej i RDW Poprawa realizacji zadań wynikających z wdrożenia dyrektywy powodziowej Osiągniecie celów RDW: Zwrot kosztów za usługi wodne; poprawa potencjału wód Poprawa stanu wód

18 18 przyczyni się do prawidłowej transpozycji prawa UE poprawi warunki pełnej realizacji RDW umożliwi realizację zwrotu kosztów usług wodnych poprawi warunki pełnej realizacji dyrektywy powodziowej umożliwi poprawę potencjału i stanu wód REFORMA TRANSPOZYCJA PRAWA UE

19 CZ ĘŚĆ IV: NOWA STRUKTURA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 19

20 20 PREZES KZGW Projektowane zamiany w strukturze Powierzenie kompetencji nadzorczych nad dyrektorami urzędów gospodarki wodnej oraz Zarządem Dorzecza Wisły i Zarządem Dorzecza Odry – państwowymi osobami prawnymi. MINISTER ŚRODOWISKA Zarządy Dorzeczy Urzędy Gospodarki Wodnej Przejęcie kompetencji Urzędów Żeglugi Śródlądowej RZGW Wzmocnienie kompetencji o charakterze koordynującym realizację zadań w sektorze gospodarki wodnej. Wzmocnienie kompetencji nadzorczych nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wzmocnienie kompetencji o charakterze koordynującym realizację zadań w sektorze gospodarki wodnej. Wzmocnienie kompetencji nadzorczych nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Organy opiniodawczo- doradcze Rady Gospodarki Wodnej Komitety Konsultacyjne Organ doradczy Krajowa Rada Gospodarki Wodnej Organ doradczy Państwowa Rada Gospodarki Wodnej Organy opiniodawczo- doradcze Rady Konsultacyjne Organy Opiniodawczo- doradcze

21 PROJEKT ORGANIZACJI STRUKTUR GOSPODARKI WODNEJ 21 Państwowa Rada Gospodarki Wodnej MINISTER ds. GOSPODARKI WODNEJ INSTYTUT METOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Urząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Urząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Urząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Urząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Urząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Organ opiniodawczo- doradczy UTRZYMANIE I INWESTYCJE NA WODACH Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły ODRA WARTA NOTEĆ NYSA ŁUŻYCKA NYSA KŁODAWA KANAŁ GLIWICKI KANAŁ ŚLESIŃSKI KANAŁ BYDGOSKI ODRA WARTA NOTEĆ NYSA ŁUŻYCKA NYSA KŁODAWA KANAŁ GLIWICKI KANAŁ ŚLESIŃSKI KANAŁ BYDGOSKI WISŁA NAREW BUG PISA NOGAT M. WISŁA KANAŁ JAGIELL. KANAŁ AUGUST. KANAŁ ŻERAŃSKI WISŁA NAREW BUG PISA NOGAT M. WISŁA KANAŁ JAGIELL. KANAŁ AUGUST. KANAŁ ŻERAŃSKI UŻYTKOWNICY WÓD MARSZAŁEK 16 UTRZYMANIE I INWESTYCJE NA WODACH WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD Podległość Pozwolenia wodno prawne

22 22

23 Kompetencje Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dotychczasowych kompetencji marszałków województw do ustalania linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych zadania ustawowych dotychczasowych dyrektorów rzgw ( z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, inwestycjami w gospodarce wodnej ) ustawowe zadania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dotychczasowych kompetencji marszałków województw do ustalania linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych zadania ustawowych dotychczasowych dyrektorów rzgw ( z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, inwestycjami w gospodarce wodnej ) ustawowe zadania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej kompetencje Dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej zadania związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, inwestycje w gospodarce wodnej,. zadania związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, inwestycje w gospodarce wodnej,. kompetencje Marszałek Województwa Dyrektor Zarządu Dorzecza Odry Dyrektor Zarządu Dorzecza Wisły Dyrektor Zarządu Dorzecza Odry Dyrektor Zarządu Dorzecza Wisły Nadzór Minister Środowiska Realizacja zadań ustawowych KZGW Koordynacja zadań Kompetencje nadzorcze Realizacja zadań ustawowych KZGW Koordynacja zadań Kompetencje nadzorcze kompetencje Prezes KZGW

24 WPŁYW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 24

25 Wpływ reformy na realizację inwestycji Reforma usprawni strategiczne planowanie inwestycji Reforma zapewni sektorowi gospodarki wodnej środki własne na prowadzenie inwestycji Reforma zapewni pełną transpozycję prawa UE, będącą warunkiem kwalifikowalności inwestycji Reforma ułatwi podejmowanie decyzji dzięki uproszczeniu procesu decyzyjnego

26 WNIOSKI 26 Reforma zaprowadza ład: Reforma odciąża budżet Państwa: Reforma wsparciem dla rozwoju gospodarki: Reforma szansą na wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania: Reforma ułatwia realizację zadań wynikających z dyrektyw unijnych: 1.Profesjonalna strategia gospodarki wodnej 2.Skuteczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi 1.Dyrektywa powodziowa 2.Ramowa Dyrektywa Wodna 1.Nowe miejsca pracy 2.Nowe inwestycje 3.Transport rzeczny 1.Finansowanie utrzymania majątku 2.Prowadzenie procesów inwestycyjnych 1.Gospodarowania wodami 2.Zarządzania majątkiem Skarbu Państwa

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl


Pobierz ppt "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZA Ł O Ż ENIA PROJEKTU USTAWY Warszawa 3 grudnia 2014 r. Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Ś rodowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google