Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Tomasz Komornicki, dr Przemysław Śleszyński POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego DOCELOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Tomasz Komornicki, dr Przemysław Śleszyński POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego DOCELOWY."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Tomasz Komornicki, dr Przemysław Śleszyński POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego DOCELOWY UKŁAD AUTOSTRAD A WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY POPYT NA NOWOCZESNY TRANSPORT DROGOWY A U T O S T R A D Y W P O L S C E S ZANSE I ZAGROŻENIA DLA GMIN, MIAST, POWIATÓW I REGIONÓW Łódź, 10-11 marca 2005 r.

2 Literatura oraz źródła niektórych prezentacji (mapy): Komornicki T., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce, Prace Geograficzne, 190, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. Komornicki T., 2002, Bezpośrednie powiązania transportowe polskich województw z zagranicą, [w:] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Warszawa-Rzeszów, s. 159-180. Komornicki T., 2000, Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego a międzynarodowe powiązania transportowe, Prace Geograficzne, 177, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. Komornicki T., Miros K., 1997, Polsko-niemieckie transgraniczne powiązania społeczno-gospodarcze wzdłuż drogi europejskiej E-40, Przegląd Geograficzny, 66, 3-4, s. 285-299. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 2001, Monitor Polski, nr 26, poz. 432. Kupiszewski M., Bijak J., Saczuk M., Serek R., 2003, Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowywanej przez GUS, CEFMR Working Papers, 3 (http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2003-03.pdf). Lijewski T., 2000, Problemy zagospodarowania przestrzennego Polski w świetle przebudowy infrastruktury komunikacyjnej, Dokumentacja Geograficzna, 18, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. Potrykowska A., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie procesów, [w:] Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2001, Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, s. 88-108. Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu, PWN, Warszawa. Suchorzewski W., 2000, Peripherality and pan-European integration: Experience and prospects, [in:] Key issues for transport beyond 2000”, 15. Symposium of CEMT, Aristotle University of Thessaloniki. Śleszyński P., 2002, Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r., Przegląd Geograficzny, 71, 2, s. 199-228. Śleszyński P., 2004, Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku i szacowaną na podstawie ewidencji bieżącej, Studia Demograficzne, 1 (145), s. 93-103. Śleszyński P., 2005, Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 11 (w druku). Transport services and networks: territorial trends and basic supply of infrastructure for territorial cohesion (2002-04), ESPON, Project 1.2.1, http://www.espon.lu/online/documentation/projects/thematic/thematic_17.html. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2003, Aktualizacja Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, http://www.igipz.pan.pl/miasto. Prezentację wykonano w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Przy wykorzystaniu prosimy o podanie źródła.

3 ozaklinaniurzeczywistości

4 ozaklinaniurzeczywistości

5 CELE, METODY, DANE ŹRÓDŁOWE n Głównym celem jest danie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu istniejąca i projektowana sieć autostrad nawiązuje do obecnego popytu zewnętrznego i wewnętrznego na usługi transportowe. n Nie jest celem wykazanie, w jaki sposób autostrady mogą przyczynić się do nowych inwestycji i nowych źródeł popytu (a z pewnością się przyczynią). n Przyjmuje się, że popyt wynika z rozmieszczenia ośrodków koncentracji ludności i życia społeczno-gospodarczego. n W badaniach wykorzystano szczegółowe dane GUS, Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego oraz własne, posiadane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

6 P O P Y T N A T R A N S P O R T (w układzie ponadlokalnym) WEWNĘTRZNYZEWNĘTRZNY ośrodki i obszary koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej: - ludność, - przedsiębiorstwa, - centra zarządzania, - przemysł, - ośrodki turystyczne itd. handel międzynarodowy (eksport i import) turystyka zagraniczna migracje wahadłowe tranzyt osób i towarów

7 AUTOSTRADY A KONCENTRACJA LUDNOŚCI n obecnie ponad połowa ludności mieszka w odległości do 100 km od autostrad n w 2013 r. wskaźnik ten ma wynieść około 85% Wskaźnik dostępności przestrzennej ludności do dróg szybkiego ruchu

8 AUTOSTRADY A KONCENTRACJA LUDNOŚCI n brak bezpośrednich połączeń pomiędzy dwoma największymi skupiskami ludności: Warszawą i Górnym Śląskiem

9 Układ transportowy w opracowaniach ESPON Dostępność czasowa do sieci autostrad, wg ESPON 1.2.1 Dostępność metropolii (możliwość powrotnej podróży lotniczej w ciagu 1 dnia), wg ESPON 1.2.1.

10 AUTOSTRADY A KONCENTRACJA LUDNOŚCI zmiany w rozmieszczeniu ludności n planowana sieć autostrad w dużej mierze przechodzi przez regiony depopulacyjne, ale tam gdzie autostrady są od dawna, ludności wcale nie przybywa

11 NAPŁYW MIGRACYJNY Ludność przybyła w latach 1989-2002

12 n n WEDŁUG GUS: do 2020 r.: - przyrost ludności w największych aglomeracjach, poza górnośląską i łódzką - ubytek ludności na tradycyjnych obszarach depopulacyjnych i w centrach aglomeracji (w granicach miast) n n WEDŁUG IGiPZ PAN: - mniejszy spadek ludności lub wzrost w dużych miastach - wzrost znaczenia migracji zagranicznych PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI

13 Różnica liczby ludności pomiędzy spisem powszechnym (VI 2002) a bilansem (XII 2001)

14 AUTOSTRADY A KONCENTRACJA PRZEDSIĘBIORSTW n liczba firm jest pochodną liczby ludności, odstępstwa w większych ośrodkach osadniczych są zwykle niewielkie

15 ROZWÓJ EKONOMICZNY n Regionalne centra rozwoju dobrze oddaje lokalizacja siedzib największych 1000 przedsiębiorstw r Sekcje EKD

16 AUTOSTRADY A KONCENTRACJA DUŻYCH FIRM n podobnie jak w przypadku ludności i przedsiębiorstw ogółem, zauważalny brak połączeń pomiędzy ośrodkami kontroli i regulacji gospodarczej

17 POPYT ZEWNĘTRZNY: zmiana kierunków handlu zagranicznego 1980 ZSRR - 31% eksportu 33% importu 2003 Niemcy - 32% eksportu 24% importu Unia Europejska (15) 69% eksportu i 69 % importu Unia Europejska (25) 81% eksportu i 77% importu

18 HANDEL ZAGRANICZNY: kierunki powiązań eksportowych mln USD USD na 1 mieszkańca

19 HANDEL ZAGRANICZNY: udział Niemiec w eksporcie z Polski

20 Struktura branżowa i rozmieszczenie eksportu towarów Miejsca koncentracji wywozu: aglomeracja warszawska, niektóre miasta Górnego Śląska, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, pozostałe duże aglomeracje miejsko- przemysłowe, w tym przede wszystkim aglomeracja poznańska, wybrane mniejsze ośrodki, w których zlokalizowane są nowoczesne zakłady przemysłowe (najczęściej z udziałem kapitału zagranicznego). według wartości

21 Korytarze: 1. Gdansk-Kaliningrad, 2.Warszawa-Kaliningrad, 3.Warszawa-Tallin, 4.Warszawa-Grodno, 5.Warszawa-Moskwa, 6.Warszawa-Kijów, 7.Warszawa-Lwów, 8.Kraków-Kijów, 9. Rzeszów-Miskolc, 10.Kraków-Budapeszt, 11.Warszawa-Wiedeń, 12. Wroclaw-Praga, 13. Wroclaw-Frankfurt, 14. Wroclaw-Berlin, 15. Warszawa-Berlin, 16.Szczecin-Berlin, 17.Szczecin/Swinoujscie- porty, 18. Gdansk/Gdynia - porty. Ruch pojazdów ciężarowych przez granice Polski według korytarzy transportowych 1990 2001

22 Konkurencja zachodnioeuropejskich portów morskich i lotniczych Handel pomiędzy Polską i USA ?

23 Ruch drogowy a obecny docelowy układ autostrad Fot. Aleksandra Komornicka >15 tys. pojazdów na dobę

24 Zmiany kierunków i załamanie tranzytu n W latach 90. załamaniu uległy przewozy tranzytowe przez Polskę na kierunku północ-południe. n Na kierunku wschód-zachód, po roku 2000 rolę najważniejszego kierunku tranzytowego w transporcie samochodowym utracił szlak Moskwa-Warszawa-Berlin. n Większe przewozy tranzytowe przez Polskę odnotowywane są obecnie pomiędzy krajami bałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia, a także Finlandia) a Europą Zachodnią (szlak „Via Baltica”). n W sposób nieznaczny wzrosła także rola tranzytu z Ukrainy. n Badania ruchu granicznego dowodzą też (Komornicki, Miros 1997), że znaczna część tranzytu z Ukrainy i państw nadbałtyckich do Europy Zachodniej (zwłaszcza Niemiec) odbywa się po linii tych właśnie tras, a następnie drogą przez Poznań do Berlina.

25 Wachlarze powiązań międzynarodowych według prof. G. Węcławowicza i dr hab. T. Komornickiego (IGiPZ PAN) Źródło: Aktualizacja Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, wykonana dla Ministerstwa Infrastruktury w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

26 Propozycja nowej struktury powiązań infrastrukturalnych (autostradowych) Źródło: opracowanie własne — T. Komornicki i G. Węcławowicz, Aktualizacja Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Alternatywny układ priorytetów inwestycyjnych

27 Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński POLSKA AKADEMIA NAUK Instutut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego e-mail: t.komorn@twarda.pan.pl, psleszyn@twarda.pan.pl DOCELOWY UKŁAD AUTOSTRAD A WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY POPYT NA NOWOCZESNY TRANSPORT DROGOWY Konferencja „A U T O S T R A D Y W P O L S C E” S ZANSE I ZAGROŻENIA DLA GMIN, MIAST, POWIATÓW I REGIONÓW Łódź, 10-11 marca 2005 r. D z i ę k u j ę z a u w a g ę


Pobierz ppt "Dr hab. Tomasz Komornicki, dr Przemysław Śleszyński POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego DOCELOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google