Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy Unii Europejskiej dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”"— Zapis prezentacji:

1 Przepisy Unii Europejskiej dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agnieszka Wardęga WIW Częstochowa 05.06.2014r., Mikołów 09.07.2014r.

2 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – grupa związków organicznych charakteryzujących się obecnością dwóch lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych w cząsteczce.

3 WWA obecne są w środowisku w wyniku naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie (pożary lasów, wybuchy wulkanów) oraz w wyniku działalności człowieka - spalanie drewna, oleju, gazu i węgla na potrzeby ogrzewania domów, spalarnie odpadów komunalnych, energetyka przemysłowa, przemysł ciężki tj. produkcja aluminium, żelaza i stali, produkcja asfaltu, smoły węglowej, koksu, motoryzacja.

4 Na podstawie badań poziomu skażenia WWA środowiska i żywności oszacowano, że człowiek blisko 81% WWA pobiera wraz ze spożywaną żywnością. WWA tworzą się w czasie zżarzania zrębków/szczap drewna w dymogeneratorach wytwarzających dym do wędzenia produktów spożywczych. WWA mogą zanieczyścić środki spożywcze w trakcie procesów wędzenia, ogrzewania i suszenia, podczas których produkty spalania mają bezpośredni kontakt z żywnością. Zanieczyszczenie WWA może być również rezultatem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w szczególności w przypadku ryb i produktów rybołówstwa.

5 Wyniki badań dowodzące rakotwórczego oddziaływania WWA na organizm człowieka i dostępne dane o poziomie skażenia żywności tymi związkami wskazujące na to, że poziom ten w niektórych produktach spożywczych może być niebezpieczny dla konsumenta były powodem wydania odpowiednich rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej: 466/2001, 208/2005, 1881/2006.

6 W czerwcu 2008 roku Panel Naukowy ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym EFSA podważył wcześniejsze opinie dotyczące uznania benzo(a)pirenu jako odpowiedniego markera WWA. W zaleceniach EFSA stwierdziła, że najbardziej odpowiednim wskaźnikiem obecności WWA w żywności byłby układ czterech wybranych związków chemicznych z grupy WWA ( suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu).

7 Wskazano na konieczność obniżenia najwyższych dopuszczonych obecnie poziomów benzo(a)pirenu, między innymi w wędzonych rybach, mięsie i produktach mięsnych.

8 Nowe przepisy UE dotyczące zanieczyszczeń mięsa i produktów mięsnych WWA

9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych

10 Nowe przepisy wprowadzają dwie istotne zmiany

11 Obniżony zostanie najwyższy dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych z dotychczasowego 5 μg/kg do 2 μg/kg.

12 Rozporządzenie wprowadza nowe kryterium oceny poziomu skażenia WWA żywności, w tym mięsa i produktów mięsnych: suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu, która maksymalna pozostałość dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych wędzonych została ustalona na poziomie 30 μg/kg, a docelowo ulegnie obniżeniu do 12 μg/kg.

13 Środek spożywczy Związek WWA Najwyższe dopuszczalne poziomy (μg/kg) Okres obowiązywania mięso wędzone i produkty mięsne wędzone benzo(a)piren5,0do 31.08.2014 r. 2,0 począwszy od 01.09.2014 r. sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu 30,0 od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. 12,0począwszy od 01.09.2014 r.


Pobierz ppt "Przepisy Unii Europejskiej dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google