Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stwarzać szanse rozwoju Działalność Klubu Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stwarzać szanse rozwoju Działalność Klubu Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo”"— Zapis prezentacji:

1 1 Stwarzać szanse rozwoju Działalność Klubu Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo”

2 2 KIS „Leonardo”  Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” od 1 października 2007 r. realizuje powierzone zadanie publiczne polegające na prowadzeniu KIS  KIS działa w oparciu o „Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym”  KIS działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków

3 3 Udział w KIS „Leonardo”  Jest dobrowolny  Jest bezpłatny  Może trwać maksymalnie 12 miesięcy  Wiąże się z realizacją kontraktu socjalnego  Obejmuje uczestnictwo w trzech formach oddziaływania, związanych z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową

4 4 Dla kogo jest KIS? (wg ustawy) Z oferty KIS mogą korzystać w szczególności osoby:  bezdomne,  uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,  chore psychicznie,  długotrwale bezrobotne,  zwalniane z zakładów karnych,  niepełnosprawne,  uchodźcy, „które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym”. /art. 1 ust. 2 Ustawy/

5 5 Kim są zwykle Uczestnicy KIS?

6 6 Charakterystyka obecnych Uczestników KIS  Płeć  Wiek  Wykształcenie  Niepełnosprawność Obecnie w KIS jest 53 Uczestników

7 7 Płeć

8 8 Wiek Najmłodszy Uczestnik ma 22 lata, najstarszy 60 lat

9 9 Wykształcenie

10 10 Niepełnosprawność 13 Uczestników KIS „Leonardo”, tj. 24,5% ma orzeczoną niepełnosprawność. Stopień niepełnosprawności:  Lekki – 4 osoby  Umiarkowany – 8 osób  Znaczny – 1 osoba

11 11 Kim są zwykle Uczestnicy KIS?  osobami z wieloletnią przerwą w pracy zawodowej  osobami z orzeczoną niepełnosprawnością  osobami po kryzysach życiowych  osobami samotnymi  osobami sprawującymi opiekę nad osobami zależnymi  osobami chcącymi zmienić swoje funkcjonowanie społeczne i zawodowe

12 12 Co oferujemy?  Kursy edukacyjne (dwa raz w tyg. 2 h, przez okres 2-3 miesięcy każdy)  Warsztaty psychologiczno-doradcze (raz w tyg. 2 h, przez okres 2-3 miesięcy każdy)  Poradnictwo indywidualne (wg potrzeb)

13 13 Jakie kursy?  Komputerowe:  „Podstawy obsługi komputera”  „Obsługa pakietu Microsoft Office”  „Projektowanie stron internetowych”  „Podstawy fotografii z cyfrową obróbką zdjęć”  Językowe:  Język angielski (na 4 poziomach)  Konwersacje z języka angielskiego  Język niemiecki  „Praca biurowa i obsługa sekretariatu”  „Kadry i płace – wybrane zagadnienia”  „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”  „Podstawy księgowości małych firm”  „Rękodzieło: ceramika, witraż, biżuteria, kartki okolicznościowe”

14 14 Jakie warsztaty?  Aktywne poszukiwanie pracy  Rozmowy kwalifikacyjne  Grupa rozwojowa  Zarządzanie sobą  Techniki skutecznego uczenia się

15 15 Jakie poradnictwo?  Psychologa  Doradcy zawodowego  Pracownika socjalnego

16 16 Dodatkowa oferta KIS  możliwość korzystania z sali komputerowej  dostęp do aktualnych ofert pracy z GUP  dostęp do codziennej prasy z ofertami pracy  możliwość organizowania i uczestniczenia w spotkaniach nieformalnych  możliwość korzystania z porad prawnych

17 17 Wymagania stawiane Uczestnikom  regularne i intensywne uczestniczenie w zajęciach  punktualność  zgłaszanie nieobecności i ich odrabianie  realizacja min. jednej formy warsztatowej  pozostawanie w indywidualnym kontakcie z doradcą zawodowym, psychologiem i pracownikiem socjalny  zawarcie i realizacja kontraktu socjalnego

18 18 Zasady funkcjonowania KIS  Samodzielne dokonywanie wyborów przez Uczestników (co, kiedy i jak długo?)  Precyzowanie indywidualnych celów (kontrakt socjalny, IPD i stała diagnoza)  Indywidualizm  Odpowiedzialność  Praca grupowa połączona z pracą indywidualną  Budowanie partnerskich relacji

19 19 KIS „Leonardo” w liczbach 2008 - 2010 200820092010 Łącznie W zajęciach uczestniczyło:120151170 375 w tym z poprzedniego roku- 2442 Zainteresowanie udziałem w KIS220241210 671 Podczas udziału w KIS pracę podjęło: 302930 89

20 20 Trudności  Duży napływ osób z grup innych niż wymienione w ustawie jako docelowe (potrzeba zweryfikowania grupy docelowej scharakteryzowanej w ustawie, także w kontekście podejmowania działań profilaktycznych, prewencyjnych)  Różny stopień motywacji do udziału w KIS  Dość wysoka rotacja Uczestników (spowodowana np. długotrwałą chorobą, koniecznością sprawowania opieki nad osobami zależnymi)  Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy (duża konkurencja, brak ofert pracy, dodatkowo utrudniają wejście na rynek pracy po zakończeniu udziału w KIS)

21 21 Rezultaty uczestnictwa w KIS  Wzrost poczucia własnej wartości  Poprawa codziennego funkcjonowania (punktualność, systematyczność, wywiązywanie się ze zobowiązań)  Wzrost motywacji do działania, w tym do nabywania nowych umiejętności i dalszego rozwoju  Zminimalizowanie emocjonalnych skutków pozostawania bez pracy  Podniesienie poziomu kompetencji społecznych  Nawiązanie nowych kontaktów społecznych i więzi koleżeńskich (wytworzenie społecznej sieci wsparcia wśród Uczestników)  Wzrost świadomości o możliwościach korzystania z zasobów instytucjonalnych

22 22 Rezultaty uczestnictwa w KIS  zwiększenie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy  nabycie umiejętności poszukiwania pracy  wzrost motywacji do podjęcia zatrudnienia  ok. 24% Uczestników nie kontynuuje udziału w KIS ze względu na podjęcie zatrudnienia

23 23 Jak wygląda życie w Klubie Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo”?

24 24 Klub Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo” ul. Krakusa 8, Kraków Tel./fax (012) 263-00-88 mail: kis.leonardo@gmail.com http://www.kisleonardo.pl

25 25 Dziękujemy za uwagę Izabela Plur Anna Rachwał


Pobierz ppt "1 Stwarzać szanse rozwoju Działalność Klubu Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google