Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Warszawa, 10 lipca 2014 r. Projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Warszawa, 10 lipca 2014 r. Projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 1Warszawa, 10 lipca 2014 r. Projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

2  Zgodnie z wyrokiem TK – K 13/11:  wpłaty mogą być dokonywane tylko w takim zakresie, w jakim gwarantują województwom zachowanie istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych  mechanizm powinien uwzględniać rzeczywistą kondycję finansową województwa w chwili dokonywania wpłat  mechanizm powinien zabezpieczać województwa przed istotnym spadkiem dochodów  te same kryteria identyfikowania beneficjentów i płatników 2Warszawa, 10 lipca 2014 r.

3  Cel nowelizacji:  przywrócenie konstytucyjności  systemowa, trwała i stabilna regulacja prawna  złagodzenie skutków obowiązywania niekonstytucyjnego aktu  obowiązywanie nowych regulacji już od dnia 1 stycznia 2015 r. 3Warszawa, 10 lipca 2014 r.

4  Podstawowe założenia projektu nowelizacji (1): obniżenie wysokości wpłaty w obu przedziałach: 110 - 170% Wwr powyżej 170% Wwr ustalanie „zamożności” województw po podziale subwencji wyrównawczej (obecnie odbywa się to równocześnie) wprowadzenie realnego ograniczenia wysokości wpłaty – max 25% bieżących dochodów podatkowych 4Warszawa, 10 lipca 2014 r.

5  Podstawowe założenia projektu nowelizacji (2): do podziału tylko 95% dokonanych wpłat, natomiast 5% na Wojewódzki Fundusz Solidarnościowy podział części regionalnej wg tego samego kryterium – dochód podatkowy na mieszkańca odejście od równych miesięcznych rat na rzecz systemu zaliczek, rozliczanych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zniesienie braku możliwości korzystania z ulg we wpłacie 5Warszawa, 10 lipca 2014 r.

6  Podstawowe założenia projektu nowelizacji (3): wpłata do budżetu państwa nie jest wydatkiem bieżącym, ale korektą dochodów samorządu w okresie przejściowym 2015 – 2017 utworzenie części korygującej subwencji ogólnej dla województw wprowadzenie przepisów przejściowych – w odniesieniu do okresu, gdy domniemanie konstytucyjności było już obalone. umorzenie „ekstra” pożyczki dla Mazowsza udzielonej w roku 2014 6Warszawa, 10 lipca 2014 r.

7 Wpłata do budżetu państwa w obu przedziałach Obecnie: 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww 48% wskaźnika Ww + 95% nadwyżki W ponad 170% Ww Propozycja: 40% nadwyżki wskaźnika Wr ponad 110% wskaźnika Wwr 24% wskaźnika Wwr + 47,50% nadwyżki Wr ponad 170% Wwr Max 25% dochodów podatkowych województwa otrzymanych w roku budżetowym, w którym dokonywana jest wpłata 7Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu województwo będzie zabezpieczone przed istotnym spadkiem dochodów!

8  Nowe wskaźniki Wr i Wwr Wr – indywidualny wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie, skorygowany o dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tego województwa. Wwr - wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, skorygowany o dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw. 8Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu mechanizm będzie miał charakter uzupełniający, a nie podstawowy!

9 Podział środków z części regionalnej: do podziału tylko 95% wpłat (5% wpływa na Wojewódzki Fundusz Solidarnościowy) otrzymują tylko województwa, w których Wr < Wwr część regionalna ma służyć wyrównaniu wskaźników Wr i zbliżeniu do wskaźnika Wwr 9Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu subwencję otrzymają rzeczywiście biedniejsi!

10 Utworzenie Wojewódzkiego Funduszu Solidarnościowego przychody Funduszu = 5% wpłat województw + odsetki przeznaczenie – pokrycie brakującej różnicy pomiędzy wpłatami, a tym, co zostało zaplanowane w ustawie budżetowej dysponent Funduszu - Minister Administracji i Cyfryzacji po uzgodnieniu z reprezentacją jst ustawowo określony sposób podziału środków 10Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu powstanie „poduszka finansowa” na czas dekoniunktury!

11 Możliwość korzystania z ulg we wpłacie możliwość korzystania przez samorządy z ulg w spłacie zobowiązań, a przez to możliwość miarkowania wysokości wpłaty w sytuacjach nieprzewidzianych, które powodują, że pozostająca do dyspozycji samorządu pula dochodów po dokonaniu wpłaty jest niewystarczająca dla realizacji zadań własnych. 11Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu powstanie możliwość reagowania w indywidualnych sytuacjach nadzwyczajnych!

12 Zmiana ustawy o finansach publicznych wpłata nie jest wydatkiem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie służy realizacji zadań tego samorządu wpłata jest korektą dochodów podatkowych samorządu i powinna być ujmowana po stronie dochodów „ze znakiem minus” 12Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu zobaczymy ile pieniędzy faktycznie zostaje w województwie na zadania własne!

13 Umorzenie „ekstra” pożyczki dla Mazowsza udzielonej w roku 2014 przewidziana w art. 3 ust. 3 ustawy z 13.12.2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jst dotyczy województw, w których wpłata do budżetu z przeznaczeniem na część regionalną w roku 2014 r. przekracza 400 mln zł pożyczka ma ekstraordynaryjny charakter i przeznaczenie, związana jest z nadmiernymi wpłatami dokonywanymi w latach ubiegłych i trudną sytuacją Mazowsza w roku 2013 13Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu zminimalizowane zostaną skutki uprzedniego działania niekonstytucyjnych przepisów!

14 Przepisy wprowadzające w latach 2015-2017 subwencja ogólna dla województw będzie złożona z 3 części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej w kolejnych latach coraz mniejsza kwota części korygującej: 2015 – 75% różnicy 2016 – 50% różnicy między subwencją regionalną wg starych i nowych przepisów 2017 – 25% różnicy 14Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu nowy mechanizm wejdzie w życie stopniowo i łagodnie!

15 Przepisy przejściowe nowe prawo stosujemy do wszystkich postępowań „w toku” z dniem wejścia w życie ustawy egzekucje „w toku” ulegają umorzeniu z mocy prawa, jeśli stanowią wykonanie decyzji wydanych po 4.03.2014 r. prawo wznowienia postępowań zakończonych decyzją wydaną po 4.03.2014 r. prawo żądania stwierdzenia nadpłaty w stosunku do rat wpłaconych po 4.03.2014 r. 15Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu przywrócona zostanie konstytucyjność mechanizmu!

16 Wejście ustawy w życie termin wejścia w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dot. wypłaty środków z Wojewódzkiego Funduszu Solidarnościowego – z dniem 1.01.2018 r. przepisy stosuje się po raz pierwszy do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na 2015 r. 16Warszawa, 10 lipca 2014 r. Dzięki temu w możliwie najkrótszym terminie dojdzie do wykonania wyroku TK!

17 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 17 Efekty finansowe propozycja Zespołu Ekspertów powołanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego v. propozycja Ministerstwa Finansów

18 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 18 AKTUALNY: L.MIESZKAŃCÓW * [(0,48*Ww)+0,95*(W – 1,7*Ww)] PROJEKT MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU EKSPERTÓW: L.MIESZKAŃCÓW * [(0,24*Ww)+0,475*(W – 1,7*Ww)] Próg ostrożnościowy: 25% dochodów podatkowych roku bieżącego. PROJEKT MF: L.MIESZKAŃCÓW * [(0,15*Ww)+0,85*(W – 1,5*Ww)] Próg ostrożnościowy: 35% dochodów podatkowych roku poprzedzającego rok bazowy. MODYFIKACJA ALGORYTMU – art. 31 ustawy o dochodach jst

19 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 19 MODYFIKACJA ALGORYTMU – art. 31 ustawy o dochodach jst 2004200520062007200820092010201120122013 OBECNY ALGORYTM: współcz. 1: 48% Ww 48,9949,5258,9174,3371,1563,7260,9467,2567,1363,79 współcz. 2: 95% x (W - 1,7Ww) 75,4675,4796,00116,45101,2582,7664,7257,8654,8130,74 suma współcz. 1 i 2: 124,45124,99154,91190,79172,40146,48125,66125,11121,9594,54 algorytm zabiera %W: 49,20%49,05%50,02%49,45%48,08%46,83%44,25%41,83%41,27%36,60% ALGORYTM z projektu ZESPOŁU ekspertów: współcz. 1: 24% Ww 24,4924,7629,4637,1735,5731,8630,4733,6233,5731,90 współcz. 2: 47,5% x (W - 1,7Ww) 37,7337,7448,0058,2350,6241,3832,3628,9327,4115,37 suma współcz. 1 i 2: 62,2362,5077,4695,3986,2073,2462,8362,5660,9747,27 algorytm zabiera %W: 24,60%24,53%25,01%24,72%24,04%23,42%22,13%20,92%20,64%18,30% NOWA WPŁATA JAKO % STAREJ WPŁATY 50,00% ALGORYTM ZAWARTY w projekcie MF: współcz. 1: 15% Ww 15,3115,4718,4123,2322,2319,9119,0421,0220,9819,94 współcz. 2: 85% x (W - 1,5Ww) 84,8785,07106,76130,52115,7996,6179,4975,5972,8250,10 suma współcz. 1 i 2: 100,18100,54125,17153,75138,02116,5398,5396,6193,8070,03 algorytm zabiera %W: 39,61%39,46%40,42%39,85%38,49%37,26%34,70%32,30%31,75%27,11% NOWA WPŁATA JAKO % STAREJ WPŁATY 80,50%80,44%80,80%80,59%80,06%79,55%78,41%77,21%76,92%74,08% Proponowany w projekcie MF algorytm wprowadza zmiany w algorytmie obliczania wpłaty do budżetu państwa nieprzyczyniające się do istotnego obniżenia obciążenia wpłatą do budżetu państwa dochodów podatkowych województwa dokonującego wpłaty.

20 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 20 PORÓWNANIE ALGORYTMÓW: Zespołu Ekspertów i MF rok obecny algorytm PROJEKT ZESPOŁU Ekspertów (24% i 47,5%)* różnica: (projekt ZESPOŁU) - (obecny algorytm) PROJEKT MF (15% i 85%) różnica: (projekt MF) - (obecny algorytm) 2014646 527 895323 263 947-323 263 947497 297 135-149 230 759 2015502 622 153251 300 974-251 321 178372 359 573-130 262 580 2016502 555 962251 288 116-251 267 846369 144 769-133 411 193 2017517 982 218240 513 837-277 468 380379 536 655-138 445 562 2018536 547 525257 757 363-278 790 161392 179 458-144 368 067 2019555 783 708274 897 698-280 886 010405 241 725-150 541 983 2020574 852 568287 426 284-287 426 284418 171 124-156 681 445 * W obliczeniach wpłaty do budżetu państwa dla roku 2017, 2018 i 2019 według algorytmu Zespołu Ekspertów uwzględniono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi wskaźniki W i Ww ustalane są z uwzględnieniem otrzymanej przez województwa części korygującej subwencji ogólnej w roku poprzedzającym rok bazowy

21 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 21 SYMULACJA WPŁAT z ALGORYTMU MF dla Województwa Mazowieckiego w odniesieniu do dochodów podatkowych = odpowiedź, jaki próg ostrożnościowy (25% DP) rok PROJEKT MF (15% i 85%) Dochody podatkowe (DP) w roku poprzedzającym rok bazowy (n-2) Wpłata z projektu MF/ DP (n-2) Dochody podatkowe (DP) w roku bieżącym (n) Wpłata z projektu MF/ DP n 2014497 297 1351 566 454 21731,75%1 407 643 76135,33% 2015372 359 5731 373 310 98627,11%1 461 134 22425,48% 2016369 144 7691 407 643 76126,22%1 523 962 99624,22% 2017379 536 6551 461 134 22425,98%1 589 493 40423,88% 2018392 179 4581 523 962 99625,73%1 654 662 63423,70% 2019405 241 7251 589 493 40425,50%1 717 539 81423,59% 2020418 171 1241 654 662 63425,27%1 774 218 62823,57% Mechanizm algorytmu proponowanego przez MF powoduje, że przy założeniu wzrostu dochodów podatkowych zgodnie ze wskaźnikiem PKB, wpłata nie przekroczy 25% dochodów podatkowych. Na takim zatem poziomie powinien zostać ustalony próg ostrożnościowy na wypadek spadku dochodów płatnika. max. 25% DP

22 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 22 SYMULACJE SKUTKÓW NOWEGO ALGORYTMU dla Województwa Mazowieckiego – od 2014 roku

23 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 23 Przypomnienie roku 2010 – stary system rozpiętość między W MAX a W MIN : 227

24 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 24 Przypomnienie roku 2010 – stary system, efekt końcowy rozpiętość między W MAX a W MIN :85

25 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 25 Symulacja dla roku 2010 – efekt systemu zaprojektowanego przez MAZOWIECKI ZESPÓŁ EKSPERTÓW rozpiętość między W MAX a W MIN :61 W projekcie ustawy wypracowanej przez Zespół widoczny jest efekt wyrównawczy wskaźnika dochodowości województw najuboższych, bez nadmiernej ingerencji w pozycję płatników wpłaty do budżetu państwa. Tym samym najbogatsze województwa pozostają najbogatszymi, przy czym w istotnym stopniu zmniejszają się różnice pomiędzy poszczególnymi województwami;

26 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 26 EFEKT UBOCZNY zmiany II progu dla płatników wpłaty do budżetu państwa: ze 170% na 150% Ww Pogorszenie warunków obciążenia wpłatą za 1 mieszkańca dla województwa – płatnika, którego wskaźnik dochodowości z biegiem lat coraz bardziej zbliża się do wskaźnika dochodowości dla kraju nie zostało wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu ustawy. obliczenia dla Ww = 100 zł wpłata za 1 mieszkańca dla progu 170%: (W – 1,7xWw) % wpłaty za 1 mieszkańca do W dla progu 170%: (W – 1,7xWw) wpłata za 1 mieszkańca dla progu 150%: (W – 1,5xWw) % wpłaty za 1 mieszkańca do W dla progu 150%: (W – 1,5xWw) obciążenie wpłatą jednego mieszkańca dla progu 150% w porównaniu z progiem 170% W - duża rozbieżność 300 zł 130 zł43,33% 150 zł50,00%115,38% W - mała rozbieżność 200 zł 30 zł15,00% 50 zł25,00%166,67%

27 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 27 ILUZORYCZNA KORZYŚĆ ZE ZMIANY WSPÓŁCZYNNIKA w drugiej części wzoru algorytmu wpłaty ILUZORYCZNA KORZYŚĆ ZE ZMIANY WSPÓŁCZYNNIKA w drugiej części wzoru algorytmu wpłaty Dla płatnika o wskaźniku W=200 zł część wpłaty do budżetu państwa zmniejszająca nadwyżkę wskaźnika dochodowości ponad próg (druga część wzoru algorytmu) będzie przedstawiała się następująco: W obecnym algorytmie: 0,95 x (W – 1,7 x Ww) = 0,95 x 30 zł = 28,5 zł W projekcie MF: 0,85 x (W – 1,5 x Ww) = 0,85 x 50 zł = 42,5 zł W uzasadnieniu do projektu ustawy MF informuje, że płatnik będzie odprowadzał mniejszą kwotę nadwyżki, tymczasem faktycznie w porównaniu do obecnego systemu, województwo płacące odprowadzi większą część nadwyżki!!!!!!!!!!!!!!! AKTUALNY: L.MIESZKAŃCÓW * [(0,48*Ww) + 0,95 * (W – 1,7*Ww)] PROJEKT MF: L.MIESZKAŃCÓW * [(0,15*Ww) + 0,85 * (W – 1,5*Ww)]

28 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 28 ILUZORYCZNY „mechanizm bezpieczeństwa” z projektu MF Reguła wprowadzona w art. 31a ust. 4 projektu MF: JEŻELI (x < 90% y) to WPŁATA w roku n zostaje obniżona o 10%, gdzie: młodsze półrocza: x = (II półrocze n-1)+(I półrocze n) starsze półrocza: y = (II półrocze n-2)+(I półrocze n-1) Niezrozumiałe jest zapisanie w art. 31a ust. 4 reguły, zgodnie z którą województwo, którego dochody podatkowe ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego (tj. „młodsze półrocza”) będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego (tj. „starsze półrocza”), dokonuje wpłat niższych jedynie o 10%, skoro skala powyższego zmniejszenia dochodów podatkowych jest znana w tym momencie i może być przyjęta do ustalenia o jaki procent województwo zobowiązane do dokonania wpłaty, może tę wpłatę obniżyć.

29 Warszawa, 10 lipca 2014 r. 29 ILUZORYCZNY „mechanizm bezpieczeństwa” z projektu MF - c.d. ILUZORYCZNY „mechanizm bezpieczeństwa” z projektu MF - c.d. Zaproponowany „mechanizm bezpieczeństwa” niezgodny z wyrokiem TK – brak odniesienia do bieżącej sytuacji finansowej płatnika, powtórzenie błędu obecnego systemu poprzez odwoływanie się do sytuacji lat ubiegłych (n-1 oraz n-2). PRZYKŁAD: Przypadek Województwa Mazowieckiego na przełomie lat 2007-2008, kiedy to: - dochody podatkowe spadły o 6,8% (ok. 135 mln zł), - wpłata do budżetu państwa wzrosła według obecnego algorytmu o 10,31% (ok. 66 mln zł), a według algorytmu wynikającego z projektu MF wzrosłaby aż o 21,91%, tj. ok. 100 mln zł. W opisanym wyżej przypadku reguła z art. 31a ust. 4 nie zadziałałaby, ponieważ porównanie sum dochodów podatkowych półroczy przełomu lat 2006-2007-2008 wykazywało wzrost (x>y), natomiast faktycznie województwo traciłoby w stosunku do roku poprzedniego łącznie ok. 235 mln zł, co stanowiłoby istotne naruszenie dochodów własnych samorządu pozostałych do jego dyspozycji.

30 Dziękujemy za uwagę! Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 30Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Pobierz ppt "1Warszawa, 10 lipca 2014 r. Projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google