Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWY TRYB (ŚWIADECTWOWY) DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWY TRYB (ŚWIADECTWOWY) DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWY TRYB (ŚWIADECTWOWY) DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

2 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
PLAN PREZENTACJI Do czego uprawnia świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego? Jak uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji? Podmioty upoważnione do ubiegania się o wydanie świadectwa. Wniosek o wydanie świadectwa. Próby eksploatacyjne. Badania techniczne. Procedura oceny zgodności z typem: dokonywana przez producenta; dokonywana przez inne podmioty uprawnione. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

3 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU
DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI TYPU – czynności faktyczne i prawne konieczne do dopuszczenia odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia do użytkowania, kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU – dokument uprawniający do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

4 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 13 maja 2014 r.
PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 720) Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
ŚWIADECTWO TERMINOWE WNIOSKODAWCA Wniosek do jednostki upoważnionej Porozumienie w sprawie prób eksploatacyjnych JEDNOSTKA UPOWAŻNIONA Certyfikat zgodności typu Program prób eksploatacyjnych Opinia techniczna Wniosek do Prezesa UTK wraz z załącznikami PREZES UTK Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na czas określony Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

6 ŚWIADECTWO BEZTERMINOWE
UŻYTKOWNIK Prowadzenie prób eksploatacyjnych Pozytywna opinia eksploatacyjna JEDNOSTKA UPOWAŻNIONA Sprawdzenia okresowe i doraźne Certyfikat zgodności typu Opinia techniczna WNIOSKODAWCA Wniosek do Prezesa UTK wraz z załącznikami PREZES UTK Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
ZAKRES STOSOWANIA Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane dla pojazdów kolejowych przeznaczonych do eksploatacji wyłącznie na bocznicach kolejowych w metrze na infrastrukturze kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm na sieci kolejowej funkcjonalnie wyodrębnionej z systemu kolei i przeznaczonej tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
ZAKRES STOSOWANIA Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane dla pierwszego egzemplarza pojazdu. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
ZAKRES STOSOWANIA Jeżeli określony typ pojazdu kolejowego jest produkowany przez więcej niż jednego producenta, wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza produkowanego przez każdego z tych producentów. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

10 DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU
Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego: producent, podmiot zamawiający, wykonawca modernizacji, importer, inwestor, dysponent, zarządca, użytkownik bocznicy kolejowej, przewoźnik kolejowy. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
WNIOSEK infrastruktura metra pojazd trakcyjny wagon pasażerski wagon towarowy pojazd specjalny Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

12 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
WNIOSEK infrastruktura kolejowa obejmująca linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm pojazd trakcyjny wagon pasażerski wagon towarowy pojazd specjalny Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
WNIOSEK sieci kolejowe funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci pojazd trakcyjny wagon pasażerski wagon towarowy pojazd specjalny Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

14 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
WNIOSEK bocznica kolejowa pojazd trakcyjny wagon towarowy pojazd specjalny Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
określenie rodzaju i typu pojazdu kolejowego, dla którego ma być wydane świadectwo data i miejsce sporządzenia wniosku imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu nazwa i adres podmiotu WNIOSEK Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

16 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU świadectwo terminowe certyfikat zgodności typu opinia techniczna jednostki upoważnionej do prowadzenia badań porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych program prób eksploatacyjnych świadectwo bezterminowe pozytywna opinia eksploatacyjna wydana przez podmiot, który eksploatował pojazd kolejowy podczas prób eksploatacyjnych Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

17 PRÓBY EKSPLOATACYJNE – POROZUMIENIE
Warunkiem rozpoczęcia prób eksploatacyjnych jest zawarcie porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Porozumienie powinno określać: strony porozumienia miejsce zainstalowania (położenie poligonu badawczego) okres trwania prób eksploatacyjnych prawa i obowiązki stron porozumienia zakres odpowiedzialności stron podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie prób eksploatacyjnych program prób eksploatacyjnych Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

18 PRÓBY EKSPLOATACYJNE – PROGRAM
Próby eksploatacyjne przeprowadzane są zgodnie z programem prób eksploatacyjnych opracowanym przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań, uzgodnionym z podmiotem, na terenie którego prowadzone będą próby. W programie prób eksploatacyjnych należy określić: minimalną liczbę egzemplarzy, podstawowe parametry wymagane do prawidłowego przeprowadzenia prób eksploatacyjnych, okres i harmonogram odbywania prób eksploatacyjnych, zakres dokumentacji przekazanej na czas trwania prób podmiotowi, który będzie eksploatował pojazd kolejowy podczas ich trwania, niezbędnej do zapewnienia właściwej obsługi, eksploatacji i utrzymania. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

19 PRÓBY EKSPLOATACYJNE – WARUNKI
Przed rozpoczęciem prób eksploatacyjnych jednostka upoważniona do prowadzenia badań: ocenia zgodność zgłoszonych do prób egzemplarzy danego typu oraz sprawdza prawidłowość montażu z dokumentacją techniczną, przeprowadza niezbędne próby funkcjonalne do stwierdzenia prawidłowości działania. Podczas trwania prób eksploatacyjnych jednostka upoważniona do prowadzenia badań dokonuje sprawdzeń okresowych i dodatkowych w celu oceny: spełniania wymogów funkcjonalnych, zachowania parametrów technicznych zawartych w wymaganiach określonych we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, ewentualnych uszkodzeń lub zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji lub mogących przyczynić się do powstania zagrożenia w przyszłości. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

20 PRÓBY EKSPLOATACYJNE – WARUNKI
Próby eksploatacyjne przeprowadzane są na eksploatowanej linii kolejowej, bocznicy kolejowej, torze doświadczalnym lub infrastrukturze metra, w warunkach identycznych albo zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji. Próby eksploatacyjne powinny zostać zakończone przed upływem terminu ważności świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydanego na czas określony. Jeżeli próby eksploatacyjne nie mogą być wykonane w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, podmiot ten występuje z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa na czas określony, przewidziany na wykonanie tych prób. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

21 BADANIA TECHNICZNE – jednostki upoważnione
Przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu podmiot ubiegający się o jego wydanie składa wniosek o przeprowadzenie badań technicznych i wydanie certyfikatu zgodności typu do wybranej przez siebie jednostki upoważnionej do prowadzenia badań. Jednostki wymienione w rozporządzeniu (Dz. U. z 2012 r., poz. 919), mogą wykonywać badania w zakresie określonym w tych przepisach, a także wydawać certyfikaty zgodności typu i certyfikaty zgodności z typem dla typów urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych, do badania których są upoważnione, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

22 BADANIA TECHNICZNE – wniosek
nazwa i adres podmiotu, który składa wniosek deklaracja, że wniosek w tej sprawie nie został złożony w żadnej innej jednostce upoważnionej określenie rodzaju i typu pojazdu kolejowego dokumentacja techniczna umożliwiająca ocenę pojazdu kolejowego, pod względem jego zgodności z wymaganiami data i miejsce sporządzenia wniosku imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu BADANIA TECHNICZNE – wniosek Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

23 BADANIA TECHNICZNE – zakres badań
zakres badań dla wszystkich typów pojazdów kolejowych zakres badań dla typów pojazdów kolejowych wymagania określone w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych dodatkowe badania wymagane przez Prezesa UTK Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

24 BADANIA TECHNICZNE – zakres badań
Na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu zakres badań technicznych może być ograniczony przez Prezesa UTK, w przypadku gdy typ spełnia jeden z następujące warunków: posiada certyfikaty uprawnionych jednostek badawczych krajowych lub mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, był badany zgodnie z zakresem wymienionym w rozporządzeniu, posiada raporty potwierdzające pozytywne wyniki badań i jest eksploatowany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, posiada pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji, typ pojazdu kolejowego jest przeznaczony do modernizacji. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

25 BADANIA TECHNICZNE – certyfikat zgodności typu
CERTYFIKAT TERMINOWY Jeżeli dany typ spełnia wymagania określone we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, jednostka upoważniona wydaje wnioskodawcy: certyfikat zgodności typu; dokumentację przebiegu oceny zgodności typu obejmującą: opinię techniczną obejmująca ocenę zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych; raporty z badań technicznych; wszelkie istotne informacje zawierające charakterystykę techniczną wyrobu. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

26 BADANIA TECHNICZNE – certyfikat zgodności typu
CERTYFIKAT BEZTERMINOWY Po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych jednostka upoważniona sporządza opinię techniczną obejmującą całość procesu dopuszczania do eksploatacji. Na podstawie tej opinii technicznej jednostka organizacyjna sporządza nowy certyfikat zgodności typu, niezbędny do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

27 OCENA ZGODNOŚCI DOKONYWANA PRZEZ PRODUCENTA
PRODUCENT albo jego UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL wystawia DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z TYPEM dla kolejnych egzemplarzy zgodnych z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności z typem. świadectwo terminowe ►deklaracja terminowa wybrany moduł ► moduł C, C1, C2, D, E, F nie stosuje się modułów A, A1, A2, B, D1, E1, F1, G, H i H1 Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=deklaracja&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PVSEVO7NA4KGzAOzroLwDw&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=vxAS4vWQrRX0dM%253A%3BW34TM_SxzCZx2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wkt.pl%252Fimages%252FwktDocumentation%252F500x500%252Ftrue%252Fdeklaracja_zgod.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wkt.pl%252Foferta%252Fdokumentacja%252Fdeklaracje-zgodnosci%3B500%3B500 Deklaruję zgodność pojazdu z typem Producent Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

28 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
OCENA ZGODNOŚCI DOKONYWANA PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCĘ MODERNIZACJI, IMPORTERA, INWESTORA, DYSPONENTA, ZARZĄDCĘ, UŻYTKOWNIKA BOCZNICY ALBO PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO przeprowadzenie przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia badań technicznych, badań niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem nie stosuje się modułów określonych w decyzji 768/2008/WE pozytywne wyniki badań ► jednostka wydaje certyfikat zgodności z typem certyfikat ► deklaracja Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

29 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCHCZASOWYCH
Świadectwo na czas nieokreślony dla pojazdu kolejowego może zostać wydane na dotychczasowych zasadach, gdy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przed dniem 31 marca 2014 r., wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony. Dotychczasowe zasady: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. z 2012 r., poz. 919); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 918). Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

30 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCHCZASOWYCH
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej zachowują ważność i uprawniają do wykonywania przewozów kolejowych zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach. Do postępowań dotyczących wydania oraz cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

31 NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?
Nazwa typu wskazana we wniosku powinna odpowiadać nazwie występującej w załączonej dokumentacji. Opinie techniczne zarządcy infrastruktury, przewoźników kolejowych/ jednostki upoważnionej powinny kompleksowo odnosić się do badanych zagadnień. Badania: powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w czasie składania wniosku przepisami; wszystkie badania konieczne muszą być przeprowadzone – odstępstwa od przeprowadzenia badań udziela Prezes UTK; należy wykonać wszystkie niezbędne badania powtórnie przy ubieganiu się o świadectwo bezterminowe. Program prób eksploatacyjnych: w miarę możliwości powinien zawierać dokładny opis zaplanowanych prób, odwołanie do norm z którymi zostanie sprawdzona zgodność; powinien odpowiadać stanowi faktycznemu (np. nie może dotyczyć prób już przeprowadzonych). Porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych: musi zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia; Musi być zawierane z właściwymi podmiotami (np. przewoźnikami kolejowymi). Wymagania formalne. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

32 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Dziękujemy za uwagę URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134 Warszawa


Pobierz ppt "KRAJOWY TRYB (ŚWIADECTWOWY) DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google