Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

2 Do czego uprawnia świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego? Jak uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji? Podmioty upoważnione do ubiegania się o wydanie świadectwa. Wniosek o wydanie świadectwa. Próby eksploatacyjne. Badania techniczne. Procedura oceny zgodności z typem: dokonywana przez producenta; dokonywana przez inne podmioty uprawnione. PLAN PREZENTACJI

3 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI TYPU – czynności faktyczne i prawne konieczne do dopuszczenia odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia do użytkowania, kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU – dokument uprawniający do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia. ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 720) PODSTAWA PRAWNA

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ŚWIADECTWO TERMINOWE WNIOSKODAWCA Wniosek do jednostki upoważnionej Porozumienie w sprawie prób eksploatacyjnych JEDNOSTKA UPOWAŻNIONA Certyfikat zgodności typu Program prób eksploatacyjnych Opinia techniczna WNIOSKODAWCA Wniosek do Prezesa UTK wraz z załącznikami PREZES UTK Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na czas określony

6 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ŚWIADECTWO BEZTERMINOWE UŻYTKOWNIK Prowadzenie prób eksploatacyjnych Pozytywna opinia eksploatacyjna JEDNOSTKA UPOWAŻNIONA Sprawdzenia okresowe i doraźne Certyfikat zgodności typu Opinia techniczna WNIOSKODAWCA Wniosek do Prezesa UTK wraz z załącznikami PREZES UTK Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZAKRES STOSOWANIA na bocznicach kolejowychw metrze na infrastrukturze kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm na sieci kolejowej funkcjonalnie wyodrębnionej z systemu kolei i przeznaczonej tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane dla pojazdów kolejowych przeznaczonych do eksploatacji wyłącznie

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZAKRES STOSOWANIA Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane dla pierwszego egzemplarza pojazdu.

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZAKRES STOSOWANIA Jeżeli określony typ pojazdu kolejowego jest produkowany przez więcej niż jednego producenta, wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza produkowanego przez każdego z tych producentów.

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego: producent, podmiot zamawiający, wykonawca modernizacji, importer, inwestor, dysponent, zarządca, użytkownik bocznicy kolejowej, przewoźnik kolejowy.

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa WNIOSEK

12 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa WNIOSEK

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa WNIOSEK

14 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa WNIOSEK

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa WNIOSEK

16 świadectwo terminowe certyfikat zgodności typu opinia techniczna jednostki upoważnionej do prowadzenia badań porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych program prób eksploatacyjnych świadectwo bezterminowe certyfikat zgodności typu opinia techniczna jednostki upoważnionej do prowadzenia badań pozytywna opinia eksploatacyjna wydana przez podmiot, który eksploatował pojazd kolejowy podczas prób eksploatacyjnych Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

17 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PRÓBY EKSPLOATACYJNE – POROZUMIENIE Warunkiem rozpoczęcia prób eksploatacyjnych jest zawarcie porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Porozumienie powinno określać: strony porozumienia miejsce zainstalowania (położenie poligonu badawczego) okres trwania prób eksploatacyjnych prawa i obowiązki stron porozumienia zakres odpowiedzialności stron podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie prób eksploatacyjnych program prób eksploatacyjnych

18 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PRÓBY EKSPLOATACYJNE – PROGRAM Próby eksploatacyjne przeprowadzane są zgodnie z programem prób eksploatacyjnych opracowanym przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań, uzgodnionym z podmiotem, na terenie którego prowadzone będą próby. W programie prób eksploatacyjnych należy określić: minimalną liczbę egzemplarzy, podstawowe parametry wymagane do prawidłowego przeprowadzenia prób eksploatacyjnych, okres i harmonogram odbywania prób eksploatacyjnych, zakres dokumentacji przekazanej na czas trwania prób podmiotowi, który będzie eksploatował pojazd kolejowy podczas ich trwania, niezbędnej do zapewnienia właściwej obsługi, eksploatacji i utrzymania.

19 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PRÓBY EKSPLOATACYJNE – WARUNKI Przed rozpoczęciem prób eksploatacyjnych jednostka upoważniona do prowadzenia badań: ocenia zgodność zgłoszonych do prób egzemplarzy danego typu oraz sprawdza prawidłowość montażu z dokumentacją techniczną, przeprowadza niezbędne próby funkcjonalne do stwierdzenia prawidłowości działania. Podczas trwania prób eksploatacyjnych jednostka upoważniona do prowadzenia badań dokonuje sprawdzeń okresowych i dodatkowych w celu oceny: spełniania wymogów funkcjonalnych, zachowania parametrów technicznych zawartych w wymaganiach określonych we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, ewentualnych uszkodzeń lub zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji lub mogących przyczynić się do powstania zagrożenia w przyszłości.

20 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PRÓBY EKSPLOATACYJNE – WARUNKI Próby eksploatacyjne przeprowadzane są na eksploatowanej linii kolejowej, bocznicy kolejowej, torze doświadczalnym lub infrastrukturze metra, w warunkach identycznych albo zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji. Próby eksploatacyjne powinny zostać zakończone przed upływem terminu ważności świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydanego na czas określony. Jeżeli próby eksploatacyjne nie mogą być wykonane w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, podmiot ten występuje z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa na czas określony, przewidziany na wykonanie tych prób.

21 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa BADANIA TECHNICZNE – jednostki upoważnione Przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu podmiot ubiegający się o jego wydanie składa wniosek o przeprowadzenie badań technicznych i wydanie certyfikatu zgodności typu do wybranej przez siebie jednostki upoważnionej do prowadzenia badań. Jednostki wymienione w rozporządzeniu (Dz. U. z 2012 r., poz. 919), mogą wykonywać badania w zakresie określonym w tych przepisach, a także wydawać certyfikaty zgodności typu i certyfikaty zgodności z typem dla typów urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych, do badania których są upoważnione, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

22 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa BADANIA TECHNICZNE – wniosek

23 zakres badań dla wszystkich typów pojazdów kolejowych zakres badań dla typów pojazdów kolejowych wymagania określone w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych dodatkowe badania wymagane przez Prezesa UTK Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa BADANIA TECHNICZNE – zakres badań

24 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa BADANIA TECHNICZNE – zakres badań Na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu zakres badań technicznych może być ograniczony przez Prezesa UTK, w przypadku gdy typ spełnia jeden z następujące warunków: posiada certyfikaty uprawnionych jednostek badawczych krajowych lub mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, był badany zgodnie z zakresem wymienionym w rozporządzeniu, posiada raporty potwierdzające pozytywne wyniki badań i jest eksploatowany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, posiada pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji, typ pojazdu kolejowego jest przeznaczony do modernizacji.

25 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa BADANIA TECHNICZNE – certyfikat zgodności typu CERTYFIKAT TERMINOWY Jeżeli dany typ spełnia wymagania określone we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, jednostka upoważniona wydaje wnioskodawcy: certyfikat zgodności typu; dokumentację przebiegu oceny zgodności typu obejmującą: opinię techniczną obejmująca ocenę zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych; raporty z badań technicznych; wszelkie istotne informacje zawierające charakterystykę techniczną wyrobu.

26 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa BADANIA TECHNICZNE – certyfikat zgodności typu CERTYFIKAT BEZTERMINOWY Po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych jednostka upoważniona sporządza opinię techniczną obejmującą całość procesu dopuszczania do eksploatacji. Na podstawie tej opinii technicznej jednostka organizacyjna sporządza nowy certyfikat zgodności typu, niezbędny do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony.

27 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PRODUCENT albo jego UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL wystawia DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z TYPEM dla kolejnych egzemplarzy zgodnych z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności z typem. świadectwo terminowe ►deklaracja terminowa wybrany moduł ► moduł C, C1, C2, D, E, F nie stosuje się modułów A, A1, A2, B, D1, E1, F1, G, H i H1 Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=deklaracja&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PVSEVO7NA4KGzAOzroLwDw&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=vxAS4vWQrRX0dM%253A%3BW34TM_SxzCZx2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww. wkt.pl%252Fimages%252FwktDocumentation%252F500x500%252Ftrue%252Fdeklaracja_zgod.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wkt.pl%252Foferta%252Fdokumentacja%252Fdeklaracje-zgodnosci%3B500%3B500 OCENA ZGODNOŚCI DOKONYWANA PRZEZ PRODUCENTA Deklaruję zgodność pojazdu z typem Producent

28 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa przeprowadzenie przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia badań technicznych, badań niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem nie stosuje się modułów określonych w decyzji 768/2008/WE pozytywne wyniki badań ► jednostka wydaje certyfikat zgodności z typem certyfikat ► deklaracja OCENA ZGODNOŚCI DOKONYWANA PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCĘ MODERNIZACJI, IMPORTERA, INWESTORA, DYSPONENTA, ZARZĄDCĘ, UŻYTKOWNIKA BOCZNICY ALBO PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO

29 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Świadectwo na czas nieokreślony dla pojazdu kolejowego może zostać wydane na dotychczasowych zasadach, gdy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przed dniem 31 marca 2014 r., wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony. Dotychczasowe zasady: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. z 2012 r., poz. 919); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 918). STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCHCZASOWYCH

30 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej zachowują ważność i uprawniają do wykonywania przewozów kolejowych zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach. Do postępowań dotyczących wydania oraz cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe. STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCHCZASOWYCH

31 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Nazwa typu wskazana we wniosku powinna odpowiadać nazwie występującej w załączonej dokumentacji. Opinie techniczne zarządcy infrastruktury, przewoźników kolejowych/ jednostki upoważnionej powinny kompleksowo odnosić się do badanych zagadnień. Badania: powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w czasie składania wniosku przepisami; wszystkie badania konieczne muszą być przeprowadzone – odstępstwa od przeprowadzenia badań udziela Prezes UTK; należy wykonać wszystkie niezbędne badania powtórnie przy ubieganiu się o świadectwo bezterminowe. Program prób eksploatacyjnych: w miarę możliwości powinien zawierać dokładny opis zaplanowanych prób, odwołanie do norm z którymi zostanie sprawdzona zgodność; powinien odpowiadać stanowi faktycznemu (np. nie może dotyczyć prób już przeprowadzonych). Porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych: musi zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia; Musi być zawierane z właściwymi podmiotami (np. przewoźnikami kolejowymi). Wymagania formalne. NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

32 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa e-mail: utk@utk.gov.pl www.utk.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google