Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,"— Zapis prezentacji:

1 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

3 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów; mianuje Prezydent na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

4 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

5 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Służba przygotowawcza Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

6 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

7 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Narodowe Siły Rezerwowe Wniosek o zawarcie kontraktu Kontrakt Przydział kryzysowy Ćwiczenia rotacyjne

8

9 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Głównym przeznaczeniem Narodowych Siłach Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu: - zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, - przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym, - realizacji zadań poza granicami kraju, - wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej,

10

11 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Z NSR do służby zawodowej

12

13 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

14

15 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Państwo zapewnia żołnierzom zawodowym godne warunki życia, umożliwiające oddanie się służbie Narodowi i Ojczyźnie, rekompensując odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej

16

17 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia niezbędne do wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe w korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych są następujące w stosunku do: 1) szeregowych zawodowych – ukończenie gimnazjum; 2) podoficerów zawodowych – ukończenie szkoły średniej; 3) oficerów zawodowych – posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

18

19 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Żołnierze zawodowi otrzymują corocznie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu sześciu dni roboczych.

20

21 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia.

22

23 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Żołnierze zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne: 1) zasiłki na zagospodarowanie; 2) dodatkowe uposażenie roczne; 3) nagrody uznaniowe i zapomogi; 4) nagrody jubileuszowe; 5) należności za podróże i przeniesienia służbowe; 6) gratyfikacje urlopowe; 7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego; 8) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa; 9) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

24

25

26

27 ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ
MOTYWACYJNY CHARAKTER SYSTEMU UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH UPOSAŻENIE ZASADNICZE SPECJALNY za szczególne warunki i właściwości służby wojskowej motywuje do podejmowania służby w warunkach niebezpiecznych motywuje do zajmowania określonych stanowisk lub pełnienia służby w wybranych jednostkach SŁUŻBOWY za pełnienie służby na stanowiskach dowódczych lub samodzielnych albo w określonych j.w. - w wysokości zróżnicowanej od: rangi stanowiska zakresu wykonywanych zadań służbowych ponoszonej odpowiedzialności wymaganych kwalifikacji PODSTAWOWY ELEMENT WYNAGRADZANIA MOTYWUJĄCY DO PODEJMOWANIA SŁUŻBY I ZAJMOWANIA WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ motywacja do pozostawania w służbie wojskowej DODATKI Slajd przedstawia strukturę uposażeń żołnierzy zawodowych. Podstawowym elementem wynagradzania żołnierzy zawodowych jest uposażenie zasadnicze. Wysokość tego uposażenia jest uzależniona od grupy uposażenia do której zaszeregowano stanowisko służbowe zajmowane przez żołnierza zawodowego. Stanowiska służbowe zaszeregowywane są do 20 grup uposażenia. Ponadto żołnierze zawodowi mogą otrzymywać dodatki: specjalne - za szczególne warunki i właściwości pełnienia służby wojskowej (np. piloci, saperzy, nurkowie, skoczkowie spadochronowi), służbowe – za pełnienie służby na określonych stanowiskach dowódczych lub samodzielnych albo określonych jednostkach wojskowych za długoletnią służbę wojskową – odpowiednik funkcjonujących powszechnie dodatków stażowych. MOTYWACYJNY dla szeregowych i podoficerów którzy uzyskają klasę kwalifikacyjną i ocenę bardzo dobrą z opiniowania motywacja podnoszenia kwalifikacji i wzorowego wykonywania obowiązków WYRÓWNAWCZY dla sędziów i prokuratorów pomiędzy uposażeniem wojskowym a wynagrodzeniem cywilnym

28

29 DODATEK SPECJALNY PILOCI PERSONEL SIL MARYNARZE NURKOWIE GROM SKW, SWW
wykonywanie lotów od 750 do zł + zwiększenie za F-16 do zł POZOSTAŁY PERSONEL LATAJĄCY od 450 do zł PERSONEL SIL wykonywanie bezpośredniej obsługi statków powietrznych do 600 zł MARYNARZE pełnienie służby na morzu od 225 do 900 zł NURKOWIE wykonywanie zadań pod wodą od 450 do zł SPADOCHRONIARZE wykonywanie skoków ze spadochronem od 300 do 675 zł Dodatek specjalny został wprowadzony w związku z potrzebą stworzenia dodatkowych motywacji do zajmowania stanowisk, na których występują szczególne warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej. Dodatek podwyższono od dnia 1 lipca 2008 r. - ok. 7%. Nastąpiło to poprzez zwiększenie kwoty bazowej, od której oblicza się wysokość tych dodatków (z 1400 zł do 1500 zł). Szacuje się, że z tego tytułu ok. 19,5 tys. żołnierzy zawodowych otrzymało wyższe dodatki specjalne i służbowe. Dodatkowo podwyższono również od dnia 1 lipca 2008 r. stawki dodatku specjalnego za pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych od 75 zł do 180 zł (dotychczasowe stawki wynosiły od 42 zł do 126 zł) GROM zwalczanie terroryzmu i szkolenie w tym zakresie od do zł SKW, SWW od 60 zł do zł ŻW wykonywanie zadań: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych, do 750 zł SAPERZY rozminowywanie terenu do 900 zł od 75 do 180 zł WARUNKI SZKODLIWE

30

31 STANOWISKA SŁUŻBOWE DODATEK SŁUŻBOWY dowódca batalionu (równorzędny)
w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym RP od 150 do 750 dowódca batalionu (równorzędny) główny księgowy od 150 do 450 dowódca kompanii (równorzędny) od 75 do 150 szef kompanii (równorzędny) bosman okrętowy od 45 do 75 kontroler ruchu lotniczego: od 450 do 750 W wyniku podwyższenia kwoty bazowej (od dnia 1 lipca 2008 r. - z 1400 zł do 1500 zł.) wzrosły również stawki dodatku służbowego. - posiadający uprawnie instruktorskie: - posiadający uprawnienie uzupełniające, operacyjne, informacji powietrznej 750 150 lekarz, lekarz dentysta - w wojskowej komisji lekarskiej* od 1050 do 1500 lekarz, lekarz dentysta - w jednostkach wojskowych podległych RSZ, szpitalach polowych od 450 do 750 lekarz, lekarz dentysta - w dowództwach OW i RSZ od 150 do 450

32

33 DODATEK ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ LATA SŁUŻBY WYSOKOŚĆ DODATKU * od 3 lat 3 % od 6 lat 6 % od 9 lat 9 % od 12 lat 12 % od 15 lat 15% od 20 lat 20% od 25 lat 25% od 30 lat 30% * KWOTY NALEŻNEGO ŻOŁNIERZOWI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

34

35 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE
- wypłacane corocznie DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE przysługuje w wysokości jednomiesięcznego uposażenia. GRATYFIKACJA URLOPOWA wynosi 35% najniższego uposażenia żołnierza (w 2012 r zł) dla żołnierza, jego małżonka oraz dzieci 35

36 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie
ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE przysługuje po powołaniu do służby wojskowej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia żołnierza zawodowego NGRODY UZNANIOWE I ZAPOMOGI wypłacane w ramach funduszu wynoszącego 1% dla MON i 1,5% dla dowódców j.w. planowanych środków na uposażenia w danym roku kalendarzowym NAGRODY JUBILEUSZOWE wypłacane są po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby wojskowej 36

37 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie
NALEŻNOŚCI ZA PRZENIESIENIA SŁUŻBOWE zwrot kosztów przejazdu żołnierza i członków jego rodziny, zasiłki do kwoty 7500 zł zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do 5000 zł NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegów, DODATKOWE WYNAGRODZENIE wypłacane za czasowe pełnienie obowiązków na innym stanowisku służbowym (od 75 zł do 350 zł miesięcznie), za wykonywanie dodatkowych czynności, np. za pełnienie służb dyżurnych (50 zł za każdą służbę) 37

38

39 PRZYSIĘGA WOJSKOWA Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawą mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”

40

41

42

43

44

45


Pobierz ppt "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google