Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

2 ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

3 1.‎ Do 30 września 2014 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację ‎2.‎ Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 plany egzaminacyjne ‎zdającego ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2015r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎ 3.‎ Osoba składająca deklarację wstępną lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.‎

4 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. 2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych: a. absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej b. absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a. c. wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

5 Tabela 1. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM OD 2015R.

6 Przedmioty obowiązkowe Część pisemnaCzęść ustna Język polski (POZIOM PODSTAWOWY) Język polski (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) Język obcy nowożytny (POZIOM PODSTAWOWY) Język obcy nowożytny (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) Matematyka (POZIOM PODSTAWOWY)

7 Przedmioty dodatkowe Część pisemnaCzęść ustna Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego wybór spośród: Biologia wybór spośród: Język obcy nowożytny (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) Chemia Fizyka Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki

8 Przedmioty dodatkowe cd Informatyka Język obcy nowożytny Język polski Wiedza o społeczeństwie Matematyka

9 3. Do egzaminu maturalnego- zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej- zdający przystępuje w szkole, którą ukończył. 4. W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły np.: a. w przypadku części ustnej- jeżeli w danej szkole nie ma nauczycieli specjalistów z zakresu danego języka obcego nowożytnego

10 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

11 1.‎ Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ 2.‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

12 EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I DODATKOWEGO

13 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

14 Przedmiot obowiązkowy Część pisemna Część ustna Poziom podstawowy Bez określania poziomu oraz

15 Język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy Ten sam, który był zdawany jako obowiązkowy Wyłącznie w części pisemnej Zarówno w części ustnej, jak i pisemnej albo

16 Język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy Inny niż zdawany jako obowiązkowy Wyłącznie w części pisemnej Zarówno w części ustnej, jak i pisemnej albo Część ustna: bez określania poziomu oraz część pisemna: poziom rozszerzony

17 KALENDARZ EGZAMINACYJNY

18 Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w ‎czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).‎ Sesja główna – od 4 do 29 maja 2015 r.‎ część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 11 do 23 maja część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 4 do 29 maja ‎ część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 22 maja

19 Sesja główna – od 4 do 29 maja 2015 r.‎ część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 11 do 23 maja część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 4 do 29 maja ‎ część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 22 maja

20 Sesja dodatkowa – od 1 do 17 czerwca 2015 r.‎ część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 8 do 13 czerwca część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 1 do 17 ‎czerwca część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

21 Sesja poprawkowa – od 24 do 28 sierpnia 2015 r.‎ część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 28 sierpnia część pisemna (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia‎ Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.komunikacie

22 OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU

23 Egzamin z przedmiotu w części ustnej Egzamin z przedmiotu w części pisemnej Kto ocenia?Członkowie zespołu przedmiotowego, którego przewodniczącym jest egzaminator wpisany do ewidencji komisji okręgowej Egzaminatorzy wpisani do ewidencji komisji okręgowej Według czego dokonywana jest ocena? Jednolite kryteria oceniania Kto ustala wynik?Zespół PrzedmiotowyKomisja Okręgowa Kiedy zdający zostaje poinformowany o wyniku? W dniu egzaminuW dniu ogłoszenia wyników Jak jest wyrażany wynik?W procentachW procentach i na skali centylowej Czy przy wyniku na świadectwie określany jest poziom egzaminu? Wyłącznie w przypadku części ustnej z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzyczynym Tak, odpowiednio podstawowy, rozszerzony Czy wynik może być podważony na drodze sądowej? Nie- wynik ustalony przez zespół przedmiotowy jest ostateczny Nie- wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny

24 JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWAIDECTWO?

25 Aby otrzymać świadectwo, należy:‎ uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

26 UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

27 1.Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE. 2.Absolwent zwolniony z egzaminu będzie miał na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo –odpowiednio -,,zwolniony’’ lub,,zwolniona’’,,maksymalny wynik, tj.,,100 % (wynik procentowy) oraz,,100’’ (wynik na skali centylowej) oraz informację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.

28 UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

29 1. Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu maturalnego zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, warunkach i formach dostosowanych do potrzeb. 2.Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego przysługuje na podstawie dokumentów określonych w Tabeli 5.

30 Tabela 5. GRUPY ABSOLWENTÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO

31 DOKUMENT GRUPY ABSOLWENTÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE a. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Absolwenci: niesłyszący; słabo słyszący; niewidomi; słabo widzący; z niepełnosprawnością ruchową; z autyzmem, w tym zespołem Aspergera; z niedostosowaniem społecznym; z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z mutyzmem, afazją b. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza Absolwenci: z czasową niesprawnością rąk; z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym mutyzmem, afazją; z chorobami przewlekłymi; chorzy lub niesprawni czasowo c.Opinia rady pedagogicznej Absolwenci z zaburzeniami komunikacji językowej; absolwenci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; absolwenci, którzy maja trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą d. Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią e.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Absolwenci z chorobami przewlekłymi

32 INFORMATORY O EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

33 Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin maturalny- zarówno w części ustnej, jak i pisemnej – został przygotowany informator o egzaminie maturalnym z danego przedmiotu od roku szkolnego 2014/2015.

34 ADRESY CKE I OKE W WARSZAWIE

35 Centralna Komisja Egzaminacyjna Ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa www.cke.edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Grzybowska 77, 00-844Warszawa www.oke.waw.pl


Pobierz ppt "INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google