Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Antoni Konikowski Departament Badań na Rzecz Gospodarki Poznański Park.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Antoni Konikowski Departament Badań na Rzecz Gospodarki Poznański Park."— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Antoni Konikowski Departament Badań na Rzecz Gospodarki Poznański Park Naukowo-Technologiczny, 27 kwietnia 2005 r.

2 Agenda 1. Cele i środki 2. Charakterystyka poddziałań Działania 1.4 3. Projektodawcy 4. Finansowanie projektów 5. Poziomy wsparcia 6. Wydatki kwalifikowane 7. Wybór projektu 8. Dotychczasowe wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, celowych i foresight 9. Najczęściej występujące błędy we wnioskach

3 1. Cele i środki Priorytet 1 SPO – WKP Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Cel Działania 1.4 Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji.

4 Środki finansowe przewidziane w Programie (mln €) Działanie 1.4Działanie 1.5 Wsparcie finansowe Z EFRR 100,85114,99 Publiczne wsparcie finansowe krajowe 37,438,3 Publiczne wsparcie finansowe ogółem 138,25153,29 Środki prywatne 57,40

5 2. Charakterystyka Poddziałań Działania 1.4 1.4.1 – Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R. 1.4.2 – Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe.

6 1.4.3 – Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki. 1.4.4 – Projekty celowe realizowane przez CZT. 1.4.5 – Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight).

7 Badania przemysłowe Planowe badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być bezpośrednio przydatna do opracowania nowych lub znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług. Badania przedkonkurencyjne Badania obejmujące przekształcenia wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to wykonanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie.

8 CZT jest to konsorcjum naukowe: grupa jednostek naukowych albo jednostek naukowych i przedsiębiorców, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, a w razie potrzeby także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań lub prac. CZT prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym, mającą na celu opracowanie, wdrożenie i komercjalizację nowych, w szczególności krajowych, technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa, zgodnie z zapisami w Narodowym Planie Rozwoju. Uchwały Nr 27/2004 i 45/2004 KBN, Dz. Urz. MNiI i KBN Nr 7 i 9 z 2004 r. poz. 36 i 60 odpowiednio

9 Centrum Doskonałości Jednostka naukowa lub jej wyodrębniona organizacyjnie część prowadząca w sposób ciągły badania naukowe we współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach programów UE, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej państwa (zdrowie i życie; energia ekologia, nowe materiały; technologie informatyczne i telekomunikacyjne).

10 Działalność CD obejmuje przede wszystkim: - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych o wysokim poziomie jakościowym, przeznaczonych do wdrożeń, - realizacja międzynarodowych projektów i programów badawczych, - prowadzenie aktywności edukacyjnej i szkoleniowej oraz publikacyjnej. Uchwały KBN Nr 47/2004 i 61/2004, Dz. Urz. MNiI i KBN Nr 10/2004 i 13/2004 poz. 65 i 88 odpowiednio

11 3. Projektodawcy 1.CZT współpracujące ściśle z gospodarką, tzn. z dużą liczbą przedsiębiorstw i innych odbiorców pomocy, np. branżowymi lub regionalnymi izbami gospodarczymi, służbą zdrowia, itp. Będą mogły ubiegać się o dofinansowanie: - infrastruktury badawczej w postaci budowy lub modernizacji laboratoriów oraz ich wyposażenia, - projektów celowych obejmujących skoordynowane działania partnerów CZT dla osiągnięcia konkretnych wyników badawczych o istotnym znaczeniu gospodarczym, zawierających szczegółowy plan wykorzystania tych wyników w praktyce gospodarczej i spodziewanych efektów finansowych,

12 2.Centra Doskonałości wykorzystujące bazę laboratoryjną do badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych mogą ubiegać się o dofinansowanie infrastruktury badawczej w postaci budowy, modernizacji i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych. 3.Jednostki naukowe posiadające laboratoria świadczące specjalistyczne usługi techniczne na rzecz gospodarki, a zwłaszcza MSP. Wsparcie będzie obejmowało: - inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym,

13 - inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów ubiegających się o certyfikację, posiadających charakter sieciowy lub/i branżowy. 4.Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw realizujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych. Będą to projekty celowe związane z wprowadzaniem zaawansowanych technologii oraz BAT prowadzone we współpracy z instytucjami sfery B+R.

14 5.Podmioty realizujące projekty badawcze wspomagające tworzenie strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwój nauki i nowych technologii na poziomie makro- i mikrogospodarczym. Tak więc Beneficjentami pomocy mogą być instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, przedsiębiorstwa i grupy przedsiębiorstw oraz inne instytucje wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność.

15 4. Finansowanie projektu Krajowy wkład publiczny, stanowiący niezbędne uzupełnienie dofinansowania unijnego (w stosunku 1:3), w Działaniu 1.4 realizowany jest ze środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę. Dysponentem tych środków jest Minister Nauki i Informatyzacji. Zasady wykorzystania tych środków przedstawione są w projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę oraz w obowiązującym do momentu wejścia w życie w/w regulacji rozporządzeniu Przewodniczącego KBN z 30.11.2001 r. z późniejszymi zmianami.

16 Pomoc udzielana jest w postaci częściowej lub całkowitej, zgodnie z ustalonym poziomem wsparcia, refundacji poniesionych przez Beneficjanta wydatków kwalifikowanych na realizację projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowaniu zawartej przez Beneficjenta z Ministrem Nauki. W części dofinansowania realizowanej z krajowych środków publicznych możliwe jest dokonywanie płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem.

17 5. Poziomy wsparcia Intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe nie może być wyższa niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a na badania przedkonkurencyjne 25% tych kosztów z następującymi zastrzeżeniami: - jeżeli prace badawczo-rozwojowe są realizowane we współpracy między przedsiębiorcami i jednostkami naukowo- badawczymi, placówkami naukowymi PAN lub szkołami wyższymi intensywność pomocy może osiągnąć odpowiednio 60% i 35%, - w przypadku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez MSP samodzielnie lub we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, placówkami naukowymi PAN lub szkołami wyższymi, intensywność pomocy zwiększa się o 10 punktów procentowych.

18 - jeżeli pomoc jest udzielana na prace badawczo-rozwojowe objęte europejskim programem badań i rozwoju, które są realizowane we współpracy transgranicznej między przedsiębiorcami i publicznymi podmiotami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową lub co najmniej dwoma niezależnymi podmiotami z RP i z państwa członkowskiego UE, a wyniki tych prac będą upowszechniane, z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej to intensywność pomocy może osiągnąć odpowiednio 75% i 50%. Maksymalna intensywność pomocy wraz ze zwiększeniami nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla badań przemysłowych i 50% tych kosztów dla badań przedkonkurencyjnych.

19 W pozostałych przypadkach intensywność pomocy może osiągnąć 100%. Dotyczy to projektów, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak i tych, którym pomoc udzielana jest zgodnie z notyfikowanymi programami pomocowymi. Taką intensywność pomocy mogą osiągnąć projekty inwestycyjne realizowane przez instytucje sfery B+R oraz projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii.

20 6. Wydatki kwalifikowane Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są: - wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku do dnia określonego w umowie o dofinansowanie; nie później niż do 30.06.2008 r., - udokumentowane fakturą lub dokumentem księgowym o analogicznej wartości dowodowej i dowodem płatności, - konieczne i bezpośrednio związane z realizacją projektu.

21 W przypadku projektów celowych wydatki kwalifikowane obejmują: - wynagrodzenie pracowników naukowych, technicznych i innego personelu pomocniczego zatrudnionych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu, - amortyzacja urządzeń i aparatury w okresie realizacji projektu, - amortyzacja gruntu i nieruchomości zabudowanej w zakresie i na okres realizacji projektu, - koszt doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie dla potrzeb prac badawczych,

22 - koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej, - inne wydatki operacyjne poniesione bezpośrednio jako rezultat działalności badawczej. W przypadku projektów inwestycyjnych wydatki kwalifikowane obejmują: - zakup nowych środków trwałych, takich jak urządzenia oraz aparaty, niezbędnych do realizacji projektu, - zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych (urządzeń i aparatów),

23 - zakup używanych środków trwałych, takich jak urządzenia i aparaty (warunki), - instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi, - koszty renowacji posiadanych urządzeń i aparatów, - zakup robót i materiałów budowlanych, - zakup nieruchomości zabudowanej (warunki), - dzierżawę i najem budynków oraz urządzeń, a także aparatów i przyrządów, - zakup wyposażenia i materiałów.

24 7. Wybór projektu - wniosek składany jest w Departamencie Badań na Rzecz Nauki MNiI w wersji elektronicznej i papierowej z załącznikami, - w wyniku oceny formalnej wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie wniosku, lub wniosek przekazywany jest do Zespołu Interdyscyplinarnego, - Zespół Interdyscyplinarny dokonuje oceny techniczno- ekonomicznej i merytorycznej umieszczając wniosek na odpowiednim miejscu listy rankingowej, która przekazana zostaje do Komitetu Sterującego, - Komitet Sterujący opiniuje i rekomenduje Instytucji Zarządzającej (MGiP) listę projektów kwalifikujących się do wsparcia z SPO-WKP,

25 - po zatwierdzeniu przez IZ listy projektów kwalifikujących się do wsparcia, Instytucja Wdrażająca (MNiI) informuje wszystkich wnioskodawców o wynikach procedury wyboru projektów, - z tymi wnioskodawcami, których projekty zostały zaakceptowane IW podpisuje umowy o dofinansowanie projektu, - wnioskodawcom, których projekty nie zostały zakwalifikowane do wsparcia, przekazywana jest szczegółowa informacja wskazująca przyczyny odrzucenia wniosku.

26 8. Dotychczasowe wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, celowych i foresight Ilość wniosków zgłoszonych do Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3 194 Ilość wniosków zgłoszonych do Poddziałania 1.4.2 79 Ilość wniosków zgłoszonych do Poddziałania 1.4.2 115 Ilość wniosków z Poddziałania 1.4.2 skierowanych do oceny techn.-ekonom. i merytorycznej 79 Ilość wniosków z Poddziałania 1.4.3 skierowanych do oceny techn.-ekonom. i merytorycznej 111 Ilość wniosków zgłoszonych do Poddziałania 1.4.1 6 Ilość wniosków zgłoszonych do Poddziałania 1.4.4 2

27

28 Środki z tabeli finansowej Działania 1.4 przeliczono wg kursu z 22.12.2004 r. 1 euro = 4,0908 zł. podanego przez MGiP jako kurs przeliczeniowy dla określenia limitu kontraktacji w I kw. 2005 r. Wnioski zgłoszono prawie wyłącznie do Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3 przez co zachwiana została struktura finansowania przewidująca środki prywatne w finansowaniu projektów celowych. Z wstępnej oceny wniosków po ocenie formalnej wynika, że wartości graniczne kwot dofinansowania w pierwszym naborze nie zostaną przekroczone. Niepokojącym zjawiskiem jest śladowa ilość wniosków dotyczących projektów celowych zgłoszonych przez przedsiębiorców i CZT.

29 Przyczynami tak małego zainteresowania projektami celowymi dofinansowywanymi ze środków unijnych zgodnie z opiniami przepytywanych przedstawicieli przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych są: ciągły nabór, aż do 30.06.2006 r., a więc skupienie się przede wszystkim na Działaniach z Priorytetu 2 SPO – WKP (inwestycje dla przedsiębiorstw) oraz Poddziałaniach 1.4.2 i 1.4.3 (inwestycje dla jbr) gdzie nabory zostały zakończone. Ankietowani wskazują, że dopiero teraz mogą przystąpić do opracowywania wniosków na projekty celowe konkurencja projektów celowych dofinansowywanych ze środków krajowych, które Wnioskodawcy znają, jak również mniejsze wymagania dotyczące formy i treści wniosków i mniejsza ilość niezbędnych załączników

30 obawy Wnioskodawców dotyczące procesu monitorowania i kontroli, który, zdaniem Wnioskodawców, jest ostrzejszy i bardziej absorbujący Poddziałanie 1.4.4, w którym wnioski na projekty celowe mogą składać Centra Zaawansowanych Technologii, zawsze będzie opóźnione w stosunku do pozostałych Poddziałań, ponieważ najpierw CZT będzie zwiększać swoje możliwości badawcze zgłaszając wniosek inwestycyjny w ramach Poddziałania 1.4.3, a dopiero później, wykorzystując tak zdobytą bazę badawczą, opracowywać będzie wnioski o projekty celowe.

31 Zespół Interdyscyplinarny do spraw oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej wniosków rozpoczął prace 23 marca 2005 r. w pierwszej kolejności wybierając recenzentów do wniosków z Poddziałania 1.4.2. Na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu pierwsze wnioski z tego poddziałania zostaną ocenione i umieszczone na liście rankingowej. Na kolejnym posiedzeniu Zespołu będą oceniane wnioski celowe z Poddziałania 1.4.1 i 1.4.4 złożone do MNiI do 6 kwietnia br.

32 9. Najczęściej występujące błędy we wnioskach Błędy formalne: - wniosek sporządzony w Generatorze Wniosków, -wniosek i załączniki spięte nietrwale, w sposób pozwalający na wyjęcie i włożenie kartki bez widocznych uszkodzeń, - wniosek niekompletny, brak załączników lub załączniki niewłaściwie poświadczone, -wniosek podpisany przez nieupoważnioną osobę

33 Pozostałe błędy: -niewłaściwa kategoria interwencji, -brak lub niewłaściwe uzasadnienie pozytywnego wpływu na środowisko lub zgodność z polityką równych szans, -niewłaściwa identyfikacja wnioskodawcy, -źle rozłożone w czasie, niezgodne z celem projektu wskaźniki realizacji -źle zakwalifikowane kategorie wydatków, -źle sporządzony wniosek KBN, uniemożliwiający ocenę intensywności pomocy publicznej, -różnice pomiędzy wnioskiem EFRR i wnioskiem KBN co do wysokości dofinansowania i kwalifikacji wydatków

34 W przypadku wątpliwości proszę o kontakt: akonikow@mnii.gov.pl Tel. (22) 52 92 307 Pytania?


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Antoni Konikowski Departament Badań na Rzecz Gospodarki Poznański Park."

Podobne prezentacje


Reklamy Google