Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE."— Zapis prezentacji:

1 1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

2 A.Siemaszko 2 STRATEGICZNE KIERUNKI PRZYGOTOWAŃ DO 7PR l integracja naszych Centrów Doskonałości w sieciach i przedsięwzięciach europejskich l rozbudzenie aktywności badawczej i innowacyjnej polskiego przemysłu, wygenerowanie dużych inicjatyw technologicznych oraz wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw na poziomie europejskim, szczególnie z ETP l kształcenie młodych naukowców l budowa środowiska organizacyjnego, prawnego i finansowego sprzyjającego podejmowaniu współpracy zagranicznej i pogłębianiu integracji europejskiej l szeroka akcja informacyjno-szkoleniowa.

3 A.Siemaszko 3 Integracja Centrów Doskonałości CD Zadanie 1 Promocja CD  przygotowanie przez KPK wydawnictwa promocyjnego o CD w Polsce  promocja CD w Internecie  uruchomienie grantów na przygotowanie projektów  akcja dołączania do NoE (przeprowadzenie analizy istniejących 137 NoE)  nawiązywanie współpracy pomiędzy centrami badawczymi (twinning, misje, wizyty)  promocja CD poprzez PAN, uczelnie, stowarzyszenia i inne organizacje  promocja CD przez PAIIZ  promocja zagraniczna CD poprzez Trójkąt Weimarski, POLSCA, IGLO  przygotowanie CD do konkursu „Research Potential”

4 A.Siemaszko 4 Integracja przemysłu Zadanie 2 Współpraca PPT z ETP  przygotowanie Programów Badań Strategicznych przez PPT na lata 2006-2010/13  aktywny udział w EPT - próba umieszczenia naszych priorytetów w SRA  spotkania PPT z partnerami europejskimi z ETP, klastrów, stowarzyszeń,  optymalizacja kontaktów z KE (sporządzenie mapy kontaktów, łączników)  koordynacja działań z reprezentatami w Mirror Groups  współpraca z organizacjami lobbingowymi (KPK, POLSCA)  organizacja spotkań brokerskich i promocyjnych w Polsce lub w Belgii

5 A.Siemaszko 5 Integracja przemysłu Zadanie 3 Przygotowanie strategicznych inicjatyw badawczych/technologicznych  przygotowanie strategicznych inicjatyw badawczych/technologicznych przez polski przemysł  uruchomienie systemu grantów na przygotowanie projektu z MEiN  wsparcie doradcze KPK  organizacja spotkań dla kluczowych partnerów w Warszawie i Brukseli (POLSCA)  spotkania promocyjne z KE, ETP i kluczowymi organizacjami  koordynacja z PPT

6 A.Siemaszko 6 Integracja przemysłu Zadanie 4 Udział w europejskich Wspólnych Inicjatywach Technologicznych (JTI)  kontakty robocze z JTI w ramach ETP  wydelegowanie silnej reprezentacji do grup roboczych i decyzyjnych JTI  nawiązanie oficjalnych kontaktów z grupami roboczymi, radami doradczymi wielkich inicjatyw (JTI, Galileo, GMES, Joint Undertakings - Art. 169)

7 A.Siemaszko 7 Integracja przemysłu Zadanie 5 Pogłębianie integracji przemysłu  rozwój PPT  pogłębianie kontaktów i koordynacja: PPT – ETP, organizacje europejskie  rozwój klastrów i ich kontaktów europejskich  tworzenie CBR i ośrodków B+R w polskich dużych przedsiębiorstwach, indywidualna akcja informacyjna KPK, wciągnięcie w sieci NoE, PPT, ETP  szkolenia dla koordynatorów i ekspertów

8 A.Siemaszko 8 Zadania dla Centrów MSC Zadanie 6 Rozwój Centrów Szkoleniowych Marii Skłodowskiej- Curie  rozwój centrów szkoleniowych MSC, centrów Transfer of Knowledge  tworzenie programów interdyscyplinarnych przy współpracy z przemysłem  promocja studiów doktoranckich, wsparcie dla studiów sprzężonych z partnerem europejskim  zachęty do studiów w Polsce młodzieży z Europy Wschodniej i innych obszarów strategicznych (BG, RO, CN, RU, UA, BY)

9 A.Siemaszko 9 Zadania dla Centrów MSC Zadanie 7 Zwiększanie mobilności naukowców  opracowanie strategii państwa w zakresie mobilności naukowców i rozwoju ich kariery naukowej  rozwój polskich Centrów Informacji dla Mobilnych Naukowców (CIN)  przyjęcie regulacji prawnych sprzyjających mobilności naukowców  wdrażanie zapisów europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Rekrutacji Naukowców  kampania informacyjna

10 A.Siemaszko 10 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zadanie 8 Rozwój Sieci KPK  wzmocnienie KPK  powołanie silnych 9-10 Regionalnych PK w formie konsorcjów  powołanie Branżowych PK przy PPT i klastrach technologicznych  powołania w każdej jednostce naukowej silnego Lokalnego PK z wyspecjalizowaną kadrą finansowo-menedżerską dla wsparcie procesu aplikacji i finansowo-administracyjnej koordynacji projektów danej jednostki

11 A.Siemaszko 11 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zadanie 9 Koordynacja strategicznych działań na terenie Brukseli  powołanie strategicznego „centrum koordynacyjnego” ds. 7. PR (MEiN – KPK – POLSCA - Przedstawicielstwo), regularne spotkania  koordynacja oficjalnych działań na linii MEiN-CREST-Komitety Programowe-KPK (informacje, stanowiska)  wypracowanie ścieżek lobbingu w KE, opracowanie mapy kontaktów (delegaci, eksperci, urzędnicy)  wypracowanie kontaktów roboczych z posłami PE, szczególnie z prof. J. Buzkiem  wzmocnienie biura POLSCA w Brukseli, koordynacja działań z KPK  informacje o wakatach na wysokich stanowiskach w KE, szkolenia dla kandydatów  baza danych o chętnych do pracy/staży w Brukseli, akcja promocyjna  promocja staży w KE, PE i innych organach

12 A.Siemaszko 12 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zadanie 10 System wsparcia finansowego  opracowanie nowej formuły wsparcia dla uczestników 7PR („bonus grant”)  dostosowanie systemu do modelu „full cost”  reforma wynagrodzeń w sferze nauki  podwyżka stawki godzinowej dla uczestników 7PR

13 A.Siemaszko 13 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zadanie 11 Budowa przyjaznego otoczenia prawnego  unormowanie sprawy podatku VAT (niekwalifikowanego w rozumieniu przepisów UE)  przyjęcie polskiej Karty Naukowca i Kodeksu Rekrutacji Naukowców  podatki od osób fizycznych w programach stypendialnych

14 A.Siemaszko 14 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zadanie 12 Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w Trójkącie Weimarskim  pogłębianie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego (koordynacja działań, wspólne inicjatywy)  konferencja inaugurująca 7PR w Polsce z silnym udziałem FR i DE  udział w konferencjach inaugurujących 7PR w Paryżu i Bonn  współpraca NCP (PL-DE-FR)

15 A.Siemaszko 15 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zadanie 13 Promocja zagraniczna  kampania promocyjna adresowana do Polonii w oparciu o stacje PAN/Ambasady w Paryżu, Berlinie, Wiedniu, Brukseli i Londynie  pogłębianie kontaktów bilateralnych:  DE: szkolenia menedżerów HGF, ewaluacja, staże  SE: VINNOVA  FI: TEKES  AT: FFG, staże, konferencja platformowa  UK  NL: TNO, Uniwersytet w Wageningen  DK: DTI  NO: Instrument Norweski  CH: Instrument Szwajcarski  UA; wsparcie dla NIP, rozwijanie kontaktów, staże

16 A.Siemaszko 16 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zadanie 14 Zapewnienie komplementarności programów badawczych  uruchomienie strategicznych programów badawczych (KPR) jako wkładu własnego do inicjatyw europejskich  przygotowanie instrumentów komplementarnych z Wspólnymi Inicjatywami Technologicznymi (JTI) na zasadzie PPP  Rozwinięcie systemu projektów ERA-Net  analiza obecnej sytuacji, opracowanie strategii, określenie priorytetów  uruchomienie pilotażowych programów we współpracy multilateralnej  przygotowanie polskich strategicznych ERA-Net (np. lotnictwo, czysty węgiel)  wsparcie dla instytucji finansujących (NCBR, NOT, PAN…)  konferencja wiosenna z udziałem R.-J.Smitsa/M.Weiderta

17 A.Siemaszko 17 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zadanie 15 Pogłębianie współpracy z JRC  utworzenie biura/instytutu w Polsce (możliwe obszary: żywność wysokiej jakości, ekologia, bioróżnorodność)  ustanawianie projektów badawczych JRC ważnych dla Polski (np.: delokalizacja przemysłu i RTD, technologie czystego węgla)

18 A.Siemaszko 18 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zadanie 16 Szkolenia ekspertów 7PR  wstępne przeszkolenie ekspertów KPK przez KE  warsztaty KPK dla ekspertów RPK/BPK (kilkudniowe intensywne kursy)  konferencje i warsztaty regionalne (30-40 spotkań)  przygotowanie przewodników  szkolenia menedżersko-finansowe  staże w KPK

19 A.Siemaszko 19 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zadanie 17 Akcja informacyjna 7PR  konferencja inauguracyjna 7PR z dużym politycznym wsparciem (Prezydent RP, Ministrowie)  przygotowanie strony informacyjnej o 7PR w Internecie  umieszczenie wzorcowych wniosków projektowych na stronie domowej KPK  dotarcie do nowych partnerów, przeprowadzenie ankiety Expression of Interest (wysyłka do wszystkich pracowników naukowych ze stopniem doktora)  włączenie młodych naukowców  przeprowadzenie dni informacyjnych dla poszczególnych priorytetów z udziałem przedstawicieli KE

20 A.Siemaszko 20 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zadanie 18 Szkolenia dla ewaluatorów projektów europejskich  Wprowadzenie procedury ujawniania się ewaluatorów i obowiązku kontaktu z KPK przed wyjazdem (przeszkolenie przez KPK, a w czasie pobytu w Brukseli powinni być w kontakcie z POLSCA)  stworzenie bazy danych o ewaluatorach, przeprowadzenie weryfikacji, kampanii informacyjno- promocyjnej  rekomendowanie przez KPK/POLSCA „dobrych” ekspertów poszczególnym Head of Units i Project Officers  kontrolowanie, aby KE zapewniała geograficzny balans ekspertów

21 A.Siemaszko 21 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zadanie 19 Szkolenia dla menedżerów  rozbudowa sieci ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia dla menedżerów projektów europejskich  wsparcie z funduszy strukturalnych  studia podyplomowe, szkolenia dla księgowych, radców prawnych

22 A.Siemaszko 22 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zadanie 20 Potencjał dla badań podstawowych  rozbudowa kontaktów z European Research Council (prof. M.Kleiber)  kampania informacyjna  aktywizacja Centrów Doskonałości

23 A.Siemaszko 23 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zadanie 21 Rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych przemysłu  uruchomienie specjalnego programu wsparcia dla CBR, OBR w przedsiębiorstwach  spotkania strategiczne z prezesami koncernów w MEiN  indywidualne szkolenia i konsultacje dla potencjalnych uczestników 7PR  akcja promocyjna MEiN+MG+PAIiIZ  włączenie CBR/OBR przedsiębiorstw w prace PPT

24 A.Siemaszko 24 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zadanie 22 Rozwój małych firm technologicznych  Rozwój przedsiębiorczości akademickiej  szkolenia z zakresu koordynacji projektów badawczych i inwestycyjnych, IPR, zakładania firm, spin-off  współpraca z preinkubatorami technologii  uruchomienie schematu grantowego dla MŚP na przygotowanie projektu typu CRAFT (National Exploatory Award)

25 A.Siemaszko 25 Zadania dla CD i CZT Zadanie 23 Rozbudowa dużej infrastruktury badawczej  współpraca z ESFRI  budowa strategii rozwoju „dużej infrastruktury” w Polsce w oparciu o plany CZT  optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych Zadanie 24 Polityka regionalna  tworzenie „Regionów Wiedzy i Innowacji”  implementacja RIS w oparciu o fundusze strukturalne  tworzenie klastrów i ich powiązań z klastrami europejskimi

26 A.Siemaszko 26 Spotkania regionalne KPK Lp. DataMiejsceOrganizator 125.04.2006WarszawaMEiN, KPK, PW 2połowa majaGdańsk szkolenie dla konsorcjum regionalnego 318-19.05.2006WrocławWCTT - RPK 425-26.05.2006SzczecinPolit. Szczecińska - RPK 529-30.05.2006ŁódźRPK - UŁ 605-06.06.2006KrakówCTT PK - RPK 708.06.2006PoznańPPNT - UAM - RPK 822-23.06.2006GliwicePolit. Śląska - RPK 9IX 2006GdańskPG - RPK


Pobierz ppt "1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google