Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja systemu ECVET w projektach mobilności ERASMUS+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja systemu ECVET w projektach mobilności ERASMUS+"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja systemu ECVET w projektach mobilności ERASMUS+
Warszawa listopada 2014 r. Krzysztof Świerk Zespół Ekspertów ECVET

2 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej Określanie jednostek efektów uczenia się / efektów uczenia się jest dla beneficjentów pierwszym poważnym zadaniem na etapie realizacji samego projektu. Do poprawnego określenia pomocne mogą być obowiązujące w szkolnictwie podstawy programowe dla wybranych zawodów, należy jednak pamiętać, iż nie są one wyznacznikiem w formułowaniu efektów. Kwalifikacja K1 Jednostka efektów kształcenia J01 Efekt kształcenia 01/01 Efekt kształcenia 01/02 Jednostka efektów kształcenia J02 Efekt kształcenia 02/01 Zespół Ekspertów ECVET

3 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej Określanie jednostek efektów uczenia się / efektów uczenia się jest pierwszym poważnym zadaniem na etapie wdrażania założeń ECVET. Do poprawnego określenia pomocne mogą być obowiązujące w szkolnictwie podstawy programowe dla wybranych zawodów, należy jednak pamiętać, iż nie są one wyznacznikiem w formułowaniu efektów. M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 1. Montaż maszyn i urządzeń 1) Rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń 2) Stosuje metody montażu maszyn i urządzeń 2. Obsługa maszyn i urządzeń 1) Charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń Zespół Ekspertów ECVET

4 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej W zależności od uwarunkowań prawnych, jednostki mogą być częścią tylko jednej kwalifikacji lub być wspólne dla wielu kwalifikacji Zespół Ekspertów ECVET

5 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej Celem systemu ECVET nie jest harmonizacja, ujednolicanie jednostek w różnych krajach, ani ustalanie stałych związków między nimi Zespół Ekspertów ECVET

6 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej W realizacji mobilności z ECVET odbywa się identyfikacja porównywalnych, zbliżonych do siebie jednostek efektów uczenia się Zespół Ekspertów ECVET

7 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej Stopień/zakres tego podobieństwa zależy zawsze od ustaleń stron Zespół Ekspertów ECVET

8 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej Możliwe również, że zidentyfikowane jednostki będą się pokrywały tylko częściowo Zespół Ekspertów ECVET

9 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej W niektórych przypadkach cenne jest również zidentyfikowanie tzw. jednostek „wolnego wyboru” Zespół Ekspertów ECVET

10 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – wprowadzenie do pierwszej sesji warsztatowej W niektórych przypadkach konieczne będzie stworzenie jednostek LO na potrzeby mobilności Zespół Ekspertów ECVET

11 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – praca w grupach pierwszej sesji warsztatowej Zadaniem grupy jest uzgodnienie efektów uczenia się oraz pogrupowanie ich w jednostki efektów uczenia się dla czterotygodniowej mobilności w wybranej branży/zawodzie. Zespół Ekspertów ECVET

12 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się – podsumowanie do pierwszej sesji warsztatowej Zespół Ekspertów ECVET

13 Porozumienie o programie zajęć ECVET
Przykład tworzenia Porozumienia o programie zajęć wraz z określonymi efektami uczenia się Tworzenie Porozumienia o programie zajęć ( LA ) Zawierane między: Określające warunki dotyczące okresu mobilności, tj.: Tożsamość uczącego się Długość okresu mobilności Zakładane efekty uczenia się oraz odpowiadające im punkty ECVET Stwierdzenie, że jeżeli zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, to powinny one zostać walidowane i uznane przez instytucję macierzystą Program stażu Porozumienie o programie zajęć ECVET Instytucja goszcząca Uczestnik Instytucja wysyłająca Zakłady pracy Zespół Ekspertów ECVET

14 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl

15 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Tworzenie Porozumienia o programie zajęć ( LA ) Określenie indywidualnego wykazu osiągnięć uczestników Efekty uczenia się Określenie efektów uczenia się na podstawie programu nauczania Określenie efektów uczenia się możliwych do zrealizowania w środowisku pracy Określenie efektów uczenia się istotnych z punktu widzenia przyszłych pracodawców Określenie efektów uczenia się spójnych z potrzebami uczestników Określenie efektów uczenia się istotnych z punktu widzenia przedstawicieli komisji przedmiotowych Zespół Ekspertów ECVET

16 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Sprawdzanie, walidacja i uznawanie efektów uczenia się – wprowadzenie do drugiej sesji warsztatowej Aby było możliwe uznanie osiągnięć ucznia, partnerzy muszą omówić zasady oceny (assessment) i upewnić się, że istnieje zaufanie do procesu sprawdzania stosowanego w instytucji goszczącej. Muszą one zwłaszcza ustalić: Kto będzie oceniał uczących się, w jaki sposób efekty uczenia się będą oceniane i w jakim kontekście (również gdzie)? Kiedy ocena będzie mieć miejsce? Jakie procedury zapewnienia jakości oceny będą stosowane? W jaki sposób rezultaty oceny zostaną zapisane w indywidualnym wykazie osiągnięć osoby uczącej się? 1. Sprawdzenie – ocena efektów uczenia się Zespół Ekspertów ECVET

17 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Przykład kwalifikacji zagranicznej: „Procesy Gastronomiczne” EFEKTY UCZENIA SIĘ Opisanie procesów gastronomicznych, związanych z nimi zasad oraz rodzajów żywności odpowiednich do każdego z procesów. Prowadzenie każdego z procesów zgodnie z podanymi wytycznymi przy użyciu profesjonalnego sprzętu gastronomicznego. Rozumienie pisemnych lub ustnych instrukcji. Stosowanie bezpiecznych praktyk pracy. Zespół Ekspertów ECVET

18 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Przykład kwalifikacji zagranicznej: „Procesy Gastronomiczne” Kryteria weryfikacji LO 1) LO 2) opisanie, jak przeprowadzić każdy z procesów gastronomicznych podanie zasad związanych z każdym z procesów rozpoznanie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia każdego z procesów podanie terminów gastronomicznych związanych z każdym z procesów gastronomicznych określenie rodzajów żywności odpowiednich do każdego z procesów gastronomicznych zastosowanie każdego z procesów gastronomicznych do różnych rodzajów żywności obliczenie temperatury i czasu gotowania, aby zapewnić najmniejsze możliwe zużycie energii kontrolowanie procesu gotowania zakończenie przygotowania dań i podanie ich według obowiązujących standardów Zespół Ekspertów ECVET

19 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
2. Walidacja i uznawanie efektów uczenia się Weryfikacja efektów uczenia się przez osobę odpowiedzialną (opiekun grupy) Zespół Ekspertów ECVET

20 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
2. Walidacja i uznawanie efektów uczenia się Sprawdzenie nabytych efektów po powrocie w szkole – pracownie zajęć praktycznych Zespół Ekspertów ECVET

21 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl

22 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl

23 Uznawanie efektów uczenia się
Nie każdy projekt mobilności kończy się pełnym uznaniem efektów uczenia się. Przyczyną mogą być różne bariery, np.: Organizacyjne (czas i środki niezbędne na dokonanie odpowiednich analiz i ustaleń); Techniczne (np. warunki kształcenia i weryfikacji LO u partnerów); Administracyjne (poziom autonomii instytucji uczestniczących w wymianie) W zależności od zakresu porozumień między partnerami oraz podobieństw (systemów) kwalifikacji możliwe są różne formy uznawania kwalifikacji. Zespół Ekspertów ECVET

24 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl

25 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Sprawdzanie, walidacja i uznawanie efektów uczenia się – praca w grupach Zadaniem grupy jest ustalenie: 1) w jaki sposób efekty uczenia się będą sprawdzane 2) jak będzie przebiegał proces walidacji 3) w jaki sposób i w jakim zakresie uznawane będą osiągnięcia. Zespół Ekspertów ECVET

26 Instytucja wysyłająca
WNIOSKI Z REALIZOWANIA PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH Z ECVET Instytucja wysyłająca Praco-dawcy Instytucja goszcząca Uczestnicy Zespół Ekspertów ECVET

27 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Uczestnicy Konkretyzacja efektów kształcenia niezbędnych do zdobycia podczas stażu. Transparentność nabytych umiejętności – potwierdzona otrzymaniem dokumentu Nabycie umiejętności zgodnych z potrzebami pracodawców Zespół Ekspertów ECVET

28 Instytucja wysyłająca
System doskonale wpisuje się we współpracę z zakładami pracy. Jest narzędziem oceny realizacji nowej podstawy programowej opartej na efektach kształcenia – realizacja praktyk zawodowych. Zespół Ekspertów ECVET

29 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Pracodawcy Przyszli pracownicy otrzymują dokument lepiej weryfikujący ich rzeczywiste umiejętności – ułatwia to proces rekrutacyjny. Możliwość ingerencji w proces edukacji również poprzez ECVET. Konkretyzacja procesu edukacji Zespół Ekspertów ECVET

30 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Co zdecydowanie pomogło w implementacji ECVET Nowa podstawa programowa określająca efekty kształcenia dla danych kwalifikacji zawodowych Zbudowanie pozycji na rynku edukacyjnym Zaangażowanie zakładów pracy w proces edukacji w ZST Turek Sytuacja na rynku pracy – zapotrzebowania na fachową kadrę techniczną Długoletnia współpraca międzynarodowa Dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne Zespół Ekspertów ECVET

31 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
O czym należy pamiętać podczas implementacji ECVET Zespół Ekspertów ECVET

32 O czym należy pamiętać podczas implementacji ECVET
Mobilność Poziom 5 EQF ** Kształcenie pozaformalne i nieformalne Kształcenie formalne KKZ, KUZ, KKO * O czym należy pamiętać podczas implementacji ECVET * KKZ – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy * KUZ – Kurs Umiejętności Zawodowych * KKO – Kurs Kompetencji Ogólnych **EQF – Europejska Rama Kwalifikacji Zespół Ekspertów ECVET

33 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Przykłady projektów i dokumentów, źródła informacji Przykłady dokumentów i rozwiązań pochodzące z projektów ECVET. Narzędzie wypracowane z myślą o osobach realizujących kolejne projekty, które poszukują odpowiedzi na konkretne pytania. ECVET toolkit oferuje informacje przydatne zarówno osobom posiadającym podstawową, jak i zaawansowaną wiedzę o ECVET Publikacje dotyczące funkcjonowania ECVET, m.in.: Treść Zalecenia dot. ECVET Przewodnik użytkownika cz. 1. „Pytania i odpowiedzi” Przewodnik użytkownika cz. 2. „ECVET w mobilności” Informacje o seminariach, warsztatach. Baza projektów LdV wykorzystujących ECVET Zespół Ekspertów ECVET

34 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
W zakładce „projects” opis i informacje na temat zakończonych i trwających projektów ECVET W zakładce „tool box” m.in. przykłady i wzory dokumentów – porozumienia o współpracy i porozumienia o programie zajęć, ale także informacje o opisywaniu kwalifikacji przy pomocy efektów uczenia się, nadawaniu punktów ECVET, projektowaniu jednostek efektów uczenia się oraz roli instytucji we współpracy w dotychczas przeprowadzonych projektach. Szeroki wachlarz materiałów – od teoretycznych opracowań po analizy rozwoju ECVET w poszczególnych krajach Zespół Ekspertów ECVET

35 Zespół Ekspertów ECVET www.eksperciecvet.org.pl
Dziękuje za uwagę. Krzysztof Świerk Zespół Ekspertów ECVET


Pobierz ppt "Realizacja systemu ECVET w projektach mobilności ERASMUS+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google