Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad."— Zapis prezentacji:

1 Strategy for Malopolska 2011 – /19 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad 2013 r.

2 Strategy for Malopolska 2011 – /12 Lata Budżet Województwa Małopolskiego Ogółem (zł) w tym na kulturę ogółem (zł) z tego: kultura - wydatki inwestycyjne z tego: wydatki bieżące % udziału kultury w całości budżetu , , , , , , , , , , , ,5 Plan ,5 Udział wydatków Województwa Małopolskiego na kulturę w stosunku do wydatków ogółem w latach 2002 – 2013 oraz planu na 2014 rok

3 Strategy for Malopolska 2011 – /19 Plan budżetu Województwa Małopolskiego na rok kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na rok 2014 [dział 921] zł tj. 7,53 % wydatków projektu budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 rok

4 Strategy for Malopolska 2011 – /19 Plan budżetu Województwa Małopolskiego na rok kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na rok 2014 [dział 921] – zł w tym m.in. 1. Dotacja bieżąca dla instytucji kultury zł 2. Dotacja na realizację projektów „miękkich” przez instytucje kultury w ramach programów unijnych (max 65% tzw. wkładu własnego) zł 3. Inwestycje instytucji kultury zł 4. Inne - zadania Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zł

5 Strategy for Malopolska 2011 – /19 1.Dotacja bieżąca dla instytucji kultury Województwa Małopolskiego – plan na 2014 rok – zł - Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora dla 19 instytucji kultury - Województwo Małopolskie dla 4 instytucji kultury pełni funkcję współorganizatora - W planie dotacji dla instytucji kultury przewidziano zł na systemowe wsparcie wynagrodzeń pracowników instytucji (systemy motywacyjne) - Plan przychodów własnych instytucji kultury na 2014 rok wynosi zł

6 Strategy for Malopolska 2011 – /19 Plan dotacji dla instytucji kultury na 2014 rok

7 Strategy for Malopolska 2011 – /12 Lp. Nazwa instytucji Wstępny limit dotacji na 2014 Zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na systemy motywacyjne wynagrodzeń Pozostałe zwiększenia dotacji podstawowej Łączny plan dotacji bieżącej na Muzeum Archeologiczne w Krakowie Muzeum Etnograficzne w Krakowie Muzeum Okręgowe w Tarnowie Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Muzeum Tatrzańskie w Zakopanym Muzeum Lotnictwa Polskiego Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolski Instytut Kultury Centrum Sztuki Mościce ODSTK Cricoteka w Krakowie Małopolskie Centrum Kultury "SOKOŁ " Teatr im. Juliusza Słowackiego Opera Krakowska w Krakowie Krakowski Teatr Scena STU Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem Filharmonia Krakowska Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II Muzeum AK Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów ECMKP w Lusławicach000 0 SUMA Plan dotacji bieżącej dla instytucji kultury na 2014 rok

8 Strategy for Malopolska 2011 – /19 Działanie 3.3 B MRPO (razem zł) Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku (projekt ODSTK Cricoteka w Krakowie) – zł (wartość projektu ogółem zł) Europejski Festiwal Pasteli – Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013 (projekt MCK Sokół w Nowym Sączu) – zł (wartość projektu ogółem zł) Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska (projekt MLP w Krakowie) – zł, w tym komponent inwestycyjny w kwocie zł (wartość projektu ogółem zł) Działanie 8.2 MRPO (razem zł) Małopolskie Instytucje Kultury w sieci współpracy Opera Europa (projekt MCK Sokół w Nowym Sączu) – zł (wartość projektu ogółem zł) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (razem zł) Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA (projekt Centrum Sztuki Mościce) – zł (wartość projektu ogółem zł) 2. Dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektów „miękkich” przez instytucje kultury w ramach programów unijnych (max 65 % tzw. wkładu własnego) – ogółem zł

9 Strategy for Malopolska 2011 – /19 3. Inwestycje instytucji kultury – plan na 2014 rok – ogółem zł Zadanie inwestycyjne Wysokość dotacji inwestycyjnej z WM – wg projektu budżetu na 2014 rok [zł] Koszt całkowity Inwestycji [zł] Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „CRICOTEKA” przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej (EWT) (w tym, część „miękka” projektu zł) Centrum Muzyki w Krakowie Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (EOG ) Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie (EOG )

10 Strategy for Malopolska 2011 – /19 4. Inne – zadania własne Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogółem wartość zadań – zł w tym wydatki przeznaczone na działalność instytucji kultury Województwa Małopolskiego – zł  dotacja podstawowa dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie (instytucja współprowadzona z Gminą Miejską Kraków) – zł  dotacja podstawowa dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (instytucja przekazana do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu zł Ogółem wartość zadań własnych Departamentu – skorygowany o powyższe wydatki dla instytucji kultury wynosi zł.

11 Strategy for Malopolska 2011 – /19 1.Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym zł 2.„Mecenat Małopolski” w dziedzinie kultury zł 3. Regionalny obieg kultury zł 4. Międzynarodowy obieg kultury zł 5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury (w tym Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Gmina Olkusz, Gmina Miechów oraz Gmina Miasta Tarnów) zł 6. Rozwój regionalnych instytucji kultury zł 7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie zł OGÓŁEM: zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

12 Strategy for Malopolska 2011 – /19 1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym – zł  konkurs Ochrona zabytków Małopolski – dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego – zł  działania w zakresie ochrony dóbr kultury – ochrona zabytków Małopolski – zł  Dziedzictwo niematerialne – swojszczyzna – zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

13 Strategy for Malopolska 2011 – /19 2. Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury zł  konkurs ofert „Mecenat Małopolski” – zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” ↓ wsparcie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadregionlanym Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

14 Strategy for Malopolska 2011 – /19 3. Regionalny obieg kultury zł a.Nagrody Województwa w dziedzinie kultury – zł  Nagroda im. Kazimierza Wyki – zł  Nagroda Ars Quearendi – zł  Nagroda im. Mariana Korneckiego – zł  Nagroda im. Stanisława Witkiewicza zł  Nagroda im. Władysława Orkana – zł  Nagroda im. Romana Reinfussa – zł b.Promocja zjawisk w kulturze – zł  XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (inauguracja) – zł  Współczesne polichromie sakralne zł  Promocja środowisk twórczych AKORD zł c.Wsparcie kreatywnych przemysłów kultury – zł  Media audiowizualne - kultura i biznes. Filmowa Małopolska zł (klaster podmiotów związanych z przemysłem audiowizualnym, Regionalny Fundusz Filmowy, Trzy Korony - Małopolska Nagroda Filmowa) d.Rok Kolberga 2014 – Kolberg. Włącz się! zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

15 Strategy for Malopolska 2011 – /19 4. Międzynarodowy obieg kultury zł Współpraca kulturalna Województwa Małopolskiego z regionami partnerskimi: a.Region Rhone Alpes (Francja) – zł  Prezentacja sztuki współczesnej Województwa Małopolskiego w formie wystawy b.Obwód Lwowski (Ukraina), Kraj Żyliński i Preszowski (Słowacja), Region Kluż (Rumunia)– zł  Polsko ukraińskie warsztaty konserwatorskie "Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości" - edycja IV zł  Strefa Etno-rzemiosło. Prenetacje-wymiany (Obwód Lwowski). Udział przedstawicieli z Obwodu Lwowskiego w jednym z wydarzeń - festiwali poświęconych np. rzemiosłu tradycyjnemu, twórczości ludowej, folkdizajnowi, muzyce ludowej zł  Muzea bez granic. Organizacja warsztatów kreatywnych dla muzealników z Małopolski i Obwodu Lwowskiego zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

16 Strategy for Malopolska 2011 – /19 4. Międzynarodowy obieg kultury c.Region Kluż (Rumunia) – zł  Wystawa malarstwa "Szkoły z Klużu" - Region Małopolski zł d.Samorządowy Kraj Preszowski (Słowacja) – zł  Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat – zł konserwacja zabytków architektury drewnianej  Kontakt - przenikanie. Pogranicze bez granic - sieciowe współdziałanie instytucji i organizacji w obszarze Kultury zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

17 Strategy for Malopolska 2011 – /19 5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury zł a.Współdziałanie z Powiatem Gorlickim - działalność Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – zł b.Współdziałanie z Gminą Miejską Kraków - działalność Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie – zł c.Współpraca z Gminą Olkusz – zł  Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury – Galeria Sztuki BWA w Olkuszu (pomoc finansowa) d.Współpraca z Gminą Miechów – zł  Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury – Galeria Sztuki „U Jaksy” w Miechowie (pomoc finansowa) e.Współpraca z Gminą Miasta Tarnowa – zł  Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury – Galeria Sztuki BWA w Tarnowie – Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej (pomoc finansowa) Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

18 Strategy for Malopolska 2011 – /19 6. Rozwój regionalnych instytucji kultury – zł Zadanie zakłada m.in.:  dofinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych i artystycznych instytucji kultury Województwa Małopolskiego służących aktywizacji i podniesieniu poziomu ich konkurencyjności oraz poprawie bazy lokalowej, w tym tzw. wkłady własne do projektów realizowanych w ramach programów unijnych lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł  Wdrożenie systemów efektywności regionalnych instytucji kultury zł  Bon kultury zł III edycja projektu edukacji kulturowej, rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury, w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne, a także zwiększanie dostępności do wysokiej jakości kulturalnej. W 2014 roku planuje się, że projektem zostanie objętych 20 regionalnych instytucji kultury, w tym 11 muzeów. Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

19 19/19 7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie – zł Zadanie zakłada m.in.: a.Wdrażanie i monitorowanie programu strategicznego Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego (w tym, fora eksperckie i deliberacyjne) b.Monitoring sektora kultury w regionie – optymalizacja zarządzania, w tym:  Raporty o stanie kultury w regionie: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Najważniejsze działania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Raport o stanie Województwa Małopolskiego (w części dotyczącej kultury i dziedzictwa);  Małopolski Kongres Kultury –otwarta debata, kreatywna dyskusja i pragmatyczna wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń osób z różnych środowisk na temat miejsca kultury oraz dziedzictwa kulturowego w rozwoju Małopolski;  Forum organizacji pozarządowych sektora kultury – spotkanie przedstawicieli organizacji działających w sektorze kultury. Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok Strategy for Malopolska 2011 – 2016


Pobierz ppt "Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google