Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Przywództwo edukacyjne a jakość pracy szkoły”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Przywództwo edukacyjne a jakość pracy szkoły”"— Zapis prezentacji:

1 „Przywództwo edukacyjne a jakość pracy szkoły”
Poznań r.

2 Wyobraźmy sobie szkołę, w której wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektor – mają do siebie zaufanie i współpracują ze sobą. Do tego dodajmy jeszcze władze samorządowe oraz organ nadzoru pedagogicznego, które wspomagają ją w rozwoju. I to wszystko funkcjonuje w obecnym systemie prawnym bez zarządzeń i nakazów. Czy jest to możliwy model szkoły w Polsce, czy raczej model ze świata fantazji? – A. Pery.

3 Skąd wychodzimy? Dokąd zmierzamy?
Brak efektywnego identyfikowania; zachęcania i rozwoju szkolnych liderów; Brak systemowego monitorowania i wspierania uczących się i doświadczonych dyrektorów w rozwoju i karierze; Brak struktury umożliwiającej ich rozwój; Brak jasności co do zakresu odpowiedzialności; Brak standardów.

4 Wielość kontekstów Wyzwania współczesności Oczekiwania wobec szkoły
Zmieniające się zadania Różne kryzysy Rola dyrektora (rozumienie) Wartości w edukacji Wizja sposobu pracy

5 Jak rozumieć przywództwo edukacyjne?
Długotrwały proces Tożsamy z przewodzeniem procesowi uczenia się Umożliwiający odkrywanie potencjału Umożliwiający wykonywanie zadań (sensownie i z szacunkiem) Zaprojektowany, aby zachęcić do partycypacji w procesie podejmowania decyzji

6 Podstawowe założenia dotyczące rozwoju przywódców
Wspólny model przygotowywania, wspierania i doskonalenia Selekcja - kontekst (szkoła, dyrektor) Wspieranie – płynnie modyfikowane, dostosowane do potrzeb i doświadczenia dyrektorów Treści wynikają z refleksji nad rzeczywistością, wartościami i kompetencjami Skoncentrowane na uczeniu się Krytycznie odwołujące się do wartości Uczymy się przez doświadczenie Osadzone w praktyce uczestników, uważne wobec procesów w klasie Prowadzone we współpracy i dzięki odpowiedzialności

7 KIM jest dyrektor? Przywódca czy administrator, menadżer a może pierwszy nauczyciel? Dyktator czy przywódca partycypacyjny? Autonomiczny czy podległy? Kreator czy wykonawca?

8 Z KIM jest dyrektor? Uczeń - podmiot czy przedmiot?
Nauczyciel - sprzymierzeniec czy rywal? Rodzic - partner czy petent? Samorząd - przeciwnik czy sojusznik?

9 Przywódca czy menadżer?
Administruje Wymyśla Koncentruje się na systemach Koncentruje się na ludziach Kontroluje Inspiruje, motywuje, wzbudza zaufanie Myśli krótkookresowo Myśli długookresowo Akceptuje status quo Neguje status quo Używa formalnych struktur Używa nieformalnych struktur Planuje i budżetuje Wprowadza zmiany Naśladuje Kreuje Tab. 1. Menadżer a przywódca – porównanie działań Źródło: (Tomaszuk, 2009, 143).

10 Jakie kompetencje dyrektora?
Obecnie, profil kompetencyjny osoby pełniącej funkcje kierownicze w oświacie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 października 2009r. Ze zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek [Dz.U nr 184 poz i Dz.U nr 254 poz ]

11 Jakie kompetencje dyrektora?
Obszar I - Przywództwo w szkole/placówce 16 kompetencji Obszar II - Zarządzanie uczeniem się 6 kompetencji Obszar III - Polityka oświatowa – Dyrektor, jako lider w środowisku 9 kompetencji Obszar IV - Zarządzanie ludźmi 12 kompetencji Obszar V - Zarządzanie strategiczne 37 kompetencji Obszar VI - Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym Łącznie 89 kompetencji

12 Dyrektorzy deklarują posiadanie umiejętności tworzenia warunków zapewniających każdemu możliwość włączenia się do współpracy (85,3%).

13 Dyrektorzy deklarują posiadanie umiejętności tworzenia warunków zapewniających każdemu możliwość włączenia się do współpracy (85,3%).

14 Dyrektorzy deklarują posiadanie umiejętności rozpoznawania obszarów niezbędnych zmian w szkole (83,1%).

15 Dyrektorzy deklarują posiadanie umiejętności rozpoznawania obszarów niezbędnych zmian w szkole (83,1%).

16 Dyrektorzy deklarują posiadanie kompetencji budowania kultury organizacyjnej skoncentrowanej na procesie uczenia się i projektowaniu/tworzeniu sytuacji sprzyjających uczeniu się uczniów (79,7%).

17 Dyrektorzy deklarują posiadanie kompetencji budowania kultury organizacyjnej skoncentrowanej na procesie uczenia się i projektowaniu/tworzeniu sytuacji sprzyjających uczeniu się uczniów (79,7%).

18 Dyrektorzy postrzegają umiejętność kształtowania opinii publicznej w tym szczególności na temat priorytetów edukacyjnych jako istotną (92,2%) dla przywództwa edukacyjnego. Kształtowanie opinii publicznej w tym szczególności na temat priorytetów edukacyjnych

19 Dyrektorzy postrzegają umiejętność kształtowania opinii publicznej w tym szczególności na temat priorytetów edukacyjnych jako istotną (92,2%) dla przywództwa edukacyjnego. Kształtowanie opinii publicznej w tym szczególności na temat priorytetów edukacyjnych

20 Dyrektorzy postrzegają umiejętność budowania partycypacyjnego modelu podejmowania decyzji w różnych obszarach zarządzania szkołą jako istotną (88,1%) dla przywództwa edukacyjnego.

21 Dyrektorzy postrzegają umiejętność budowania partycypacyjnego modelu podejmowania decyzji w różnych obszarach zarządzania szkołą jako istotną (88,1%) dla przywództwa edukacyjnego.

22 Dyrektorzy uważają umiejętność rozumienie konstrukcji finansów publicznych za sprawę dużej wagi - 91,5%.

23 Dyrektorzy uważają umiejętność rozumienie konstrukcji finansów publicznych za sprawę dużej wagi - 91,5%.

24 Dyrektorzy uważają, że posiadanie umiejętności delegowania uprawnień za sprawę dużej wagi - 84,2%

25 Dyrektorzy uważają, że posiadanie umiejętności delegowania uprawnień za sprawę dużej wagi - 84,2%

26 Idea i potrzeba realizacji projektu jest powiązana z wyraźną koniecznością odpowiedzi na następujące pytania: Jak podnieść efektywność zarządzania w oświacie (zarządzania szkołami i placówkami edukacyjnymi) w odniesieniu do problemu pożądanych kompetencji menadżerskich u liderów oświaty (obecnych i przyszłych dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych)?

27 Idea i potrzeba realizacji projektu jest powiązana z wyraźną koniecznością odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób kształcić liderów oświaty dla potrzeb szeroko rozumianej wyższej jakości procesów zarządczych w edukacji?

28 Idea i potrzeba realizacji projektu jest powiązana z wyraźną koniecznością odpowiedzi na następujące pytania: Co należy zrobić, aby „oferta edukacyjna” kierowana do obecnych i przyszłych liderów oświaty była adekwatna do potrzeb (w tym deficytów kompetencyjnych) obecnych i przyszłych kadr zarządczych systemu oświaty oraz wyzwań wynikających z dynamicznie zachodzących zmian w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym? 

29 Modele wsparcia dyrektorów
Model kształcenia dla kandydatów na dyrektorów Model doskonalenia dyrektorów w I i II kadencji Model rozwoju doświadczonych dyrektorów

30 Model kształcenia dyrektorów
Założenia modeli Model kształcenia dyrektorów przekazanie fundamentalnej wiedzy w zakresie zarządzania szkołą wsparcie przez doświadczonych dyrektorów praktyczne przygotowanie do roli dyrektora

31 Model doskonalenia dyrektorów
Założenia modeli Model doskonalenia dyrektorów wspieranie w kształtowaniu roli dyrektora wpisanej w proces uczenia się  budowanie odpowiedzialności za zarządzanie szkołą – przywództwo rozproszone korzystanie z doświadczenia innych dyrektorów praca na praktycznych przykładach możliwość wyboru zakresu własnego doskonalenia

32 Model rozwoju dyrektorów
Założenia modeli Model rozwoju dyrektorów budowanie na doświadczeniu jakość przywództwa punktem wyjścia dla innowacyjności zarządzania w oświacie  sieci współpracy dyrektorów jako sposób wspierania procesu zarządzania indywidualne projekty związane z rozwojem osobistym i rozwojem szkół koncentracja na praktycznych rozwiązaniach mentoring dyrektorski wymiana myśli i poglądów między przedstawicielami środowiska oświatowego

33 Obszary wsparcia dyrektorów
przywództwo w szkole/placówce, zarządzanie jakością kształcenia, polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne w kontekście społecznym, prawnym i ekonomicznym, zarządzanie własnym rozwojem zawodowym, przywództwo w praktyce – studia przypadków.

34 Kim ma być dyrektor szkoły w 2030r?
Dyrektorzy za 5, 10, 15 lat Kim ma być dyrektor szkoły w 2030r?

35 Kto może być uczestnikiem projektu?
Nauczyciele, wicedyrektorzy oraz menedżerowie zainteresowani pełnieniem funkcji dyrektora szkoły/placówki Dyrektorzy szkół/placówek wszystkich typów i rodzajów z całej Polski. Przedstawiciele instytucji wspierających, kształcących i doskonalących dyrektorów, szczególnie placówki doskonalenia nauczycieli. Przedstawiciele organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego.

36 Co proponuje projekt dyrektorom?
1.      WARSZAWA I OKOLICE a)      Obszar tematyczny - Zarzadzanie jakością kształcenia: Dyrektorzy doświadczeni –  oraz Dyrektorzy w I kadencji –  oraz b)     Obszar tematyczny - Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, ekonomicznym i społecznym: Dyrektorzy doświadczeni –  oraz Dyrektorzy w I kadencji –  oraz 2.      KRAKÓW I OKOLICE Obszar tematyczny – Przywództwo w szkole/placówce: Dyrektorzy doświadczeni –  oraz Dyrektorzy w I kadencji –  oraz 3.      GDAŃSK I OKOLICE Obszar tematyczny – Zarzadzanie zasobami ludzkimi: Dyrektorzy doświadczeni –  oraz Dyrektorzy w I kadencji –  oraz Uwaga w ramach spotkań oznaczonych kolorem zielonym testowany będzie również model coachingu dyrektorskiego skierowanego dla dyrektorów I kadencji

37 Co proponuje projekt dyrektorom?
4. WROCŁAW I OKOLICE Obszar tematyczny – Polityka oświatowa - dyrektor jako lider środowiska: Dyrektorzy doświadczeni – oraz Dyrektorzy w I kadencji – oraz POZNAŃ I OKOLICE Obszar tematyczny – Zarzadzanie własnym rozwojem: Dyrektorzy doświadczeni – oraz Dyrektorzy w I kadencji – oraz

38 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar I Przywództwo wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji przywódczych i umiejętne stosowanie ich adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkoły. moduły zagadnienia Moduł 1 : Przywództwo organizacyjne Zwiększenie wiedzy z zakresu współczensnego rozumienia pojęć specyficznych dla realizacji przywództwa organizacyjnego. 1.1.Przywództwo organizacyjne a zarządzanie i kierowanie. 1.2.Rozumienie przywództwa: koncentracja na zasobach, procesie, rezultatach. 1.3. Rozumienie osoby przywódcy: cechy, styl zachowania się, dopasowywanie się do sytuacji. 1.4. Style przywództwa i ich zastosowanie w zależności od sytuacji organizacji

39 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar I Przywództwo wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji przywódczych i umiejętne stosowanie ich adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkoły. moduły zagadnienia Moduł 2 Zarządzanie przez wartości Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem poprzez wartości Wykorzystanie wartości w budowaniu koncepcji pracy szkoły 2.1. Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji 2.2. Katalog wartości. 2.3. Zarządzanie poprzez wartości

40 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar I Przywództwo wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji przywódczych i umiejętne stosowanie ich adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkoły. moduły zagadnienia Moduł 3 Współpraca Spojrzenie na rolę przywódcy w kontekście pracy zespołu i z zespołem 3.1.Budowanie zespołu. 3.2.Przywódca/lider w zespole. 3.3.Metaprogramy jako podstawa różnorodności w zespole. 3.4.Jakie są cechy efektywnego zespołu? 3.5.Partycypacja i współpraca nauczycieli. 3.6.Indywidualna praca nad zadaniem integrującym moduły w Obszarze I. 3.7.Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu. 3.8.Przywództwo przez inspirację. 3.9.Wyznaczanie celów 3.10.Model GROW jako przykład rozmów inspirujących

41 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar I Przywództwo wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji przywódczych i umiejętne stosowanie ich adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkoły. moduły zagadnienia Moduł 4: Zmiana Ukazanie zmiany jako wyniku myślenia strategicznego umożliwiającego realizowanie wizji szkoły 4.1. Zmiana, jako proces. Mechanizm zmian w szkole. 4.2. Jak zaplanować zmiany? Monitoring i ewaluacja zmiany. 4.3 Zachowanie lidera wobec reakcji ludzi na zmianę, zarządzanie ludźmi w zmianie. 4.3 Komunikowanie celów i wartości.

42 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar II ZARZĄDZANIE UCZENIEM SIĘ / PRZYWÓDZTWO DLA UCZENIA SIĘ Przeniesienie punktu ciężkości zainteresowań dyrektora szkoły na organizowanie procesu uczenia się, na budowanie szkoły jako organizacji uczącej się, skupionego na realizacji kluczowych dla tego procesu zagadnień moduły zagadnienia Moduł 1: Istota uczenia się Przedstawienie zagadnień dotyczących właściwego projektowania procesów uczenia się oraz zarządzania nimi 1.1 Proces uczenia się w centrum myślenia dyrektora/przywódcy. 1.2 Zmiana paradygmatu. Od ilości wiedzy do jej struktury 1.3 Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się 1.4 Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się. 1.5 Strategie efektywnego uczenia się. 1.6 Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu uczenia się. 1.7 Jak uczą się dorośli? - wykorzystanie informacji zwrotnej w procesie uczenia się dorosłych.

43 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar II ZARZĄDZANIE UCZENIEM SIĘ / PRZYWÓDZTWO DLA UCZENIA SIĘ Przeniesienie punktu ciężkości zainteresowań dyrektora szkoły na organizowanie procesu uczenia się, na budowanie szkoły jako organizacji uczącej się, skupionego na realizacji kluczowych dla tego procesu zagadnień moduły zagadnienia Moduł 2: Uczący się w szkole uświadomienie, że uczenie się to proces społeczny i należy go organizować tak, żeby stało się autentycznym i demokratycznym dialogiem uczniów z nauczycielem, 2.1 Głos uczniów w procesie uczenia się 2.2 Społeczny wymiar uczenia się 2.3 Kultura otwartych drzwi. 2.4 Dyrektor jako osoba ucząca się

44 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar II ZARZĄDZANIE UCZENIEM SIĘ / PRZYWÓDZTWO DLA UCZENIA SIĘ Przeniesienie punktu ciężkości zainteresowań dyrektora szkoły na organizowanie procesu uczenia się, na budowanie szkoły jako organizacji uczącej się, skupionego na realizacji kluczowych dla tego procesu zagadnień moduły zagadnienia Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem uczenia Kształtowanie umiejętności wykorzystywania danych do planowania pracy, monitorowanie wprowadzanych zmian, ewaluacja procesów, 3.1Dyrektor jako lider procesu uczenia się nauczycieli. 3.2Podstawa programowa jako mapa treści 3.3.Skuteczne metody opracowywania programu 3.4.Szkoła jako organizacja ucząca się

45 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar III POLITYKA OŚWIATOWA – DYREKTOR JAKO LIDER W ŚRODOWISKU Znajomość oraz efektywna współpraca wewnątrz i między- instytucjonalna jest podstawą dobrego funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym, sprzyja tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły, a dyrektora umacnia w pozycji lidera. moduły zagadnienia MODUŁ 1: Zróżnicowanie i nierówności w środowisku lokalnym oraz uspołecznienie szkoły wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozo- wania lokalnego kontekstu funkcjonowania szkoły 1.1.Diagnoza lokalnego zróżnicowania społecznego: (1) warsztat „Poznaj swoją społeczność” (przygotowanie do sporządzenia analizy SWOT) 1.2.Prowadzenie działań z zakresu animacji społecznej: 1.3Wprowadzenie do zagadnień związanych z partycypacją społeczną 1.4Warsztat metodologiczny „badania w działaniu”

46 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar III POLITYKA OŚWIATOWA – DYREKTOR JAKO LIDER W ŚRODOWISKU Znajomość oraz efektywna współpraca wewnątrz i między- instytucjonalna jest podstawą dobrego funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym, sprzyja tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły, a dyrektora umacnia w pozycji lidera. moduły zagadnienia MODUŁ 2: Dyrektor szkoły jako lider społeczny oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej we wspólnotach lokalnych 2.1Dyrektor szkoły jako lider społeczny, edukator oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej we wspólnotach lokalnych 2.2”Tworzenie wizji mającej poparcie u wszystkich” 3.3 „Jak informować o zmianach w szkole?”

47 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar III POLITYKA OŚWIATOWA – DYREKTOR JAKO LIDER W ŚRODOWISKU Znajomość oraz efektywna współpraca wewnątrz i między- instytucjonalna jest podstawą dobrego funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym, sprzyja tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły, a dyrektora umacnia w pozycji lidera. moduły zagadnienia MODUŁ 3: Współpraca dyrektora z rodzicami. 3.1 Diagnoza przyczyn trudności nawiązania współpracy z rodzicami (analiza barier, trudności i ułatwień). 3.2Animowanie i budowanie zaangażowania Rady Rodziców. Współpraca z rodzinami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły. 3.3Budowanie zaufania we współpracy. Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu pomiędzy partnerami/pracownikami szkoły a rodzicami.

48 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar III POLITYKA OŚWIATOWA – DYREKTOR JAKO LIDER W ŚRODOWISKU Znajomość oraz efektywna współpraca wewnątrz i między- instytucjonalna jest podstawą dobrego funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym, sprzyja tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły, a dyrektora umacnia w pozycji lidera. moduły zagadnienia MODUŁ 4: Współpraca dyrektora ze środowiskiem lokalnym. 4.1Współpraca z placówkami oświatowymi. 4.2Współpraca dyrektora z: samorządem terytorialnym, instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, innymi instytucjami publicznymi, NGOsami oraz z podmiotami prywatnymi aspirującymi do roli partnera szkoły. 4.3Zadanie –„Przyjmowanie propozycji współpracy” 4.4Zadanie- „Dyskusja- Analiza współpracy „mojej szkoły” ze środowiskiem lokalnym”; 4.5.Zadanie - Warsztat – „Współdziałanie szkoły”; 4.6„Szkoła zintegrowana ze środowiskiem lokalnym”

49 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar III POLITYKA OŚWIATOWA – DYREKTOR JAKO LIDER W ŚRODOWISKU Znajomość oraz efektywna współpraca wewnątrz i między- instytucjonalna jest podstawą dobrego funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym, sprzyja tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły, a dyrektora umacnia w pozycji lidera. moduły zagadnienia MODUŁ 5: Budowanie wizerunku szkoły 5.1.Media w procesach komunikowania się szkoły 5.2.Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi z punktu widzenia wizerunku szkoły 5.3. Strategia wizerunkowa szkoły jako element przewagi konkurencyjnej placówki

50 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar IV Zarządzanie ludźmi Doskonalenie kompetencji dyrektora nie tylko jako nauczyciela, ale przede wszystkim jako przywódcy stwarzającego optymalne warunki do nauki, pracy i rozwoju całej społeczności szkolnej i szkoły jako społeczności uczącej się. moduły zagadnienia Moduł I: Polityka kadrowa dyrektora Rozwój kompetencji kierowania ludźmi a w szczególności procesem doboru pracowników na stanowisko nauczyciela i kierowanie odejściem pracownika ze szkoły 1.1Analiza społeczności szkolnej i sytuacji zarządzania 1.2.Diagnoza społeczności rodziców –możliwości włączenia ich do bardziej zaangażowanej współpracy 1.3Znajomość procesu kadrowego i procedur prawnych 1.4 Procedury procesu kadrowego w kontekście uwarunkowań prawnych 1.5Rekrutacja i selekcja do zawodu nauczyciela 1.6 Opracowanie profilu wymagań niezbędnych na stanowisku nauczyciela 1.7Organizacja procedury rekrutacyjno-selekcyjnej. 1.8Wprowadzenie do pracy nowo-przyjętego nauczyciela 1.9 Zwalnianie pracownika

51 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar IV Zarządzanie ludźmi Doskonalenie kompetencji dyrektora nie tylko jako nauczyciela, ale przede wszystkim jako przywódcy stwarzającego optymalne warunki do nauki, pracy i rozwoju całej społeczności szkolnej i szkoły jako społeczności uczącej się. moduły zagadnienia Moduł II: Inicjowanie i wspieranie współpracy zespołowej Zrozumienie roli lidera edukacyjnego w inicjowaniu i wspieraniu współpracy zespołowej w społeczności szkolnej 2.1Standardy pracy zespołu nauczycielskiego i wychowawczego 2.2Współpraca w zespołach zadaniowych 2.3.Wprowadzanie umiejętności pracy grupowej w społeczności szkolnej

52 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar IV Zarządzanie ludźmi Doskonalenie kompetencji dyrektora nie tylko jako nauczyciela, ale przede wszystkim jako przywódcy stwarzającego optymalne warunki do nauki, pracy i rozwoju całej społeczności szkolnej i szkoły jako społeczności uczącej się. moduły zagadnienia Moduł III: Motywowanie Dostarczenie wiedzy, narzędzi i umiejętności związanych z motywowaniem pracowników 3.1.Jak motywować pracowników? 3.2Ocena dla uczenia się. Jak oceniać i przekazywać informację zwrotną o efektach pracy?

53 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar IV Zarządzanie ludźmi Doskonalenie kompetencji dyrektora nie tylko jako nauczyciela, ale przede wszystkim jako przywódcy stwarzającego optymalne warunki do nauki, pracy i rozwoju całej społeczności szkolnej i szkoły jako społeczności uczącej się. moduły zagadnienia Moduł IV: Doskonalenie i rozwój zawodowy Uświadomienie konieczności ciągłego inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników 4.1. Rozwój kariery zawodowej nauczyciela 4.2. Rola dyrektora w procesie doskonalenia nauczycieli 4.3. Wybrane metody doskonalenia zawodowego nauczycieli

54 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar IV Zarządzanie ludźmi Doskonalenie kompetencji dyrektora nie tylko jako nauczyciela, ale przede wszystkim jako przywódcy stwarzającego optymalne warunki do nauki, pracy i rozwoju całej społeczności szkolnej i szkoły jako społeczności uczącej się. moduły zagadnienia Moduł V: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły Uświadomienie istoty i znaczenia budowania oraz utrwalania kultury szkoły dla realizacji misji i wizji szkoły. 5.1. Charakterystyka kultury szkoły. 5.2.Sposoby budowania kultury szkoły. 5.3. Narzędzia diagnozy kultury szkoły. 5.4.Animowanie działań społeczności szkolnej.

55 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar V Zarządzanie strategiczne w kontekście społecznym, prawnym i ekonomicznym Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny staje z jednej strony przed problemem komunikowania wizji i misji szkoły, z drugiej strony musi posiadać umiejetności przewidywania rozwoju zarządzanej przez niego organizacji. Koncepcja zarządzania strategicznego daje dyrektorowi szkoły narzędzia, które ułatwiają urzeczywistnienie celów płynących z wizji szkoły. moduły zagadnienia MODUŁ 1: Misja i wizja szkoły Uświadomienie zadań szkoły, wagi wizji i misji opartej na wspólnie wypracowanych wartościach 1.1Po co szkole potrzebna jest wizja? Wizja, misja, wartości. 1.2Wizja i misja częścią zarządzania strategicznego. Jak tworzyć wizję szkoły?

56 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar V Zarządzanie strategiczne w kontekście społecznym, prawnym i ekonomicznym Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny staje z jednej strony przed problemem komunikowania wizji i misji szkoły, z drugiej strony musi posiadać umiejetności przewidywania rozwoju zarządzanej przez niego organizacji. Koncepcja zarządzania strategicznego daje dyrektorowi szkoły narzędzia, które ułatwiają urzeczywistnienie celów płynących z wizji szkoły. moduły zagadnienia MODUŁ 2: Analiza otoczenia i strategiczna analiza potencjału/funkcjonowania Zwiększenie świadomości złożoności i wpływu środowiska na skuteczność podejmowanych działań i decyzji 2.1Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy 2.2Szkoła w sieci wartości konkurencyjnych 2.3 Architektura techniczna szkoły w służbie przywództwa dla innowacji

57 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar V Zarządzanie strategiczne w kontekście społecznym, prawnym i ekonomicznym Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny staje z jednej strony przed problemem komunikowania wizji i misji szkoły, z drugiej strony musi posiadać umiejetności przewidywania rozwoju zarządzanej przez niego organizacji. Koncepcja zarządzania strategicznego daje dyrektorowi szkoły narzędzia, które ułatwiają urzeczywistnienie celów płynących z wizji szkoły. moduły zagadnienia MODUŁ 3: Strategia i cele Uświadomienie roli strategii szkoły jako narzędzia realizacji koncepcji pracy szkoły zorientowanej na rozwój szkoły i uczniów. 3.1Moja szkoła i jej otoczenie 3.2. Strategia rozwoju szkoły 3.3 Cele i działania 3.4. Narzędzia ewaluacji strategii

58 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar V Zarządzanie strategiczne w kontekście społecznym, prawnym i ekonomicznym Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny staje z jednej strony przed problemem komunikowania wizji i misji szkoły, z drugiej strony musi posiadać umiejetności przewidywania rozwoju zarządzanej przez niego organizacji. Koncepcja zarządzania strategicznego daje dyrektorowi szkoły narzędzia, które ułatwiają urzeczywistnienie celów płynących z wizji szkoły. moduły zagadnienia MODUŁ4: Uwarunkowania prawne „Miej głowę w przepisach, a nie przepisy w głowie” 4.1Podstawowe akty prawne w pracy dyrektora szkoły – przegląd panoramiczny /Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN i in. Kodeks Pracy, KPA, uchwały organu prowadzącego/ 4.2Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych /Statut szkoły, Regulaminy/ 4.3Decyzje administracyjne dyrektora szkoły w praktyce. Zarządzenia dyrektora, uchwały organów kolegialnych, opinie 4.4 Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły/placówki oświatowej za finanse, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy oraz ochronę danych osobowych, 4.5Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy.

59 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar V Zarządzanie strategiczne w kontekście społecznym, prawnym i ekonomicznym Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny staje z jednej strony przed problemem komunikowania wizji i misji szkoły, z drugiej strony musi posiadać umiejetności przewidywania rozwoju zarządzanej przez niego organizacji. Koncepcja zarządzania strategicznego daje dyrektorowi szkoły narzędzia, które ułatwiają urzeczywistnienie celów płynących z wizji szkoły. moduły zagadnienia Moduł5: Zarządzanie finansami Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę oraz umiejętności pozwalające im na sprawne zarządzanie finansami i majątkiem szkoły. 5.1Odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie dysponowania środkami publicznymi 5.2Sporządzanie planów finansowych oraz dokonywanie zmian w planach 5.3Zarządzanie majątkiem 5.4Pozabudżetowe źródła finansowania 5.5Kontrola zarządcza 5.6 Współpraca z księgową

60 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar V Zarządzanie strategiczne w kontekście społecznym, prawnym i ekonomicznym Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny staje z jednej strony przed problemem komunikowania wizji i misji szkoły, z drugiej strony musi posiadać umiejetności przewidywania rozwoju zarządzanej przez niego organizacji. Koncepcja zarządzania strategicznego daje dyrektorowi szkoły narzędzia, które ułatwiają urzeczywistnienie celów płynących z wizji szkoły. moduły zagadnienia Moduł 6: Nadzór pedagogiczny Uświadomienie roli nadzoru pedagogicznego w procesie zarządzania placówką 6.1Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

61 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar VI ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM: wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji zarządzania własnym rozwojem zawodowym moduły zagadnienia MODUŁ 1: Rozwój samoświadomości w roli liderskiej Wzmocnienie utożsamiania się z rolą liderską oraz pogłębienie samoświadomości w tej roli. 1.1Wprowadzenie do kursu, integracja grupy 1.2Ja jako lider/liderka 1.3Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej 1.4Grupowe doświadczenia liderskie 1.5Studium przypadku nt. przyjmowania informacji zwrotnej 1.6Mój rozwój liderski

62 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar VI ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM: wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji zarządzania własnym rozwojem zawodowym moduły zagadnienia MODUŁ 2: Gotowość do uczenia się wzmocnienie świadomości dotyczącej własnego uczenia się i rozwoju 2.1 Mój styl uczenia się 2.2.Rozpoznawanie siebie jako osoby uczącej 2.3Wspieranie innych w rozwoju

63 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar VI ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM: wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji zarządzania własnym rozwojem zawodowym moduły zagadnienia MODUŁ 3: Planowanie własnego rozwoju zbudowanie wysokiej motywacji do planowania 3.1Analiza procesu rozwojowego na podstawie studium przypadku 3.2Podsumowanie doświadczeń i refleksji rozwojowych z poprzednich sesji 3.3Praca nad opracowaniem 3.4Indywidualnego Planu Rozwoju

64 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar VI ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM: wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji zarządzania własnym rozwojem zawodowym moduły zagadnienia MODUŁ 4: Korzystanie ze wsparcia innych Wzmocnienie gotowości i pokazanie możliwości do korzystania z grupowych i indywidualnych form wspierania w rozwoju. 4.1Coaching i mentoring. 4.2Coaching koleżeński. 4.3Sieci wsparcia

65 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar VI ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM: wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji zarządzania własnym rozwojem zawodowym moduły zagadnienia MODUŁ 5: Poszerzanie perspektywy Wzmocnienie w tworzeniu w szkole warunków do głębokiej refleksji nad wyzwaniami współczesności 5.1Krytyczne myślenie o kontekście globalnym i lokalnym 5.2Korzystanie z inspiracji

66 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar VI ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM: wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji zarządzania własnym rozwojem zawodowym moduły zagadnienia MODUŁ 6: Motywacja wewnętrzna i energia Zwiększanie gotowości do przejmowania odpowiedzialności za własny, zrównoważony rozwój zawodowy, 6.1Zarządzanie energią życiową 6.2. Utrzymywanie równowagi życiowej między pracą a życiem osobistym 6.3. Radzenie sobie ze stresem 6.4. Zarządzanie sobą w czasie

67 Co proponuje projekt dyrektorom?
Obszar VI ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM: wzmocnienie liderskiej roli dyrektora/dyrektorki szkoły poprzez rozwój kompetencji zarządzania własnym rozwojem zawodowym moduły zagadnienia MODUŁ 7: Refleksyjność Wzmocnienie refleksyjnej postawy poprzez wspieranie w dokonywaniu stałej analizy i refleksji 7.1Dzienniczek uczenia się 7.2Narzędzie 5Q – 5 pytań 7.3Pytania Kiplinga 7.4Narzędzie STOP-RÓB-ZACZNIJ

68 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Przywództwo edukacyjne a jakość pracy szkoły”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google