Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Polityki Społecznej Pracownik socjalny, asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz rodziny Wydział Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Polityki Społecznej Pracownik socjalny, asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz rodziny Wydział Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Polityki Społecznej Pracownik socjalny, asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz rodziny Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

2 Wydział Polityki Społecznej Rodziny z dziećmi objęte wsparciem i pomocą na dzień 31 grudnia 2013 r w systemie pomocy społecznej ze 177. tys. środowisk objętych pomocą 74 tys. to rodziny z dziećmi

3 Wydział Polityki Społecznej Rodziny z dziećmi objęte wsparciem i pomocą asystenta rodziny na dzień 31 grudnia 2013 r w systemie wsparcia rodziny 3,5 tysiąca rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystenta rodziny tj. 5% rodzin z dziećmi objętych pomocą przez OPS-y.

4 Wydział Polityki Społecznej Rodziny z dziećmi objęte pomocą Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej: na koniec 2012 r. - 8,2 tys. dzieci na koniec 2013 r. - 8,3 tys. dzieci

5 Wydział Polityki Społecznej Pracownicy socjalni, asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w województwie mazowieckim Pracownik socjalny Asystent rodziny Koordynator pieczy zastępczej Liczba pracowników stan na 31.12.2013 2,3 tys.360116 Liczba rodzin objętych pomocą 177 tys. tj. 77 rodzin na pracownika 3.5 tys. tj. ok. 10 rodzin na asystenta 3,4 tys. tj. 29 rodzin na koordynatora

6 Wydział Polityki Społecznej Rodziny z dziećmi obejmowane wsparciem i pomocą Rodziny wydolne ( pracownik socjalny ) Rodziny niewydolne z dzieckiem w środowisku ( pracownik socjalny, asystent rodziny) Rodziny zagrożone odebraniem dziecka i z dziećmi w pieczy zastępczej ( pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)

7 Wydział Polityki Społecznej Cele pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Pracownik socjalny Asystent rodziny Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wzmacnia rodzinę udzielając pomocy, w tym w postaci pracy socjalnej biorąc pod uwagę potrzeby rodziny i zagrożenia wynikające z bieżących problemów opiekuńczo- wychowawczych. Liczba rodzin 50 Intensywnie i bezpośrednio pracuje z rodziną biologiczną zmierzając do jej wzmocnienia i usamodzielnienia i ostatecznie pozostawienia w niej dzieci, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Liczba rodzin z którymi pracuje nie może przekroczyć 20. Udziela pomocy i zapewnia wsparcie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, w tym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci. Liczba rodzin pod opieką nie może przekroczyć 30. Jeżeli z dokonanej analizy sytuacji rodziny wynika konieczność przydzielenia asystenta rodziny, występuje z wnioskiem o jego przydzielenie. Plan pracy z rodziną opracowany i realizowany we współpracy z rodziną i pracownikiem socjalnym Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

8 Wydział Polityki Społecznej Dba o zabezpieczenie potrzeb materialnych rodziny. Troszczy się o zabezpieczenie innych potrzeb rodziny, związanych między innymi z: bezpieczeństwem, edukacją, wypoczynkiem, rozwojem zainteresowań, zapewnieniem właściwych warunków mieszkaniowych. Jest rzecznikiem rodziny w środowisku lokalnym. Jest strażnikiem prawidłowego funkcjonowania rodziny i sytuacji dziecka w rodzinie. Najważniejsze zadania pracownika socjalnego w pracy z rodziną z dziećmi

9 Wydział Polityki Społecznej Wsparcie i pomoc rodzinom z dziećmi w trudnej sytuacji Asystent rodziny może spędzać większą ilość czasu wspólnie z rodziną (czas pracy w systemie zadaniowym), co służy pracy nad rozwijaniem kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych za niemożliwe.

10 Wydział Polityki Społecznej Najważniejsze zadania asystenta rodziny zindywidualizowana praca z rodziną ukierunkowana na doradzanie rodzinie i poszukiwane z rodziną trafnych rozwiązań problemów życiowych wsparcie rodziny przy rozwiązywaniu problemów oraz motywowanie jej do zmiany postaw, niekorzystnych dla rodziny sytuacji i poprawy funkcjonowania kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych Asystent rodziny nie jest jej pełnomocnikiem, a jedynie wspiera rodzinę w nabyciu umiejętności samodzielnego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych, jak również opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi.

11 Wydział Polityki Społecznej Najważniejsze zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym przy opracowywaniu planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej skoordynowanego z planem pomocy rodzinie biologicznej dziecka oddziaływania związane z rodziną biologiczną mają na celu - podtrzymania kontaktów dziecka z rodziną - poprawy relacji - powrotu dziecka do rodziny biologicznej

12 Wydział Polityki Społecznej Najważniejsze zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, m.in. w nawiązaniu wzajemnego kontaktu oraz prawidłowych relacji z rodzinami zastępczymi pomoc rodzinom zastępczym w zapewnieniu dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających

13 Wydział Polityki Społecznej Najważniejsze obszary współpracy pracownika socjalnego, asystenta i koordynatora mogą powołać zespół roboczy planujący i monitorujący pracę z rodziną biologiczną, który może być istotnym elementem pomocy dziecku w rodzinie zastępczej pracownik socjalny planując pomoc finansową dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny lub rodzin zastępczych (spokrewnionych) współpracuje z asystentem i koordynatorem w przypadku przemocy mogą współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą - ustawa o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie

14 Wydział Polityki Społecznej Najważniejsze obszary współpracy pracownika socjalnego, asystenta i koordynatora współpracując z innymi instytucjami i służbami mogą porozumiewać się w celu ustalenia priorytetów – nie wyręczając rodziny biologicznej i zastępczej w pełnieniu ról społecznych pracownik socjalny jako przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej i asystent rodziny powinni brać udział w zespole dokonującym okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej

15 Wydział Polityki Społecznej Dziękuję za uwagę informacje Wydziału Polityki Społecznej dostępne na stronie: www.mazowieckie.plwww.mazowieckie.pl adres: wps@mazowieckie.plwps@mazowieckie.pl


Pobierz ppt "Wydział Polityki Społecznej Pracownik socjalny, asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz rodziny Wydział Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google