Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BILANS KOMPETENCJI 2014 BRANŻA BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Dr Piotr Prokopowicz Dr Grzegorz Żmuda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BILANS KOMPETENCJI 2014 BRANŻA BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Dr Piotr Prokopowicz Dr Grzegorz Żmuda."— Zapis prezentacji:

1 BILANS KOMPETENCJI 2014 BRANŻA BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Dr Piotr Prokopowicz Dr Grzegorz Żmuda

2 jaka jest pojedyncza, najważniejsza charakterystyka, jakiej u absolwentów krakowskich szkół i uczelni szukają pracodawcy?

3 1.1. Wprowadzenie do badań Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Cel: zestawienie oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji uczniów, studentów i absolwentów z efektami kształcenia uzyskiwanymi w procesie edukacji formalnej w branżach: informatyka, w tym teleinformatyka, architektura budownictwo, w tym bilans na poziomie szkolnictwa zawodowego i technicznego Podmioty zaangażowane: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (ekspert wiodący: prof. Jarosław Górniak) oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji przy Instytucie Psychologii UJ (ekspert wiodący: prof. Małgorzata Kossowska) Urząd Miasta Krakowa Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Badania zrealizowano dzięki wsparciu: Stowarzyszenia ASPIRE (Andrew Hallam), Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP (Bohdan Lisowski) oraz Galicyjskiej Izby Budownictwa (Piotr Hrabia)

4 1.2. Realizacja badań - zarys W ramach prowadzonych prac: Przeanalizowano kilkaset ogłoszeń o pracę Przeprowadzono kilkadziesiąt konsultacji i wywiadów pogłębionych z ekspertami Przebadano i poddano reanalizie dane ponad 100 firm zatrudniających łącznie blisko 9000 pracowników Przebadano i poddano reanalizie dane blisko 30 kierunków studiowania i kształcenia, które w 2015 roku ukończy niemal 4000 studentów i uczniów W poszczególnych branżach zinwentaryzowano: od 31 do 39 kompetencji w obszarze wiedza i umiejętności specjalistyczne od 11 do 17 kompetencji w obszarze wiedza i umiejętności biznesowe od 14 do 17 kompetencji w obszarze umiejętności miękkie od 11 do 13 oczekiwań dotyczących języków obcych i innych wymagań

5 1.3. Metodologia badań POPYT: Działania wstępne – konsultacje z ekspertami, analiza ogłoszeń o pracę, analiza raportów branżowych; Wywiady ustrukturyzowane – osoby zarządzające firmami, działy personalne, menadżerowie; Stworzenie Arkusz popytu – lista kompetencji wraz z definicjami (wiedza specjalistyczna, umiejętności specjalistyczne, wiedza i umiejętności biznesowe, umiejętności miękkie, inne oczekiwania); Badanie ankietowe on-line – przewidywana liczba rekrutacji wśród absolwentów (2015 i 2020), wymagania odnośnie kompetencji, ocena ważności, trudności zdobycia kompetencji i zadań uczelni wyższych PODAŻ: Działania wstępne - opracowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz „Arkusza podaży”; Badanie ankietowe on-line – osoby odpowiedzialne za kształt programów nauczania; ocena stopnia uzyskiwania efektów kształcenia oraz zadań uczelni wyższych w zakresie ich nauczania; Wywiady ustrukturyzowane - przedstawiciele wybranych kierunków uczelni wyższych

6 2.1. Dynamika zatrudniania – wskaźnik optymizmu branż * absolwenci, którzy zatrudnieni będą w roku 2015 i 2020 jako procent obecnego stanu zatrudnienia (uwzględnia wszystkie formy prawne)

7 2.2. Dziesięć najważniejszych kompetencji obecnie architektura budownictwo – szkoły wyższe budownictwo – zasadnicze szkoły zawodowe i technika 1. uczciwość 2. komunikacja ustna 3. troska o jakość/ sumienność 4. projektowanie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 5. obsługa programów do projektowania CAD/CAM/CAE 6. obsługa pakietów biurowych 7. dokumentacja projektowa 8. orientacja na cele 9. uczenie się 10. organizowanie pracy własnej 1. uczciwość 2. znajomość materiałów budowlanych 3. obsługa pakietów biurowych 4. inicjatywa/ przedsiębiorczość 5. organizacja i nadzór prac 6. znajomość zasad bezpieczeństwa pracy 7. zaangażowanie 8. dyspozycyjność czasowa 9. konstrukcja budynków i instalacje 10. obsługa programów do projektowania CAD/CAM/CAE 1. uczciwość 2. troska o jakość / sumienność 3. bezpieczeństwo pracy 4. organizowanie pracy własnej 5. zaangażowanie 6. uczenie się 7. konstrukcja budynków i instalacje 8. znajomość materiałów budowlanych 9. zbrojarstwo i betoniarstwo 10. instalacje wody użytkowej i kanalizacji

8 2.3. Najtrudniejsze i najłatwiejsze do pozyskania kompetencje (spośród ważnych) architektura budownictwo – szkoły wyższe budownictwo – zasadnicze szkoły zawodowe i technika Kompetencje deficytowe 1. organizowanie pracy własnej 2. orientacja na cele 3. znajomość technologii energooszczędnych 4. dokumentacja projektowa 5. projektowanie kontekstualne 6.. projektowanie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1. zarządzanie inwestycją 2. inicjatywa/ przedsiębiorczość 3. innowacyjność/ kreatywność 4. troska o jakość/sumienność 5. dokumentacja projektowa 6. współpraca 1. troska o jakość / sumienność 2. organizowanie pracy własnej 3. zaangażowanie 4. uczenie się 5. instalacje centralnego ogrzewania 6. instalacje elektryczne Kompetencje dostępne 1. obsługa programów do projektowania CAD / CAM / CAE 2. obsługa pakietów biurowych 3. język angielski 4. obsługa programów do projektowania 3D 5. projektowanie urbanistyczne i architektura krajobrazu 1. obsługa pakietów biurowych 2. uczenie się 3. uczciwość 4. bezpieczeństwo pracy 5. zaangażowanie 1. sprawność fizyczna 2. podstawowa obsługa komputera 3. dyspozycyjność 4. roboty wykończeniowe 5. uczciwość

9 2.4. Najważniejsze kompetencje 2020 architektura budownictwo – szkoły wyższe budownictwo – zasadnicze szkoły zawodowe i technika 1. troska o jakość / sumienność 2. obsługa programów do projektowania CAD/CAM/CAE 3. uczciwość 4. język angielski 5. uczenie się 6. zdolności analityczne 7. znajomość technologii energooszczędnych 8. obsługa pakietów biurowych 1. organizacja i nadzór prac 2. obsługa programów do projektowania CAD/CAM/CAE 3. bezpieczeństwo pracy 4. inicjatywa / przedsiębiorczość 5. znajomość materiałów budowlanych 6. uczciwość 7. współpraca 8. dyspozycyjność czasowa 1. troska o jakość / sumienność 2. uczciwość 3. zaangażowanie 4. bezpieczeństwo pracy 5. współpraca 6. organizowanie pracy własnej 7. znajomość materiałów budowlanych 8. podstawowa obsługa komputera Dodatkowo wzrost ważności: -język niemiecki -obliczenia energetyczne -modelowanie informacji o budynkach i budowlach (BIM) -projektowanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich -prawo cywilne Dodatkowo wzrost ważności: -pomiary geodezyjne -modelowanie informacji o budynkach i budowlach (BIM) -projektowanie urbanistyczne i architektura krajobrazu -mobilność -znajomość technologii energooszczędnych Dodatkowo wzrost ważności: -mobilność -systemy mechatroniczne -programy komputerowe -organizacja pracy małego zespołu -izolacje

10 2.5. Najważniejsze kompetencje specjalistyczne 2020 architektura budownictwo – szkoły wyższe budownictwo – zasadnicze szkoły zawodowe i technika 1. obsługa programów do projektowania CAD/CAM/CAE 2. znajomość technologii energooszczędnych 3. projektowanie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 4. dokumentacja projektowa 5. obsługa programów do projektowania 3D 6. modelowanie informacji o budynkach i budowlach (BIM) 1. organizacja i nadzór prac 2. obsługa programów do projektowania CAD/CAM/CAE 3. znajomość materiałów budowlanych 4. konstrukcja budynków i instalacje 5. kosztorysowanie 6. dokumentacja projektowa 1. znajomość materiałów budowlanych 2. dokumentacja techniczna i projektowa 3. instalacje wody użytkowej i kanalizacji 4. montaż konstrukcji 5. izolacje 6. konstrukcja budynków i instalacje

11 4.1. Bilans kompetencji 2014: wnioski Obie analizowane branże zajmują i powinny zajmować ważne miejsce na strategicznej mapie rozwoju miasta Krakowa Pracodawcy są dość optymistyczni jeśli chodzi o pespektywę rozwoju i deklarują wzrost dynamiki tworzenia nowych miejsc pracy dla absolwentów Architektura i budownictwo posiadają dodatkowe powiązania strukturalne – firmy architektoniczne potrzebują „branżowców”, a firmy budowlane projektantów Wyzwaniem po stronie biznesu jest bardzo nierówny poziom w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i procesami personalnymi. Widoczne są różne praktyki (lub ich brak) w zakresie rekrutacji, selekcji i wdrażania pracowników, które nie zawsze są optymalne Na poziomie szkolnictwa wyższego w obu analizowanych branżach problemem nie jest liczba absolwentów, ale jakość posiadanych przez nich kompetencji Na poziomie szkolnictwa zasadniczego zawodowego i technikum z jednej strony firmy deklarują braki „zawodów”, z drugiej jednak relatywną łatwość pozyskiwania kompetencji Uczelnie radzą sobie znacznie lepiej z kształceniem kompetencji technicznych i specjalistycznych niż umiejętności miękkich czy biznesowych Potwierdzają się wyniki poprzednich edycji Bilansu kompetencji - uniwersalnie ważne dla pracodawców są umiejętności miękkie, m.in. współpraca czy zaangażowanie, oraz postawy: np. uczciwość i lojalność

12 4.2. Bilans kompetencji 2014: wnioski Przedstawiciele szkół, uczelni i biznesu zgadzają się zwykle jeśli chodzi o odpowiedzialność szkół wyższych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Większa rozbieżność pojawia się w zakresie kompetencji miękkich – pracodawcy oczekując ich od kandydatów do pracy nie uważają, że odpowiedzialność za nie ponosi formalny proces edukacji Na część deficytów po stronie uczelni odpowiedzią może być wprowadzenie elementów nauczania projektowego i problemowego w ramach zajęć prowadzonych we współpracy szkół wyższych z biznesem. Potrzebna jest jednak dużo większa otwartość z obu stron Otwartość na współpracę ma jeszcze większe znaczenie w kontekście rozwoju zasadniczego szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia dualnego Współpraca między biznesem i edukacją nie ma charakteru kooperacji systemowej – zarówno w branży budowlanej, jak i architektonicznej opiera się ona w dużej mierze na bezpośrednich kontaktach oraz krótkoterminowej wymianie zasobów (z wyjątkami) Dużą barierę rozwoju stanowi stereotypowe postrzeganie zasadniczych szkół zawodowych, i w mniejszym stopniu techników, jako edukacji gorszej, dającej mniejsze perspektywy rozwoju kariery zawodowej Od miasta firmy oczekują przede wszystkim optymalizacji procedur i procesu obsługi inwestycji, dalszego porządkowania spraw związanych z planami zagospodarowania oraz tworzenia pozytywnej atmosfery i przyciągania inwestorów. Barierę rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego stanowi rozproszenie kierunków kształcenia. Warta rozważenia jest strategia polegająca na ich integracji i tworzeniu szkół branżowych

13 4.2. Więcej w pełnych raportach… Podstawowe informacje o każdej branży Pełna lista kompetencji i efektów kształcenia wraz z definicjami Szczegółowe dane dotyczące każdej z analizowanych kompetencji, w tym: - ważność obecnie - ważność w perspektywie 5 lat - trudność pozyskania - uzyskiwane efekty kształcenia - zadania uczelni/szkół według biznesu - zadania uczelni/szkół według szkół wyższych/zawodowych Lista stanowisk, na które najczęściej rekrutuje się absolwentów Lista kierunków/specjalności wymienianych jako najlepiej dopasowane profilem do oczekiwań branży Opis wyników, wnioski i rekomendacje Zapraszamy do lektury Bilansu 2013: Budownictwo pasywne i energooszczędne


Pobierz ppt "BILANS KOMPETENCJI 2014 BRANŻA BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Dr Piotr Prokopowicz Dr Grzegorz Żmuda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google