Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI PODSYSTEMU STRUKTURALNEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI PODSYSTEMU STRUKTURALNEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI PODSYSTEMU STRUKTURALNEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r.

2 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wstęp Regulacje prawne Ogólne warunki udzielenia zezwolenia przez Prezesa UTK Tryby wydawania zezwoleń (art. 25d utk) Procedura przyznania odstępstwa od obowiązku stosowania TSI Ocena zgodności podsystemu Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia Wymagane dokumenty Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne Najczęściej popełniane błędy Podsumowanie Plan wystąpienia

3 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego – dokument wydawany przez Prezesa UTK, uprawniający zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, importera, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji, inwestora, albo dysponenta do eksploatacji podsystemu (art. 4 pkt 36b ustawy o transporcie kolejowym); Podsystem – część systemu kolei o charakterze strukturalnym bądź funkcjonalnym, dla której ustalono odrębne zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei. Zgodnie z dyrektywą w sprawie interoperacyjności, system kolei można podzielić na następujące podsystemy: a) strukturalne: Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe, Sterowanie – urządzenia pokładowe, Tabor; b) eksploatacyjne: Ruch kolejowy, Utrzymanie, Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów towarowych. Ponadto w strukturze systemu kolejowego wyróżnia się: składniki interoperacyjności oraz interfejsy stanowiące powiązania pomiędzy poszczególnymi podsystemami. Wstęp

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 1.Akty prawa krajowego Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), „utk”; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 720); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2013 r., poz. 1297); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2013 r., poz. 43) + lista Prezesa UTK; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei (Dz. U. z 2004 r., Nr 169, poz. 1772) + obwieszczenie Prezesa UTK z dnia 20 października 2006 r. w sprawie cennika opłat za czynności wykonywane przez Prezesa UTK w zakresie interoperacyjności kolei (Dz. Urz. Ministra Transportu z 2006 r., Nr 10, poz. 39); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), „KPA”. Regulacje prawne

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 2. Prawo Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.7.2008); TSI: -Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 2011/275/UE (Dz. Urz. UE L 126 z dnia 14 maja 2011 r.), zwana „TSI CR INF”; -Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei 2012/88/UE (Dz. Urz. UE L 51 z dnia 23 lutego 2012 r.). zwana „TSI CCS”; -Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 2011/274/UE (Dz. Urz. UE L 126 z dnia 14 maja 2011 r.), zwana „TSI CR ENE”; -Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości 2008/164/WE (Dz. Urz. UE L 64 z dnia 7 marca 2008 r.), zwana „TSI HS&CR PRM”. Regulacje prawne c.d.

6 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zarządcy i przewoźnicy kolejowi mogą eksploatować wyłącznie podsystemy strukturalne, na które Prezes UTK wydał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji (art. 25e ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym); Podsystem strukturalny może być dopuszczony do eksploatacji w Polsce jeżeli: 1)jest zbudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei oraz jest zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei, w skład którego wchodzi; 2)składniki interoperacyjności, z których jest zbudowany ten podsystem, są właściwie zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 3)urządzenia i budowle ujęte w wykazie rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, które wchodzą w skład podsystemu, zostały dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. Ogólne warunki udzielania zezwoleń przez Prezesa UTK

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zasada: podsystemy muszą spełniać wymagania TSI obowiązujących w chwili dopuszczenia ich do eksploatacji, ich modernizacji lub odnowienia, zgodnie z dyrektywą w sprawie interoperacyjności (art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie interoperacyjności); Wyjątki: -określone w odpowiedniej TSI, głównie w przepisach przejściowych oraz rozdziale dotyczącym strategii wdrożenia danej TSI; -wniosek o przyznanie odstępstwa od stosowania TSI (art. 25f ustawy o transporcie kolejowym); -w sytuacji, gdy TSI nie mają zastosowania i obowiązek stosowania TSI nie wynika ze zobowiązań umownych, stosuje się tzw. listę Prezesa UTK. Tryby wydawania zezwoleń (TSI a krajowa lista Prezesa UTK)

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Lista Prezesa UTK sporządzona w oparciu o art. 25d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym: „Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2013 r., poz. 43)”, zaktualizowana w dniu 26 września 2013 r. Lista Prezesa UTK (art. 25d utk)

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Prezes UTK ustala listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, w przypadkach: odstępstw od stosowania TSI, sieci kolejowych albo ich części nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI, typów urządzeń i typów budowli, o których mowa w wykazie rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, nieujętych we właściwej TSI jako składniki interoperacyjności, szczególnych i punktów otwartych dla których konieczne jest zastosowanie przepisów technicznych niezawartych we właściwej TSI – chyba, że zapisy umowy stanowią co innego. Prezes UTK aktualizuje ww. listę i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu: przy każdej zmianie listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, po zgłoszeniu odstępstw od stosowania TSI, po publikacji TSI. Lista Prezesa UTK (art. 25d utk)

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Producent podsystemu albo inny uprawniony do tego podmiot, np. wykonawca modernizacji, może wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od obowiązku stosowania TSI w przypadku: 1) publikacji nowych TSI w czasie: projektowania lub budowy nowego podsystemu albo modernizacji lub odnowienia istniejącego podsystemu albo jego części - na zaawansowanym etapie realizacji lub będących przedmiotem zobowiązań umownych; 2) projektów dotyczących odnowienia lub modernizacji istniejącego podsystemu – gdy skrajnia ładunkowa, szerokość toru, odstęp między osiami torów lub system zasilania elektrotrakcyjnego tego podsystemu nie są zgodne z TSI dotyczącymi tego podsystemu; 3) projektów dotyczących odnowienia, rozbudowy lub modernizacji istniejącego podsystemu – gdy zastosowanie TSI podważyłoby opłacalność ekonomiczną projektu lub spójność sieci kolejowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) konieczności szybkiego przywrócenia spójności sieci kolejowej w następstwie poważnego wypadku lub klęski żywiołowej – gdy z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie jest możliwe częściowe lub pełne zastosowanie TSI. Odstępstwo od obowiązku stosowania TSI (art. 25f utk)

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wnioskodawca: podmiot, o którym mowa w art. 25f ust. 1 utk, Załączniki: dokumentacja w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego zawierająca (art. 25f ust. 2 utk): 1) opis prac, urządzeń, budowli, pojazdów, oprogramowań i usług, których dotyczy odstępstwo, dokładne określenie terminów realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy odstępstwo, parametrów technicznych, położenia geograficznego oraz zakresu technicznego i eksploatacyjnego oddziaływania na system kolei; 2) odniesienie do TSI, których dotyczy wniosek o przyznanie odstępstwa; 3) odniesienie do krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych określonych przez wnioskodawcę → lista Prezesa UTK; 4) dowody poświadczające zaawansowany etap realizacji projektu – w przypadku publikacji nowych TSI w czasie projektowania lub budowy nowego podsystemu albo modernizacji lub odnowienia istniejącego podsystemu; 5) uzasadnienie techniczne, ekonomiczne, handlowe, eksploatacyjne lub administracyjne wskazujące na konieczność udzielenia odstępstwa; 6) inne dokumenty uzasadniające wniosek o przyznanie odstępstwa. Wniosek o przyznanie odstępstwa od stosowania TSI

12 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Procedura przyznania odstępstwa od stosowania TSI Podmiot, o którym mowa w art. 25f ust. 1 utk złożenie wniosku o przyznanie odstępstwa od stosowania TSI Prezes UTK przekazanie informacji o planowanym odstępstwie wraz z dokumentacją i zawieszenie postępowania Komisja Europejska Wnioskodawca decyzja odmowna opinia pozytywna brak opinii w ciągu 6 m-cy od otrzymania dokumentacji Prezes UTK wydaje decyzję przyznającą odstępstwo od obowiązku stosowania TSI (w przypadkach określonych w art. 25f ust. 5 i 6 utk ) Prezes UTK wydaje decyzję odmowną opinia negatywna Prezes UTK wydaje decyzję przyznającą odstępstwo od obowiązku stosowania TSI

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa art. 25ca utk: podsystemy i składniki interoperacyjności poddaje się: 1)certyfikacji – przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, która wydaje certyfikat weryfikacji WE podsystemu/pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu lub certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, na podstawie których producent (lub inny uprawniony do tego podmiot) wystawia odpowiednio: deklarację weryfikacji WE podsystemu/pośrednią deklarację weryfikacji WE podsystemu lub deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności; 2)badaniom – przez notyfikowane laboratorium; 3) sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei – przez notyfikowaną jednostkę kontrolującą; dokonanie weryfikacji WE podsystemu jest obowiązkowe przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu; po uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu, Prezes UTK w trakcie jego eksploatacji może sprawdzić spełnienie wymagań bezpieczeństwa zawartych w TSI lub przepisach wykonawczych (lista Prezesa UTK) – w przypadku infrastruktury – w ramach wydawania autoryzacji bezpieczeństwa i kontroli spełnienia wymagań zawartych w autoryzacji bezpieczeństwa. Ocena zgodności podsystemu

14 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Art. 25e ust. 2 utk: producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy, dysponent, importer, inwestor, podmiot zamawiający. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy (należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej); Załączniki do wniosku (art. 25e ust. 3 utk): 1)deklaracja weryfikacji WE podsystemu, 2)certyfikat weryfikacji WE podsystemu, 3)dokumentacja przebiegu weryfikacji WE podsystemu, 4)kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji wchodzących w skład podsystemu urządzeń lub budowli ujętych w wykazie rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu; Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia dla dwóch lub trzech podsystemów wszczyna odpowiednio dwa lub trzy postępowania, co oznacza konieczność załączenia przez wnioskodawcę dwóch lub trzech kompletów dokumentów, w tym pełnomocnictw i dowodów uiszczenia opłat skarbowych;

16 W przypadku skorzystania przez wnioskodawcę z przepisów przejściowych zawartych w TSI umożliwiających niestosowanie całej lub części TSI bądź też skorzystania z wyjątków przewidzianych w odpowiedniej TSI, powinno być to zawarte i odpowiednio uzasadnione we wniosku i w certyfikacie weryfikacji WE; W przypadku korzystania z wyjątków przewidzianych w ustawie o transporcie kolejowym dotyczących sieci kolejowych albo ich części nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI (art. 25d ust. 1 pkt 2 utk) należy mieć na uwadze planowane rozszerzenie TSI na całą sieć kolejową państw członkowskich UE oraz fakt, że Prezes UTK bierze pod uwagę stan prawny obowiązujący na dzień wydania decyzji; Do wniosków o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji oraz do wniosków o wydanie decyzji stwierdzających obowiązek uzyskania zezwolenia (art. 25k utk) jak również w przypadku poinformowania Prezesa UTK o zakresie prac odnowieniowych należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei (Dz. U. z 2004 r., Nr 169, poz. 1772). Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne

17 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Dokumentacja przebiegu weryfikacji WE podsystemu obejmuje całość dokumentacji zgromadzonej w trakcie przeprowadzania weryfikacji WE. Jest pojęciem szerszym od pojęcia dokumentacji technicznej, o której mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności; Dokumentacja przebiegu weryfikacji WE podsystemu powinna być przekazana Prezesowi UTK na informatycznym nośniku danych w postaci dokumentu elektronicznego pozbawionego możliwości jego modyfikacji; Weryfikacja WE podsystemu powinna odpowiadać zakresowi przewidzianemu w odpowiednich TSI i powinna pokrywać punkty wskazane w poszczególnych TSI (np. w załączniku B w przypadku TSI INF CR i TSI ENE CR); Deklaracja weryfikacji WE podsystemu: oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei. Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne c.d.

18 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Deklaracja weryfikacji WE podsystemu potwierdza spełnienie wymagań zasadniczych. Musi zawierać elementy wskazane w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności: -odniesienie do dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny; -nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent – także firmę i adres producenta; -ogólny opis podsystemu; -nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących, które przeprowadziły procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami; -odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją WE podsystemu (np. do certyfikatu weryfikacji WE); -informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji; -termin ważności deklaracji weryfikacji WE podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony; -imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu; -datę wystawienia deklaracji weryfikacji WE podsystemu. Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne c.d.

19 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Dokumentacja techniczna dołączana do deklaracji weryfikacji WE podsystemu obejmuje: dokumenty określające cechy charakterystyczne podsystemu, w szczególności odpowiednio: ogólne i szczegółowe rysunki wykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania; wykaz składników interoperacyjności zawartych w podsystemie; kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności oraz kopie protokołów z przeprowadzonych, przez jednostki notyfikowane na podstawie specyfikacji europejskich, testów i badań; pośrednie certyfikaty weryfikacji WE podsystemu i pośrednie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, o ile zostały wydane; certyfikat weryfikacji WE podsystemu podpisany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury weryfikacji WE podsystemu wraz z dołączonymi zapisami obliczeniowymi oraz sprawozdaniami z przeprowadzonych wizyt i audytów; inne certyfikaty, o ile zostały wydane. Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne c.d.

20 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Procedura wydawania zezwolenia przez Prezesa UTK Podmiot, o którym mowa w art. 25e ust. 2 utk Prezes UTK Prowadzi postępowanie administracyjne złożenie wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w art. 25e ust. 3 utk może wymagać przeprowadzenia dodatkowych kontroli na podstawie art. 25e ust. 6 utk Prezes UTK wydaje decyzję kończącą postępowanie Decyzja wydająca zezwolenie Decyzja odmowna Decyzja umarzająca postępowanie

21 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Podpisanie wniosku przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy; Złożenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia dla kilku różnych podsystemów; Nieuzasadnianie wniosków (dotyczy zwłaszcza korzystania z okresów przejściowych TSI i wyjątków określonych w TSI); Składanie kopii dokumentów niepoświadczonych zgodnie z KPA zamiast oryginałów; Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną; Niezałączenie do wniosku dokumentów wymaganych przepisami prawa; Wadliwie sporządzenie deklaracji weryfikacji WE podsystemu; Nieuiszczenie opłaty wstępnej lub brak potwierdzenia wniesienia opłaty. Najczęściej popełniane błędy

22 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa e-mail: utk@utk.gov.pl www.utk.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI PODSYSTEMU STRUKTURALNEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google