Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie Województwo Warmińsko-Mazurskie."— Zapis prezentacji:

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie Województwo Warmińsko-Mazurskie

2 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ”

3 Priorytet I: Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie

4 Tytuł projektu „POZYTYWNA RODZINA”

5 Budżet projektu Wnioskowana kwota dofinansowania 12000,00 PLN Wartość wkładu własnego 3000,00 PLN Całkowity koszt projektu 15000,00 PLN Udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu 20 %

6 Budżet projektu po otrzymaniu nagrody Wnioskowana kwota dofinansowania 17000,00 PLN Wartość wkładu własnego 4250,00 PLN Całkowity koszt projektu 21250,00 PLN Udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu 20 %

7 Czas realizacji projektu Projekt realizowany jest od VIII do XII 2014 roku

8 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb Uchwałą Nr IX/69/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2011 r. przyjęto Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.

9 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb Celem głównym niniejszego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest podejmowanie wszelkich działań wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Gietrzwałd na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb Celami szczegółowymi są miedzy innymi: Systematyczne poszerzanie wiedzy społeczności lokalnej oraz służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem;

11 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb wspieranie osób dotkniętych przemocą w sytuacjach kryzysowych; ograniczanie występowania zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży; inicjowanie i podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania i zmniejszania skali zjawiska przemocy w rodzinie.

12 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb Przedstawiciele służb wchodzących w skład ZI i GR zgłaszali konieczność działań, które nie były realizowane na terenie Gminy Gietrzwałd.

13 W szczególności działań skierowanych do trzech grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dzieci i rodziców, całej społeczności lokalnej.

14 Realizacja działań związana jest z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych, przewyższających możliwości Gminy Gietrzwałd i bez pozyskania dodatkowych środków finansowych planowane działania nie mogły być zrealizowane.

15 Działania realizowane w projekcie wynikają bezpośrednio z dokonanej analizy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

16 Działania te mają na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez: zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie

17 zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych realizowanie programów promujących prawidłowe metody wychowawcze.

18 Realizowane działania Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty) Warsztaty wychowawcze Impreza lokalna

19 Realizowane działania: I.Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty) Trening interpersonalny z elementami socjoterapii skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, prowadzony przez psychologa przy wsparciu aktora (grupa ok. 20 uczestników). Są to zajęcia cyklicznie ukierunkowane na główne problemy wieku dojrzewania pojawiające się w grupie rówieśniczej i rodzinie.

20 Program zakłada warsztaty psychoedukacyjne wykorzystujące dramę jako formę komunikacji, podczas której pod nadzorem psychologa uczestnicy wykonują zadania teatralne na zadany temat, rozgrywając różne scenariusze rozwiązywania konfliktów.

21 W trakcie warsztatów prowadzone są także pogadanki i wykłady dotyczące przyczyn i skutków przemocy oraz instytucji niosących wsparcie osobom dotkniętym przemocą.

22 Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty)

23

24

25

26 Warsztaty te maja za zadanie: uświadomić uczestników na temat przyczyn agresji oraz rodzajów przemocy i skutków jej stosowania w rodzinie i w grupie rówieśniczej.

27 poprawić sytuację dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą poprzez: - umożliwienie im zbudowania pozytywnego wizerunku samego siebie; - nabycie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w rodzinie i grupie rówieśniczej;

28 - nabycie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą i bycia asertywnym; - naukę technik relaksacyjnych; - rozpoczęcie procesu samorealizacji.

29 Rekrutacja grupy Uczestnicy projektu wytypowani byli przez pedagoga szkolnego, pracowników socjalnych oraz innych członków ZI i GR.

30 Zakończenie warsztatów teatralnych Na zakończenie dzieci przedstawią spektakl teatralny zbierający najważniejsze etiudy przedstawiające wypracowane podczas programu sposoby rozwiązywania konfliktów i unikania zachowań przemocowych.

31 W ramach zajęć zaplanowano wyjazd uczestników wraz z rodzicami(opiekunami) na spektakl teatralny.

32 II. Warsztaty wychowawcze Zajęcia obejmujące swoim programem umiejętność komunikowania się. Skierowane są do dzieci ( kl. VI Sz P i I,II,III Gimnazjum) i rodziców, a wykorzystujące podstawowe zagadnienia Szkoły dla Rodziców oraz naukę technik mediacyjnych. Warsztaty obejmują 30-godzinny blok zajęć (10 spotkań x w tygodniu po 3h każde) prowadzonych przez psychologa i pedagoga dla grupy maksymalnie 14 osób

33 Poprzez zajęcia skierowane początkowo do rodziców i dzieci osobno, aż do spotkań wspólnych uczą rozwiązywania podstawowych sytuacji konfliktowych na linii dorosły-dziecko i zapobiegają zachowaniom przemocowym. W ramach zajęć zaplanowano wspólny wyjazd, dzieci i rodziców, do kręgielni celem wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu.

34 Wyjazd na kręgielnię

35

36

37

38

39

40 Dzięki zajęciom uczestnicy: nabędą umiejętność skutecznej komunikacji, co znacznie ograniczy uciekanie się do przemocy jako ostatecznej formy wywierania nacisku. będą świadomi przyczyn i skutków przemocy. rodzice nabędą umiejętność modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez uciekania się do różnorodnych form przemocy.

41 III. Impreza lokalna Na zakończenie, podczas imprezy lokalnej dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach teatralnych, przedstawią najważniejsze etiudy przedstawiające wypracowane podczas zajęć sposoby rozwiązywania konfliktów i zachowań przemocowych.

42 W ramach projektu zakupiono ulotki, broszury i plakaty związane z przeciwdziałaniem przemocy. Zakupione materiały profilaktyczne będą rozdawane podczas imprezy lokalnej oraz zostały przekazane szkołom i ośrodkom zdrowia.

43 Instytucje zaangażowane w realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie Fundacji Pomocy Dzieciom "Oczyma Dziecka"

44 Rezultaty projektu Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie; Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie;

45 Rezultaty projektu Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie; Poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie.

46 Dziękuję za uwagę Anna Otta


Pobierz ppt "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie Województwo Warmińsko-Mazurskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google