Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie"— Zapis prezentacji:

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie
Województwo Warmińsko-Mazurskie

2 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

3 Priorytet I: Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie

4 Tytuł projektu „POZYTYWNA RODZINA”

5 Budżet projektu Wnioskowana kwota dofinansowania 12000,00 PLN
Wartość wkładu własnego 3000,00 PLN Całkowity koszt projektu 15000,00 PLN Udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu 20 %

6 Budżet projektu po otrzymaniu nagrody
Wnioskowana kwota dofinansowania ,00 PLN Wartość wkładu własnego 4250,00 PLN Całkowity koszt projektu 21250,00 PLN Udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu 20 %

7 Czas realizacji projektu
Projekt realizowany jest od VIII do XII 2014 roku

8 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb
Uchwałą Nr IX/69/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2011 r. przyjęto Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata

9 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb
Celem głównym niniejszego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest podejmowanie wszelkich działań wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Gietrzwałd na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb
Celami szczegółowymi są miedzy innymi: Systematyczne poszerzanie wiedzy społeczności lokalnej oraz służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem;

11 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb
wspieranie osób dotkniętych przemocą w sytuacjach kryzysowych; ograniczanie występowania zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży; inicjowanie i podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania i zmniejszania skali zjawiska przemocy w rodzinie.

12 Diagnoza sytuacji i analiza potrzeb
Przedstawiciele służb wchodzących w skład ZI i GR zgłaszali konieczność działań, które nie były realizowane na terenie Gminy Gietrzwałd.

13 W szczególności działań skierowanych do trzech grup odbiorców:
dzieci, młodzieży, dzieci i rodziców, całej społeczności lokalnej.

14 Realizacja działań związana jest
z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych, przewyższających możliwości Gminy Gietrzwałd i bez pozyskania dodatkowych środków finansowych planowane działania nie mogły być zrealizowane.

15 Działania realizowane w projekcie wynikają bezpośrednio z dokonanej analizy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

16 poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie
Działania te mają na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez: zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie

17 zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych,
propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych realizowanie programów promujących prawidłowe metody wychowawcze.

18 Realizowane działania
Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty) Warsztaty wychowawcze Impreza lokalna

19 Realizowane działania:
Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty) Trening interpersonalny z elementami socjoterapii skierowany do dzieci i młodzieży w wieku lat, prowadzony przez psychologa przy wsparciu aktora (grupa ok. 20 uczestników). Są to zajęcia cyklicznie ukierunkowane na główne problemy wieku dojrzewania pojawiające się w grupie rówieśniczej i rodzinie.

20 Program zakłada warsztaty psychoedukacyjne wykorzystujące dramę jako formę komunikacji, podczas której pod nadzorem psychologa uczestnicy wykonują zadania teatralne na zadany temat, rozgrywając różne scenariusze rozwiązywania konfliktów.

21 W trakcie warsztatów prowadzone są także pogadanki i wykłady dotyczące przyczyn i skutków przemocy oraz instytucji niosących wsparcie osobom dotkniętym przemocą.

22 Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty)

23 Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty)

24 Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty)

25 Teatr Młodzieżowo-Dziecięcy (warsztaty)

26 Warsztaty te maja za zadanie:
uświadomić uczestników na temat przyczyn agresji oraz rodzajów przemocy i skutków jej stosowania w rodzinie i w grupie rówieśniczej.

27 - umożliwienie im zbudowania pozytywnego wizerunku samego siebie;
poprawić sytuację dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą poprzez: - umożliwienie im zbudowania pozytywnego wizerunku samego siebie; - nabycie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w rodzinie i grupie rówieśniczej;

28 z presją rówieśniczą i bycia asertywnym;
- nabycie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą i bycia asertywnym; - naukę technik relaksacyjnych; - rozpoczęcie procesu samorealizacji.

29 Rekrutacja grupy Uczestnicy projektu wytypowani byli przez pedagoga szkolnego, pracowników socjalnych oraz innych członków ZI i GR.

30 Zakończenie warsztatów teatralnych
Na zakończenie dzieci przedstawią spektakl teatralny zbierający najważniejsze etiudy przedstawiające wypracowane podczas programu sposoby rozwiązywania konfliktów i unikania zachowań przemocowych.

31 z rodzicami(opiekunami) na spektakl teatralny.
W ramach zajęć zaplanowano wyjazd uczestników wraz z rodzicami(opiekunami) na spektakl teatralny.

32 II. Warsztaty wychowawcze Zajęcia obejmujące swoim programem umiejętność komunikowania się. Skierowane są do dzieci ( kl. VI Sz P i I,II,III Gimnazjum) i rodziców, a wykorzystujące podstawowe zagadnienia Szkoły dla Rodziców oraz naukę technik mediacyjnych. Warsztaty obejmują 30-godzinny blok zajęć (10 spotkań x w tygodniu po 3h każde) prowadzonych przez psychologa i pedagoga dla grupy maksymalnie 14 osób

33 Poprzez zajęcia skierowane początkowo do rodziców i dzieci osobno, aż do spotkań wspólnych uczą rozwiązywania podstawowych sytuacji konfliktowych na linii dorosły-dziecko i zapobiegają zachowaniom przemocowym. W ramach zajęć zaplanowano wspólny wyjazd, dzieci i rodziców, do kręgielni celem wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu.

34 Wyjazd na kręgielnię

35 Wyjazd na kręgielnię

36 Wyjazd na kręgielnię

37 Wyjazd na kręgielnię

38 Wyjazd na kręgielnię

39 Wyjazd na kręgielnię

40 Dzięki zajęciom uczestnicy:
nabędą umiejętność skutecznej komunikacji, co znacznie ograniczy uciekanie się do przemocy jako ostatecznej formy wywierania nacisku. będą świadomi przyczyn i skutków przemocy. rodzice nabędą umiejętność modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez uciekania się do różnorodnych form przemocy.

41 i zachowań przemocowych.
III. Impreza lokalna Na zakończenie, podczas imprezy lokalnej dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach teatralnych, przedstawią najważniejsze etiudy przedstawiające wypracowane podczas zajęć sposoby rozwiązywania konfliktów i zachowań przemocowych.

42 W ramach projektu zakupiono ulotki, broszury i plakaty związane
z przeciwdziałaniem przemocy. Zakupione materiały profilaktyczne będą rozdawane podczas imprezy lokalnej oraz zostały przekazane szkołom i ośrodkom zdrowia.

43 Instytucje zaangażowane w realizację projektu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie Fundacji Pomocy Dzieciom "Oczyma Dziecka"

44 Rezultaty projektu Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie; Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie;

45 Rezultaty projektu Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie; Poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie.

46 Dziękuję za uwagę Anna Otta


Pobierz ppt "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google