Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szybka terapia onkologiczna Olsztyn, dnia 9 -11 grudnia 2014 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szybka terapia onkologiczna Olsztyn, dnia 9 -11 grudnia 2014 roku."— Zapis prezentacji:

1 Szybka terapia onkologiczna Olsztyn, dnia 9 -11 grudnia 2014 roku.

2 Logo szybkiej terapii onkologicznej

3 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

4 Podstawy prawne  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

5 Cel projektu: jak najszybsze zdiagnozowanie i bezzwłocznie rozpoczęcie leczenia pacjenta, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową – poprawa dostępności do szybkiej diagnostyki onkologicznej i szybkiego leczenia nowotworów złośliwych. Plan osiągnięcia celu: szybka diagnostyka szybkie leczenie skoordynowana opieka.

6 Założenia szybkiej terapii onkologicznej: - wprowadzenie maksymalnego czasu na diagnostykę onkologiczną, - wprowadzenie kompleksowości leczenia, - zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych, - wprowadzenie stałego audytu i monitoringu wydatkowania środków, - w perspektywie: wymogi jakościowe jako nadrzędne nad sprzętowymi.

7 Oczekiwane korzyści: ▪ zmniejszenie kolejek dla osób z podejrzeniem nowotworu złośliwego, z wyjątkiem nowotworów skóry, oprócz czerniaka skóry (kody rozpoznań ICD-10 C00–C97, bez C44, D00–D09, bez D04 oraz D37–D48), ▪ klarowna ścieżka pacjenta, ▪ większa przeżywalność (perspektywa średnio- i długoterminowa), ▪ mniejsze koszty leczenia (perspektywa średnio- i długoterminowa).

8 Zmiany w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Rozszerzony zostanie katalog badań będących w kompetencji lekarz POZ. Uwaga: katalog badań lekarza POZ nie będzie zawierał badań MRI i TK.

9 Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz POZ zleca podstawową diagnostykę pacjenta. Jeśli lekarz POZ uzna, na podstawie wykonanych badań, że konieczne jest skierowanie pacjenta do lekarza specjalisty, wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

10 Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz POZ może wydać kartę również na podstawie samego obrazu klinicznego – w sytuacji ewidentnie wskazującej na chorobę nowotworową. Pacjent przyjmowany jest do lekarza specjalisty na podstawie karty DiLO, która zastępuje skierowanie.

11

12 Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera: - oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, - oznaczenie kolejnych świadczeniodawców, w tym lekarzy, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej, - dane medyczne (opis objawów, przeprowadzonych badań diagnostycznych, rozpoznania, plan leczenia onkologicznego), - unikalny numer identyfikacyjny, - numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego z Krajowego Rejestru Nowotworów, - dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy.

13 Ze względu na miejsce wydania wyróżnia się 4 warianty wydania oraz obsługi karty DiLO Wydanie karty w POZ Wydanie karty w AOS Wydanie karty w szpitalu Wydanie karty w szpitalu – kontynuacja leczenia (dla osób, których leczenie rozpoczęło się przed 1 stycznia 2015)

14 Wydanie karty w szpitalu – kontynuacja leczenia rozpoczętego przed 2015 już w ramach SSO Poradnia POZ Diagnostyka wstępna Zabieg operacyjny Diagnostyka pogłębiona Konsylium Leczenie Wydanie karty w POZ Wydanie karty w AOS Wydanie karty w szpitalu

15 Karta DiLO Karta jest ważna tylko wtedy gdy zawiera pieczęć i podpis lekarza stawiającego rozpoznanie oraz pieczęć świadczeniodawcy, u którego postawiono rozpoznanie. Pacjent w określonej grupie rozpoznań może posługiwać się jedną aktywną kartą DiLO.

16 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

17 Podstawy prawne  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

18 Główne kierunki zmian w AOS:  wyodrębnienie zakresu skojarzonego dotyczącego diagnostyki onkologicznej – świadczenia nielimitowane,  wyodrębnienie zakresu skojarzonego dla pacjentów pierwszorazowych,  wprowadzenie odrębnej kolejki dla pacjentów diagnozowanych w kierunku choroby nowotworowej,  wprowadzenie porady receptowej,  wprowadzenie skierowań do okulisty i dermatologa.

19  Diagnostyka onkologiczna realizowana jest jako zakres skojarzony w zakresach:  audiologii i foniatrii,  endokrynologii oraz endokrynologii dla dzieci,  gastroenterologii oraz gastroenterologii dla dzieci,  hematologii,  hepatologii,  onkologii i hematologii dziecięcej,  nefrologii oraz nefrologii dla dzieci,  dermatologii i wenerologii,  neurologii oraz neurologii dziecięcej,  gruźlicy i chorób płuc oraz gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,  położnictwa i ginekologii oraz ginekologii dla dziewcząt,  chirurgii ogólnej,  chirurgii dziecięcej,  proktologii,  chirurgii klatki piersiowej,  chirurgii onkologicznej oraz chirurgii onkologicznej dla dzieci,  neurochirurgii oraz neurochirurgii dla dzieci,  okulistyki oraz okulistyki dla dzieci,  otolaryngologii oraz otolaryngologii dziecięcej,  chirurgii szczękowo – twarzowej,  urologii oraz urologii dziecięcej.

20 Etapy diagnostyki onkologicznej  Wstępna diagnostyka onkologiczna – potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego.  Pogłębiona diagnostyka onkologiczna – szczegółowe zróżnicowanie – zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną między innymi typu histopatologicznego nowotworu oraz ocenę zaawansowania stanu chorobowego, w zakresie umożliwiającym ustalenie zindywidualizowanego planu leczenia.

21 Pakiet onkologia ▪ Możliwość wykonania wstępnych badań ▪ Terminowość diagnostycznych (porozumienia z podwykonawcami) ▪ Możliwość wykonania wstępnych i pogłębionych badań ▪ Terminowość diagnostycznych (porozumienia z podwykonawcami) Podejrzenie raka Wstępna diagnostyka Pogłębiona diagnostyka Pierwsza terapia POZAOSSieć diagnostyczno-terapeutyczna POZAOS Sieć terapeutyczna Model 1 Model 2

22 Koordynowana ścieżka diagnostyki i leczenia Lekarz AOS: diagnostyka wstępna diagnostyka pogłębiona rozpoznanie nowotworu skierowanie do leczenia Lekarz AOS: diagnostyka wstępna diagnostyka pogłębiona rozpoznanie nowotworu skierowanie do leczenia Lekarz POZ: badanie lekarskie diagnostyka podstawowa podejrzenie nowotworu karta diagnostyki i leczenia nowotworu („zielona karta”) Lekarz POZ: badanie lekarskie diagnostyka podstawowa podejrzenie nowotworu karta diagnostyki i leczenia nowotworu („zielona karta”) Chirurgia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: o chirurgia o radioterapia o chemioterapia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: o chirurgia o radioterapia o chemioterapia Chemioterapia Radioterapia Diagnostyka wstępna POZ Szpital AOS Diagnostyka pogłębiona (umiejscowienie, stadium)

23 Koordynowana ścieżka diagnostyki i leczenia (ścieżka czasu – docelowa) Lekarz AOS Lekarz POZ Chirurgia Konsylium Chemioterapia Radioterapia Diagnostyka wstępna 14 dni Diagnostyka wstępna 14 dni Szpital AOS Diagnostyka pogłębiona 28 dni Diagnostyka pogłębiona 28 dni 14 dni 7 dni POZ 14 dni

24 Ścieżka modyfikowana (do potrzeb) Lekarz AOS (zwykle ten sam): diagnostyka pogłębiona rozpoznanie nowotworu skierowanie do leczenia Lekarz AOS (zwykle ten sam): diagnostyka pogłębiona rozpoznanie nowotworu skierowanie do leczenia Lekarz AOS: badanie lekarskie diagnostyka w ramach kompetencji i umowy AOS „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego Lekarz AOS: badanie lekarskie diagnostyka w ramach kompetencji i umowy AOS „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego Chirurgia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: o chirurgia o radioterapia o chemioterapia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: o chirurgia o radioterapia o chemioterapia Chemioterapia Radioterapia Szpital AOS Diagnostyka pogłębiona (umiejscowienie, stadium)

25 Oddział szpitalny: diagnostyka w ramach kompetencji i umowy SZP rozpoznanie nowotworu (umiejscowienie, stadium) „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego skierowanie do leczenia Oddział szpitalny: diagnostyka w ramach kompetencji i umowy SZP rozpoznanie nowotworu (umiejscowienie, stadium) „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego skierowanie do leczenia Chirurgia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: o chirurgia o radioterapia o chemioterapia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: o chirurgia o radioterapia o chemioterapia Chemioterapia Radioterapia Szpital (może być ten sam) Szpital Ścieżka modyfikowana (do potrzeb)

26 Procedury medyczne realizowane w ramach diagnostycznych pakietów onkologicznych  Badania USG.  Badania RTG.  Badania mammograficzne.  Badania scyntygrafii komputerowej.  Badania TK.  Badania RM.  Biopsje.  Badania endoskopowe.  Badania PET.  Badania histopatologiczne.  Badania antygenów nowotworowych.

27 Świadczeniodawca realizujący świadczenia diagnostyki onkologicznej obowiązany jest do:  prowadzenia odrębnej listy oczekujących na udzielenie świadczenia dla świadczeniobiorców objętych diagnostyka onkologiczną – przepisu tego nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry - z wyjątkiem czerniaka skóry,  zapewnienia dostępu i finansowania w ramach diagnostyki onkologicznej, co najmniej, do badań:  TK,  RM,  PET,  medycyny nuklearnej,  badań endoskopowych,  badań histopatologicznych,  posiadania procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

28 Świadczeniodawca realizujący świadczenia diagnostyki onkologicznej obowiązany jest do:  Wykonania diagnostyki onkologicznej w terminie 35 dni:  czas od dnia zapisania się na listę oczekujących do dnia uzyskania porady początkowej rozpoczynającej wstępną diagnostykę onkologiczną nie może przekroczyć 14 dni,  czas wykonania diagnostyki wstępnej nie może przekroczyć 14 dni,  czas wykonania diagnostyki pogłębionej nie może przekroczyć 14 dni.  Nie może upłynąć więcej niż 7 dni od dnia zakończenia diagnostyki wstępnej do wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną:  nie może upłynąć więcej niż 7 dni od dnia zapisania się na listę oczekujących, do wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego w innej lokalizacji niż będąca podstawą realizacji wstępnej diagnostyki onkologicznej.

29 Sprawozdawanie świadczeń diagnostyki onkologicznej Koniecznym jest sprawozdawanie w szczególności:  kodu rozpoznania, według klasyfikacji ICD-10, postawionego po przeprowadzeniu odpowiednio wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej,  kodów istotnych procedur medycznych, według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9, z obowiązkowym wskazaniem tych badań wymienionych w załączniku 5c do zarządzenia, które zostały wykonane u świadczeniobiorcy,  daty wykonania porady początkowej, odpowiednio w ramach wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej,  numeru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust.1 ustawy.

30 Rozliczenie diagnostyki onkologicznej  Rozliczenie wstępnej oraz pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie danej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego możliwe jest z wykorzystaniem jednego pakietu onkologicznego wskazanego dla diagnostyki wstępnej lub pogłębionej (załącznik nr 5c do zarządzenia).  Warunkiem rozliczenia świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej jest wykonanie zestawu badań, pozwalających na określenie zaawansowania choroby nowotworowej, zakończone: - skierowaniem świadczeniobiorcy na leczenie onkologiczne i wydaniem nieodpłatnie kopii dokumentacji medycznej umożliwiającej opracowanie zindywidualizowanego planu leczenia.

31  W celu udokumentowania rozliczeń diagnostycznych pakietów onkologicznych koniecznym jest dołączenie do dokumentacji medycznej kopii karty DiLO.  Jeśli w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu, świadczeniobiorca pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, który wykonywał diagnostykę.  Jeśli zakończono leczenie onkologiczne, świadczeniobiorca pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, który zakończył leczenie. W OBU PRZYPADKACH ŚWIADCZENIODAWCA PRZEKAZUJE KARTĘ DIOL WRAZ Z KOPIĄ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ LUB LECZENIA ONKOLOGICZNEGO LEKARZOWI POZ

32 Finansowanie świadczeń diagnostyki onkologicznej  Poziom finansowania świadczeń diagnostyki onkologicznej ulega zwiększeniu, jeśli poziom realizacji przewyższy ustalony poziom finansowania.  W przypadku, gdy diagnostyka onkologiczna nie została zrealizowana w określonych terminach - poziom finansowania diagnostyki onkologicznej wykonanej z opóźnieniem ulega obniżeniu do 70% wartości określonej w załączniku nr 5c do zarządzenia.

33

34

35 Wycena pakietów diagnostycznych  Najwyżej wyceniony:  diagnostyka wstępna – nowotwory klatki piersiowej – 71 pkt,  diagnostyka pogłębiona – nowotwory klatki piersiowej – 189 pkt.  Najniżej wyceniony:  diagnostyka wstępna – chłoniaki – 18 pkt,  diagnostyka pogłębiona – chłoniaki – 85 pkt.

36 Pacjent pierwszorazowy  Definicja - świadczeniobiorca, który w ciągu ostatnich 730 dni nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie u danego świadczeniodawcy.  Świadczenia dla pacjentów pierwszorazowych realizowane są w ramach zakresów wskazanych w kolumnie 8 do załącznika 1 część a do zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.  Dotyczy poradni niezabiegowych.

37 Świadczenie wykonywane u pacjenta pierwszorazowego, polega na kompleksowej ocenie stanu zdrowia (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmuje:  podjęcie decyzji diagnostycznej – określenie jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10 oraz  podjęcie decyzji terapeutycznej – w tym, określenie dalszego schematu opieki nad świadczeniobiorcą oraz  wskazanie dalszego trybu opieki, w odniesieniu do podjętej decyzji spośród: * dalsze leczenie w POZ, * pozostawienie w opiece poradni specjalistycznej, * skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny, * skierowanie do szpitala albo * zakończenie leczenia specjalistycznego oraz  przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia oraz  w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zgodnie z art. 32a ustawy;

38 Sprawozdawanie świadczeń pierwszorazowych  Koniecznym jest sprawozdawanie w szczególności:  kodu rozpoznania, według klasyfikacji ICD-10, postawionego po przeprowadzeniu odpowiednio wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej,  kodów istotnych procedur medycznych, według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9,  daty wykonania porady początkowej.

39 Świadczenia pierwszorazowe – rozliczanie

40 Finansowanie świadczeń pierwszorazowych W przypadku, gdy decyzja diagnostyczna u pacjenta pierwszorazowego, rozliczanego w ramach skojarzonego zakresu świadczeń określonego w kolumnie 8 w załączniku nr 1a do zarządzenia, została postawiona w ciągu 42 dni od porady początkowej i spełnione zostały pozostałe warunki, o których mowa w zarządzeniu, wartość rozliczanego świadczenia ulega podwyższeniu wskaźnikiem 1,1.

41 Świadczenie specjalistyczne receptowe  Może być rozliczone nie częściej niż co 90 dni.  Nie może być udzielone w odstępie krótszym niż 14 dni od poprzedniej porady różnego typu.  Wartość porady recepturowej - 1 pkt.

42 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  Wymóg posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 roku w następujących zakresach świadczeń:  położnictwo i ginekologia,  chirurgia ogólna,  chirurgia dziecięca,  proktologia,  chirurgia onkologiczna,  chirurgia onkologiczna dla dzieci,  ortopedia i traumatologia narządu ruchu,  ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,  okulistyka,  okulistyka dla dzieci,  otolaryngologia,  otolaryngologia dziecięca,  chirurgia szczękowo-twarzowa,  urologia,  urologia dziecięca,  chirurgia plastyczna.

43 LECZENIE SZPITALNE

44 Podstawy prawne  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz.1138).  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1441).  Zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 05.12.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.  Zarządzenie nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 05.12.2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia.

45 Zakresy onkologiczne w leczeniu szpitalnym  chirurgia dziecięca,  chirurgia onkologiczna,  chirurgia ogólna,  urologia,  ginekologia onkologiczna,  położnictwo i ginekologia – hospitalizacja, hospitalizacja II i III poziom referencyjny,  chirurgia plastyczna,  otorynolaryngologia,  chirurgia klatki piersiowej,  onkologia i hematologia dziecięca,  chirurgia szczękowo-twarzowa,  gastroenterologia,  ortopedia i traumatologia narządu ruchu,  neurochirurgia,  hematologia,  onkologia kliniczna,  endokrynologia,  okulistyka,  choroby płuc,  radioterapia: teleradioterapia/brachyterapia,  terapia izotopowa.

46 Warunki realizacji pakietu onkologicznego  Powołanie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.  W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie:  onkologii i hematologii dziecięcej,  hematologii,  onkologii klinicznej,  radioterapii lub radioterapii klinicznej,  chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub innej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu, chirurgii dziecięcej,  rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej. KONSYLIUM będzie możliwe do rozliczenia jednorazowo w całym procesie leczenia nowotworu za 5 pkt.

47 Warunki realizacji pakietu onkologicznego  Główne zadania konsylium:  kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii,  ustalenie planu leczenia,  ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane,  wybór koordynatora leczenia,  w konsylium będą mogły uczestniczyć także inne osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny,  konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia, w którym zespół specjalistów będzie konsultował wyniki badań pacjenta i na tej podstawie zakwalifikuje go do właściwego leczenia.

48 Warunki realizacji pakietu onkologicznego  Określenie sposobu postępowania terapeutycznego i podjęcie leczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.  Zapewnienie udokumentowanej koordynacji, w tym dostępu do świadczeń chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej, w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej.  Obowiązek udokumentowania współpracy przez świadczeniodawców niespełniających tego wymogu ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia chemioterapii i radioterapii onkologicznej w celu zapewnienia koordynacji, w tym dostępu do świadczeń, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

49 Warunki realizacji pakietu onkologicznego  Zapewnienie w lokalizacji:  w przypadku leczenia dzieci – oddziału o profilu onkologia i hematologia dziecięca lub chirurgia onkologiczna dziecięca, lub onkologia kliniczna oraz chirurgia dziecięca;  w przypadku nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego – oddziału o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddziału o profilu zabiegowym,  w pozostałych przypadkach – oddziału o profilu zabiegowym.  Odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym stosowanie się do standardów, wytycznych, lub zaleceń postępowania diagnostyczno - terapeutycznego w nowotworach złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny.

50 Warunki realizacji pakietu onkologicznego  Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w zakresie chemioterapii i radioterapii onkologicznej zapewnia zakwaterowanie albo zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń.

51 Pakiet onkologiczny  W załączniku nr 3 b do zarządzenia określone zostały warunki wspólne dla realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.  Dla poszczególnych zakresów świadczeń określono warunki dodatkowo wymagane dla realizacji świadczeń onkologicznych oraz podano grupy JGP wraz z procedurami medycznymi, które rozliczane będą w ramach pakietu onkologicznego – załącznik nr 7.

52 Skierowanie  Świadczeniobiorca posiadający kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego ma prawo do diagnostyki onkologicznej bez skierowania.

53 Ścieżka modyfikowana (do potrzeb) Oddział szpitalny: diagnostyka w ramach kompetencji i umowy SZP rozpoznanie nowotworu (umiejscowienie, stadium) „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego skierowanie do leczenia Oddział szpitalny: diagnostyka w ramach kompetencji i umowy SZP rozpoznanie nowotworu (umiejscowienie, stadium) „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego skierowanie do leczenia Chirurgia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: o chirurgia o radioterapia o chemioterapia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: o chirurgia o radioterapia o chemioterapia Chemioterapia Radioterapia Szpital (może być ten sam) Szpital

54 Chemioterapia  Katalog świadczeń podstawowych zawiera świadczenia ze zmienioną zarządzeniem nr 89/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. punktacją w przypadku różnych rodzajów hospitalizacji.  Hospitalizacja:  u dorosłych w zależności od jej rodzaju pierwsze trzy dni 12 pkt hospitalizacja hematologiczna, 10 pkt hospitalizacja onkologiczna, czwarty dzień odpowiednio 11 lub 9 pkt,  dla dzieci pierwsze trzy dni 16 pkt, kolejne dni po 15 pkt.  Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją świadczeń):  wyceniona na 3 pkt,  realizowana przez świadczeniodawców zapewniających dostęp do świadczeń odpowiednio: w trybie hospitalizacji, leczenie jednego dnia lub ambulatoryjnym, lub posiadających umowę o współpracy z ośrodkiem koordynującym,  Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią:  wyceniona na 2 pkt,  realizowana przez świadczeniodawców niespełniających powyższych warunków.

55 Dokumentacja medyczna diagnostyki onkologicznej  Świadczeniodawca sporządzający dokumentację medyczną dotyczącą diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego ma obowiązek sporządzić i przekazać nieodpłatnie kopię tej dokumentacji świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.  Kopia dokumentacji medycznej stanowi załącznik do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

56  W przypadku:  gdy w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu złośliwego, świadczeniobiorca pozostawia kartę u świadczeniodawcy, który wykonywał tę diagnostykę,  zakończenia leczenia onkologicznego, świadczeniobiorca pozostawia kartę u świadczeniodawcy, który zakończył to leczenie.  Świadczeniodawca przekazuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wraz z kopią dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego lekarzowi POZ, wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru.

57 Kwota zobowiązania  W przypadku umowy SZP lub AOS w części dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, kwotę zobowiązania zmienia się, dostosowując ją do potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego i wykonania tej umowy.

58 Krajowy Rejestr Nowotworów  Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych albo świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy, dokonuje zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów.

59 Rozliczenie świadczeń onkologicznych  W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, kwoty zobowiązania określone w umowie, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń z pakietu onkologicznego, w zakresach określonych w załączniku nr 3b do zarządzenia.

60 Telefoniczne punkty konsultacyjne  Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.  Pod podanymi poniżej numerami telefonów uzyskają Państwo informacje na temat organizacji i finansowania świadczeń od 1 stycznia 2015 r.  Olsztyn  Lecznictwo szpitalne – Pani Joanna Myszkowska, Pani Marta Balewska – tel. 89 678 77 12.  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pani Sylwia Kaliszewicz, Pani Bogusława Leszczyńska – tel. 89 678 77 11.  Podstawowa opieka zdrowotna – Pani Wioletta Kalinowska, Pani Beata Kamienicka – tel. 89 678 77 21.  Elbląg  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pani Natalia Leśniewicz – tel. 89 678 77 53.  Podstawowa opieka zdrowotna – Pani Zofia Kwiatkowska – tel. 89 678 77 51.  Ełk  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pan Tomasz Kłos – tel. 89 678 77 84.  Podstawowa opieka zdrowotna – Pan Karol Wojdyło - tel. 89 678 77 80.

61  Pytania można zadawać za pośrednictwem e-maila stworzonego specjalnie dla świadczeniodawców: pakiet.onkologiczny@nfz- olsztyn.plpakiet.onkologiczny@nfz- olsztyn.pl  Informacje na temat zmian technicznych związanych z wprowadzeniem nowego obowiązku sprawozdawczego od 1 stycznia 2015 roku, w tym w szczególności w zakresie pakietu onkologicznego i systemu obsługi diagnostyki i leczenia onkologicznego uzyskają Państwo pod numerem tel. 89 678 74 23 od Pana Daniela Borysowa.

62 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szybka terapia onkologiczna Olsztyn, dnia 9 -11 grudnia 2014 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google