Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szybka terapia onkologiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szybka terapia onkologiczna"— Zapis prezentacji:

1 Szybka terapia onkologiczna
Olsztyn, dnia grudnia 2014 roku.

2 Logo szybkiej terapii onkologicznej

3 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

4 Podstawy prawne Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

5 Plan osiągnięcia celu:
Cel projektu: jak najszybsze zdiagnozowanie i bezzwłocznie rozpoczęcie leczenia pacjenta, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową – poprawa dostępności do szybkiej diagnostyki onkologicznej i szybkiego leczenia nowotworów złośliwych. Plan osiągnięcia celu: szybka diagnostyka szybkie leczenie skoordynowana opieka.

6 Założenia szybkiej terapii onkologicznej:
- wprowadzenie maksymalnego czasu na diagnostykę onkologiczną, - wprowadzenie kompleksowości leczenia, - zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych, - wprowadzenie stałego audytu i monitoringu wydatkowania środków, - w perspektywie: wymogi jakościowe jako nadrzędne nad sprzętowymi.

7 Oczekiwane korzyści: złośliwego, z wyjątkiem nowotworów skóry, oprócz
▪ zmniejszenie kolejek dla osób z podejrzeniem nowotworu złośliwego, z wyjątkiem nowotworów skóry, oprócz czerniaka skóry (kody rozpoznań ICD-10 C00–C97, bez C44, D00–D09, bez D04 oraz D37–D48), ▪ klarowna ścieżka pacjenta, ▪ większa przeżywalność (perspektywa średnio- i długoterminowa), ▪ mniejsze koszty leczenia (perspektywa średnio- i długoterminowa).

8 Zmiany w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Rozszerzony zostanie katalog badań będących w kompetencji lekarz POZ. Uwaga: katalog badań lekarza POZ nie będzie zawierał badań MRI i TK.

9 Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Lekarz POZ zleca podstawową diagnostykę pacjenta. Jeśli lekarz POZ uzna, na podstawie wykonanych badań, że konieczne jest skierowanie pacjenta do lekarza specjalisty, wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

10 Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Lekarz POZ może wydać kartę również na podstawie samego obrazu klinicznego – w sytuacji ewidentnie wskazującej na chorobę nowotworową. Pacjent przyjmowany jest do lekarza specjalisty na podstawie karty DiLO, która zastępuje skierowanie.

11 diagnostyki i leczenia onkologicznego
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO)

12 Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera:
- oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, - oznaczenie kolejnych świadczeniodawców, w tym lekarzy, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej, - dane medyczne (opis objawów, przeprowadzonych badań diagnostycznych, rozpoznania, plan leczenia onkologicznego), unikalny numer identyfikacyjny, numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego z Krajowego Rejestru Nowotworów, dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy.

13 Ze względu na miejsce wydania wyróżnia się 4 warianty wydania oraz obsługi karty DiLO
Wydanie karty w POZ Wydanie karty w AOS Wydanie karty w szpitalu Wydanie karty w szpitalu – kontynuacja leczenia (dla osób, których leczenie rozpoczęło się przed 1 stycznia 2015)

14 Diagnostyka pogłębiona
Poradnia POZ Diagnostyka wstępna Zabieg operacyjny Diagnostyka pogłębiona Konsylium Leczenie Wydanie karty w szpitalu – kontynuacja leczenia rozpoczętego przed 2015 już w ramach SSO Wydanie karty w POZ Wydanie karty w AOS Wydanie karty w szpitalu

15 Karta DiLO Karta jest ważna tylko wtedy gdy zawiera pieczęć i podpis lekarza stawiającego rozpoznanie oraz pieczęć świadczeniodawcy, u którego postawiono rozpoznanie. Pacjent w określonej grupie rozpoznań może posługiwać się jedną aktywną kartą DiLO.

16 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

17 Podstawy prawne Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

18 Główne kierunki zmian w AOS:
wyodrębnienie zakresu skojarzonego dotyczącego diagnostyki onkologicznej – świadczenia nielimitowane, wyodrębnienie zakresu skojarzonego dla pacjentów pierwszorazowych, wprowadzenie odrębnej kolejki dla pacjentów diagnozowanych w kierunku choroby nowotworowej, wprowadzenie porady receptowej, wprowadzenie skierowań do okulisty i dermatologa.

19 Diagnostyka onkologiczna realizowana jest jako zakres skojarzony w zakresach:
audiologii i foniatrii, endokrynologii oraz endokrynologii dla dzieci, gastroenterologii oraz gastroenterologii dla dzieci, hematologii, hepatologii, onkologii i hematologii dziecięcej, nefrologii oraz nefrologii dla dzieci, dermatologii i wenerologii, neurologii oraz neurologii dziecięcej, gruźlicy i chorób płuc oraz gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, położnictwa i ginekologii oraz ginekologii dla dziewcząt, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, proktologii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii onkologicznej oraz chirurgii onkologicznej dla dzieci, neurochirurgii oraz neurochirurgii dla dzieci, okulistyki oraz okulistyki dla dzieci, otolaryngologii oraz otolaryngologii dziecięcej, chirurgii szczękowo – twarzowej, urologii oraz urologii dziecięcej.

20 Etapy diagnostyki onkologicznej
Wstępna diagnostyka onkologiczna – potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego. Pogłębiona diagnostyka onkologiczna – szczegółowe zróżnicowanie – zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną między innymi typu histopatologicznego nowotworu oraz ocenę zaawansowania stanu chorobowego, w zakresie umożliwiającym ustalenie zindywidualizowanego planu leczenia.

21 Pakiet onkologia Podejrzenie raka Wstępna diagnostyka
▪ Możliwość wykonania wstępnych badań ▪ Terminowość diagnostycznych (porozumienia z podwykonawcami) ▪ Możliwość wykonania wstępnych i pogłębionych badań ▪ Terminowość Podejrzenie raka Wstępna diagnostyka Pogłębiona diagnostyka Pierwsza terapia POZ AOS Sieć diagnostyczno-terapeutyczna Model 1 Sieć terapeutyczna POZ AOS Model 2

22 Koordynowana ścieżka diagnostyki i leczenia
Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: chirurgia radioterapia chemioterapia Szpital Lekarz POZ: badanie lekarskie diagnostyka podstawowa podejrzenie nowotworu karta diagnostyki i leczenia nowotworu („zielona karta”) POZ Chirurgia Chemioterapia Lekarz AOS: diagnostyka wstępna diagnostyka pogłębiona rozpoznanie nowotworu skierowanie do leczenia AOS Radioterapia Diagnostyka wstępna Diagnostyka pogłębiona (umiejscowienie, stadium)

23 Koordynowana ścieżka diagnostyki i leczenia (ścieżka czasu – docelowa)
Lekarz POZ Konsylium Szpital POZ 14 dni 14 dni Chirurgia AOS Lekarz AOS Chemioterapia 7 dni Radioterapia Diagnostyka wstępna 14 dni Diagnostyka pogłębiona 28 dni

24 Ścieżka modyfikowana (do potrzeb)
Lekarz AOS: badanie lekarskie diagnostyka w ramach kompetencji i umowy AOS „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: chirurgia radioterapia chemioterapia Szpital AOS Chirurgia Lekarz AOS (zwykle ten sam): diagnostyka pogłębiona rozpoznanie nowotworu skierowanie do leczenia Chemioterapia Radioterapia Diagnostyka pogłębiona (umiejscowienie, stadium)

25 Szpital (może być ten sam)
Ścieżka modyfikowana (do potrzeb) Oddział szpitalny: diagnostyka w ramach kompetencji i umowy SZP rozpoznanie nowotworu (umiejscowienie, stadium) „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego skierowanie do leczenia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: chirurgia radioterapia chemioterapia Szpital (może być ten sam) Chirurgia Szpital Chemioterapia Radioterapia

26 Procedury medyczne realizowane w ramach diagnostycznych pakietów onkologicznych
Badania USG. Badania RTG. Badania mammograficzne. Badania scyntygrafii komputerowej. Badania TK. Badania RM. Biopsje. Badania endoskopowe. Badania PET. Badania histopatologiczne. Badania antygenów nowotworowych.

27 Świadczeniodawca realizujący świadczenia diagnostyki onkologicznej obowiązany jest do:
prowadzenia odrębnej listy oczekujących na udzielenie świadczenia dla świadczeniobiorców objętych diagnostyka onkologiczną – przepisu tego nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry - z wyjątkiem czerniaka skóry, zapewnienia dostępu i finansowania w ramach diagnostyki onkologicznej, co najmniej, do badań: TK, RM, PET, medycyny nuklearnej, badań endoskopowych, badań histopatologicznych, posiadania procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

28 Świadczeniodawca realizujący świadczenia diagnostyki onkologicznej obowiązany jest do:
Wykonania diagnostyki onkologicznej w terminie 35 dni: czas od dnia zapisania się na listę oczekujących do dnia uzyskania porady początkowej rozpoczynającej wstępną diagnostykę onkologiczną nie może przekroczyć 14 dni, czas wykonania diagnostyki wstępnej nie może przekroczyć 14 dni, czas wykonania diagnostyki pogłębionej nie może przekroczyć 14 dni. Nie może upłynąć więcej niż 7 dni od dnia zakończenia diagnostyki wstępnej do wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną: nie może upłynąć więcej niż 7 dni od dnia zapisania się na listę oczekujących, do wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego w innej lokalizacji niż będąca podstawą realizacji wstępnej diagnostyki onkologicznej.

29 Sprawozdawanie świadczeń diagnostyki onkologicznej
Koniecznym jest sprawozdawanie w szczególności: kodu rozpoznania, według klasyfikacji ICD-10, postawionego po przeprowadzeniu odpowiednio wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej, kodów istotnych procedur medycznych, według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9, z obowiązkowym wskazaniem tych badań wymienionych w załączniku 5c do zarządzenia, które zostały wykonane u świadczeniobiorcy, daty wykonania porady początkowej, odpowiednio w ramach wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej, numeru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust.1 ustawy.

30 Rozliczenie diagnostyki onkologicznej
Rozliczenie wstępnej oraz pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie danej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego możliwe jest z wykorzystaniem jednego pakietu onkologicznego wskazanego dla diagnostyki wstępnej lub pogłębionej (załącznik nr 5c do zarządzenia). Warunkiem rozliczenia świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej jest wykonanie zestawu badań, pozwalających na określenie zaawansowania choroby nowotworowej, zakończone: - skierowaniem świadczeniobiorcy na leczenie onkologiczne i wydaniem nieodpłatnie kopii dokumentacji medycznej umożliwiającej opracowanie zindywidualizowanego planu leczenia.

31 W celu udokumentowania rozliczeń diagnostycznych pakietów onkologicznych koniecznym jest dołączenie do dokumentacji medycznej kopii karty DiLO. Jeśli w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu, świadczeniobiorca pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, który wykonywał diagnostykę. Jeśli zakończono leczenie onkologiczne, świadczeniobiorca pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, który zakończył leczenie. W OBU PRZYPADKACH ŚWIADCZENIODAWCA PRZEKAZUJE KARTĘ DIOL WRAZ Z KOPIĄ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ LUB LECZENIA ONKOLOGICZNEGO LEKARZOWI POZ

32 Finansowanie świadczeń diagnostyki onkologicznej
Poziom finansowania świadczeń diagnostyki onkologicznej ulega zwiększeniu, jeśli poziom realizacji przewyższy ustalony poziom finansowania. W przypadku, gdy diagnostyka onkologiczna nie została zrealizowana w określonych terminach - poziom finansowania diagnostyki onkologicznej wykonanej z opóźnieniem ulega obniżeniu do 70% wartości określonej w załączniku nr 5c do zarządzenia.

33

34

35 Wycena pakietów diagnostycznych
Najwyżej wyceniony: diagnostyka wstępna – nowotwory klatki piersiowej – 71 pkt, diagnostyka pogłębiona – nowotwory klatki piersiowej – 189 pkt. Najniżej wyceniony: diagnostyka wstępna – chłoniaki – 18 pkt, diagnostyka pogłębiona – chłoniaki – 85 pkt.

36 Pacjent pierwszorazowy
Definicja - świadczeniobiorca, który w ciągu ostatnich 730 dni nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie u danego świadczeniodawcy. Świadczenia dla pacjentów pierwszorazowych realizowane są w ramach zakresów wskazanych w kolumnie 8 do załącznika 1 część a do zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Dotyczy poradni niezabiegowych.

37 Świadczenie wykonywane u pacjenta pierwszorazowego, polega na kompleksowej ocenie stanu zdrowia (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmuje: podjęcie decyzji diagnostycznej – określenie jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10 oraz podjęcie decyzji terapeutycznej – w tym, określenie dalszego schematu opieki nad świadczeniobiorcą oraz wskazanie dalszego trybu opieki, w odniesieniu do podjętej decyzji spośród: * dalsze leczenie w POZ, * pozostawienie w opiece poradni specjalistycznej, * skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny, * skierowanie do szpitala albo * zakończenie leczenia specjalistycznego oraz  przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zgodnie z art. 32a ustawy;

38 Sprawozdawanie świadczeń pierwszorazowych
Koniecznym jest sprawozdawanie w szczególności: kodu rozpoznania, według klasyfikacji ICD-10, postawionego po przeprowadzeniu odpowiednio wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej, kodów istotnych procedur medycznych, według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9, daty wykonania porady początkowej.

39 Świadczenia pierwszorazowe – rozliczanie

40 Finansowanie świadczeń pierwszorazowych
W przypadku, gdy decyzja diagnostyczna u pacjenta pierwszorazowego, rozliczanego w ramach skojarzonego zakresu świadczeń określonego w kolumnie 8 w załączniku nr 1a do zarządzenia, została postawiona w ciągu 42 dni od porady początkowej i spełnione zostały pozostałe warunki, o których mowa w zarządzeniu, wartość rozliczanego świadczenia ulega podwyższeniu wskaźnikiem 1,1.

41 Świadczenie specjalistyczne receptowe
Może być rozliczone nie częściej niż co 90 dni. Nie może być udzielone w odstępie krótszym niż 14 dni od poprzedniej porady różnego typu. Wartość porady recepturowej - 1 pkt.

42 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Wymóg posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 roku w następujących zakresach świadczeń: położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, proktologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna dla dzieci, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci, okulistyka, okulistyka dla dzieci, otolaryngologia, otolaryngologia dziecięca, chirurgia szczękowo-twarzowa, urologia, urologia dziecięca, chirurgia plastyczna.

43 LECZENIE SZPITALNE

44 Podstawy prawne Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz.1138). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1441). Zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Zarządzenie nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia.

45 Zakresy onkologiczne w leczeniu szpitalnym
chirurgia dziecięca, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, urologia, ginekologia onkologiczna, położnictwo i ginekologia – hospitalizacja, hospitalizacja II i III poziom referencyjny, chirurgia plastyczna, otorynolaryngologia, chirurgia klatki piersiowej, onkologia i hematologia dziecięca, chirurgia szczękowo-twarzowa, gastroenterologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurochirurgia, hematologia, onkologia kliniczna, endokrynologia, okulistyka, choroby płuc, radioterapia: teleradioterapia/brachyterapia, terapia izotopowa.

46 Warunki realizacji pakietu onkologicznego
Powołanie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie: onkologii i hematologii dziecięcej, hematologii, onkologii klinicznej, radioterapii lub radioterapii klinicznej, chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub innej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu, chirurgii dziecięcej, rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej. KONSYLIUM będzie możliwe do rozliczenia jednorazowo w całym procesie leczenia nowotworu za 5 pkt.

47 Warunki realizacji pakietu onkologicznego
Główne zadania konsylium: kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii, ustalenie planu leczenia, ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane, wybór koordynatora leczenia, w konsylium będą mogły uczestniczyć także inne osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny, konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia, w którym zespół specjalistów będzie konsultował wyniki badań pacjenta i na tej podstawie zakwalifikuje go do właściwego leczenia.

48 Warunki realizacji pakietu onkologicznego
Określenie sposobu postępowania terapeutycznego i podjęcie leczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Zapewnienie udokumentowanej koordynacji, w tym dostępu do świadczeń chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej, w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej. Obowiązek udokumentowania współpracy przez świadczeniodawców niespełniających tego wymogu ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia chemioterapii i radioterapii onkologicznej w celu zapewnienia koordynacji, w tym dostępu do świadczeń, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

49 Warunki realizacji pakietu onkologicznego
Zapewnienie w lokalizacji: w przypadku leczenia dzieci – oddziału o profilu onkologia i hematologia dziecięca lub chirurgia onkologiczna dziecięca, lub onkologia kliniczna oraz chirurgia dziecięca; w przypadku nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego – oddziału o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddziału o profilu zabiegowym, w pozostałych przypadkach – oddziału o profilu zabiegowym. Odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym stosowanie się do standardów, wytycznych, lub zaleceń postępowania diagnostyczno -terapeutycznego w nowotworach złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny.

50 Warunki realizacji pakietu onkologicznego
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w zakresie chemioterapii i radioterapii onkologicznej zapewnia zakwaterowanie albo zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń.

51 Pakiet onkologiczny W załączniku nr 3 b do zarządzenia określone zostały warunki wspólne dla realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej. Dla poszczególnych zakresów świadczeń określono warunki dodatkowo wymagane dla realizacji świadczeń onkologicznych oraz podano grupy JGP wraz z procedurami medycznymi, które rozliczane będą w ramach pakietu onkologicznego – załącznik nr 7.

52 Skierowanie Świadczeniobiorca posiadający kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego ma prawo do diagnostyki onkologicznej bez skierowania.

53 Ścieżka modyfikowana (do potrzeb)
Oddział szpitalny: diagnostyka w ramach kompetencji i umowy SZP rozpoznanie nowotworu (umiejscowienie, stadium) „zielona karta” w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego skierowanie do leczenia Konsylium ustalenie planu leczenia skierowanie do leczenia: chirurgia radioterapia chemioterapia Szpital (może być ten sam) Chirurgia Szpital Chemioterapia Radioterapia

54 Chemioterapia Katalog świadczeń podstawowych zawiera świadczenia ze zmienioną zarządzeniem nr 89/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. punktacją w przypadku różnych rodzajów hospitalizacji. Hospitalizacja: u dorosłych w zależności od jej rodzaju pierwsze trzy dni 12 pkt hospitalizacja hematologiczna, 10 pkt hospitalizacja onkologiczna, czwarty dzień odpowiednio 11 lub 9 pkt, dla dzieci pierwsze trzy dni 16 pkt, kolejne dni po 15 pkt. Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją świadczeń): wyceniona na 3 pkt , realizowana przez świadczeniodawców zapewniających dostęp do świadczeń odpowiednio: w trybie hospitalizacji, leczenie jednego dnia lub ambulatoryjnym, lub posiadających umowę o współpracy z ośrodkiem koordynującym, Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią: wyceniona na 2 pkt, realizowana przez świadczeniodawców niespełniających powyższych warunków.

55 Dokumentacja medyczna diagnostyki onkologicznej
Świadczeniodawca sporządzający dokumentację medyczną dotyczącą diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego ma obowiązek sporządzić i przekazać nieodpłatnie kopię tej dokumentacji świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Kopia dokumentacji medycznej stanowi załącznik do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

56 W przypadku: gdy w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu złośliwego, świadczeniobiorca pozostawia kartę u świadczeniodawcy, który wykonywał tę diagnostykę, zakończenia leczenia onkologicznego, świadczeniobiorca pozostawia kartę u świadczeniodawcy, który zakończył to leczenie. Świadczeniodawca przekazuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wraz z kopią dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego lekarzowi POZ, wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru.

57 Kwota zobowiązania W przypadku umowy SZP lub AOS w części dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, kwotę zobowiązania zmienia się, dostosowując ją do potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego i wykonania tej umowy.

58 Krajowy Rejestr Nowotworów
Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych albo świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy, dokonuje zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów.

59 Rozliczenie świadczeń onkologicznych
W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, kwoty zobowiązania określone w umowie, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń z pakietu onkologicznego, w zakresach określonych w załączniku nr 3b do zarządzenia.

60 Telefoniczne punkty konsultacyjne
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Pod podanymi poniżej numerami telefonów uzyskają Państwo informacje na temat organizacji i finansowania świadczeń od 1 stycznia 2015 r. Olsztyn Lecznictwo szpitalne – Pani Joanna Myszkowska, Pani Marta Balewska – tel Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pani Sylwia Kaliszewicz, Pani Bogusława Leszczyńska – tel Podstawowa opieka zdrowotna – Pani Wioletta Kalinowska, Pani Beata Kamienicka – tel Elbląg Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pani Natalia Leśniewicz – tel Podstawowa opieka zdrowotna – Pani Zofia Kwiatkowska – tel Ełk Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pan Tomasz Kłos – tel Podstawowa opieka zdrowotna – Pan Karol Wojdyło - tel

61 Pytania można zadawać za pośrednictwem a stworzonego specjalnie dla świadczeniodawców: Informacje na temat zmian technicznych związanych z wprowadzeniem nowego obowiązku sprawozdawczego od 1 stycznia 2015 roku, w tym w szczególności w zakresie pakietu onkologicznego i systemu obsługi diagnostyki i leczenia onkologicznego uzyskają Państwo pod numerem tel od Pana Daniela Borysowa.

62 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szybka terapia onkologiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google