Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi Drzonków, 5 grudnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi Drzonków, 5 grudnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi Drzonków, 5 grudnia 2014 r.

2 2 Program współpracy Uchwała nr LXXIV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

3 3 Obszary finansowania w zakresie: 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 3) turystyki i krajoznawstwa; 4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki);

4 4 Obszary finansowania w zakresie: 8) działań na rzecz osób z niepełnosprawnością; 9) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 10) współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; 11) ochrony zwierząt; 12) pomocy społecznej; 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

5 5 Finansowanie realizacji zadań publicznych Miasto zleca realizację zadań publicznych w formie: a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

6 6 Finansowanie realizacji zadań publicznych tryb pozakonkursowy (art.19a UDPP); wniosek z własnej inicjatywy (art.12 UDPP).

7 7 Zlecanie zadań w trybie otwartego konkursu ofert Zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2015 roku.

8 8 Zlecanie zadań w trybie otwartego konkursu ofert Zarządzenie zamieszczane jest: 1) na stronie serwisu miejskiego: 2) w BIP urzędu; 3) na tablicy ogłoszeń urzędu. Dodatkowo w zakładce: „Organizacje pozarządowe” – „Konkursy ofert”.

9 9 Obszary zadaniowe w 2015r. 1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 2) Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz „Akcja Lato” i „Akcja Zima”, 4) Turystyka i krajoznawstwo, 5) Ochrona i promocja zdrowia,

10 10 Obszary zadaniowe w 2015r. 6) Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miasta oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 7) Współpraca i rozwijanie kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Zielonej Góry, 8) Przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), 9) Ochrona zwierząt, 10) Pomoc społeczna.

11 11 Zasady przyznawania dotacji (wybrane zagadnienia) Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia oferent zobowiązany jest do wniesienia własnego wkładu finansowego.

12 12 *** Oferty złożone po terminie oraz oferty zwierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

13 13 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: wyjazdy rehabilitacyjno- zdrowotne dla osób starszych. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

14 14 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych – dzieci i dorosłych, w tym wyjazdy integracyjne. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

15 15 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: przedsięwzięcia wspomagające rozwój wspólnot i proces integracji społeczności lokalnej. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra, pok.309

16 16 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: d ziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez realizację procesu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych, jak też poprzez organizację imprez sportowych. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra, pok.309

17 17 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: d ziałania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

18 18 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: r ealizacja działań integrujących dzisiejszych i dawnych mieszkańców Gminy oraz mieszkańców Gminy Zielona Góra i mieszkańców niemieckich gmin partnerskich. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), pok.1, piętro II

19 19 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Oferty należy składać w: Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 31/6, Zielona Góra.

20 20 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: r ealizacja różnych form zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

21 21 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku? Zadanie: r ealizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno-poznawcze w zakresie krajoznawstwa. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

22 22 Przeciwdziałanie uzależnieniom (w tym realizacja programów profilaktycznych) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata ”. Oferty należy składać w: Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 31/6, Zielona Góra. Osoba do kontaktu: Dorota Siębor Tel ,

23 23 Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz.172) – ze środków PFRON. ***** Krzysztof Woźniak ul. Długa 13, Zielona Góra, pok.16 (dostępna winda), tel./fax

24 24 Dane kontaktowe 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Wydział Sportu Kultury i Turystyki Daniel Macała – pok. 305, tel , Adriana Nicińska – pok. 305, tel , Paweł Szcześniak – pok. 305, tel ,

25 25 Dane kontaktowe 2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: Wydział Sportu Kultury i Turystyki Jolanta Kopciał – pok. 308, tel , Teresa Pawlak – pok. 308, tel , Kajetan Suder – pok. 308, tel ,

26 26 Dane kontaktowe: 3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Maria Guza – pok. 307, tel , 4) ochrona i promocja zdrowia: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Maria Wilczyńska – pok. 305, tel ,

27 27 Dane kontaktowe: 5) turystyka i krajoznawstwo: Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Wojciech Krzyżanowski pok. 305A, tel ,

28 28 Dane kontaktowe: 6) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: Biuro Zarządzania Kryzysowego, ul. Kasprowicza 3 Anna Nitschka - pok. 203, tel , 7) współpraca i rozwijanie kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi: Wydział Funduszy Europejskich (Ratusz) Rafał Jaworski – pok.1, piętro II, tel ,

29 29 Dane kontaktowe: 8) ochrona zwierząt: Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Zjednoczenia 110 B Jarosław Szczęsny – pok.7, tel , Józef Kośnikowski – pok.5, tel ,

30 30 Dane kontaktowe: 9) pomoc społeczna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 13, Zielona Góra Sylwia Tomczak – tel

31 31 Nadzór nad stowarzyszeniami Nadzór nad stowarzyszeniami od dnia 1 stycznia 2015r. sprawować będzie Prezydent Miasta Zielona Góra. Komórka merytoryczna: Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra

32 32 Ewidencja UKS i SKF Ewidencję UKS i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej – od dnia 1 stycznia 2015r. prowadzić będzie Prezydent Miasta Zielona Góra. Komórka merytoryczna: Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra

33 33 Imprezy masowe Wydział Sportu, Kultury i Turystyki: Imprezy kulturalne, artystyczne: Teresa Pawlak tel , pok Imprezy sportowe: Paweł Szcześniak tel , pok. 305.

34 34 * * * DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MONIKA JAKUBOWSKA Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra Tel. (+48) , pok. 305A


Pobierz ppt "Współpraca Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi Drzonków, 5 grudnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google