Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi
Drzonków, 5 grudnia 2014 r.

2 Program współpracy Uchwała nr LXXIV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

3 Obszary finansowania w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 3) turystyki i krajoznawstwa; 4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki);

4 Obszary finansowania w zakresie:
8) działań na rzecz osób z niepełnosprawnością; 9) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 10) współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; 11) ochrony zwierząt; 12) pomocy społecznej; 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

5 Finansowanie realizacji zadań publicznych
Miasto zleca realizację zadań publicznych w formie: powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

6 Finansowanie realizacji zadań publicznych
tryb pozakonkursowy (art.19a UDPP); wniosek z własnej inicjatywy (art.12 UDPP).

7 Zlecanie zadań w trybie otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2015 roku.

8 Zlecanie zadań w trybie otwartego konkursu ofert
Zarządzenie zamieszczane jest: 1) na stronie serwisu miejskiego: 2) w BIP urzędu; 3) na tablicy ogłoszeń urzędu. Dodatkowo w zakładce: „Organizacje pozarządowe” – „Konkursy ofert”.

9 Obszary zadaniowe w 2015r. 1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 2) Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz „Akcja Lato” i „Akcja Zima”, 4) Turystyka i krajoznawstwo, 5) Ochrona i promocja zdrowia,

10 Obszary zadaniowe w 2015r. 6) Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miasta oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 7) Współpraca i rozwijanie kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Zielonej Góry, 8) Przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), 9) Ochrona zwierząt, 10) Pomoc społeczna.

11 Zasady przyznawania dotacji (wybrane zagadnienia)
Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia oferent zobowiązany jest do wniesienia własnego wkładu finansowego.

12 *** Oferty złożone po terminie oraz oferty zwierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

13 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: wyjazdy rehabilitacyjno-zdrowotne dla osób starszych. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

14 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych – dzieci i dorosłych, w tym wyjazdy integracyjne. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

15 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: przedsięwzięcia wspomagające rozwój wspólnot i proces integracji społeczności lokalnej. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra, pok.309

16 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez realizację procesu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych, jak też poprzez organizację imprez sportowych. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra, pok.309

17 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: działania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

18 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: realizacja działań integrujących dzisiejszych i dawnych mieszkańców Gminy oraz mieszkańców Gminy Zielona Góra i mieszkańców niemieckich gmin partnerskich. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), pok.1, piętro II

19 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Oferty należy składać w: Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 31/6, Zielona Góra.

20 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: realizacja różnych form zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

21 Gdzie składać oferty na realizację zadań w 2015 roku?
Zadanie: realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno-poznawcze w zakresie krajoznawstwa. Oferty należy składać w: sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, Zielona Góra, pok.306

22 Przeciwdziałanie uzależnieniom (w tym realizacja programów profilaktycznych)
„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” , „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata ”. Oferty należy składać w: Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 31/6, Zielona Góra. Osoba do kontaktu: Dorota Siębor Tel ,

23 Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz.172) – ze środków PFRON. ***** Krzysztof Woźniak ul. Długa 13, Zielona Góra, pok.16 (dostępna winda), tel./fax

24 Dane kontaktowe 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Wydział Sportu Kultury i Turystyki Daniel Macała – pok. 305, tel , Adriana Nicińska – pok. 305, tel , Paweł Szcześniak – pok. 305, tel ,

25 Dane kontaktowe 2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
Wydział Sportu Kultury i Turystyki Jolanta Kopciał – pok. 308, tel , Teresa Pawlak – pok. 308, tel , Kajetan Suder – pok. 308, tel ,

26 Dane kontaktowe: 3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Maria Guza – pok. 307, tel , 4) ochrona i promocja zdrowia: Maria Wilczyńska – pok. 305, tel ,

27 Dane kontaktowe: 5) turystyka i krajoznawstwo:
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Wojciech Krzyżanowski pok. 305A, tel ,

28 Dane kontaktowe: 6) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: Biuro Zarządzania Kryzysowego, ul. Kasprowicza 3 Anna Nitschka - pok. 203, tel , 7) współpraca i rozwijanie kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi: Wydział Funduszy Europejskich (Ratusz) Rafał Jaworski – pok.1, piętro II, tel ,

29 Dane kontaktowe: 8) ochrona zwierząt:
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Zjednoczenia 110 B Jarosław Szczęsny – pok.7, tel , Józef Kośnikowski – pok.5, tel ,

30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Dane kontaktowe: 9) pomoc społeczna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 13, Zielona Góra Sylwia Tomczak – tel

31 Nadzór nad stowarzyszeniami
Nadzór nad stowarzyszeniami od dnia 1 stycznia 2015r. sprawować będzie Prezydent Miasta Zielona Góra. Komórka merytoryczna: Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra

32 Komórka merytoryczna:
Ewidencja UKS i SKF Ewidencję UKS i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej – od dnia 1 stycznia 2015r. prowadzić będzie Prezydent Miasta Zielona Góra. Komórka merytoryczna: Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra

33 Wydział Sportu, Kultury i Turystyki: Imprezy kulturalne, artystyczne:
Imprezy masowe Wydział Sportu, Kultury i Turystyki: Imprezy kulturalne, artystyczne: Teresa Pawlak tel , pok. 308. Imprezy sportowe: Paweł Szcześniak tel , pok. 305.

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ * * * MONIKA JAKUBOWSKA
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra Tel. (+48) , pok. 305A


Pobierz ppt "Współpraca Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google