Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla Dyrektorów szkół/placówek zawodowych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla Dyrektorów szkół/placówek zawodowych,"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla Dyrektorów szkół/placówek zawodowych,
Warszawa, 4 września 2014 r. 1 1 1

2 Program spotkania Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r. Planowanie pracy szkoły w kontekście egzaminów zawodowych. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie sierpień-październik 2014 r. 2 2 2

3 Ustawa o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991r. z późn. zm. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zmianami Art. 5 ust. 7 pkt.4 Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz przeprowadzania egzaminów. 3 3

4 Podstawy prawne Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – nowelizacja z 8 sierpnia 2014 r. Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz zmiana rozp. z 16 października 2012 r. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. 4 4 4

5 Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Nowe zawody: technik chłodnictwa i klimatyzacji technik urządzeń dźwigowych mechanik motocyklowy Wygaszanie kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna (2015/16 – ostatni nabór) opiekunka dziecięca (2015/16 – ostatni nabór) technik farmaceutyczny (2017/18 – ostatni nabór) Od roku szkolnego 2015/16 kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych tylko w technikum i na KKZ. 5 5

6 Podstawy prawne Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozp. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 r. zmieniające rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 6 6 6

7 Podstawy prawne Rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie MEN z 24 marca 2014 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. 7 7 7

8 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 z 2007 r., poz. 562 z późniejszymi zmianami z r. i r.) oraz Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku 8 8 8

9 Upoważnienie do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
(z wykorzystaniem systemu elektronicznego) Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły lub placówki złożony nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu. Plik DANE_do_planowania_EK_od_2014 dostępny w systemie wymiany plików 9 9

10 Upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu
Upoważnienia do zorganizowania części praktycznej udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część praktyczna egzaminu. Plik DANE_do_planowania_EK_od_2014 dostępny w systemie wymiany plików spot na CKE 10 10 10

11 Upoważnienie do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu
Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę lub placówkę. Wniosek o upoważnienie należy złożyć nie później niż na 7 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. spot na CKE 11 11 11

12 Porozumienia – część praktyczna
Dyrektor przekazujący uczniów/słuchaczy/absolwentów na część praktyczną egzaminu zgłasza uczniów/słuchaczy/ absolwentów w formie elektronicznej na 4 miesiące (+7dni) przed terminem egzaminu ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE (na styczeń/luty do 15 września, na maj/lipiec do 1 lutego). Przesyła do OKE w Warszawie Porozumienie na styczeń/luty do 30 września, na maj/lipiec do 15 lutego. Druki - porozumień w zakresie wspólnej organizacji części pisemnej i praktycznej egzaminów : z kwalifikacji/Procedury 12 12

13 Porozumienia – część praktyczna
Arkusze dla uczniów/słuchaczy/absolwentów zgłoszonych na część praktyczną egzaminu zgodnie z zawartym porozumieniem będą dostarczone dyrektorowi szkoły przyjmującej. Szkoła/ośrodek/placówka, która na podstawie porozumienia przekazuje uczniów/słuchaczy/ absolwentów jest zobowiązana do przekazania naklejek z identyfikatorem szkoły i z numerami PESEL osób zgłoszonych na egzamin do szkoły przyjmującej. 13 13

14 Zgłaszanie do egzaminu z kwalifikacji
Składanie pisemnych deklaracji nie później niż na miesiące przed terminem egzaminu: uczeń/słuchacz - do szkoły absolwent, osoba uczęszczająca na KKZ, osoba, która ukończyła KKZ - do OKE (do deklaracji dołącza świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu KKZ) 14 14

15 15 15

16 Zgłaszanie do egzaminu z kwalifikacji na termin styczeń-luty 2015 r.
Składanie deklaracji: uczeń/słuchacz do szkoły - do 8 września 2014 r. absolwent, osoba uczęszczająca na KKZ, osoba, która ukończyła KKZ do OKE - do 8 września 2014r. (wersja papierowa i elektroniczna) Wprowadzenie do systemu: dyrektor szkoły/placówki do OKE do 15 września r. 16 16

17 Zgłaszanie do egzaminu z kwalifikacji na termin maj-lipiec 2015 r.
Składanie deklaracji: uczeń/słuchacz do szkoły - do 25 stycznia 2015 r. absolwent, osoba uczęszczająca na KKZ, osoba, która ukończyła KKZ do OKE - do 25 stycznia 2015 r. (wersja papierowa i elektroniczna) Wprowadzenie do systemu: dyrektor szkoły/placówki do OKE do 1 lutego 2015 r. 17 17

18 Zgłaszanie do egzaminu z zawodu na sesję zimową 2015 r.
Składanie deklaracji: uczeń/słuchacz/absolwent - do szkoły do 20 września 2014 r. Wprowadzenie do systemu: dyrektor szkoły/placówki - do OKE do 30 września 2014 r. 18 18

19 Zgłaszanie do egzaminu z zawodu na sesję letnią 2015 r.
Składanie deklaracji: uczeń/słuchacz/absolwent - do szkoły do 20 grudnia 2014 r. Wprowadzenie do systemu: dyrektor szkoły/placówki - do OKE do 10 stycznia 2015 r. 19 19

20 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora okręgowej komisji, w uzgodnieniu z dyrektorem CKE. Termin ogłaszany jest na 5 miesięcy przed datą rozpoczęcia egzaminu. Dyrektor OKE ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzenia części praktycznej i zamieszcza w systemie wymiany plików (około 1 miesiąca po dokonaniu zgłoszeń). 20 20 20

21 Kierownicy ośrodków egzaminacyjnych opracowują harmonogram pracy ośrodka egzaminacyjnego
21 21 21

22 Wypełniony i podpisany druk przesyła do OKE oraz do OE.
Wypełnia KOE Egzaminator potwierdza zgodę na podjęcie pracy w ośrodku egzaminacyjnym. Wypełniony i podpisany druk przesyła do OKE oraz do OE. 22 22 22

23 Harmonogram pracy OE W szkołach dla młodzieży nie należy organizować egzaminów w terminach wolnych od zajęć dydaktycznych (niedziele, ferie, wakacje). Zdający, który rozpoczął zdawanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji jako słuchacz po zakończeniu klasyfikacji semestralnej posiada status słuchacza w danym terminie egzaminu. 23 23

24 Część praktyczna – forma d
Część pisemna W sali mogą zdawać zdający z różnych kwalifikacji pod warunkiem, że jest ta sama godzina egzaminu. Część praktyczna – forma d W sali mogą zdawać zdający z różnych kwalifikacji pod warunkiem, że godzina i czas trwania egzaminu są te same. 24 24 24

25 Dostosowania warunków
Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od roku szkolnego 2014/15 z 29 sierpnia 2014 r. z kwalifikacji/Dostosowania 25 25

26 Organizacja części pisemnej egzaminu
Czas trwania - 60 minut (40 zadań) Korzystanie z kalkulatorów jest niedozwolone. 26 26 26

27 Formy przeprowadzania części pisemnej
arkusz egzaminacyjny wydrukowany (wersja papierowa do 31 sierpnia 2017 r.) arkusz egzaminacyjny w wersji elektronicznej, na stanowiskach komputerowych 27 27 27

28 Część pisemną egzaminu przeprowadzają
zespoły nadzorujące (ZN) powołane przez PZE (na miesiąc przed terminem egzaminu), w skład ZN wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, w tym przynajmniej 1 z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce, w skład ZN nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających. W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków ZN zwiększa się o 1 osobę na każdych kolejnych 20 zdających. 28 28 28

29 Organizacja części praktycznej egzaminu
Czas trwania – 120, 150, 180, 210, 240 minut zgodnie z ustaleniami podanymi w pliku DANE_do_planowania_EK_od_2014 (plik dostępny w systemie wymiany plików) 29 29 29

30 Formy przeprowadzania części praktycznej egzaminu
w - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach egzaminacyjnych), wk - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputer (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach egzaminacyjnych), d – egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w przybory (egzaminatorzy oceniają rezultaty w postaci dokumentacji w ośrodkach sprawdzania), dk – egzamin przeprowadzany na stanowisku wyposażonym w komputer (egzaminatorzy oceniają rezultaty w postaci dokumentacji w ośrodkach sprawdzania). 30 30

31 Liczba zdających na zmianie w zależności od formy egzaminu części praktycznej
w, wk – 6 zdających na zmianie (w szczególnych sytuacjach 3-5 zdających), d – liczba zdających uwarunkowana wielkością sali, dk – liczba zdających uwarunkowana liczbą stanowisk komputerowych. 31 31

32 Co zdający przynosi na egzamin?
Zdający niczego nie wnosi na egzamin, tylko dowód tożsamości ze zdjęciem (nie ma komunikatu dyrektora CKE) – ośrodek egzaminacyjny zapewnia materiały i przybory pomocnicze zgodnie z Wyposażeniem opracowanymi przez CKE na egzamin w terminie sierpień-październik 2014 r. 32 32

33 Asystent techniczny Zgodnie § 128 ust.1, pkt. 4 rozp. MEN w sprawie warunków… KOE zapewnia obecność w ośrodku egzaminacyjnym osób przygotowujących stanowiska egzaminacyjne i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego; osoby te nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu zawodowego. 33 33

34 Część praktyczną egzaminu (w i wk) przeprowadzają
zespoły nadzorujące część praktyczną (ZNCP) powołane przez KOE , w skład ZNCP wchodzi 2 nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce (lub nauczyciel i instruktor praktycznej nauki zawodu), w skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi, obecny w sali egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP (nie może być zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin), jeżeli w sali jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. 34 34 34

35 Skład zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu
(w i wk) Jeżeli część praktyczna egzaminu zawodowego odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym innym niż szkoła, do której uczęszczają uczniowie (słuchacze) lub uczęszczali absolwenci, członkami zespołu nadzorującego część praktyczną mogą być nauczyciele szkoły, do której uczęszczają uczniowie (słuchacze) lub uczęszczali absolwenci. 35 35

36 Część praktyczną egzaminu (d i dk) przeprowadzają
zespoły nadzorujące część praktyczną (ZNCP) powołane przez KOE, w skład ZNCP wchodzi 2 nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce (lub nauczyciel i instruktor praktycznej nauki zawodu) oraz 1 nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego zatrudniony w innej szkole, jeżeli w sali jest więcej niż 20 zdających, dla każdych kolejnych 10 zdających powołuje się dodatkowo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole. 36 36

37 Przykład strony tytułowej arkusza do części praktycznej egzaminu
Naklejona naklejka Wpisany Numer PESEL 37 37 37

38 38 38 38

39 Naklejki dla zdającego
Naklejka kontrolna nie naklejać !! Naklejka na kartę odpowiedzi części pisemnej Naklejka na kartę oceny części praktycznej Naklejka na arkusz egzaminacyjny części praktycznej 39 39 39

40 do części praktycznej egzaminu
Przykład karty oceny do części praktycznej egzaminu 40 40 40

41 Przykład 1 strony formularza KRYTERIA OCENIANIA (w, wk)
41 41 41 41

42 Przykład 2 strony formularza KRYTERIA OCENIANIA (w, wk)
42 42 42 42

43 Przykład poprawnie wypełnionej przez egzaminatora karty oceny.
Ocenie podlegały: 3 rezultaty oraz 1 przebieg. Rezultat 1 – 10 kryteriów Rezultat 2 – 8 kryteriów Rezultat 3 – 10 kryteriów Przebieg 1 – 6 kryteriów Czytelny podpis egzaminatora 43 43 43

44 Przykład źle wypełnionej przez egzaminatora karty oceny.
Ocenie podlegały: 3 rezultaty oraz 1 przebieg. Rezultat 1 – 10 kryteriów Rezultat 2 – 8 kryteriów Rezultat 3 – 10 kryteriów – zakodowanych tylko 8 kryteriów !!! Przebieg 1 – 6 kryteriów – zakodowane w niewłaściwym miejscu – Rezultat 4 Czytelny podpis egzaminatora 44 44

45 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. 45 45 45

46 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje OKE, na podstawie przekazanego przez dyrektora szkoły wykazu absolwentów w danym roku szkolnym, zawierającego imiona i nazwiska absolwentów oraz ich numery PESEL (z zastrzeżeniem § 17), wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole. Wykaz absolwentów dyrektor szkoły przekazuje komisji okręgowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 46 46 46

47 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwenta lub osoby, która ukończyła KKZ i uzyskała wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie wydaje OKE, na wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć świadectwo szkolne na odpowiednim poziomie wykształcenia ogólnego. 47 47 47

48 Dziękuję za uwagę 48 48

49 Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa
tel tel./fax Wydział Egzaminów Zawodowych tel , , , , , Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel Wydział Badań i Analiz tel , 49 49 49

50 Harmonogram egzaminów
sesja sierpień-październik 2014 50 50 50

51 Część pisemna – 8 września
dla formy egzaminu z wydrukowanymi arkuszami: godz. 1000, 1200, 1400 dla formy elektronicznej egzaminu: godz. 800, 1000, 1200, 1400 kwalifikacje z godz (arkusz) i 1000 (komp.) kwalifikacje z godz (arkusz) i 1200 (komp.) kwalifikacje z godz (arkusz) i 1400 (komp.) WAŻNE! – Nie pomylić godzin egzaminu 51 51 51

52 Przeprowadzenie egzaminu o godzinie wcześniejszej niż podana w harmonogramie skutkuje unieważnieniem egzaminu w danej kwalifikacji wszystkim zdającym w kraju! Przeprowadzenie egzaminu o godzinie późniejszej niż podana w harmonogramie skutkuje unieważnieniem egzaminu w danej kwalifikacji wszystkim zdającym w danej szkole! 52 52 52

53 Część praktyczna (d) – 9 października, godz. 900 i 1300 (wg pliku)
Część praktyczna (w i wk) – od 19 września do października, 120 min. i 150 min. – na trzech zmianach: godz. 800, 1200 i 1600 180 min. i 240 min. – na dwóch zmianach: godz. 900 i 1500 Część praktyczna (dk) – od 19 do 25 września, 53 53 53

54 Część praktyczna w kwalifikacjach:
Z.1, Z.12, Z.14, Z.15, Z.19 – od 3 do 5 października 120 min. i 150 min. – na trzech zmianach: godz. 800, 1200 i 1600 180 min. i 240 min. – na dwóch zmianach: godz. 900 i 1500 54 54

55 Wskazania do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych będą dostępne na 14 dni przed egzaminem!
55 55

56 Na egzaminie zawodowym w roku 2014
ośrodki egzaminacyjne powinny zastosować oprogramowanie INSERT wersja 1.34 SP1 i Symfonia z I kwartału 2014 roku. 56 56

57 Zadania przewodniczącego ZNCP
sprawdza przygotowanie sal i stanowisk egzaminacyjnych, odbiera od KOE materiały egzaminacyjne i formularze dokumentacji, zabezpiecza materiały egzaminacyjne przeprowadza czynności wstępne (sprawdza obecność, tożsamość zdających, przeprowadza losowanie stanowisk, dba o niewnoszenie urządzeń telekomunikacyjnych i niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych), informuje zdających o przebiegu egzaminu, nadzoruje przeprowadzenie instruktażu dla zdających. 57 57 57

58 Zadania przewodniczącego ZNCP (w, wk)
przekazuje zdającym materiały egzaminacyjne i poleca: sprawdzenie materiałów (uzupełnia ewentualne braki), oznaczenie arkusza egzaminacyjnego numerem PESEL, zakodowanie karty oceny, przekazuje egzaminatorowi zakodowane karty oceny i kryteria oceniania, informuje o czasie 10 minut na zapoznanie się z materiałami i stanowiskiem (zdający) i kryteriami (egzaminator), zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających, zabezpiecza niewykorzystane materiały. 58 58 58

59 Zadania przewodniczącego ZNCP (w, wk)
współpracuje z egzaminatorem, nadzoruje przebieg egzaminu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych, ogłasza zakończenie egzaminu, poleca zdającym pozostawienie na stanowisku arkuszy egzaminacyjnych i rezultatów wykonania zadania, poleca zdającym opuszczenie sali egzaminacyjnej, jest obecny w sali podczas dokonywania oceny prac przez egzaminatora. 59 59 59

60 Zadania przewodniczącego ZNCP (w, wk)
odbiera od egzaminatora arkusze egzaminacyjne, karty oceny, kryteria oceniania, sprawdza !!! pod względem formalnym dokumentację, kompletuje dokumentację i pakuje zgodnie z procedurami: arkusze egzaminacyjne zdających z kartami oceny (ew. wydruki) i kryteria oceniania, uzupełnia Protokół przebiegu... (zbiera podpisy) przekazuje materiały i dokumentacją KOE. 60 60 60

61 Zadania przewodniczącego ZNCP (d, dk)
przekazuje zdającym materiały egzaminacyjne i poleca: sprawdzenie materiałów (uzupełnia ewentualne braki), oznaczenie arkusza egzaminacyjnego numerem PESEL, zakodowanie karty oceny, informuje o czasie 10 minut na zapoznanie się z materiałami egzaminacyjnymi i stanowiskiem zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających, zabezpiecza niewykorzystane materiały. 61 61 61

62 Zadania przewodniczącego ZNCP (d, dk)
nadzoruje przebieg egzaminu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych, ogłasza zakończenie egzaminu, poleca zdającym pozostawienie na stanowisku arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny (ew. wydruki), poleca zdającym opuszczenie sali egzaminacyjnej. 62 62 62

63 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
Objęte ochroną i niejawne są: materiały egzaminacyjne dla zdających, kryteria oceniania dla egzaminatorów, Wyposażenie, Wskazania do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych, Wytyczne. 63 63 63

64 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
Do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji są zobowiązani: PZE i jego zastępca, KOE i jego zastępca, osoba przygotowująca stanowiska (asystent techniczny), przewodniczący zespołu nadzorującego część pisemną (PZN) oraz członkowie tego zespołu, przewodniczący zespołu nadzorującego część praktyczną (PZNCP) oraz członek tego zespołu, egzaminatorzy, nauczyciele z zakresu kształcenia zawodowego wyznaczeni do ZNCP, osoby upoważnione np. do odbioru materiałów. 64 64 64

65 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
Wszystkie te osoby wypełniają Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów niejawnych - Załącznik z Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku 65 65 65

66 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
Materiały egzaminacyjne dla zdających mogą być otwierane wyłącznie w obecności zdających. Nie wolno otwierać niewykorzystanych na egzaminie materiałów (np. osób nieobecnych) również po egzaminie. Zdający mogą otrzymać tylko arkusze egzaminacyjne z części pisemnej i tylko po formalnym zakończeniu części pisemnej egzaminu. 66 66 66

67 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych - terminy dostaw
Część pisemna 8 września (poniedziałek) od 6.30 do 9.00 Część praktyczna (d) 9 października (czwartek) od 6.30 do 8.00 Część praktyczna (dk, w, wk) w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) poprzedzający pierwszy egzamin w danym ośrodku egzaminacyjnym w godzinach od 8.00 do 12.00 67 67 67

68 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – sposób pakowania
Paczka do części pisemnej będzie zawierać: arkusze egzaminacyjne na każdą zmianę z kartami odpowiedzi (wewnątrz arkusza) w bezpiecznych kopertach, puste bezpieczne koperty zwrotne, specyfikację zawartości. 68 68 68

69 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – sposób pakowania dla formy d i dk
Paczka do części praktycznej (d i dk) będzie zawierać: arkusze egzaminacyjne z kartami oceny pakowane oddzielnie dla każdej kwalifikacji, bezpieczne koperty zwrotne – na arkusze egzaminacyjne z kartami oceny zdających, papierowe koperty zwrotne – na niewykorzystane arkusze egzaminacyjne z kartami oceny specyfikację zawartości. 69 69 69

70 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – sposób pakowania dla formy w i wk
Paczka do części praktycznej (w i wk) będzie zawierać: arkusze egzaminacyjne z kartami oceny pakowane oddzielnie dla każdej kwalifikacji, kryteria oceniania pakowane oddzielnie dla każdej kwalifikacji, bezpieczne koperty zwrotne – na arkusze egzaminacyjne z kartami oceny zdających i kryteria oceniania, papierowe koperty zwrotne – na niewykorzystane materiały, specyfikację zawartości. 70 70 70

71 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – odbiór przesyłki
materiały egzaminacyjne odbiera i zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem PZE/KOE, w przypadku przesyłki uszkodzonej należy spisać protokół i powiadomić niezwłocznie Centrum Monitoringu oraz OKE, po odejściu kuriera, otworzyć przesyłkę i sprawdzić zgodność zawartości ze specyfikacją, bez otwierania bezpiecznych kopert, w przypadku braku przesyłki lub niezgodności ze specyfikacją powiadomić niezwłocznie Centrum Monitoringu oraz OKE. 71 71 71

72 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – reklamacje odbioru przesyłki
Telefony do Centrum Monitoringu w przypadku niezgodności ze specyfikacją - w godzinach odbioru przesyłki, w przypadku niedostarczenia przesyłki -niezwłocznie po upływie podanej godziny. 72 72 72

73 Naklejki na kopertę przeznaczoną
na dostawę arkuszy egzaminacyjnych z kartami odpowiedzi część pisemna – 1 zmiana 73

74 Naklejki na kopertę przeznaczoną
na dostawę arkuszy egzaminacyjnych z kartami odpowiedzi część pisemna – 2 zmiana 74

75 Naklejki na kopertę przeznaczoną
na dostawę arkuszy egzaminacyjnych z kartami odpowiedzi część pisemna – 3 zmiana 75

76 Naklejka na kopertę przeznaczoną
na dostawę arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny część praktyczna (d) – 1 zmiana 76

77 Naklejka na kopertę przeznaczoną
na dostawę arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny część praktyczna (d) – 2 zmiana 77

78 Naklejka na bezpieczną kopertę zwrotną przeznaczoną na zwrot
kart odpowiedzi zdających (arkusze egzaminacyjne z części pisemnej po egzaminie zabierają zdający) 78 78

79 Naklejka na bezpieczną kopertę zwrotną
przeznaczoną na zwrot arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny zdających oraz kryteriów oceniania 79 79

80 Naklejka na papierową kopertę zwrotną
przeznaczoną na zwrot niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych z kartami oceny 80 80 80

81 Naklejka na kopertę przeznaczoną na dostawę (dystrybucję)
arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny część praktyczna (w, wk, dk) 81 81

82 Naklejka na kopertę przeznaczoną na dostawę (dystrybucję)
kryteriów oceniania część praktyczna (w, wk) 82 82

83 Protokół przekazania do OKE dokumentacji po części pisemnej w wersji papierowej
83 83 83

84 Protokół przekazania do OKE dokumentacji po części praktycznej (w, wk)
84 84 84

85 Protokół przekazania do OKE dokumentacji po części praktycznej (d, dk)
85 85 85

86 Opis opakowania zbiorczego przekazywanego KURIEROWI
pieczątkę szkoły/placówki, identyfikator szkoły/placówki lub naklejkę, napis - część pisemna/praktyczna, oznaczenie wszystkich kwalifikacji, łączną liczbę bezpiecznych kopert, w które zapakowano materiały, łączną liczbę kopert papierowych, w które zapakowano materiały. 86 86 86

87 Zawartość opakowań zwrotnych przekazywanych do OKE
z materiałami i dokumentacją po części pisemnej (w formie elektronicznej i z wykorzystaniem arkuszy) po części praktycznej (w formie w i wk oraz w formie d i dk) zgodna z wytycznymi zawartymi w Materiałach dla Dyrektorów szkół/placówek (nowy egzamin) 87 87 87

88 Arkusze egzaminacyjne z części praktycznej
wykorzystane i niewykorzystane są niezwłocznie po egzaminie przekazywane do OKE w Warszawie bezpośrednio lub za pośrednictwem KURIERA 88 88 88

89 Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych
Po części pisemnej - 8 września (poniedziałek) szkoły z Warszawy i powiatów rozliczają materiały w siedzibie OKE w Warszawie niezwłocznie po zakończeniu egzaminu na ostatniej zmianie pozostałe szkoły przekazują paczki KURIEROWI 89 89 89

90 Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych
Po części praktycznej (d) - 9 października (czwartek) szkoły z Warszawy i powiatów rozliczają materiały w siedzibie OKE w Warszawie niezwłocznie po zakończeniu egzaminu na ostatniej zmianie pozostałe szkoły przekazują paczki KURIEROWI 90 90 90

91 Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych
Po części praktycznej (dk, w, wk): wszystkie szkoły rozliczają materiały w siedzibie OKE w Warszawie w godz – (oprócz sobót i niedziel) niezwłocznie po zakończeniu części praktycznej z danej kwalifikacji, czyli tego samego lub następnego dnia w zależności, która zmiana była ostatnią w danej kwalifikacji w szkole. 91 91

92 Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa
tel tel./fax Wydział Egzaminów Zawodowych tel , , , , , Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel Wydział Badań i Analiz tel , 92 92 92


Pobierz ppt "Konferencja dla Dyrektorów szkół/placówek zawodowych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google