Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną""— Zapis prezentacji:

1 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" Ustawa z dnia 26 września 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12 listopada 2014r. poz. 1563) Wchodzi w życie 1 stycznia 2015r. i ma zastosowanie do informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1), rocznego obliczenia podatku (PIT-40) oraz deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR) składanych za rok 2014.

2 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" ZMIANY ZASAD SKŁADANIA DEKLARACJI, INFORMACJI I ROCZNEGO OBLICZENIA PODATKU PRZEZ PŁATNIKÓW OD 1 STYCZNIA 2015R.: jeżeli ww. dokumenty sporządzane są za dany rok podatkowy za więcej niż 5 podatników lub są składane przez biuro rachunkowe, płatnik przekazuje je właściwemu urzędowi skarbowemu wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; jeżeli ww. dokumenty sporządzane są za dany rok podatkowy za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, płatnik może przekazać je właściwemu urzędowi skarbowemu w formie papierowej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Płatnicy ci mogą również składać ww. dokumenty w formie elektronicznej. Powyższy wyjątek nie dotyczy informacji IFT-3, która składana jest wyłącznie drogą elektroniczną.

3 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" bez względu na liczbę podatników sporządzone informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R i IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 przekazywane są podatnikom w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (w formie papierowej lub elektronicznej). Jeżeli płatnik przekaże np. PIT-11 pracownikowi drogą elektroniczną, to musi to zrobić w sposób umożliwiający udowodnienie organowi podatkowemu, że informację przekazano podatnikowi w ustawowym terminie; w przypadku płatników zaliczek od świadczeń określonych w art. 13 updof (m.in. sędziowie, biegli, umowy zlecenia), którzy zaprzestaną prowadzenia działalności przed upływem terminu do złożenia informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8C, PIT-R), informacje te składają nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. Powyższe zasady zostały określone w art. 45ba dodanym do ustawy o PIT ustawą zmieniającą (art. 1 pkt 8).

4 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" Do liczby podatników zaliczać należy wszystkie osoby, w stosunku do których dany podmiot pełni rolę płatnika. Jeżeli podatnik ma zawartą z płatnikiem więcej niż jedną umowę w roku, cały czas należy traktować go jako jednego podatnika (liczy się podmiot – osoba, a nie ilość nawiązanych umów). Do liczby podatników wlicza się także osoby, dla których podatek pobiera się ryczałtowo, np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i o dzieło do wartości 200 zł. (składa się deklarację PIT-8AR, nie sporządza się informacji PIT-11).

5 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" 8) po art. 45b dodaje się art. 45ba w brzmieniu: „Art. 45ba. 1. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 2. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. 3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.”.

6 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" TERMINARZ PŁATNIKA 2015R.: PIT-4R, PIT-8AR – do 2 lutego 2015r.; PIT-11, PIT-8C, PIT-R – forma papierowa do 2 lutego 2015r., forma elektroniczna do 2 marca 2015r.; PIT-40 – forma papierowa do 2 lutego 2015r., forma elektroniczna do 2 marca 2015r.

7 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" Omawianym zmianom towarzyszy udostępnienie przez Ministerstwo Finansów Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) od dnia 1 stycznia 2015r. Umożliwi ona złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20.000 dokumentów (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oznaczonych w UBD odpowiednio PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ i PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Schematy dokumentów zbiorczych nie przewidują składania korekt. Korekty powinny być składane jako pojedyncze dokumenty (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40) za pośrednictwem dotychczasowej bramki e-Deklaracje lub UBD. Płatnicy zaliczek będący osobami fizycznymi mają możliwość podpisania wysyłanych przez UBD dokumentów danymi autoryzacyjnymi. W przypadku pozostałych płatników e-deklaracje muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Testowa wersja UBD dostępna jest pod adresem: https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty

8 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" WERSJE FORMULARZY ZA 2014R.: PIT-4R - 5; PIT-4R - 5; PIT-8AR – 4 (wyłącznie za 2014r.), za rok 2015 wer. 5; PIT-8AR – 4 (wyłącznie za 2014r.), za rok 2015 wer. 5; PIT-11 – 21 (wyłącznie za 2014r.), za rok 2015 wer. 22; PIT-11 – 21 (wyłącznie za 2014r.), za rok 2015 wer. 22; PIT-8C - 7; PIT-8C - 7; PIT-R - 17; PIT-R - 17; PIT-40 – 20 (wyłącznie za 2014r.), za rok 2015 wer. 21. PIT-40 – 20 (wyłącznie za 2014r.), za rok 2015 wer. 21.

9 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE W SKŁADANYCH DOKUMENTACH: błędne dane podatnika (identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), nazwisko, dane adresowe); brak podpisu płatnika, osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku lub pełnomocnika (na dokumentach papierowych); niezaznaczanie lub błędne zaznaczanie informacji o kosztach uzyskania przychodu na informacji PIT-11; wpisywanie przychodu uzyskanego przez podatnika z praw autorskich w wierszu 6 („działalność wykonywana osobiście – art. 13 ustawy”); sporządzanie dwóch informacji PIT-11 w ciągu roku (np. odrębnie dla przychodu ze stosunku pracy i odrębnie dla przychodu z umowy zlecenia). Wszystkie przychody uzyskane w roku podatkowym przez podatnika od danego płatnika powinny być zsumowane w jednej informacji. składanie w ciągu roku dwóch lub więcej informacji PIT-11 dla tego samego podatnika; składanie korekt deklaracji i informacji podatkowych bez pisemnego wyjaśnienia;

10 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI C.D.: niewypełnianie wszystkich pozycji obowiązkowych w deklaracjach PIT-4R i PIT-8AR; niewpisywanie liczby podatników w wierszu 1 deklaracji PIT-4R; błędne wykazywanie w PIT-4R zaliczek od świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 ustawy (np. umowa zlecenia) w wierszu 10 („zaliczki na podatek pobrane od innych należności, w tym wynikających z umowy aktywizacyjnej”) - powinny być ujęte w wierszu 9 deklaracji; wykazywanie w wierszu 13 (PIT-4R) i wierszu 16 (PIT-8AR) kwot zaliczek faktycznie wpłaconych, a nie należnych za poszczególne miesiące roku podatkowego. W wierszach tych wykazuje się należne kwoty do wpłaty za poszczególne miesiące wynikające z list płac, a nie kwoty, które zostały wpłacone; błędne sumowanie zaliczek z poszczególnych wierszy deklaracji; nieskładanie deklaracje PIT-4R w przypadku braku zaliczek (np. zatrudnianie pracownika lub pracowników na ½ etatu). Mimo niewpłacania zaliczek zatrudniany jest pracownik lub pracownicy, którzy otrzymują od płatnika wynagrodzenie, a zatem deklaracja powinna być złożona.

11 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" PODSUMOWANIE Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będące płatnikami, które od 1 stycznia 2015r. są zobowiązane do składania deklaracji drogą elektroniczną (dla więcej niż 5 podatników) mają możliwość podpisania wysyłanych deklaracji danymi autoryzacyjnymi bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, za który przesyłana jest deklaracja (np. deklarację za rok 2014 trzeba będzie „podpisać” przychodem z roku 2012). Jeżeli płatnik będący osobą fizyczną powierzy składanie deklaracji biuru rachunkowemu, będzie musiał upoważnić osobę do przesyłania w jego imieniu deklaracji elektronicznych przez złożenie upoważnienia UPL-1.

12 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" PODSUMOWANIE c.d. Wystarczy złożyć UPL-1 w jednym urzędzie skarbowym. Po wprowadzeniu do systemu upoważniona osoba będzie mogła składać deklaracje w imieniu płatnika we wszystkich urzędach na terenie Polski. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące płatnikami, aby przesyłać deklaracje drogą elektroniczną będą musiały, tak jak dotychczas, posiadać bezpieczny podpis elektroniczny i upoważnić konkretną osobę przez złożenie upoważnienia UPL-1. Mają również obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za obliczanie i pobieranie podatków (zaliczek na podatki) oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i adres osoby (lub osób) wyznaczonej (art. 31 Ordynacji podatkowej).

13 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" PODSUMOWANIE c.d. Upoważnienie UPL-1 najlepiej złożyć w dniu poprzedzającym przesłanie pierwszej deklaracji. Złożenie upoważnienia i deklaracji w jednym dniu, w krótkim odstępie czasu, może spowodować, że deklaracja zostanie odrzucona przez system informatyczny z uwagi na niezarejestrowanie upoważnienia UPL-1. Po każdym wysłaniu deklaracji drogą elektroniczną należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), które generowane jest przez system informatyczny automatycznie i potwierdza przyjęcie przesłanej deklaracji przez system informatyczny urzędu skarbowego. Pobrane potwierdzenia najlepiej archiwizować w formie elektronicznej (np. w osobnym folderze) w sposób umożliwiający w razie konieczności udowodnienie organowi podatkowemu, że deklaracja została wysłana w ustawowym terminie.

14 "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną" PODSUMOWANIE c.d. Instrukcja składania deklaracji elektronicznych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl, w zakładcewww.mf.gov.pl „e-deklaracje” - „instrukcje”. W instrukcji opisano statusy, które otrzymują wysłane dokumenty, „Status 200” oznacza, że deklarację wysłano poprawnie.

15 ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI, ZEZNAŃ I INFORMACJI PODATKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU „e-Deklaracje2” DOSTĘPNEGO POD ADRESAMI: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl www.mf.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl

16 KONIEC Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt ""Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy Płatników) oraz wysyłanie informacji o dochodach (m. in. PIT-11) drogą elektroniczną""

Podobne prezentacje


Reklamy Google