Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ?"— Zapis prezentacji:

1 CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ?
WŁASNA FIRMA- CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ?

2 POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CECHY PRZEDSIĘBIORCY
KROK PO KROKU- ETAPY REJESTROWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PLUSY I MINUSY PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3 POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

4 SZEROKIE ZNACZENIE WĘŻSZE ZNACZENIE
człowiek przedsiębiorczy to taki, który jest gotów do podejmowania zadań, do rozpoczynania czegoś np. pracy, zabaw, pomocy Przedsiębiorczy-aktywny, rzutki, energiczny, przejawiający inicjatywę WĘŻSZE ZNACZENIE przedsiębiorczość to cecha osobowości, a ściślej zespół cech warunkujących bycie dobrym przedsiębiorcą, czyli osiąganie sukcesów w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwami

5 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAJĄ:
ISTOTNE ZNACZENIE DLA POWODZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAJĄ: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- cechy ważne w samodzielnym działaniu np. inicjatywa, wytrwałość, pomysłowość UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE- wiedza o dziedzinie biznesu, w której chcemy działać (wiedza o produkcie, usłudze rynku, kliencie, finansach, sprzedaży, konkurencji) UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE- wiedza z zakresu organizacji i zarządzania firmą (znajomość przepisów prawnych i finansowych dotyczących m.in. rejestracji firmy

6 CECHY PRZEDSIĘBIORCY UMIEJĘTNOŚCI

7 PRZYGOTOWANIE BIZNES-PLANU
UMIEJĘTNOŚĆ SZUKANIA POMOCY WYBÓR FORMY PRAWNEJ PLANOWANIE STRATEGII RYNKOWEJ LOKALIZACJA FIRMY FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRAWNYCH ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW ZARZĄDZANIE FIRMĄ KIEROWANIE LUDŹMI PROMOCJA FIRMY ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZARZĄDZANIE FINANSAMI RADZENIE SOBIE Z DŁUŻNIKAMI RADZENIE SOBIE Z WIERZYCIELAMI OCHRONA FIRMY

8 KROK PO KROKU- ETAPY REJESTROWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

9 1 ) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Podjecie działalności gospodarczej podległa zgłoszeniu do organu ewidencyjnego. Przedsiębiorca podejmujący działalność może złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (sąd rejonowy) lub do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie rejestrowym( urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) .

10 Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
oznaczenie przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie siedziby i adresu zakładu, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Organ ewidencyjny doręcza przedsiębiorcy z urzędu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Kwestie związane z rejestracją firmy regulują aktualnie dwie ustawy: ustawa z dnia r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U z 1999 nr 101, poz z późn. zm.) oraz ustawa z dnia Krajowy Rejestr Sądowy (Dz.U 2001 nr 17 poz. 209).

11 2) Uzyskanie koncesji lub zezwolenia
Na niektóre rodzaje działalności trzeba uzyskać koncesje (np. obrót paliwami i energią, ochrona osób i mienia, prowadzenie działalności ubezpieczeniowej) lub zezwolenia (np. na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych) Zanim rozpocznie się działalność należy sprawdzić czy na dany rodzaj działalności jest wymagana koncesja lub zezwolenie.

12 3 ) Uzyskanie numeru statystycznego – REGON
Przedsiębiorca zobowiązany jest do posługiwania się w kontaktach urzędowych i obrocie gospodarczym numerem REGON, który służy do klasyfikacji podmiotów gospodarki narodowej wg rodzaju prowadzonej działalności. Numer REGON składa się z 9 cyfr określających pewne cechy podmiotu zakodowane według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych i raz nadany, nawet w przypadku likwidacji firmy, nie może być wykorzystany do identyfikacji innego podmiotu. Aby uzyskać numer identyfikacyjny przedsiębiorca powinien udać się do lokalnej jednostki Urzędu Statystycznego właściwej z uwagi na jego miejsce zamieszkania. Organem nadającym numer REGON jest Urząd Statystyczny.

13 Potrzebne dokumenty: formularzu RG-1 wniosku ”o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem”, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające powstanie podmiotu lub podjęcie działalności. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym urząd statystyczny może wydać bezpośrednio zainteresowanemu bądź przesłać pocztą, niezwłocznie po dokonaniu wpisu w rejestrze podmiotów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpływu.

14 4) Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
W ZUS-ie przedsiębiorca musi zarejestrować się jednocześnie jako płatnik składek oraz jako osoba objęta ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym. Płatnicy składek zobowiązani są do złożenia formularza ZFA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej datą powstania obowiązku ubezpieczeń jest faktyczny termin podjęcia działalności gospodarczej.

15 Potrzebne dokumenty: formularz ZUS ZFA przeznaczony dla płatników składek będących osobami fizycznymi, formularza ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń, Podczas procedur rejestracyjnych urząd może zażądać od płatnika składek przedstawienia odpisów decyzji potwierdzających wiarygodność podanych w formularzu identyfikatorów (REGON, NIP).

16 5) Otwarcie rachunku bankowego
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, który służy zarówno do gromadzenia środków pieniężnych przedsiębiorstwa, jak i rozliczania się firmy z innymi podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorcy mają obowiązek informowania urzędu skarbowego właściwego miejscowo z uwagi na odprowadzanie podatku dochodowego, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością.

17 Potrzebne dokumenty: pisemny wniosek o otwarcie rachunku, wymagane przez bank dokumenty określające status prawny przedsiębiorcy: zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz kartę wzorów podpisów (zawierającą nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych o dysponowania rachunkiem). Otwarcie rachunku bankowego następuje przez zawarcie z bankiem umowy na piśmie.

18 6) Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą z mocy prawa podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu w ramach systemu Krajowej Ewidencji Podatkowej. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadawany jest przez urzędy skarbowe w drodze decyzji. Aby ustalić właściwość miejscową urzędu, w którym przedsiębiorca będzie składał wniosek trzeba wziąć pod uwagę formę opodatkowania oraz siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma sztywno określonego terminu (np. 7 dni), jednak zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po uzyskaniu stosownych dokumentów, na formularzach dostępnych w oddziałach Urzędów Skarbowych.

19 Potrzebne dokumenty: formularz NIP-1 - zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, formularz VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON, dokument potwierdzający otwarcie rachunku bankowego.

20 Wydanie przez urząd skarbowy decyzji powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność musi wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Do uproszczonych form opodatkowania zalicza się: kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, księgę przychodów i rozchodów.

21 7) Zgłoszenie do innych instytucji
Pracodawca rozpoczynający działalność obowiązany jest zgłosić ten fakt organom nadzoru nad warunkami pracy. W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności musi zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Ponadto ciąży na nim obowiązek zgłaszania wszelkich zmian miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, a także powiadomienia wspomnianych organów o zaprzestaniu działalności lub likwidacji firmy.

22 Państwowa Inspekcja Pracy – zajmuje się nadzorem i kontrolą przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych.

23 Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska i higieny pracy w zakładach pracy. PIS musi sprawdzić - po złożeniu wniosku - czy lokal, w którym będzie prowadzona działalność np.: sklep, kawiarnia, piekarnia itp. spełnia wymogi higieniczno-sanitarne. Zakład Energetyczny musi wyrazić zgodę na przydział mocy do produkcji.

24 WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

25 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Realizuje zadania: świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców, organizowanie szkoleń i seminariów, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą, gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców, tworzenie baz danych zawierających informacje gospodarcze i zarządzanie nimi,

26 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Pełni wiodącą rolę w kształtowaniu polityki rozwoju przedsiębiorczości w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Przygotowuje przepisy prawne dotyczące przedsiębiorczości. Publikuje opracowania i porady dla podejmujących działalność gospodarczą, przepisy prawne, informacje o źródłach pomocy merytorycznej i finansowej, informacje o zagranicznych programach i funduszach wspierających rozwój MSP.

27 Powiatowe Urzędy Pracy - Fundusz Pracy
Udostępniają środki z Funduszu Pracy przeznaczone na: pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, pożyczki dla pracodawców na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy, pożyczki udzielane w ramach "Programów Specjalnych" Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Udziela poręczenia kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na zakup materiałów i surowców do produkcji.

28 Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Udziela poręczenia kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na zakup materiałów i surowców do produkcji.

29 Prowadzą szkolenia i udzielają konsultacji dla osób bezrobotnych,
Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości Prowadzą szkolenia i udzielają konsultacji dla osób bezrobotnych,

30 Inkubatory Przedsiębiorczości
Wspomagają małe firmy w pierwszym okresie ich działalności. Prowadzą między innymi: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjno techniczne oraz wynajmują powierzchnię pod działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.


Pobierz ppt "CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google